LGS Örnek Soruları 3. Ünite Online Testi 2

LGS Örnek Soruları 3. Ünite Online Testi 2

LGS kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı Örnek LGS Sorularının 3. ünite ile ilgili bölümlerinden oluşturulan testtir.

Bu testte 17 soru vardır.

/17
6 oylar, 3.3 ortalama
110

8. Sınıf 3. Ünite Testi

8. Sınıf 3. Ünite Örnek Sorular Testi 2

Bu testte 17 soru vardır.

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 17

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

MEB Aralık 2019

Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele ruhunu “Söylev” adlı eserinde şöyle tanımlamıştır:
“Millet fertleri; yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silâhla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecekti. Bütün maddî ve manevî varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır davranan milletler, savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar.”

Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

2 / 17

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

MEB Aralık 2019

Aşağıda İsmet Bey’in Doğu Cephesi’nde kazanılan zaferden sonra Kâzım Karabekir Paşa’ya yazdığı mektuba yer verilmiştir:

“Sevgili Kardeşim! Şark Harekâtı bizi ve davamızı ihya etti. O kadar sıkılmış idik, o kadar daralmış idik ki nefes alacak bir korunağa ihtiyacımız vardı. Allah’ın yardımıyla bunu büyük bir zaferle sen başardın. Sen, milletimize daha büyük hizmetler edeceksin. Allah seni milletimize bağışlasın.”

Bu mektuba göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

3 / 17

Kategori: 833 Maarif Kongresi

MEB Mart 2020

Maarif Kongresi 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda pek çok sorunla baş edilmeye çalışılan bir süreçte toplanmıştır. Dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Meclis’te yaptığı konuşmada, kongreye katılacak delegeler için iki bin lira bütçe kullanıldığı, üç dört delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda yol giderlerinin karşılandığı, konaklama giderlerine ise karışılmadığı bilgisini vermiştir.

Buna göre,

I. Eğitim konusuna önem verildiği
II. Kongrenin zor şartlar altında toplandığı
III.Kongreye yönelik tasarruf önlemlerinin alındığı

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

4 / 17

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

MEB Ocak 2020

Türkiye, Lozan Konferansı’nda birtakım isteklerde bulunmuştur. Bu istekler şunlardır:

● Kapitülasyonlar ve Düyun-u Umumiye İdaresinin kaldırılması
● İstanbul’un ve Boğazların boşaltılması
● Musul ve Kerkük’ün Türkiye’ye bağlanması
● Yunanistan’ın tazminat ödemesi

Türkiye’nin bu isteklerle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

5 / 17

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

MEB Mart  2020

I. Durum: I. İnönü Zaferi’nden sonra İtilaf Devletleri Londra’da toplanan barış konferansına TBMM heyeti ile beraber İstanbul Hükümeti’ni de davet ettiler. Ancak konferansta İstanbul Hükümeti adına söz alan Tevfik Paşa “Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum.” diyerek İtilaf Devletlerinin Türk tarafını ikiye bölme planlarını sonuçsuz bıraktı.

II. Durum: Lozan’da yapılacak barış görüşmelerine İtilaf Devletleri TBMM ile beraber İstanbul Hükümeti’ni de davet edince TBMM 1 Kasım 1922’de aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Lozan görüşmelerinde de Türk halkını TBMM temsil etti. Böylece İtilaf Devletle ri’nin Türk tarafını ikiye bölme ve Sevr Antlaşma sı’nı kısmen de olsa Türklere kabul ettirme planları sonuçsuz kaldı.

Verilen durumlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

6 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mart 2020

Sovyetler Birliği ile TBMM Hükûmeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması’na göre,

● Uluslar kendi geleceğine kendisi karar verecektir.
● Sovyetler Birliği, kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecektir.
● Taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.

Buna göre TBMM Hükûmeti ile ilgili,

I. Uluslararası diplomaside Sovyetler Birliği ile ortak hareket etmeyi kabul etmiştir.
II. Ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmasını sağlamıştır.
III.Sovyetler Birliği’nin iç işlerine karışmamayı taahhüt etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mayıs 2020

İkinci İnönü Savaşı sonucunda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:

• O güne kadar Yunanistan’ın arkasında olan İngiltere, tutumunu değiştirmeye başlamış; hemen sonrasında İtilaf Devletleri savaşta tarafsız olduklarına dair bir bildiri yayımlamıştır.
• Fransa, TBMM Hükûmeti’ni fiilen tanımıştır ve hükûmetin temsilcileriyle görüşmeye başlamıştır.
• Halkın TBMM Hükûmeti ve ordusuna olan güveni artmış, Millî Mücadele ruhu pekişmiştir.
• İtalya, Anadolu’dan kademeli olarak çekilmeye başlamıştır.

Bu bilgilerden hareketle,

I. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmaya başlamıştır.
II. Yunanistan, barış antlaşması istemek zorunda kalmıştır.
III.TBMM’nin ulusal ve uluslararası saygınlığı artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 17

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

MEB Nisan 2020

Millî Mücadele Dönemi’nde Antep, Urfa ve Maraş; Fransızlar ve Fransızların silahlandırdığı Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Düzenli bir ordu bulunmadığı için Güney Cephesi’nde Kuvâ-yı Millîye birlikleri işgallere karşı direnmiştir.

Buna göre Güney Cephesi ile ilgili,

I. Bölgesel direniş güçlerinin etkili olduğu
II. Kuvâ-yı Millîye’nin işgallere son verdiği
III.Fransızların azınlıklar ile iş birliği yaptığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 17

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

MEB Nisan 2020

Kütahya-Eskişehir Savaşları’nda mağlup olan Türk ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilince Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBMM’de büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bunun üzerine başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu ve yetkiyi üzerine almıştır. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Tekâlif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır. Buna karşılık Türk halkı maddi manevi tüm imkânları ile ordusunun yanında yer almıştır.

Buna göre,

I. Tekâlif-i Millîye Emirleri ile ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.
II. Türk halkı millî birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket etmiştir.
III.TBMM’de Millî Mücadele’nin başarıya ulaşıp ulaşmayacağına yönelik farklı görüşler vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mayıs 2020

16 Mart 1921’de TBMM Hükûmeti ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Dostluk Antlaşması’na göre doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiş; Batum, Misakımillî sınırları içerisinde olmasına rağmen Gürcistan’a bırakılmıştır. Ayrıca taraflar, bu antlaşma sonrasında uluslararası ilişkilerde birbirlerine zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacaklarını kararlaştırmışlardır. Bunun yanında Sovyet yönetimi kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiş ve Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan bütün antlaşmaların geçersiz olduğu ilan edilmiştir.

Buna göre Moskova Antlaşması ile ilgili,

I. Misakımillî’den taviz verilmiştir.
II. Ekonomik bağımsızlığa katkı sağlanmıştır.
III.Sovyetler Birliği TBMM’nin varlığını tanımıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

11 / 17

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

MEB Mayıs 2020

Millî Mücadele Dönemi’nde Türk kadını, işgallere karşı çeşitli dernekler kurmuş, mitingler düzenlemiş, yardım dernekleri kurarak ordu, göçmenler ve kimsesizler için yardımlar toplamış, cephane imalathanelerinde çalışmış, kağnı kollarında cepheye erzak ve cephane taşımıştır.


Buna göre Millî Mücadele Dönemi’nde Türk kadınının yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

12 / 17

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

MEB Aralık 2019

Aşağıda, halk tarafından kendilerine “Onikiler” adı verilen bir grup vatanseverin Fransız işgal komutanına gönderdiği uyarı mektubundan bir bölüm verilmiştir.

“…Biz Onikiler; şehirli ve köylü, Türk ve Kürt, yerleşik ve göçebe bütün Urfa halkının hislerine tercümanız. Bizi esir alamazsınız. Alsanız bile bu mücadeleyi durduramazsınız…”

Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

13 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mayıs 2020

İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı’ndan sonra toplanacak olan Londra Konferansı’na Osmanlı Hükûmeti’nin yanında TBMM Hükûmeti’ni de çağırmıştır. Bu konferansa Osmanlı Hükûmeti adına Tevfik Paşa, TBMM Hükûmeti adına Bekir Sami Bey katılmıştır. Konferansta söz sırası Tevfik Paşa’ya geldiğinde “Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum.” demiştir.

Tevfik Paşa bu sözü ile İtilaf Devletlerinin hangi amacını boşa çıkarmıştır?

14 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Nisan 2020

İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerde birtakım kurumlar açmışlardı. Bunların başında İtalyanca eğitim yapan okullar bulunuyordu. Açılan bu okullarda aynı zamanda Hristiyanlık propagandası da yapmışlardı. Bunun yanında Anadolu sahilleri ile işgalleri altındaki Rodos ve 12 Ada’ya gemi seferleri düzenlemişlerdi.’’

Bu politikayla İtalyanların aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

15 / 17

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

MEB Aralık 2019

“İstiklal Yolu” Yeniden Canlanıyor

12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında “İstiklal Yolu Yürüyüşü” Etkinliğinin 11.si gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi yapılan konuşmada vatandaşlara şu bilgiler verildi: “İstiklal Yolu, milli mücadele yıllarında gemilerle İstanbul ve Rusya’dan İnebolu’ya gelen cephanenin, kağnılarla Ankara’ya ulaştırıldığı yoldur. 340 km’lik bu yolda karınca ordusu gibi çalışan vatanseverlerin yüzde doksanını kadınlarımız oluşturmuştur. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanmasının ardından daha da hareketlenen yolun önemini Mustafa Kemal’in şu sözleri anlatmaktadır:  “Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da.’’ 

Yukarıda verilen gazete haberinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

16 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mart 2020

1 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan dostluk anlaşmasına göre Türkiye Afganistan’ın bağımsızlığını tanımış ve taraflar Doğu uluslarının bağımsızlığını onaylamıştır. Ayrıca taraflardan birine emperyalist güçlerce yapılacak saldırıya karşı ortak tepki verileceği, taraflardan birine düşman olan devletlerle anlaşma imzalanmayacağı ve herhangi bir devletle anlaşma yapmadan önce tarafların birbirlerine bilgi vereceği vurgulanmıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dostluk antlaşmasının hedeflerinden biri değildir?

17 / 17

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

MEB Nisan 2020

‘‘Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.’’

Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1d100 %17
2gölgemmmmm100 %17
3SAMİ 100 %17
4olcay gunday100 %17
5k100 %17
6shjkl100 %17
7Güler işkey...94 %16
8sdfghn94 %16
9894 %16
10Hatice Nur Yurt88 %15
11F88 %15
12kayra88 %15
13Nurgül88 %15
14Ledeyna Güner88 %15
15HATİCE BEKMKEZ88 %15
16siwiwiw88 %15
178b88 %15
18Ujıılş,88 %15
19,,,,82 %14
20Hoışpıgfı82 %14
21elmas82 %14
22ev82 %14
23Deniz82 %14
24[email protected]82 %14
25uf82 %14
26Alische82 %14
27ışıl82 %14
28Yasin Gündoğdu79 %13.5
29.76 %13
30İrfan76 %13
31f76 %13
32üttty,.76 %13
33kerem76 %13
34büşranur.s71 %12
35Ebru71 %12
36A71 %12
37Asuman Yayıkçı71 %12
38com71 %12
39Mehmet Samet Korkmaz 64 %11
40a59 %10
41Elif59 %10
42sudenaz emeksiz59 %10
43Mustafa59 %10
44o59 %10
45ali57 %9.67
46dfffg53 %9
47Aya Saad Elden53 %9
48Sshdsjdsjsdkjsd53 %9
49Şevin47 %8
50Selahaddin Yılmaz 47 %8
51İrem47 %8
52A45 %7.67
53Fatmanur41 %7
54Eda41 %7
55kemal değirmenci41 %7
56Efehan saydam41 %7
57Ceylannur ş35 %6
58Yusuf celil aydemir35 %6
59Buğra35 %6
60[email protected]29 %5
61.29 %5
62Enur29 %5
63Tuana Saka24 %4
64Arda24 %4
65Sjfhfgdhdj24 %4
66kazo24 %4
67Demir Çilsal24 %4
68Umut 23 %4
69e.18 %3
70nur18 %3
71a18 %3
72Poyo12 %2
73....12 %2
74erdem6 %1
75b.sdfgh0 %0
76ceren0 %0
77vgyum0 %0
78Yasin0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11536
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1794
6ENSAR1686
7eeeee1667
8H1656
9İlayda1507
10asd1430
11d1413
12e1394
13eyup1325
14G1260
15A1165
16Slm1156
17Efe1105
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H993
21ahmet 864
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29efe733
30ali707
31elif702
32Nisa Duru Bingül696
33ylllp690
34bbbbbbb673
35t668
36Furkan Yürük667
37Belinay663
38oykuıpıl660
39hjk657
40Elif645
41d620
42Y618
43A616
44Nisa Nur Kulaç604
45T604
46m603
47hhhhhh599
48j597
49aleyna583
50Ali579
51Ömer Enes ÇAKAL575
52Emine574
53Mirac Muhammet Topçu574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Q545
62Yunus Emre Göktaş542
63Mert 7F535
64Ares518
65Hazal517
66Reyyan513
67Ledeyna Güner513
68Ecrin Bayrak511
69deniz504
70Burak491
71Zeynep DEDE487
72Gümüş485
73ali485
74Kuzey484
75koraydulger483
76M.yiğit482
77naz480
78Buğra efe479
79Ü470
80Emine kayrak467
81Defne460
82esra459
83Arda451
84k451
85cesur449
86Nazlı445
87Zafer Ege Küçük 444
88Melih Hasan441
89Özge 440
90YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
91yylyş438
92Sabire437
93DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
94asd436
95Sümeyye432
96bilinmeyen430
97Neslihan Gül429
98imagine losing427
99Melek Vardar426
100İbrahim425
101R. Aytuğ Cıvak422
102Ali Batın TAN421
103ihsan mahir davuş420
104t419
105Azizcan aydoğan417
106Gülce Erkeç415
107Reyyan SEÇGİN 412
108A412
109Sare411
110Mirzat409
111yigit406
1126a406
113Elif405
114sevinç405
115Zehra Reyyan Yanmaz405
116Zeynep Çelebi403
117yağmurrr402
118Arda398
119Alper397
120UEVDJANA395
1216f391
122Aysun391
123Elif Şenol387
124Medine385
125Ayşe381
126Hiranur kendir380
1278a380
128f379
129Elif379
130Cemre378
131İlayda376
132gürkan375
133Esma374
134Arda Arabaci373
135Ali Efe İnceoğlu373
136hale ceylan 371
137cüneyt371
138İkra Nur Demir370
139Mina369
140blablabla369
141A369
142Baki368
143*367
144Ecrin 367
145Deniz Güren367
146seda366
147Hanibe 366
148Kardelen365
149Ramazan ışık364
150Nikolay363
151fvodk363
152Melek Büşra Cebeci361
153asa361
154MİNA SU CAV358
155Sümeyye354
156ahmet353
157a353
158sevim353
159tuncay352
160yağmur351
161Ege349
162Fenerli Çiftçi348
163cu347
164yusuf pro @345
165aaa345
166Oh uyuj jjhoj344
167oğuzhan343
168mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
169f340
170Hayrunisa Altay339
171alara339
172yağmur yılmaz336
173Asdf335
1746\\a334
175Yusuf İslam konuk332
176Nil soğancılar332
177Kd332
178Abdurrahman330
179rüzgar ünal329
180Medine Sıla Kayacan329
181Eylül328
182Nisa Çelik328
183Hasan327
184lòn327
185nehir326
186mehmet326
187Ali nazim324
188Damla323
189Kuzey Günsy321
190Ecrin320
191Eymencan320
192Çınar320
1935a320
194a318
195Ömür317
196Hikmet316
197Ahmet KORKMAZ315
198cansu314
199Ahmet Sağnak314
200Gökay313
201Benkim1232313
202Zeynep koç312
203Fehime özdemir312
204abcdef312
205KOLAYDI312
206cihab311
207Sema311
208Kerri309
209Dilek 309
210Tahir307
211macide307
212serra306
213a306
214Musa bulduk305
215Esma Enrar304
216YİĞİT UZUNOĞLU304
217n303
218dws302
219Elif Hoda301
220Bilal300
221q300
222Fatma Nur299
223ebrar299
224İslam Can299
225Nilda Ece Yılmaz298
226MERVE297
227kaan297
228Se297
229Kemal efe Cetin296
230efe296
231koray295
232a295
233Zeynep buğlem ANDAÇ294
234Büşra294
235y294
236Umut can294
237Yiğit ali Akkuş292
238Nisa çelikoğlu292
239Şeyma Nur Akkaya292
240Ə292
241Fatma292
242beren su oturak291
243asya291
244Ahmet291
245KAYLA NAZ290
246ada290
247Selin290
248aaaaaa289
249beloo288
250Burcu287
251Gülistan Nursu Ertürk287
252123287
253Ecrin285
254H284
255MİNA SU CAV284
256Doruk283
257sekizler283
258aa283
259DORUK ALİ TANDOĞAN282
260a282
261ada güler281
262emine280
263osman yüce279
264x279
265Hedibe Taş278
266g277
267gggg277
2682277
269Zeren ERTUĞRUL276
270Ramazan Sevindir276
271ege hayal276
272F275
273ilkan keneç275
274Mete275
2751275
276KEREM KARATAŞ275
277Aliberke Şahin274
278deneme274
279T272
280FEHİME272
281Ekin272
282Bahtiyar271
283Deniz Kılıç 270
284Alin asya270
285canan kara270
286k270
287a270
288aaa270
289Tuba 269
290Zehra Belinay Develi269
291efe doruk268
292Ahmet Burak267
293ecrin ayaz267
294Efe Bozkurt266
295Ecrin Karabacak 6-F266
296Neden266
297merve dağdelen266
298Mehmet Akif Ersoy265
299furkan264
300Yağzel264
301Azra cankilic264
302Görkem263
303a263
304ta262
305sılanur262
306Sayed osman261
307Mürşit Parlakgün261
308Beren KOÇ260
309Emre258
310eylül sude258
311Elif Tuana Kafşakoğlu256
312Guııoı256
313Aslı Beyza Güneş255
314Abdulgani kit255
315Alperen Doğankaya255
316Nil Er255
317ali255
318aynur254
319duru253
320İbrahim253
321zeliha kaya253
322Zeynep Beyza252
323Abdülhamit252
324B252
325Çağan252
326a252
327m252
328Meryemnur 251
329BenEuyfDeğilim251
3306/A251
331Muhammed başçi 250
332Yiğit250
333Hshs250
334çiğdem250
335Yağmur Ceylan249
336Ayberk249
337Esra pehlevan249
338Şervan tursun249
339gulcebi249
340Kağan248
341Zübeyir Esad Seçkin247
342Tuğberk karabudan246
343Akay Yalçın246
344Müjgan Minez246
345Mesude246
346Belinay245
347mnş245
348Zeynep244
349Rabia244
350A243
351ayşe243
352Döne Ada242
353Ibrahim242
354Yiğit Başarı241
355Adlem Gökçe Yaman241
356Irmak özer241
357Normal_bir_insan241
358hıdır yalçın241
359ertuğrul241
360zeynep sahra240
361Eren Müjdeci 240
3626-A240
363Zeynep Ceyda Koca240
364Elif239
365Şevval su yeniceli239
366Ceylin238
367Abdullah238
368Aysu238
369g238
370Betül ŞEKERCİ237
371Elif237
372wsd237
373Buseyne hasnavi236
374.235
375Dhkş235
376Gufiroe234
377IntelligenceBox234
378Aslı234
379Otsıtaur234
380e234
381Mert Ali YILDIRIM233
382Yunus Emre Göktaş233
383Fftgtgtgy233
384Hayrunnisa233
385a233
386Eren ÖZ 6/F233
387ökkkjjjj233
388bekir233
389Umut kamil232
390Erdem yücel232
391Öykü232
392Ecrin naz ataş231
393jjjjj231
394ggg231
395Rüzgar230
396Azra bolat230
3975/E230
398Samet229
399Fdjfyyt229
400Z.seray229
401Dfg229
402EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
403Muhammed Emin228
404Dosyal228
405mmmlll228
406Arda227
407tarık topçu227
408Enes Yiğit BAYKAL227
409Yiğit Alperen Kırpık227
410BATIN BERK YORULMAZ226
411Çağın Akgül226
412Melih226
413Defne yolcu 226
414Esma Hıra226
415Aybars226
416yaso226
417Emine naz 225
418Cihan Arda Demirel225
419Dfdömffl225
420hilal225
421Mustafa Osanmaz224
422azra224
423kjk224
424Yağız Yusuf Büyükdoğan224
425Şura Baynal224
426G224
427Bekirhan223
428H223
429Afra Fatıma Oflaz 222
430Yiğit Ali ÖZTÜRK222
431Eylül Görpeler 222
432Elif Başaran 222
433Sıdıka SARIBIYIK221
434G221
435W221
436Nehir220
437MHD HANI HALIMEH220
438Batuhan 220
439Kaan görkem BARIŞ220
440Ayşegül YELOĞLU220
441Azad220
4427b220
443Ebrar219
4445/A Aslı kaya218
445Mihrap Karaman218
446Ezda218
447Elif Uysal218
448Zeynep Oyman218
449Ceylin akardere217
450Sultan Ekin217
451Doğa ÇAM217
452Yusuf216
453Masal216
454Aa216
455çınar kankaya216
456Asya216
457Omar216
458lara215
459jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
460sena215
461Şüheda215
4627hg215
463haççik215
464Anıl Şenol215
465sfgh215
466İrem214
467Efecan214
468Yağmursu214
469ilayda214
470Barış Arın Yavuzcan214
471sümeyye214
4728d214
473fatma214
474Makbule213
475Alperendogankya213
476Rumeysa Akgün213
4775213
478Mete Büyükkasim 213
479Eylül mina212
480Ahmet SERİN 212
481Utku212
482Uras hıdır212
483Görkem212
484ada!☆211
485yusuf211
486ismail211
487dilber211
488Gamze210
489Esen210
490poyraz210
491Mahmut efe209
492Elifnur kara209
493cemada209
494ferhat209
4957B209
496Ahmet Yusuf208
497Aa208
498KAYRA207
499Deniz Ayabaktı 207
500Hazal207