LGS Örnek Soruları 3. Ünite Online Testi 2

LGS Örnek Soruları 3. Ünite Online Testi 2

LGS kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı Örnek LGS Sorularının 3. ünite ile ilgili bölümlerinden oluşturulan testtir.

Bu testte 17 soru vardır.

/17
5 oylar, 3 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 3. Ünite Testi

8. Sınıf 3. Ünite Örnek Sorular Testi 2

Bu testte 17 soru vardır.

1 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mayıs 2020

16 Mart 1921’de TBMM Hükûmeti ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Dostluk Antlaşması’na göre doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiş; Batum, Misakımillî sınırları içerisinde olmasına rağmen Gürcistan’a bırakılmıştır. Ayrıca taraflar, bu antlaşma sonrasında uluslararası ilişkilerde birbirlerine zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacaklarını kararlaştırmışlardır. Bunun yanında Sovyet yönetimi kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiş ve Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan bütün antlaşmaların geçersiz olduğu ilan edilmiştir.

Buna göre Moskova Antlaşması ile ilgili,

I. Misakımillî’den taviz verilmiştir.
II. Ekonomik bağımsızlığa katkı sağlanmıştır.
III.Sovyetler Birliği TBMM’nin varlığını tanımıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 17

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

MEB Nisan 2020

Kütahya-Eskişehir Savaşları’nda mağlup olan Türk ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilince Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBMM’de büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bunun üzerine başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu ve yetkiyi üzerine almıştır. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Tekâlif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır. Buna karşılık Türk halkı maddi manevi tüm imkânları ile ordusunun yanında yer almıştır.

Buna göre,

I. Tekâlif-i Millîye Emirleri ile ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.
II. Türk halkı millî birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket etmiştir.
III.TBMM’de Millî Mücadele’nin başarıya ulaşıp ulaşmayacağına yönelik farklı görüşler vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 17

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

MEB Mayıs 2020

Millî Mücadele Dönemi’nde Türk kadını, işgallere karşı çeşitli dernekler kurmuş, mitingler düzenlemiş, yardım dernekleri kurarak ordu, göçmenler ve kimsesizler için yardımlar toplamış, cephane imalathanelerinde çalışmış, kağnı kollarında cepheye erzak ve cephane taşımıştır.


Buna göre Millî Mücadele Dönemi’nde Türk kadınının yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 17

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

MEB Aralık 2019

Aşağıda İsmet Bey’in Doğu Cephesi’nde kazanılan zaferden sonra Kâzım Karabekir Paşa’ya yazdığı mektuba yer verilmiştir:

“Sevgili Kardeşim! Şark Harekâtı bizi ve davamızı ihya etti. O kadar sıkılmış idik, o kadar daralmış idik ki nefes alacak bir korunağa ihtiyacımız vardı. Allah’ın yardımıyla bunu büyük bir zaferle sen başardın. Sen, milletimize daha büyük hizmetler edeceksin. Allah seni milletimize bağışlasın.”

Bu mektuba göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

5 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mart 2020

Sovyetler Birliği ile TBMM Hükûmeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması’na göre,

● Uluslar kendi geleceğine kendisi karar verecektir.
● Sovyetler Birliği, kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecektir.
● Taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.

Buna göre TBMM Hükûmeti ile ilgili,

I. Uluslararası diplomaside Sovyetler Birliği ile ortak hareket etmeyi kabul etmiştir.
II. Ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmasını sağlamıştır.
III.Sovyetler Birliği’nin iç işlerine karışmamayı taahhüt etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 17

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

MEB Nisan 2020

‘‘Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.’’

Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır?

7 / 17

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

MEB Aralık 2019

“İstiklal Yolu” Yeniden Canlanıyor

12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında “İstiklal Yolu Yürüyüşü” Etkinliğinin 11.si gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi yapılan konuşmada vatandaşlara şu bilgiler verildi: “İstiklal Yolu, milli mücadele yıllarında gemilerle İstanbul ve Rusya’dan İnebolu’ya gelen cephanenin, kağnılarla Ankara’ya ulaştırıldığı yoldur. 340 km’lik bu yolda karınca ordusu gibi çalışan vatanseverlerin yüzde doksanını kadınlarımız oluşturmuştur. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanmasının ardından daha da hareketlenen yolun önemini Mustafa Kemal’in şu sözleri anlatmaktadır:  “Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da.’’ 

Yukarıda verilen gazete haberinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8 / 17

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

MEB Aralık 2019

Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele ruhunu “Söylev” adlı eserinde şöyle tanımlamıştır:
“Millet fertleri; yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silâhla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecekti. Bütün maddî ve manevî varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır davranan milletler, savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar.”

Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

9 / 17

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

MEB Ocak 2020

Türkiye, Lozan Konferansı’nda birtakım isteklerde bulunmuştur. Bu istekler şunlardır:

● Kapitülasyonlar ve Düyun-u Umumiye İdaresinin kaldırılması
● İstanbul’un ve Boğazların boşaltılması
● Musul ve Kerkük’ün Türkiye’ye bağlanması
● Yunanistan’ın tazminat ödemesi

Türkiye’nin bu isteklerle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

10 / 17

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

MEB Nisan 2020

Millî Mücadele Dönemi’nde Antep, Urfa ve Maraş; Fransızlar ve Fransızların silahlandırdığı Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Düzenli bir ordu bulunmadığı için Güney Cephesi’nde Kuvâ-yı Millîye birlikleri işgallere karşı direnmiştir.

Buna göre Güney Cephesi ile ilgili,

I. Bölgesel direniş güçlerinin etkili olduğu
II. Kuvâ-yı Millîye’nin işgallere son verdiği
III.Fransızların azınlıklar ile iş birliği yaptığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

11 / 17

Kategori: 833 Maarif Kongresi

MEB Mart 2020

Maarif Kongresi 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda pek çok sorunla baş edilmeye çalışılan bir süreçte toplanmıştır. Dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Meclis’te yaptığı konuşmada, kongreye katılacak delegeler için iki bin lira bütçe kullanıldığı, üç dört delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda yol giderlerinin karşılandığı, konaklama giderlerine ise karışılmadığı bilgisini vermiştir.

Buna göre,

I. Eğitim konusuna önem verildiği
II. Kongrenin zor şartlar altında toplandığı
III.Kongreye yönelik tasarruf önlemlerinin alındığı

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

12 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mayıs 2020

İkinci İnönü Savaşı sonucunda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:

• O güne kadar Yunanistan’ın arkasında olan İngiltere, tutumunu değiştirmeye başlamış; hemen sonrasında İtilaf Devletleri savaşta tarafsız olduklarına dair bir bildiri yayımlamıştır.
• Fransa, TBMM Hükûmeti’ni fiilen tanımıştır ve hükûmetin temsilcileriyle görüşmeye başlamıştır.
• Halkın TBMM Hükûmeti ve ordusuna olan güveni artmış, Millî Mücadele ruhu pekişmiştir.
• İtalya, Anadolu’dan kademeli olarak çekilmeye başlamıştır.

Bu bilgilerden hareketle,

I. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmaya başlamıştır.
II. Yunanistan, barış antlaşması istemek zorunda kalmıştır.
III.TBMM’nin ulusal ve uluslararası saygınlığı artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

13 / 17

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

MEB Mart  2020

I. Durum: I. İnönü Zaferi’nden sonra İtilaf Devletleri Londra’da toplanan barış konferansına TBMM heyeti ile beraber İstanbul Hükümeti’ni de davet ettiler. Ancak konferansta İstanbul Hükümeti adına söz alan Tevfik Paşa “Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum.” diyerek İtilaf Devletlerinin Türk tarafını ikiye bölme planlarını sonuçsuz bıraktı.

II. Durum: Lozan’da yapılacak barış görüşmelerine İtilaf Devletleri TBMM ile beraber İstanbul Hükümeti’ni de davet edince TBMM 1 Kasım 1922’de aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Lozan görüşmelerinde de Türk halkını TBMM temsil etti. Böylece İtilaf Devletle ri’nin Türk tarafını ikiye bölme ve Sevr Antlaşma sı’nı kısmen de olsa Türklere kabul ettirme planları sonuçsuz kaldı.

Verilen durumlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

14 / 17

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

MEB Aralık 2019

Aşağıda, halk tarafından kendilerine “Onikiler” adı verilen bir grup vatanseverin Fransız işgal komutanına gönderdiği uyarı mektubundan bir bölüm verilmiştir.

“…Biz Onikiler; şehirli ve köylü, Türk ve Kürt, yerleşik ve göçebe bütün Urfa halkının hislerine tercümanız. Bizi esir alamazsınız. Alsanız bile bu mücadeleyi durduramazsınız…”

Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

15 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Nisan 2020

İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerde birtakım kurumlar açmışlardı. Bunların başında İtalyanca eğitim yapan okullar bulunuyordu. Açılan bu okullarda aynı zamanda Hristiyanlık propagandası da yapmışlardı. Bunun yanında Anadolu sahilleri ile işgalleri altındaki Rodos ve 12 Ada’ya gemi seferleri düzenlemişlerdi.’’

Bu politikayla İtalyanların aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

16 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mayıs 2020

İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı’ndan sonra toplanacak olan Londra Konferansı’na Osmanlı Hükûmeti’nin yanında TBMM Hükûmeti’ni de çağırmıştır. Bu konferansa Osmanlı Hükûmeti adına Tevfik Paşa, TBMM Hükûmeti adına Bekir Sami Bey katılmıştır. Konferansta söz sırası Tevfik Paşa’ya geldiğinde “Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum.” demiştir.

Tevfik Paşa bu sözü ile İtilaf Devletlerinin hangi amacını boşa çıkarmıştır?

17 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mart 2020

1 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan dostluk anlaşmasına göre Türkiye Afganistan’ın bağımsızlığını tanımış ve taraflar Doğu uluslarının bağımsızlığını onaylamıştır. Ayrıca taraflardan birine emperyalist güçlerce yapılacak saldırıya karşı ortak tepki verileceği, taraflardan birine düşman olan devletlerle anlaşma imzalanmayacağı ve herhangi bir devletle anlaşma yapmadan önce tarafların birbirlerine bilgi vereceği vurgulanmıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dostluk antlaşmasının hedeflerinden biri değildir?

0%