LGS Örnek Soruları 3. Ünite Online Testi 1

LGS kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı Örnek LGS Sorularının 3. ünite ile ilgili bölümlerinden oluşturulan testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

 

/10
6 oylar, 3.8 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 3. Ünite Testi

8. Sınıf 3. Ünite Örnek Sorular Testi 1

1 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

MEB Aralık 2018

Kazım Karabekir Paşa, Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak şunları söylemiştir: “Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık.”

Kazım Karabekir Paşa bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

MEB Şubat 2019

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât; Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir…”

Mustafa Kemal’in, Büyük Taarruz’un önemini ifade ettiği bu sözlerinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

MEB Ocak 2019

Sakarya Savaşı, sadece cephede değil cephe gerisinde de bütün şiddetiyle devam ediyordu. Ankara’da bütün imkânlar seferber edilmiş, herkes vatan için yollara düşmüştü. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes bu savaşın içindeydi.

Bu metinden hareketle Sakarya Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

MEB Mayıs 2019

Osmanlının son dönemlerinde Avrupa devletleri birçok bahane ile devletin iç işlerine müdahale etmişlerdir. TBMM Heyeti, Lozan Barış Antlaşması’nda alınacak kararlarla, yeni kurulan Türk devletinin iç işlerine müdahalede bulunulmasını engellemeye çalışmıştır.

Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi bu doğrultuda alınan kararlardan biri değildir?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

MEB Nisan 2019

İstanbul Hükûmeti adına Tevfik Paşa, 17 Ekim 1922’de bana gönderdiği telgrafta kazanılan zaferin bundan böyle İstanbul ile Ankara arasında anlaşmazlık ve ikiliği ortadan kaldırdığını ve millî birliğimizi sağladığını yazıyordu. Yani Tevfik Paşa şöyle demek istiyordu: “Memlekette düşman kalmadı. O hâlde padişah yerindedir, hükûmet onun yanındadır. Millete düşen de bu makamların vereceği emirlere uymaktır. Böyle olunca da elbette birliğe engel bir şey kalmamış olur.”

Tevfik Paşa, Mustafa Kemal’e çektiği bu telgrafta aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır?

6 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

MEB Ocak 2019

“Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu.”

Mustafa Kemal’in, bu sözüyle,

I. Askerî güç
II. Eğitim
III.Siyaset

unsurlarından hangilerine önem verdiği söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

MEB Nisan 2019

Aşağıda Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” adlı eserinden alınan bazı bölümler verilmiştir:
“… Onlara İstanbul’un dört devletin askerî işgali altında olduğunu, İzmir’in ta Bursa’ya kadar Yunanlılar tarafından  istila edildiğini, Adana’dan Fransızların henüz el çekmediğini, Urfa’da, Antep’te kanlı olayların cereyan etmekte olduğunu haber veriyor, her birinin yüzüne ayrı ayrı bakıyordum.

… İstanbul’da ne padişahın ne devletin ne hükûmetin itibarı kaldı. Yüzbaşı rütbesinde yabancı subaylar, sadrazamlara emir veriyor, padişaha filan adamı filan yere tayin et diye akıl veriyor. Memleketin büyüklerini, akıllı adamlarını Malta Adası’na sürdüler. Kimseye göz açtırmıyor, söz söyletmiyorlar…”

Yukarıdaki metinden hareketle,

I. Yunanlar ve Fransızlar Anadolu’da işgal faaliyetlerinde bulunmuştur.
II. Toplumdaki aydın insanlar İtilaf Devletleri tarafından baskıya maruz kalmıştır.
III.Osmanlı Devleti’nin otoritesi sarsılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

MEB Şubat 2019

“Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin, milletimizin gerilemesinde en önemli nedenlerden biri olduğu kanaatindeyim. Onun için bir millî eğitim programından söz ederken eski devirlerdeki hurafelerden, yaradılışımıza hiç de uymayan yabancı fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelen etkilerden tamamen uzak, millî ve tarihî yapımıza uygun bir kültürü kastediyorum. Çünkü millî dehanın gerçek gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilecektir.”

Mustafa Kemal’in 1921’de Maarif Kongresi’nde yaptığı bu konuşmadan,

I. Geri kalışın nedeni olarak eğitim programlarını göstermiştir.
II. Eğitim programlarında farklı toplumların taklit edilmesine karşı çıkmıştır.
III.Gelişmenin ancak millî kültüre uygun bir eğitim programıyla mümkün olabileceğini düşünmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

MEB Kasım 2018

Mustafa Kemal, taarruz için ordunun yanı sıra kamuoyunu ve meclisi de hazırlamaya önem verdi. Bu amaçla halka dağıtılacak bildirileri kaleme aldı. Bazı milletvekilleri taarruzun bir an önce yapılmasını istemekteydi. Mustafa Kemal bu milletvekillerini “Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat bu taarruzu erteliyoruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen ikmale biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır.” sözleriyle yatıştırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda ordu, 1922 yılının yaz aylarına doğru taarruza hazır hâle gelmişti.

Buna göre Mustafa Kemal’in taarruzu ertelemesinin sebebi nedir?

10 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

MEB Şubat 2019

Lozan Barış Antlaşması’na göre Ege adalarından Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları Türkiye’ye; Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikerya adaları ise Yunanistan’a bırakılacaktı. Fakat Türkiye antlaşmaya Yunanistan’ın bu adalarda deniz üssü kuramayacağına dair bir madde ekletmiştir.

Türkiye bu maddeyi antlaşmaya ekleterek,

I. Ege Adalarını silahsızlandırmayı
II. Diplomatik ilişkileri geliştirmeyi
III.Sınırlarını güvence altına almayı

amaçlarından hangilerini hedeflemiştir?

0%