843 Hukuk Alanında Yenilikler Online Test

“İTA.8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.” kazanımı ile ilgili testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
7 oylar, 4.4 ortalama
815
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

843 Hukuk Alanında Yenilikler

1 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Osmanlı Devleti dinî kuralları esas alan ve “şer’i hukuk” diye bilinen bir hukuk sistemi geliştirmişti. Çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde her millet kendi dinî inanışlarına göre muamele görüyordu. Dinî kurallara göre çözülemeyen hususlarda ise yöneticiler tarafından oluşturulan “örfi hukuk” kuralları geçerliydi. Osmanlı Devleti’nin güçlü olduğu dönemlerde bazı devletlere tanıdığı kapitülasyonlar hukuk sistemine de zarar vermişti. Kapitülasyon verilen devletlerin vatandaşları, Osmanlı ülkesinde bulunsalar dahi Osmanlı kanunlarına tabi olmuyorlardı. Bu kişiler suç işlemeleri durumunda bile devlet onları yargılayamıyordu.

Verilen metinden hareketle Osmanlı Devleti’nin hukuk sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Türk Medeni Kanunu’nu ile Elde Edilen KazanımlarÇıkarımlar
Azınlıklar ve Müslümanlar aynı hukuka tabi tutulmuştur.?
Miras ve şahitlik gibi konularda kadın ve erkek aynı haklara sahip olmuştur.Kadın erkek eşitliğinin sağlanması
Tek eşle evlilik esası getirilmiştir.Çağdaş ve laik bir toplum yapısının oluşturulması

Yukarıdaki tabloda soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekmektedir?

3 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Mecelle, Osmanlı Devleti döneminde uygulanan ve dini esaslara dayanan bir medeni kanundur. 1926 yılında çağın gereklerine cevap verecek, çağdaş ve laik yeni bir kanunun hazırlanmasıyla kullanımı sona ermiştir.

Buna göre aşağıdaki alanlardaki değişimlerden hangileri Mecelle Medeni Kanunu’nun değiştirilmesinde etkili olmamıştır?

4 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Türk Medeni Kanunu ile,

  • Boşanmada mahkeme kararı zorunlu kılındı.
  • Mirasta kadın-erkek eşitliği sağlandı.
  • Kadınlara istediği mesleği yapma hakkı tanındı.

Verilen metne göre Türk Medeni Kanunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Lozan Anlaşması ile ülkemizde yaşayan gayrimüslimler Türk vatandaşı sayılmıştır. Bu yüzden Medeni Kanun’dan gayrimüslimlerde aynı şekilde yararlanma hakkına sahip olmuştur.

Buna göre Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile,

I- Avrupalı Devletlerin iç işlerimize karışması engellenmiştir.

II- Eşitlik prensibine aykırı hareket edilmiştir.

III- Hukukta birlik sağlanmıştır.

IV- Osmanlı azınlık hukuku uygulanmaya devam etmiştir.

durumlarından hangileri meydana gelmiştir?

6 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

İsviçre Medeni Kanunu’nun Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenmesiyle hazırlanan Türk Medeni Kanunu’nu 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilmiştir. Bu kanun ile, resmî nikâh zorunlu hâle getirilerek, tek eşle evlilik esası benimsenmiştir.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Mehmet öğretmen, Türk Medeni Kanunu’nu anlatırken şu ifadeyi kullanmıştır: “Türk Medeni Kanunu hazırlanırken dünyadaki pek çok ülkenin medeni kanunları incelenmiştir. Bunun sonucunda İsviçre Medeni Kanunu’nun sahip olduğu bazı özellikler sebebiyle Türk Medeni Kanunu’na kaynak teşkil etmesine karar verilmiştir.”

Medeni Kanun olarak İsviçre Medeni Kanunu’nun tercih edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

8 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

 HUKUK ALANINDA YAPILAN YENİLİKLERHANGİ ALANLA İLİŞKİLİ OLDUĞU
IKapitülasyonların kaldırılması?
IIKadın ve erkek eşitliğinin sağlanması?
IIIAnkara Adliye Hukuk Mektebi’nin açılması?

Tabloda numaralandırılarak gösterilen hukuki alanda yapılan yeniliklerin ilişkili olduğu alanlar ile eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

9 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

“Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapmak şarttır.”

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

10 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Lozan Antlaşması ile kapitülasyonlar kaldırılarak yabancıların hukuki ayrıcalıklarına son verilmiştir. Aynı antlaşma ile bütün azınlıklar, vatandaşlık statüsüne alınarak yasalar karşısında eşit konuma getirilmiştir. Yapılan hukuki düzenlemeler ile cinsiyet, ırk, din ve mezhebe dayalı uygulamalara son verilmiştir.

Parçada belirtilen gelişmelerin Atatürk İlkeleri’nden öncelikle hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

0%