842 Siyasi Alanda İnkılaplar Online Kazanım Testi

İTA.8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
a) Saltanatın kaldırılması, Ankara’nın başkent oluşu, Cumhuriyet’in ilan edilmesi, Halifeliğin kaldırılması, Şeriye ve Evkâf Vekâleti’nin kaldırılması ile Erkân-ı Harbiye Vekâleti’nin kaldırılmasının neden ve sonuçları ele alınır.
b) 1924 Anayasası’nın kabulüne değinilir.

 

/20
2 oylar, 2 ort
202

841 Atatürk İlkeleri

841 Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

  • Ülkemizde özel sektörün sermaye gücünün olmaması
  • 1929 dünya ekonomik bunalımının Türk ekonomisini daha da kötüleştirmesi
  • Devlet eliyle sosyal adaletin sağlanmak istenmesi

Verilen maddelerde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin ortaya çıkış gerekçesi vurgulanmıştır?

2 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor kısacası herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir yurttaşın hak, çıkar ve özgürlüğü eşittir.”
ATATÜRK

Atatürk’ün bu sözü öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

3 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkelerinden birinin eksikliği, sistemin hedeflerine ulaşmasını aksatır.

Verilen bilgiye göre, Atatürkçü düşünce sistemi hakkında aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir?
I. Sosyal sınıfları esas alır.
II. Atatürk ilkelerinden oluşan bir düşünce sistemidir.
III. İlkeler bütünlük içerir.

4 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga Bey, 8-A sınıfında Atatürk ilkeleri konusunu anlatırken bir öğrencinin sorusuna “Halk yönetimde söz sahibi oldu. Kadınlar ülke yönetimine katıldı. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale geldi. Temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi altına alındı.” cevabını vermiştir.

Buna göre öğrenci, öğretmenine aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?

5 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürkçülüğün devlet yönetiminde, toplumsal ve ekonomik hayatta, düşünce ve kültür alanında dinamik hedefleri vardır. Bu hedefler Atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikir ve ilkelerle bir düşünce sistemine dönüşmüştür.

Buna göre, Atatürkçü düşünce sisteminin hedefleri arasında,

I. Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama
II. Devlet yönetiminde millet egemenliğini esas alma
III. Güçler birliği ilkesini gerçekleştirme
IV. Ülkenin bağımsızlığını koruma

hangisi ya da hangileri yer almaz?

6 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün en büyük ülküsü;
Dünya barışını korumak
Demokrasiyi yaşatmak
Bütün milletlerin bağımsız yaşama isteğine saygı duymak
İnsan haklarını geliştirmektir.

Buna göre, Atatürkçü düşünce sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

7 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün anlam ve biçimiyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır.”
ATATÜRK

Atatürk’ün yukarıdaki sözüne göre, inkılapçılık ilkesiyle,

I. Çağdaşlaşma
II. İlerleme
III. Milli kültürden uzaklaşma

durumlarından hangisi ya da hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?

8 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Mustafa Kemal, Jean Jacques Rousseau’nun çağdaş düşünce anlayışı, özgürlük ve eşitlik;  Voltaire’in ise din, inanç ve vicdan hürriyeti ile ilgili fikirlerinden etkilenmiştir.

Bu kişiler Mustafa Kemal’in,

I. Laiklik
II. İnkılapçılık
III. Halkçılık

ilkelerinden hangisi ya da hangilerini oluşturmasına katkı sağlamıştır?

9 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

I. “Biz esasen milli mevcudiyetin temelini, milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz.”
II. “Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması, ancak ve ancak, tam ve kesin anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş
bulunmasına bağlıdır.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin ilkelerle eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Devletçilik anlayışı, kamu yararının gerektirdiği alanlarda özel sektörün yapamadığı işlerin devlet tarafından yapılmasını öngörür. Bu sistemde sermayesi olan herkes istediği şekilde üretime katılabilir. Devlet, çıkardığı yasalarla, sağladığı krediler ve güven ortamıyla üretim ve ticaret  gibi faaliyetleri teşvik eder.

Verilen bilgiye göre, devletçilik ilkesi hakkında,

I. Özel sektör yatırımlarına karşıdır.
II. Kamu yararına yönelik yatırım yapar.
III. İthal ürünlerin ülke pazarında tamamen yer almaması için mücadele eder..

çıkarımlarından hangilerinde bulunulamaz?

11 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk Başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktır, bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır.sözleriyle Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamıştır?

12 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük rol oynadı. Türk milleti bu ilkenin birleştirici etkisiyle bir bayrak altında toplanarak yurdunu ve bağımsızlığını kurtardı. 

Bu metinde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk toplumuna sağladığı faydalar anlatılmıştır?

13 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk yanındakilerle trene biniyor. Bir müddet sonra her şeyden habersiz olan kondüktör Ata’nın bulunduğu kompartımana geliyor. Kafileyi görünce çekilmek istiyor.
Ata hemen sesleniyor;
- Vazifeni yap! (Yanındakileri göstererek) Bu efendilere niçin bilet sormuyorsun?
Yanındakiler cevap verirler.
- Paşam biz mebusuz. Tren bileti almayız. Parasız seyahat ederiz.
Ata hayretle:
- Bu imtiyazı hiç beğenmedim, der.

Yukarıdaki metin Atatürk ilkelerinden özellikle hangisiyle ilişkilendirilebilir?

14 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün sözlerinden,

I. “Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, müritler memleketi olamaz.”
II. “Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver (eksen) üzerinde, akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”
III. “Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.”

hangisi ya da hangileri laiklik ilkesi doğrultusunda söylenmiştir?

15 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.”
Mustafa Kemal

Mustafa Kemal’in bu sözü öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

16 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürkçü düşünce sistemi;

  • Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihî gerçeklerinden doğmuştur.
  • İnsanlığın ortak değerlerini kapsar.
  • Gelişmelere ve yeniliklere açıktır, çağa ayak uydurur.

Buna göre, Atatürkçü düşünce sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

17 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Dünya yüzünde ondan daha büyük, ondan daha eski bir yurt, ondan daha temiz bir millet yoktur. Ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir.”
ATATÜRK

Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” sözünden hareketle milliyetçilik ilkesi hakkında,

I. Millî birlik ve beraberliği güçlendirmeye yöneliktir.
II. Birleştirici ve bütünleştiricidir.
III. Irkçılık esasına dayanmaz.

çıkarımlarından hangilerinde bulunulabilir?

18 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.” diyen bir kişi, aşağıdaki gelişmelerden hangisini cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilendirebilir?

19 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Türkiye’nin uyguladığı devletçilik sistemi, Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye özgü bir sistemdir.”
ATATÜRK

Atatürk, “Türkiye’ye özgü bir sistemdir.” sözüyle devletçilik ilkesinin,

I. Ulusallık
II. Bilimsellik
III. Evrensellik

yönlerinden hangilerini vurgulamıştır?

20 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Aklın ve bilimin rehberliğinde gerçekleştirilen yenilikler, ilerleme ve çağdaşlaşma gayretlerinin devamlılığını sağlayan bir anlayıştır.” diyen bir öğrenci, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi hakkında bilgi vermiştir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1Ahmet100 %20
2ahmetbabapiro100 %20
3Abdullah100 %20
4sfyujvcd100 %20
5ugur kırım100 %20
6aaaa100 %20
7omer100 %20
8rrrrrr100 %20
9Egemen95 %19
10Kağan 🙂95 %19
11Güllü Ecrin oğras95 %19
12Zehra Asel KESKİN95 %19
13Hamza95 %19
14DEMir95 %19
15s95 %19
16H......95 %19
17yağız95 %19
18Jj95 %19
19sena95 %19
20Z95 %19
21Auuu95 %19
22a95 %19
23uygurpaşa95 %19
24Eren95 %19
25ds95 %19
26Elif Hoda95 %19
27k95 %19
28damla95 %19
298d95 %19
30esin95 %19
31V5d4s3s2a90 %18
32Gk90 %18
33bh90 %18
34Exxxes3s3e90 %18
35eda90 %18
36Mavi kalem90 %18
37dbsdhbhds90 %18
38Yücel90 %18
39Damla90 %18
40Sefa90 %18
41Uzay Demir Keskin90 %18
42e90 %18
43serpil90 %18
44Tubanur Sırtbası90 %18
45mustafa90 %18
46derya90 %18
47Hshsh90 %18
48sekiza90 %18
49Ahmet 588.75 %17.75
50Sy86.67 %17.33
51yiğit85 %17
52Aysu Soylu85 %17
53Yusuf İslam konuk85 %17
54Çağrı85 %17
55Abdullah85 %17
56eylul85 %17
57ÖZLEM85 %17
58Belinay85 %17
59feyza85 %17
60Hasan85 %17
61qwr85 %17
62Emoş💀☠️85 %17
63Hsjsnsb85 %17
648a85 %17
65rrr85 %17
66mmmmmmmmmmmmmmmmllllllllllllllllllllllllll85 %17
67Zeyno85 %17
688Cunutulmazlar85 %17
69A85 %17
70yhuh85 %17
71Asa85 %17
72Tf82.5 %16.5
73Rdd4dd4d80 %16
74Mrvn80 %16
75ume80 %16
76asd80 %16
77Fatma Sude KODAŞ80 %16
78ek80 %16
79e80 %16
80reşat80 %16
818gdenbiri80 %16
82z80 %16
83Melike80 %16
84çağrı80 %16
85Luyghjjm80 %16
86E80 %16
87gamze80 %16
88Ahsen80 %16
89t6680 %16
90.80 %16
91Mert uğurli75 %15
92K7vnccc75 %15
93elf75 %15
94Ege75 %15
95#75 %15
96aayllüayüla75 %15
97Muhammed75 %15
98tuse75 %15
99Elif75 %15
100ttttt75 %15
101dd75 %15
102Yg70 %14
103[email protected]70 %14
104Melek70 %14
105betül70 %14
106eren70 %14
107Fu70 %14
108Nergis Şahan65 %13
109j65 %13
110Elif65 %13
111Ebrar65 %13
112Azra65 %13
113Ecrin65 %13
114💅💅💅65 %13
115Ebru65 %13
116Kgsu65 %13
117Sd TV65 %13
118mesude65 %13
119Elif Ecrin65 %13
120Hff65 %13
121jjkuhhhyyggyyg60 %12
122A60 %12
123semra60 %12
124jgfmcfhy60 %12
125Emine55 %11
126Çağan55 %11
127aaaaa55 %11
128Oıu55 %11
129res55 %11
130xcfhbjklöş52.5 %10.5
131Jsjsjs50 %10
132avni50 %10
133föfgmfgmfkgmfkgmgk50 %10
134Necati Eren kıvanç50 %10
135senem45 %9
136Esc.45 %9
137Irmak40 %8
138mira40 %8
139canan40 %8
140filnecati40 %8
141ec40 %8
1428/D Parlementer Eğitim Cumhuriyetleri T.C.İTvA Birimi35 %7
143Eymen33.33 %6.67
144Yusuf30 %6
145E30 %6
146Sjjd30 %6
147Hafsa30 %6
148E30 %6
149ahmet25 %5
150hfhbffgf25 %5
151Burcu25 %5
152deniz25 %5
153asd25 %5
154Umut20 %4
155Melissa20 %4
156mkffmf20 %4
157ali15 %3
158alper kaan15 %3
159Jsks10 %2
160B10 %2
161hh5 %1
162Damla nur5 %1
163Dksşşaşak5 %1
164njjkk5 %1
165Zeynep0 %0
166Berat0 %0
167qa0 %0
168YUSUF0 %0
169Hasan0 %0
170mehmet0 %0
171savaseke0 %0
172A0 %0
173G0 %0
174D0 %0
175F0 %0
176demir0 %0
177a0 %0
178Eblalplo0 %0
179j0 %0
180aa0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6620
2Ahmet1881
3.1582
4Asd1364
5ALİ1349
6s1156
7yağmur ml1152
85e1115
9Der1059
10Çağla1019
11Ali1000
12K995
13deniz949
14g902
15Ege Gören877
16rana849
17efwfwe843
18.786
19Aa762
20Aa750
21e.ç735
22Şervan tursun732
23[email protected]710
24a706
25İlayda697
26A696
27Aysu681
28osman670
29jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
30a651
31D647
32Yusuf İslam Konuk641
33ahmet baki623
34Elif Hoda605
35T601
36yıldız574
37H567
38ilayda559
39uuuuu557
40rrrr556
41Berk551
42Kağan Çakar 🙂551
43Hürünaz544
44Nehir522
45Çağrı511
46Hh500
47K488
48emria483
49Ceylin akardere482
50Mert481
51a476
52İrmak471
53Yiğit467
54HUZEYFE463
55Çağrı463
56Nalan459
57a458
58abuzer446
59ilknur444
60Egemen426
61G423
62Kayra421
63eryn419
64Abc403
65Ert403
66Zeynep399
67hammod392
68damlanur382
69ada374
70nazz362
71d361
72y359
73Tmkkj352
74Saflar kulübü349
75K343
76Nimet333
77M333
78kedy330
79[email protected]329
80Sudem328
81Sdf324
82e322
83Mahmut317
847314
85Uceduniecd310
86elf305
87Cemile305
88Savas305
89öykü304
90Hena303
91lkkkk300
92Emine299
93yuı298
94Esra297
95gdvg295
96Davuthan Halıcı293
97Uahwj292
981292
99bekir291
100burak290