842 Siyasi Alanda İnkılaplar Online Kazanım Testi

İTA.8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
a) Saltanatın kaldırılması, Ankara’nın başkent oluşu, Cumhuriyet’in ilan edilmesi, Halifeliğin kaldırılması, Şeriye ve Evkâf Vekâleti’nin kaldırılması ile Erkân-ı Harbiye Vekâleti’nin kaldırılmasının neden ve sonuçları ele alınır.
b) 1924 Anayasası’nın kabulüne değinilir.

 

/20
2 oylar, 2 ortalama
422

841 Atatürk İlkeleri

841 Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün en büyük ülküsü;
Dünya barışını korumak
Demokrasiyi yaşatmak
Bütün milletlerin bağımsız yaşama isteğine saygı duymak
İnsan haklarını geliştirmektir.

Buna göre, Atatürkçü düşünce sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

2 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Aklın ve bilimin rehberliğinde gerçekleştirilen yenilikler, ilerleme ve çağdaşlaşma gayretlerinin devamlılığını sağlayan bir anlayıştır.” diyen bir öğrenci, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi hakkında bilgi vermiştir?

3 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

I. “Biz esasen milli mevcudiyetin temelini, milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz.”
II. “Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması, ancak ve ancak, tam ve kesin anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş
bulunmasına bağlıdır.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin ilkelerle eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

4 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük rol oynadı. Türk milleti bu ilkenin birleştirici etkisiyle bir bayrak altında toplanarak yurdunu ve bağımsızlığını kurtardı. 

Bu metinde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk toplumuna sağladığı faydalar anlatılmıştır?

5 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürkçü düşünce sistemi;

  • Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihî gerçeklerinden doğmuştur.
  • İnsanlığın ortak değerlerini kapsar.
  • Gelişmelere ve yeniliklere açıktır, çağa ayak uydurur.

Buna göre, Atatürkçü düşünce sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

6 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün sözlerinden,

I. “Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, müritler memleketi olamaz.”
II. “Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver (eksen) üzerinde, akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”
III. “Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.”

hangisi ya da hangileri laiklik ilkesi doğrultusunda söylenmiştir?

7 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Dünya yüzünde ondan daha büyük, ondan daha eski bir yurt, ondan daha temiz bir millet yoktur. Ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir.”
ATATÜRK

Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” sözünden hareketle milliyetçilik ilkesi hakkında,

I. Millî birlik ve beraberliği güçlendirmeye yöneliktir.
II. Birleştirici ve bütünleştiricidir.
III. Irkçılık esasına dayanmaz.

çıkarımlarından hangilerinde bulunulabilir?

8 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.” diyen bir kişi, aşağıdaki gelişmelerden hangisini cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilendirebilir?

9 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Mustafa Kemal, Jean Jacques Rousseau’nun çağdaş düşünce anlayışı, özgürlük ve eşitlik;  Voltaire’in ise din, inanç ve vicdan hürriyeti ile ilgili fikirlerinden etkilenmiştir.

Bu kişiler Mustafa Kemal’in,

I. Laiklik
II. İnkılapçılık
III. Halkçılık

ilkelerinden hangisi ya da hangilerini oluşturmasına katkı sağlamıştır?

10 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün anlam ve biçimiyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır.”
ATATÜRK

Atatürk’ün yukarıdaki sözüne göre, inkılapçılık ilkesiyle,

I. Çağdaşlaşma
II. İlerleme
III. Milli kültürden uzaklaşma

durumlarından hangisi ya da hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?

11 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor kısacası herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir yurttaşın hak, çıkar ve özgürlüğü eşittir.”
ATATÜRK

Atatürk’ün bu sözü öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

12 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Devletçilik anlayışı, kamu yararının gerektirdiği alanlarda özel sektörün yapamadığı işlerin devlet tarafından yapılmasını öngörür. Bu sistemde sermayesi olan herkes istediği şekilde üretime katılabilir. Devlet, çıkardığı yasalarla, sağladığı krediler ve güven ortamıyla üretim ve ticaret  gibi faaliyetleri teşvik eder.

Verilen bilgiye göre, devletçilik ilkesi hakkında,

I. Özel sektör yatırımlarına karşıdır.
II. Kamu yararına yönelik yatırım yapar.
III. İthal ürünlerin ülke pazarında tamamen yer almaması için mücadele eder..

çıkarımlarından hangilerinde bulunulamaz?

13 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk yanındakilerle trene biniyor. Bir müddet sonra her şeyden habersiz olan kondüktör Ata’nın bulunduğu kompartımana geliyor. Kafileyi görünce çekilmek istiyor.
Ata hemen sesleniyor;
- Vazifeni yap! (Yanındakileri göstererek) Bu efendilere niçin bilet sormuyorsun?
Yanındakiler cevap verirler.
- Paşam biz mebusuz. Tren bileti almayız. Parasız seyahat ederiz.
Ata hayretle:
- Bu imtiyazı hiç beğenmedim, der.

Yukarıdaki metin Atatürk ilkelerinden özellikle hangisiyle ilişkilendirilebilir?

14 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.”
Mustafa Kemal

Mustafa Kemal’in bu sözü öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

15 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürkçülüğün devlet yönetiminde, toplumsal ve ekonomik hayatta, düşünce ve kültür alanında dinamik hedefleri vardır. Bu hedefler Atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikir ve ilkelerle bir düşünce sistemine dönüşmüştür.

Buna göre, Atatürkçü düşünce sisteminin hedefleri arasında,

I. Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama
II. Devlet yönetiminde millet egemenliğini esas alma
III. Güçler birliği ilkesini gerçekleştirme
IV. Ülkenin bağımsızlığını koruma

hangisi ya da hangileri yer almaz?

16 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkelerinden birinin eksikliği, sistemin hedeflerine ulaşmasını aksatır.

Verilen bilgiye göre, Atatürkçü düşünce sistemi hakkında aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir?
I. Sosyal sınıfları esas alır.
II. Atatürk ilkelerinden oluşan bir düşünce sistemidir.
III. İlkeler bütünlük içerir.

17 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk Başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktır, bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır.sözleriyle Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamıştır?

18 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

  • Ülkemizde özel sektörün sermaye gücünün olmaması
  • 1929 dünya ekonomik bunalımının Türk ekonomisini daha da kötüleştirmesi
  • Devlet eliyle sosyal adaletin sağlanmak istenmesi

Verilen maddelerde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin ortaya çıkış gerekçesi vurgulanmıştır?

19 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga Bey, 8-A sınıfında Atatürk ilkeleri konusunu anlatırken bir öğrencinin sorusuna “Halk yönetimde söz sahibi oldu. Kadınlar ülke yönetimine katıldı. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale geldi. Temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi altına alındı.” cevabını vermiştir.

Buna göre öğrenci, öğretmenine aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?

20 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Türkiye’nin uyguladığı devletçilik sistemi, Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye özgü bir sistemdir.”
ATATÜRK

Atatürk, “Türkiye’ye özgü bir sistemdir.” sözüyle devletçilik ilkesinin,

I. Ulusallık
II. Bilimsellik
III. Evrensellik

yönlerinden hangilerini vurgulamıştır?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Vedat100 %20
2Hira100 %20
3Sinem100 %20
4GELECEĞİN HEMŞİRESİİ100 %20
5Elif100 %20
6n123100 %20
7Fen llisesi100 %20
8ÇAY100 %20
9sfyujvcd100 %20
10cglr100 %20
11Sevgchb gvhvhvuu100 %20
128100 %20
13enes100 %20
14bbbb100 %20
158a100 %20
16f100 %20
178d100 %20
18salim100 %20
19Aaaa100 %20
20Selim100 %20
21Aa100 %20
22x100 %20
23eylul97.5 %19.5
24YUSUF EFE95 %19
25sude95 %19
26Ceren95 %19
27lara95 %19
28Geleceğin mühendisi95 %19
29Black Butler95 %19
30❤FB❤95 %19
31Gümüş95 %19
32Nesrin95 %19
33h95 %19
34Elif95 %19
35sokak nöbetçisi95 %19
36Melisa95 %19
37rf95 %19
38Selma95 %19
39asd95 %19
40Fatih Emre95 %19
41fs95 %19
4290yudo9asu95 %19
43klm95 %19
44sevde95 %19
45tuana95 %19
46Mmlcfldlf95 %19
47z95 %19
48mursde95 %19
49nuray95 %19
50hasibe95 %19
51macide95 %19
52N95 %19
53Z95 %19
54eren95 %19
55alperen aydoğdu95 %19
56eyup95 %19
578ler95 %19
58A95 %19
598e vs 8d95 %19
60Ghuhgg95 %19
61h95 %19
62Mg95 %19
63selda95 %19
64Amine95 %19
65Hiranur akyz95 %19
66s95 %19
67Ee95 %19
68M95 %19
698A95 %19
70.95 %19
71S95 %19
72fırat95 %19
73Belinay92.5 %18.5
74SAMİ 92.5 %18.5
75elif92.5 %18.5
76bilinmeyen90 %18
77Buse Almina90 %18
78seyit90 %18
79Rojda90 %18
80berrak90 %18
81J90 %18
82bhyhse90 %18
83f90 %18
84b90 %18
85Gülay Beyza Güven90 %18
86yaren90 %18
87mehmet fatih90 %18
88berra90 %18
89...90 %18
90a90 %18
91ıög k90 %18
92a90 %18
93Esma90 %18
9480290 %18
95E90 %18
96aaa90 %18
97şevval90 %18
98m90 %18
99Diyar90 %18
100eka90 %18
101yusuf90 %18
102<gu90 %18
103abdulrezzak90 %18
1048/C90 %18
105mazı90 %18
106beyza90 %18
107Jhjhhj90 %18
108Dfghjj90 %18
109Didem85 %17
110Murat85 %17
111grhejk85 %17
112Semanur85 %17
113aslı85 %17
114Hafiz85 %17
115eylül85 %17
116uıo85 %17
117Tugyyny85 %17
118gülce85 %17
119Mustafa85 %17
120ilay85 %17
121rfyteueyvdrêe85 %17
122Fath85 %17
123sdbgsedrgher85 %17
124Burak Berat Karakadıoğlu85 %17
125Merve85 %17
126Zeyno85 %17
127İsa85 %17
128d85 %17
129aslı85 %17
130Fggh85 %17
131a85 %17
132Nuri85 %17
133885 %17
134Ss85 %17
135We5yuhvgy783.33 %16.67
136Nisa82.5 %16.5
137berrak82.5 %16.5
138Yusuf80 %16
139Nisan80 %16
140sevgi80 %16
141Selin80 %16
142Reyyan80 %16
143ali kayl80 %16
144fevfnh6y80 %16
145Ut rm80 %16
146e80 %16
147Emine KAYCAN80 %16
148NageSU80 %16
149Nazlı80 %16
150defne80 %16
151Talha Köksal80 %16
152wfrffb80 %16
153birkan80 %16
154Selahaddin Yılmaz80 %16
155Furkan80 %16
156€€€%80 %16
157Yekta80 %16
158y80 %16
159hira80 %16
160erdem80 %16
161D80 %16
162eko80 %16
163[email protected]80 %16
164LGSye HAZIRIZ80 %16
165Jillm77.5 %15.5
166Ömer Hasan Yiğit77.5 %15.5
167A77.5 %15.5
168Ayşenur75 %15
169..75 %15
170e75 %15
171Babapro3175 %15
172gümüş75 %15
173Şule75 %15
174umut mert75 %15
175Tuna75 %15
176g75 %15
177Süleyman Aldemir75 %15
178Yyh75 %15
179AMAA75 %15
180Beyza75 %15
181Dilasu75 %15
182Hüseyin75 %15
183x75 %15
184Gamze75 %15
185a75 %15
186Özlem Atalay75 %15
187üüuhhhjş75 %15
188YİĞİT EFE75 %15
189Hyy75 %15
1908/b75 %15
191reeewe75 %15
192Elif73.75 %14.75
193ravza72.5 %14.5
194F70 %14
195Hümoş70 %14
196[email protected]70 %14
197siro70 %14
198Pınar70 %14
199d70 %14
200burka70 %14
201Ayşegül gurhan70 %14
202yufjhnuıykhşç70 %14
203Oğuzhan70 %14
204SEFI ISMAIL 8A70 %14
205Muhobaba70 %14
206HACI70 %14
207kkkkkkmkmmkm70 %14
208Mustaafa70 %14
2098a70 %14
210eee70 %14
211ddd70 %14
212y7uhghgyhgyg70 %14
213Frre70 %14
214Pro65 %13
215azad65 %13
216Mehmet Özcan65 %13
217abdulkerim65 %13
218865 %13
219aylin65 %13
220F65 %13
221w65 %13
222Hasan65 %13
223taha65 %13
224cengiz65 %13
225Mustafa65 %13
226Hüseyin Efe65 %13
227s65 %13
228servet65 %13
2298a65 %13
230b.65 %13
231Dgnkhpkxfbjpı60 %12
232eymen serdar60 %12
233Ömer Apaydın60 %12
234Nisa60 %12
235Elo60 %12
236Jjjjjjj60 %12
237elif60 %12
238Zahid60 %12
239Onur57.5 %11.5
240B56 %11.2
241Samet55 %11
242Ij55 %11
243Emin190755 %11
244Ben55 %11
245Arzu55 %11
246Soner buğra Demir55 %11
2478e55 %11
248Mert Büyükkasim55 %11
249hasret55 %11
250Y53.33 %10.67
251Hatice naz özdemir52.5 %10.5
252Selen50 %10
253jyxygthyjkgfdhrze50 %10
254rufgyj50 %10
255ayse50 %10
2568 / A50 %10
257asa50 %10
2581234568950 %10
259k50 %10
260kaya50 %10
261Feersx50 %10
262aa50 %10
263Cihan Arda Demirel47.5 %9.5
264Jrod45 %9
265e45 %9
266do45 %9
267üü45 %9
268kghbnjj hh45 %9
269NEHİR AYDIN45 %9
270suuuuu45 %9
271Emir41.67 %8.33
272Tunahan41.25 %8.25
273berkecan40 %8
274abdurrahman40 %8
275ıhohııohpıj40 %8
276A40 %8
277göksu40 %8
278xxx35 %7
279Sicili bozuk bi bok olamayan ben35 %7
280DracoMalfoy35 %7
281eren35 %7
282Umut32.5 %6.5
283malidil30 %6
284njkm30 %6
285ismet30 %6
286serhat30 %6
287ssssdxsdxsdsd30 %6
288fuck you30 %6
289samet27.5 %5.5
290Emre25 %5
291xkjhmtorşxintlşor25 %5
292Ömer25 %5
293Yusuf25 %5
294cansu25 %5
295A22.5 %4.5
296Wjjshehdhd21.67 %4.33
297Umut20 %4
298abDULrezzakil abbasi muzaffer20 %4
299erva20 %4
300Zaza20 %4
301Nurgül15 %3
302İbrahim15 %3
303YUSUF EFE15 %3
304duru15 %3
3058e15 %3
306ilker15 %3
307sdesdf10 %2
308BEYIN BEDAVA 10 %2
309gah10 %2
310Eylem10 %2
311Eda5 %1
312AYŞE5 %1
313nil5 %1
314Baran2.5 %0.5
315Gns..0 %0
316Nxncjdjdjdjdjdj0 %0
317avc0 %0
318M0 %0
319lvnkddc0 %0
320ali salih0 %0
321Defne0 %0
322f0 %0
323Eyüp0 %0
324sks0 %0
325İbrahim0 %0
326Küb0 %0
327gg0 %0
328d0 %0
329tt0 %0
330tatakae0 %0
331A0 %0
332Emine0 %0
333Mete Arslan0 %0
334er0 %0
3358a0 %0
336enes0 %0
337ìliş0 %0
338drd0 %0
339ddrdre0 %0
340Özk0 %0
34180 %0
342Eee0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11501
2SAMİ 2573
3arzu2340
4ALİ2110
5z1788
6eeeee1654
7H1644
8ENSAR1597
9İlayda1507
10asd1425
11d1413
12e1382
13eyup1325
14G1250
15Slm1156
16A1146
17cglr1091
18Efe1082
19Hatice Nur Yurt1058
20H993
21ahmet 858
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25Melek çakır797
26Arda Yılmaz788
27v785
28Uğur 772
29efe733
30ali707
31elif702
32Nisa Duru Bingül696
33ylllp687
34bbbbbbb673
35t668
36Furkan Yürük667
37Belinay663
38oykuıpıl660
39hjk657
40Elif645
41Y618
42A616
43d610
44Nisa Nur Kulaç604
45m603
46hhhhhh599
47j597
48T596
49aleyna583
50Ali579
51Ömer Enes ÇAKAL575
52Emine574
53Beren573
54Enes573
55serseri571
56Deniz566
57Mirac Muhammet Topçu565
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Q545
62Yunus Emre Göktaş542
63Mert 7F535
64Ares518
65Hazal517
66Reyyan513
67Ledeyna Güner513
68Ecrin Bayrak511
69deniz504
70Burak491
71Zeynep DEDE487
72Gümüş485
73ali485
74Kuzey484
75naz480
76koraydulger479
77Buğra efe471
78Ü470
79Emine kayrak467
80Arda451
81cesur449
82esra449
83k446
84Nazlı445
85Zafer Ege Küçük 444
86M.yiğit443
87Melih Hasan441
88Özge 440
89YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
90Sabire437
91DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
92asd436
93Sümeyye432
94yylyş432
95bilinmeyen430
96Neslihan Gül429
97imagine losing427
98İbrahim425
99R. Aytuğ Cıvak422
100Ali Batın TAN421
101ihsan mahir davuş420
102t419
103Azizcan aydoğan417
104Reyyan SEÇGİN 412
105Sare411
106Mirzat409
107Defne408
108yigit406
1096a406
110Elif405
111sevinç405
112Zehra Reyyan Yanmaz405
113Zeynep Çelebi403
114yağmurrr402
115A402
116Arda398
117Alper397
118UEVDJANA395
1196f391
120Aysun391
121Elif Şenol387
122Medine385
123Ayşe381
124Hiranur kendir380
1258a380
126f379
127Elif379
128Cemre378
129İlayda376
130gürkan375
131Esma374
132Arda Arabaci373
133Ali Efe İnceoğlu373
134hale ceylan 371
135cüneyt371
136İkra Nur Demir370
137Mina369
138blablabla369
139A369
140Baki368
141*367
142Ecrin 367
143Deniz Güren367
144seda366
145Hanibe 366
146Kardelen365
147Melek Vardar365
148Ramazan ışık364
149Nikolay363
150fvodk363
151Melek Büşra Cebeci361
152asa361
153Gülce Erkeç360
154MİNA SU CAV358
155Sümeyye354
156ahmet353
157a353
158sevim353
159tuncay352
160Ege349
161Fenerli Çiftçi348
162cu347
163yusuf pro @345
164aaa345
165Oh uyuj jjhoj344
166oğuzhan343
167mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
168f340
169Hayrunisa Altay339
170alara339
171yağmur yılmaz336
172yağmur336
1736\\a334
174Yusuf İslam konuk332
175Kd332
176Abdurrahman330
177rüzgar ünal329
178Medine Sıla Kayacan329
179Eylül328
180Hasan327
181lòn327
182nehir326
183Asdf326
184mehmet326
185Ali nazim324
186Damla323
187Kuzey Günsy321
188Ecrin320
1895a320
190a318
191Ömür317
192Nil soğancılar317
193Hikmet316
194Çınar316
195Ahmet KORKMAZ315
196cansu314
197Gökay313
198Benkim1232313
199Zeynep koç312
200Fehime özdemir312
201abcdef312
202KOLAYDI312
203cihab311
204Sema311
205Kerri309
206Dilek 309
207Tahir307
208macide307
209serra306
210a306
211Esma Enrar304
212YİĞİT UZUNOĞLU304
213n303
214Elif Hoda301
215Musa bulduk301
216Bilal300
217Fatma Nur299
218ebrar299
219İslam Can299
220Nilda Ece Yılmaz298
221MERVE297
222kaan297
223dws297
224Se297
225Kemal efe Cetin296
226Eymencan296
227koray295
228Zeynep buğlem ANDAÇ294
229Büşra294
230Umut can294
231Yiğit ali Akkuş292
232Nisa çelikoğlu292
233Şeyma Nur Akkaya292
234Ə292
235Fatma292
236beren su oturak291
237asya291
238Ahmet291
239ada290
240Selin290
241beloo288
242efe288
243Burcu287
244Gülistan Nursu Ertürk287
245q287
246123287
247Ecrin285
248H284
249Doruk283
250sekizler283
251aa283
252DORUK ALİ TANDOĞAN282
253a282
254aaaaaa282
255ada güler281
256Ahmet Sağnak280
257emine280
258osman yüce279
259x279
260Hedibe Taş278
261gggg277
2622277
263Zeren ERTUĞRUL276
264Ramazan Sevindir276
265ege hayal276
266F275
267ilkan keneç275
268Mete275
2691275
270KEREM KARATAŞ275
271Aliberke Şahin274
272deneme274
273T272
274FEHİME272
275Ekin272
276Bahtiyar271
277a271
278g271
279Deniz Kılıç 270
280canan kara270
281k270
282a270
283aaa270
284Tuba 269
285Zehra Belinay Develi269
286efe doruk268
287Ahmet Burak267
288ecrin ayaz267
289Efe Bozkurt266
290Ecrin Karabacak 6-F266
291Neden266
292Mehmet Akif Ersoy265
293furkan264
294Yağzel264
295Azra cankilic264
296Görkem263
297ta262
298sılanur262
299Sayed osman261
300Mürşit Parlakgün261
301Beren KOÇ260
302Emre258
303eylül sude258
304Elif Tuana Kafşakoğlu256
305Guııoı256
306MİNA SU CAV256
307Aslı Beyza Güneş255
308Abdulgani kit255
309Alperen Doğankaya255
310Nil Er255
311ali255
312aynur254
313duru253
314İbrahim253
315zeliha kaya253
316Abdülhamit252
317B252
318Çağan252
319a252
320m252
321Meryemnur 251
322BenEuyfDeğilim251
323a251
3246/A251
325Muhammed başçi 250
326Yiğit250
327Hshs250
328çiğdem250
329Yağmur Ceylan249
330Ayberk249
331Nisa Çelik249
332Esra pehlevan249
333Şervan tursun249
334gulcebi249
335Kağan248
336merve dağdelen248
337Zübeyir Esad Seçkin247
338Tuğberk karabudan246
339Akay Yalçın246
340Müjgan Minez246
341Mesude246
342mnş245
343Zeynep244
344Rabia244
345A243
346Döne Ada242
347Ibrahim242
348Adlem Gökçe Yaman241
349Irmak özer241
350Normal_bir_insan241
351hıdır yalçın241
352ertuğrul241
353zeynep sahra240
354Zeynep Ceyda Koca240
355Elif239
356Şevval su yeniceli239
357Ceylin238
358Abdullah238
359Aysu238
360g238
361ayşe238
362Betül ŞEKERCİ237
363Elif237
364wsd237
365Buseyne hasnavi236
366.235
367Dhkş235
368IntelligenceBox234
369Aslı234
370Otsıtaur234
371e234
372Mert Ali YILDIRIM233
373Yunus Emre Göktaş233
374Fftgtgtgy233
375Hayrunnisa233
376Eren ÖZ 6/F233
377Umut kamil232
378Erdem yücel232
379Öykü232
3806-A232
381Ecrin naz ataş231
382jjjjj231
383ggg231
384ökkkjjjj231
385Rüzgar230
386Azra bolat230
3875/E230
388Samet229
389Fdjfyyt229
390Z.seray229
391Dfg229
392EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
393Muhammed Emin228
394Dosyal228
395mmmlll228
396Arda227
397tarık topçu227
398Yiğit Alperen Kırpık227
399BATIN BERK YORULMAZ226
400Çağın Akgül226
401Defne yolcu 226
402Esma Hıra226
403Aybars226
404yaso226
405Emine naz 225
406Cihan Arda Demirel225
407Enes Yiğit BAYKAL225
408Mustafa Osanmaz224
409azra224
410kjk224
411Yağız Yusuf Büyükdoğan224
412Şura Baynal224
413G224
414Bekirhan223
415H223
416Afra Fatıma Oflaz 222
417Yiğit Ali ÖZTÜRK222
418Eylül Görpeler 222
419Elif Başaran 222
420Sıdıka SARIBIYIK221
421G221
422W221
423Nehir220
424MHD HANI HALIMEH220
425Batuhan 220
426Kaan görkem BARIŞ220
427Ayşegül YELOĞLU220
428Azad220
4297b220
430Ebrar219
431Dfdömffl219
4325/A Aslı kaya218
433Mihrap Karaman218
434Ezda218
435Elif Uysal218
436Zeynep Oyman218
437Ceylin akardere217
438Sultan Ekin217
439Doğa ÇAM217
440Yusuf216
441Masal216
442Aa216
443Asya216
444Omar216
445Belinay215
446lara215
447jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
448sena215
449Şüheda215
4507hg215
451haççik215
452Anıl Şenol215
453İrem214
454Efecan214
455Yağmursu214
456ilayda214
457sümeyye214
4588d214
459fatma214
460Makbule213
461Alperendogankya213
462Rumeysa Akgün213
463hilal213
4645213
465Mete Büyükkasim 213
466Eylül mina212
467Ahmet SERİN 212
468Utku212
469Uras hıdır212
470Görkem212
471Melih212
472ada!☆211
473yusuf211
474ismail211
475dilber211
476Gamze210
477Esen210
478Eren Müjdeci 210
479poyraz210
480Mahmut efe209
481Elifnur kara209
482cemada209
483ferhat209
484Ahmet Yusuf208
485KAYRA207
486Deniz Ayabaktı 207
487Hazal207
488D207
489ilhan207
490Burak 206
491Defne Su Güzel206
492sfgh206
4937B206
494kennnturan206
495ARDA206
496Arda205
497Ömer Akdemir205
498a205
4997/C Yılmaztürk204
500Yaren Yener204