841 Atatürk İlkeleri Online Kazanım Testi

İTA.8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri kavramsal düzeyde ele alınır.

/20
2 oylar, 2 ortalama
433

841 Atatürk İlkeleri

841 Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Bizim nazarımızda çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkâr, asker, doktor kısacası herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir yurttaşın hak, çıkar ve özgürlüğü eşittir.”
ATATÜRK

Atatürk’ün bu sözü öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

2 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Devletçilik anlayışı, kamu yararının gerektirdiği alanlarda özel sektörün yapamadığı işlerin devlet tarafından yapılmasını öngörür. Bu sistemde sermayesi olan herkes istediği şekilde üretime katılabilir. Devlet, çıkardığı yasalarla, sağladığı krediler ve güven ortamıyla üretim ve ticaret  gibi faaliyetleri teşvik eder.

Verilen bilgiye göre, devletçilik ilkesi hakkında,

I. Özel sektör yatırımlarına karşıdır.
II. Kamu yararına yönelik yatırım yapar.
III. İthal ürünlerin ülke pazarında tamamen yer almaması için mücadele eder..

çıkarımlarından hangilerinde bulunulamaz?

3 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün en büyük ülküsü;
Dünya barışını korumak
Demokrasiyi yaşatmak
Bütün milletlerin bağımsız yaşama isteğine saygı duymak
İnsan haklarını geliştirmektir.

Buna göre, Atatürkçü düşünce sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

4 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Cumhuriyetçilik, halkın kendisini yönetecek kişileri kendisinin seçmesini esas alan bir düşünce sistemidir.” diyen bir kişi, aşağıdaki gelişmelerden hangisini cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilendirebilir?

5 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağımıza uygun ve bütün anlam ve biçimiyle medeni bir toplum haline ulaştırmaktır.”
ATATÜRK

Atatürk’ün yukarıdaki sözüne göre, inkılapçılık ilkesiyle,

I. Çağdaşlaşma
II. İlerleme
III. Milli kültürden uzaklaşma

durumlarından hangisi ya da hangilerinin amaçlandığı söylenebilir?

6 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk yanındakilerle trene biniyor. Bir müddet sonra her şeyden habersiz olan kondüktör Ata’nın bulunduğu kompartımana geliyor. Kafileyi görünce çekilmek istiyor.
Ata hemen sesleniyor;
- Vazifeni yap! (Yanındakileri göstererek) Bu efendilere niçin bilet sormuyorsun?
Yanındakiler cevap verirler.
- Paşam biz mebusuz. Tren bileti almayız. Parasız seyahat ederiz.
Ata hayretle:
- Bu imtiyazı hiç beğenmedim, der.

Yukarıdaki metin Atatürk ilkelerinden özellikle hangisiyle ilişkilendirilebilir?

7 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk Başladığımız inkılap ve yenilik bir an bile durmayacaktır, bizden sonraki devirlerde de böyle olacaktır.sözleriyle Atatürkçü düşünce sisteminin hangi yönünü vurgulamıştır?

8 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Aklın ve bilimin rehberliğinde gerçekleştirilen yenilikler, ilerleme ve çağdaşlaşma gayretlerinin devamlılığını sağlayan bir anlayıştır.” diyen bir öğrenci, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi hakkında bilgi vermiştir?

9 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Türkiye’nin uyguladığı devletçilik sistemi, Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğmuş, Türkiye’ye özgü bir sistemdir.”
ATATÜRK

Atatürk, “Türkiye’ye özgü bir sistemdir.” sözüyle devletçilik ilkesinin,

I. Ulusallık
II. Bilimsellik
III. Evrensellik

yönlerinden hangilerini vurgulamıştır?

10 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında büyük rol oynadı. Türk milleti bu ilkenin birleştirici etkisiyle bir bayrak altında toplanarak yurdunu ve bağımsızlığını kurtardı. 

Bu metinde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin Türk toplumuna sağladığı faydalar anlatılmıştır?

11 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasi bir fikre sahip olmak, mensup olduğu bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.”
Mustafa Kemal

Mustafa Kemal’in bu sözü öncelikle aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

12 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Dünya yüzünde ondan daha büyük, ondan daha eski bir yurt, ondan daha temiz bir millet yoktur. Ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir.”
ATATÜRK

Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” sözünden hareketle milliyetçilik ilkesi hakkında,

I. Millî birlik ve beraberliği güçlendirmeye yöneliktir.
II. Birleştirici ve bütünleştiricidir.
III. Irkçılık esasına dayanmaz.

çıkarımlarından hangilerinde bulunulabilir?

13 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Mustafa Kemal, Jean Jacques Rousseau’nun çağdaş düşünce anlayışı, özgürlük ve eşitlik;  Voltaire’in ise din, inanç ve vicdan hürriyeti ile ilgili fikirlerinden etkilenmiştir.

Bu kişiler Mustafa Kemal’in,

I. Laiklik
II. İnkılapçılık
III. Halkçılık

ilkelerinden hangisi ya da hangilerini oluşturmasına katkı sağlamıştır?

14 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga Bey, 8-A sınıfında Atatürk ilkeleri konusunu anlatırken bir öğrencinin sorusuna “Halk yönetimde söz sahibi oldu. Kadınlar ülke yönetimine katıldı. Bütün vatandaşlar kanun önünde eşit hale geldi. Temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi altına alındı.” cevabını vermiştir.

Buna göre öğrenci, öğretmenine aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?

15 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

I. “Biz esasen milli mevcudiyetin temelini, milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz.”
II. “Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması, ancak ve ancak, tam ve kesin anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş
bulunmasına bağlıdır.”

Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinin ilkelerle eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

16 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

  • Ülkemizde özel sektörün sermaye gücünün olmaması
  • 1929 dünya ekonomik bunalımının Türk ekonomisini daha da kötüleştirmesi
  • Devlet eliyle sosyal adaletin sağlanmak istenmesi

Verilen maddelerde aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin ortaya çıkış gerekçesi vurgulanmıştır?

17 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün sözlerinden,

I. “Efendiler ve ey millet; biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, müritler memleketi olamaz.”
II. “Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver (eksen) üzerinde, akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar.”
III. “Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.”

hangisi ya da hangileri laiklik ilkesi doğrultusunda söylenmiştir?

18 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkelerinden birinin eksikliği, sistemin hedeflerine ulaşmasını aksatır.

Verilen bilgiye göre, Atatürkçü düşünce sistemi hakkında aşağıdaki yorumlardan hangileri yapılabilir?
I. Sosyal sınıfları esas alır.
II. Atatürk ilkelerinden oluşan bir düşünce sistemidir.
III. İlkeler bütünlük içerir.

19 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürkçülüğün devlet yönetiminde, toplumsal ve ekonomik hayatta, düşünce ve kültür alanında dinamik hedefleri vardır. Bu hedefler Atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikir ve ilkelerle bir düşünce sistemine dönüşmüştür.

Buna göre, Atatürkçü düşünce sisteminin hedefleri arasında,

I. Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama
II. Devlet yönetiminde millet egemenliğini esas alma
III. Güçler birliği ilkesini gerçekleştirme
IV. Ülkenin bağımsızlığını koruma

hangisi ya da hangileri yer almaz?

20 / 20

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürkçü düşünce sistemi;

  • Türk milletinin ihtiyaçlarından ve tarihî gerçeklerinden doğmuştur.
  • İnsanlığın ortak değerlerini kapsar.
  • Gelişmelere ve yeniliklere açıktır, çağa ayak uydurur.

Buna göre, Atatürkçü düşünce sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Vedat100 %20
2Hira100 %20
3Sinem100 %20
4Erva100 %20
5GELECEĞİN HEMŞİRESİİ100 %20
6Elif100 %20
7n123100 %20
8Sude100 %20
9Fen llisesi100 %20
10ÇAY100 %20
11sfyujvcd100 %20
12cglr100 %20
13Sevgchb gvhvhvuu100 %20
148100 %20
15enes100 %20
16bbbb100 %20
178a100 %20
18f100 %20
198d100 %20
20salim100 %20
21Aaaa100 %20
22Selim100 %20
23Aa100 %20
24x100 %20
25eylul97.5 %19.5
26YUSUF EFE95 %19
27sude95 %19
28Ceren95 %19
29lara95 %19
30Geleceğin mühendisi95 %19
31Black Butler95 %19
32❤FB❤95 %19
33Gümüş95 %19
34Nesrin95 %19
35h95 %19
36Elif95 %19
37sokak nöbetçisi95 %19
38Melisa95 %19
39rf95 %19
40Selma95 %19
413453213595 %19
42asd95 %19
43Fatih Emre95 %19
44fs95 %19
4590yudo9asu95 %19
46klm95 %19
47sevde95 %19
48tuana95 %19
49Mmlcfldlf95 %19
50z95 %19
51mursde95 %19
52nuray95 %19
53hasibe95 %19
54macide95 %19
55N95 %19
56Z95 %19
57eren95 %19
58alperen aydoğdu95 %19
59eyup95 %19
608ler95 %19
61A95 %19
628e vs 8d95 %19
63Ghuhgg95 %19
64h95 %19
65Mg95 %19
66selda95 %19
67Amine95 %19
68Hiranur akyz95 %19
69s95 %19
70Ee95 %19
71M95 %19
728A95 %19
73.95 %19
74S95 %19
75fırat95 %19
76Belinay92.5 %18.5
77SAMİ 92.5 %18.5
78elif92.5 %18.5
79bilinmeyen90 %18
80Buse Almina90 %18
81seyit90 %18
82Rojda90 %18
83berrak90 %18
84J90 %18
85bhyhse90 %18
86f90 %18
87b90 %18
88Gülay Beyza Güven90 %18
89yaren90 %18
90s90 %18
91mehmet fatih90 %18
92berra90 %18
93...90 %18
94a90 %18
95ıög k90 %18
96a90 %18
97Esma90 %18
9880290 %18
99E90 %18
100aaa90 %18
101şevval90 %18
102m90 %18
103Diyar90 %18
104eka90 %18
105yusuf90 %18
106<gu90 %18
107abdulrezzak90 %18
1088/C90 %18
109mazı90 %18
110beyza90 %18
111Jhjhhj90 %18
112Dfghjj90 %18
113Didem85 %17
114Murat85 %17
115grhejk85 %17
116Semanur85 %17
117aslı85 %17
118Hafiz85 %17
119eylül85 %17
120uıo85 %17
121Tugyyny85 %17
122gülce85 %17
123Mustafa85 %17
124ilay85 %17
125rfyteueyvdrêe85 %17
126Fath85 %17
127sdbgsedrgher85 %17
128Burak Berat Karakadıoğlu85 %17
129Merve85 %17
130Zeyno85 %17
131İsa85 %17
132d85 %17
133aslı85 %17
134Fggh85 %17
135a85 %17
136Nuri85 %17
137885 %17
138Ss85 %17
139We5yuhvgy783.33 %16.67
140Nisa82.5 %16.5
141berrak82.5 %16.5
142Yusuf80 %16
143Nisan80 %16
144sevgi80 %16
145Selin80 %16
146Reyyan80 %16
147ali kayl80 %16
148fevfnh6y80 %16
149Ut rm80 %16
150e80 %16
151Emine KAYCAN80 %16
152NageSU80 %16
153Nazlı80 %16
154defne80 %16
155Talha Köksal80 %16
156Elif80 %16
157wfrffb80 %16
158birkan80 %16
159Selahaddin Yılmaz80 %16
160Furkan80 %16
161€€€%80 %16
162Yekta80 %16
163y80 %16
164hira80 %16
165erdem80 %16
166D80 %16
167eko80 %16
168[email protected]80 %16
169LGSye HAZIRIZ80 %16
170Jillm77.5 %15.5
171Ömer Hasan Yiğit77.5 %15.5
172A77.5 %15.5
173Ayşenur75 %15
174..75 %15
175e75 %15
176Babapro3175 %15
177gümüş75 %15
178Şule75 %15
179umut mert75 %15
180Tuna75 %15
181g75 %15
182Süleyman Aldemir75 %15
183Yyh75 %15
184AMAA75 %15
185Beyza75 %15
186Dilasu75 %15
187Hüseyin75 %15
188vbcnxzmö<mxcnbnxj75 %15
189x75 %15
190Gamze75 %15
191a75 %15
192Özlem Atalay75 %15
193üüuhhhjş75 %15
194YİĞİT EFE75 %15
195Hyy75 %15
1968/b75 %15
197reeewe75 %15
198Elif73.75 %14.75
199ravza72.5 %14.5
200Gizem70 %14
201F70 %14
202Hümoş70 %14
203[email protected]70 %14
204siro70 %14
205Pınar70 %14
206d70 %14
207burka70 %14
208Ayşegül gurhan70 %14
209yufjhnuıykhşç70 %14
210Oğuzhan70 %14
211SEFI ISMAIL 8A70 %14
212Muhobaba70 %14
213HACI70 %14
214kkkkkkmkmmkm70 %14
215Mustaafa70 %14
2168a70 %14
217eee70 %14
218ddd70 %14
219y7uhghgyhgyg70 %14
220Frre70 %14
221Pro65 %13
222azad65 %13
223Mehmet Özcan65 %13
224abdulkerim65 %13
225865 %13
226aylin65 %13
227F65 %13
228w65 %13
229Hasan65 %13
230taha65 %13
231cengiz65 %13
232asmanomanumino65 %13
233Mustafa65 %13
234Hüseyin Efe65 %13
235s65 %13
236servet65 %13
2378a65 %13
238b.65 %13
239Efgdkfekf63.33 %12.67
240Dgnkhpkxfbjpı60 %12
241eymen serdar60 %12
242Ömer Apaydın60 %12
243Nisa60 %12
244Elo60 %12
245Jjjjjjj60 %12
246elif60 %12
247Zahid60 %12
248Onur57.5 %11.5
249B56 %11.2
250Samet55 %11
251Ij55 %11
252Emin190755 %11
253Ben55 %11
254Arzu55 %11
255Soner buğra Demir55 %11
2568e55 %11
257Mert Büyükkasim55 %11
258hasret55 %11
259Y53.33 %10.67
260Hatice naz özdemir52.5 %10.5
261Selen50 %10
262jyxygthyjkgfdhrze50 %10
263rufgyj50 %10
264ayse50 %10
2658 / A50 %10
266asa50 %10
2671234568950 %10
268k50 %10
269kaya50 %10
270Feersx50 %10
271aa50 %10
272Cihan Arda Demirel47.5 %9.5
273Jrod45 %9
274e45 %9
275do45 %9
276üü45 %9
277kghbnjj hh45 %9
278NEHİR AYDIN45 %9
279suuuuu45 %9
280Emir41.67 %8.33
281Tunahan41.25 %8.25
282berkecan40 %8
283abdurrahman40 %8
284ıhohııohpıj40 %8
285A40 %8
286göksu40 %8
287xxx35 %7
288Sicili bozuk bi bok olamayan ben35 %7
289DracoMalfoy35 %7
290eren35 %7
291Umut32.5 %6.5
292malidil30 %6
293njkm30 %6
294ismet30 %6
295serhat30 %6
296ssssdxsdxsdsd30 %6
297fuck you30 %6
298samet27.5 %5.5
299Emre25 %5
300xkjhmtorşxintlşor25 %5
301Ömer25 %5
302Yusuf25 %5
303cansu25 %5
304A22.5 %4.5
305Wjjshehdhd21.67 %4.33
306Umut20 %4
307abDULrezzakil abbasi muzaffer20 %4
308erva20 %4
309Zaza20 %4
310Nurgül15 %3
311İbrahim15 %3
312YUSUF EFE15 %3
313duru15 %3
3148e15 %3
315ilker15 %3
316sdesdf10 %2
317BEYIN BEDAVA 10 %2
318gah10 %2
319Eylem10 %2
320Eda5 %1
321AYŞE5 %1
322nil5 %1
323Baran2.5 %0.5
324Gns..0 %0
325Nxncjdjdjdjdjdj0 %0
326avc0 %0
327M0 %0
328lvnkddc0 %0
329ali salih0 %0
330Defne0 %0
331f0 %0
332Eyüp0 %0
333sks0 %0
334İbrahim0 %0
335Küb0 %0
336gg0 %0
337d0 %0
338tt0 %0
339tatakae0 %0
340A0 %0
341Emine0 %0
342Mete Arslan0 %0
343er0 %0
3448a0 %0
345enes0 %0
346ìliş0 %0
347drd0 %0
348ddrdre0 %0
349Özk0 %0
35080 %0
351Eee0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11627
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1863
6ENSAR1729
7eeeee1679
8H1665
9İlayda1525
10d1448
11asd1435
12e1408
13eyup1325
14G1260
15A1165
16Slm1156
17Efe1128
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H997
21ahmet 872
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29efe748
30Elif726
31ali707
32elif702
33Nisa Duru Bingül696
34ylllp690
35bbbbbbb675
36t668
37Furkan Yürük667
38Belinay663
39oykuıpıl660
40hjk657
41j628
42A625
43d620
44Y618
45Nisa Nur Kulaç604
46T604
47m603
48hhhhhh599
49Mirac Muhammet Topçu591
50aleyna583
51Ali579
52Ömer Enes ÇAKAL575
53Emine574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Mert 7F545
62Q545
63Yunus Emre Göktaş542
64Neslihan Gül521
65Ares518
66Hazal517
67Reyyan513
68Ledeyna Güner513
69Ecrin Bayrak511
70deniz504
71Nazlı501
72Burak491
73Zeynep DEDE487
74Gümüş485
75ali485
76Kuzey484
77koraydulger483
78M.yiğit482
79naz480
80Buğra efe479
81esra477
82Ü470
83Emine kayrak467
84Defne460
85Arda451
86k451
87yylyş451
88cesur449
89Zafer Ege Küçük 444
90Melih Hasan441
91Özge 440
92YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
93Sabire437
94DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
95alara436
96asd436
97Sümeyye432
98bilinmeyen430
99imagine losing427
100Melek Vardar426
101İbrahim425
102R. Aytuğ Cıvak422
103Ali Batın TAN421
104ihsan mahir davuş420
105t419
106Azizcan aydoğan417
107Gülce Erkeç415
108Reyyan SEÇGİN 412
109A412
110Sare411
111Mirzat409
112yigit406
1136a406
114Elif405
115sevinç405
116Zehra Reyyan Yanmaz405
117Arda Arabaci405
118Zeynep Çelebi403
119yağmurrr402
120Eylül402
121Selin401
122Arda398
123Elif398
124Alper397
125UEVDJANA395
1266f391
127Aysun391
128Elif Şenol387
129Medine385
130f385
131Ayşe381
132Hiranur kendir380
1338a380
134Cemre378
135İlayda376
136gürkan375
137Esma374
138Ali Efe İnceoğlu373
139hale ceylan 371
140cüneyt371
141İkra Nur Demir370
142Mina369
143blablabla369
144A369
145Baki368
146*367
147Ecrin 367
148Deniz Güren367
149seda366
150Hanibe 366
151Kardelen365
152Ramazan ışık364
153MİNA SU CAV364
154Nikolay363
155fvodk363
156Melek Büşra Cebeci361
157asa361
158Sümeyye354
159ahmet353
160nehir353
161a353
162sevim353
163tuncay352
164yağmur351
165aaa351
166Alin asya349
167Eymencan349
168Ege349
169Fenerli Çiftçi348
170cu347
171Nil soğancılar347
172yusuf pro @345
173Oh uyuj jjhoj344
174oğuzhan343
175mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
176f340
177Hayrunisa Altay339
178yağmur yılmaz336
179KEREM KARATAŞ336
180Asdf335
1816\\a334
182lòn334
183Yusuf İslam konuk332
184Yiğit ali Akkuş332
185Kd332
186Abdurrahman330
187rüzgar ünal329
188Medine Sıla Kayacan329
189Nisa Çelik328
190Hasan327
191a327
192mehmet326
193Ali nazim324
194Damla323
195Kuzey Günsy321
196Ecrin320
197Çınar320
1985a320
199Ömür317
200Hikmet316
201Ahmet KORKMAZ315
202cansu314
203Ahmet Sağnak314
204Gökay313
205Benkim1232313
206Zeynep koç312
207Fehime özdemir312
208abcdef312
209KOLAYDI312
210cihab311
211Sema311
212n310
213Kerri309
214Dilek 309
215a308
216Tahir307
217macide307
218serra306
219a306
220Musa bulduk305
221Esma Enrar304
222YİĞİT UZUNOĞLU304
223dws302
224Elif Hoda301
225Bilal300
226q300
227Fatma Nur299
228ebrar299
229fgtytah299
230İslam Can299
231Nilda Ece Yılmaz298
232MERVE297
233kaan297
234Se297
235Kemal efe Cetin296
236efe296
237koray295
238Sıdıka SARIBIYIK295
239Zeynep buğlem ANDAÇ294
240Büşra294
241y294
242Umut can294
243Nisa çelikoğlu292
244Şeyma Nur Akkaya292
245Ə292
246Fatma292
247beren su oturak291
248asya291
249Ahmet291
250Sümeyra Ekerim291
251KAYLA NAZ290
252ada290
253x290
254a289
255aaaaaa289
256beloo288
257Burcu287
258Gülistan Nursu Ertürk287
259123287
260Ecrin285
261H284
262MİNA SU CAV284
263Doruk283
264sekizler283
265aa283
266DORUK ALİ TANDOĞAN282
267a282
268ada güler281
269a280
270emine280
271osman yüce279
272Hedibe Taş278
273g277
274gggg277
2752277
276Zeren ERTUĞRUL276
277Ramazan Sevindir276
278ege hayal276
279F275
280ilkan keneç275
281Mete275
2821275
283Aliberke Şahin274
284deneme274
285Zeynep Ceyda Koca273
286T272
287FEHİME272
288Ekin272
289Bahtiyar271
290Deniz Kılıç 270
291canan kara270
292k270
293aaa270
294Tuba 269
295Zehra Belinay Develi269
296efe doruk268
297Ahmet Burak267
298ecrin ayaz267
299Efe Bozkurt266
300Ecrin Karabacak 6-F266
301Neden266
302merve dağdelen266
303Mehmet Akif Ersoy265
304furkan264
305Midgin264
306Yağzel264
307Azra cankilic264
308Görkem263
309ta262
310sılanur262
311Sayed osman261
312Mürşit Parlakgün261
313Beren KOÇ260
314ökkkjjjj260
315Emre258
316eylül sude258
317Elif Tuana Kafşakoğlu256
318Guııoı256
319Aslı Beyza Güneş255
320Abdulgani kit255
321Alperen Doğankaya255
322Nil Er255
323ali255
324aynur254
325duru253
326İbrahim253
327zeliha kaya253
328Zeynep Beyza252
329Abdülhamit252
330B252
331Çağan252
332a252
333m252
334Meryemnur 251
335BenEuyfDeğilim251
3366/A251
337Muhammed başçi 250
338Yiğit250
339Hshs250
340çiğdem250
341bekir250
342Yağmur Ceylan249
343Ayberk249
344Esra pehlevan249
345Şervan tursun249
346gulcebi249
347Kağan248
348Ezgi su247
349Zübeyir Esad Seçkin247
350Tuğberk karabudan246
351Akay Yalçın246
352Müjgan Minez246
353Mesude246
354Belinay245
355mnş245
356Zeynep244
357Rabia244
358A243
359ayşe243
360Döne Ada242
361Ibrahim242
362Yiğit Başarı241
363Adlem Gökçe Yaman241
364Irmak özer241
365Normal_bir_insan241
366hıdır yalçın241
367ertuğrul241
368zeynep sahra240
369Eren Müjdeci 240
3706-A240
371Elif239
372Şevval su yeniceli239
373Ceylin238
374Abdullah238
375Aysu238
376jjjjj238
377g238
378Betül ŞEKERCİ237
379Elif237
380wsd237
381Buseyne hasnavi236
382ggg236
383.235
384hilal235
385Dhkş235
386Gufiroe234
387IntelligenceBox234
388Aslı234
389Otsıtaur234
390e234
391Mert Ali YILDIRIM233
392Yunus Emre Göktaş233
393Fftgtgtgy233
394Enes Yiğit BAYKAL233
395Hayrunnisa233
396a233
397Eren ÖZ 6/F233
398Umut kamil232
399Erdem yücel232
400Öykü232
401Ecrin naz ataş231
402Rüzgar230
403Azra bolat230
4045/E230
405Samet229
406Fdjfyyt229
407Z.seray229
408Dfg229
409EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
410Muhammed Emin228
411Dosyal228
412sfgh228
413mmmlll228
414Arda227
415tarık topçu227
416Yiğit Alperen Kırpık227
417BATIN BERK YORULMAZ226
418Çağın Akgül226
419Melih226
420Defne yolcu 226
421Esma Hıra226
422Aybars226
423Ömer Akdemir226
424yaso226
425Emine naz 225
426Cihan Arda Demirel225
427Dfdömffl225
428Mustafa Osanmaz224
429azra224
430kjk224
431Nehir224
432Yağız Yusuf Büyükdoğan224
433Şura Baynal224
434H224
435G224
436Bekirhan223
4377b223
438Afra Fatıma Oflaz 222
439Yiğit Ali ÖZTÜRK222
440Eylül Görpeler 222
441Elif Başaran 222
442Hazal221
443G221
444W221
445Nehir220
446MHD HANI HALIMEH220
447Batuhan 220
448Kaan görkem BARIŞ220
449Ayşegül YELOĞLU220
450nevın220
451Azad220
452Ebrar219
4535/A Aslı kaya218
454Mihrap Karaman218
455Ezda218
456Elif Uysal218
457Zeynep Oyman218
458Ceylin akardere217
459Uğur Baykal217
460Sultan Ekin217
461Doğa ÇAM217
462Yusuf216
463Masal216
464Aa216
465çınar kankaya216
466Asya216
467Omar216
468lara215
469jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
470sena215
471Şüheda215
472Bnb215
4737hg215
474haççik215
475Anıl Şenol215
476İrem214
477Efecan214
478Yağmursu214
479ilayda214
480Barış Arın Yavuzcan214
481sümeyye214
4828d214
483fatma214
484Makbule213
485Alperendogankya213
486Rumeysa Akgün213
4875213
488Mete Büyükkasim 213
489Eylül mina212
490Ahmet SERİN 212
491Utku212
492Uras hıdır212
493Görkem212
494ada!☆211
495yusuf211
496ismail211
497dilber211
498Gamze210
499Belkıssu210
500Esen210