841 İnkılapçılık İlkesi Kazanım Pekiştirme Testi

İnkılapçılık ilkesi ile ilgili online kazanım pekiştirme testidir.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
7 oylar, 4.6 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

841 Atatürk İlkeleri

841 İnkılapçılık İlkesi Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürkçülüğün:

I. Devletin ekonomiye müdahale etmesi

II. Toplumdaki kişileri yasalar ve uygulamalar karşısında eşit sayması

III.Değişen koşullara ayak uydurarak, dinamik bir yapı kazanması

IV.Ulusun yaşantısını daha ileri ve çağdaş bir düzeye çıkarması

özelliklerinden hangileri inkılapçılık ilkesinin doğrudan bir sonucudur?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk'ün söylediği;

I. Ne mutlu Türküm diyene!

II. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

III.Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk; onu geliştire­cek ve koruyacak olan sizlersiniz.

bu sözler sırasıyla aşağı­daki ilkelerden hangilerinin içinde değerlendiri­lebilir?

3 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

"Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrimlerin amacı, Türkiye halkını, tamamen yeni ve bütün anlam ve biçimleriyle uygar bir sosyal toplum durumuna ulaştırmaktır. Dev­rimlerimizin asıl amacı budur."

Mustafa Kemal Atatürk

Buna göre inkılapçılık ilkesinin temel esas­ları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

4 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık ilkesi­nin Türk toplumuna faydaları

  1. Ülkenin kalkınmasına olumlu katkı sağ­lamıştır.
  2. Türk Devleti'ne yeni kurumları ile çağdaş bir yapı kazandırmıştır.
  3.  .........,,,.... ? ....................

Yukardakı ? işareti ile boş bırakılan yere hangisi getirilemez?

5 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen,

I. Uluslararası ölçü ve tartı birimlerinin kullanılmaya başlanması

II. Türk Medeni Kanunu'nun hazırlanması aşamasın­da Avrupa hukukundan yararlanılması

III. Klasik eğitim veren medreselerin kapatılması

gelişmelerinden hangilerinin İnkılapçılık ilkesinin bir gereği olduğu ileri sürülebilir?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“İnkılapçılık nedir“ sorusuna verilen cevaplardan hangisi doğru bir bilgi değildir?

7 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyet döneminde yapıulan inkılaplardan;

I. Beş Yıllık Sanayi Planlarının yapılması

II. Tekke ve Zaviyelerin kapatılması

III.Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi

Atatürk ilkeleriyle ilişkisi aşağı­daki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gösteril­miştir?

8 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Çağın ihtiyaçlarına cevap vermeyen her türlü kurum ya da uygulamanın kaldırılıp yeni kurum ve uygulamaların getirilmesine "inkılapçılık" adı verilir.

Buna göre Cumhuriyet Döneminde;

I. Saltanatın kaldırılması,

II. Medreselerin kapatılması

III.Ölçü ve ağırlık birimlerinin değiştirilmesi,

gibi gelişmelerden hangileri bu ilke içinde yer alır?

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk inkılapları, günün koşullarına göre kendini yenileyen ve sürekli gelişmeyi amaçlayan bir düşünce sistemi üzerine kurulmuştur.

Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık anlayışına uygun değildir?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık, Batılılaşma ve çağdaşlaşma yo­lunda daima ileriye ve çağdaş uygarlığa yö­nelmektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi inkılapçı­lık ilkesi ile doğrudan ilişkilendirilemez?

0%