841 Atatürk İlkeleri Online Test

 • 8. Sınıf 4. Ünite 1. Kazanım
 • İTA.8.4.1. Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar.
 • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
 • Bu testte 10 soru vardır.
 • Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
/10
7 oylar, 4.3 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

841 Atatürk İlkeleri

841 Atatürk İlkeleri Online Test

1 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Devletçilik; devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla ekonomiyi kendisinin yönlendirmesidir. Dar anlamda Devletçilik ise devletin ekonomiye müdahalesini öngören sistemdir.

Metinden yola çıkarak Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisinin Devletçilik ilkesi ile ilgili olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

 • Halkçılık, halkın yararının gözetilmesini amaçlamaktır.
 • Yasalar önünde eşitliği savunur.
 • Toplumsal dayanışmanın artmasını sağlar.

Buna göre,

I- Aşar vergisinin kaldırılması

II- Türk Medeni Kanunu’nun kabulü

III-Ankara’nın başkent olması

gelişmelerinden hangisi halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalar arasında yer alır?

3 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

…….……………… ilkesi; bir ülkeyi, ülkenin bütün fertlerini ve bütün değerlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin sevmeyi, sahiplenmeyi ve onlara hizmet etmeyi gerektirir. İnsanları dinine veya ırkına göre ayırmaz. Tam tersine insanları, millî ve evrensel değerleri esas alarak birleştirir.

Parçada boş bırakılan yerin aşağıdaki Atatürk İlkeleri’nden hangisi ile doldurulması gerekmektedir?

4 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk: “Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak yerlerine milletin en yüksek çağdaşlık seviyesine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar oluşturmaktır.”

Atatürk’ün sözünde belirttiği ilke aşağıdakilerden hangisi olabilir?

5 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

 • Cumhuriyet, halkın doğrudan doğruya ya da temsilcileri aracılığıyla egemenliği elinde tuttuğu yönetim biçimidir. Bu yönetim anlayışında kişi egemenliği yoktur.
 • Cumhuriyetçilik ise; devlet yönetiminde millî egemenliği, millî iradeyi ve özgür seçimi esas alan ilkenin adıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik İlkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

 • İnkılapçılık, toplumdaki kurumları geliştirmeye ve değiştirmeye açık tutmaktır.
 • Bu ilke sayesinde tüm inkılaplara dinamizm katılmıştır.
 • Bütün ilke ve inkılapların özünde ve kök salmasında etkili olmuştur.

Verilen metinden hareketle İnkılapçılık ilkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Laiklik, genel anlamda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, dini inanç ve kanaatlerin devlet yönetiminden ayrı tutulmasıdır. Demokrasi standardını yükseltmenin ve hukuk devleti olmanın şartlarından biridir. Dar anlamıyla laiklik ise devletin her türlü din, inanç ve mezhepler karşısında tarafsız kalması, çeşitli din ve inanca mensup insanlar arasında ayrım yapmamasıdır.

Laiklik ilkesi ile ilgili verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

 • Milliyetçilik, millet ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmaktır.
 • Atatürk milliyetçiliği birleştirici ve bütünleştiricidir. Vatandaş olan herkesi kapsar.
 • Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir yere sahiptir.

Verilen metinden hareketle Milliyetçilik İlkesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

 • Devletçilik, devletin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda daha hızlı bir gelişme sağlamak amacıyla yaptığı yatırımlar ve uygulamalardır.
 • Dönemin koşulları sebebiyle yatırımlara devlet öncülük etmiştir.
 • Türkiye, ilk defa bu ilke ile planlı ekonomiye geçmiştir.

Buna göre devletçilik ilkesi ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

 GELİŞMEİLGİLİ OLDUĞU İLKE
ITevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması?
IITakvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması?
IIIKadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.?

Tabloda verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisinde ilgili olduğu ilke ile doğru bir biçimde eşleştirilmiştir?

0%