841 Atatürk İlkeleri Online Test – 4

Atatürk İlkeleri ile ilgili Musa Özgün hocamızın sorularından oluşan testtir.

/10
3 oylar, 5 ortalama
895
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

841 Atatürk İlkeleri

841 Atatürk İlkeleri - 4

1 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Devlet düzenini ve toplumsal yapıyı daha iyi duruma getirmek için köklü değişiklikler yapılmasına “inkılap” adı verilir. “İnkılapçılık” çağın gerisinde kalmamak, değişen şartlara ve çağdaş hayatın gereklerine uyum sağlayabilmektir. İnkılapçılık akıl ve bilimin rehberliğinde sürekli bir değişim ve gelişimi öngörmektedir.

Açıklamaya bakarak inkılapçılık ilkesi ile ilgili;

I. Dinamiktir,
II. Yeniliklere açıktır,
III. Durağandır,
IV. Değişimden yanadır,

özelliklerinden hangisine sahip olduğu söylenemez?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Devletçilik uygulamaları sonucunda;

  • 1. Beş yıllık sanayi kalkınma planı hazırlanmıştır
  • Yabancıların elinde bulunan işletmeler devlet tarafından satın alınmıştır.
  • Eskişehir ve Turhal’da şeker fabrikaları kurulmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Devletçilik ilkesi bazı zorunluluklar sonucunda uygulamaya konulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesinin uygulanmasında etkili olan dış faktörlerden biridir?

4 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’e göre ekonomi işlerinde devletin ilgisi, doğrudan yapıcılık olduğu kadar özel teşebbüsü teşvik ve yapılanları düzenleme ve kontrol da etmektir. 

Buna göre;

I. Özel teşebbüs özendirilmeli,
II. Ekonomi devletin tekelinde olmalı,
III. Yatırımlar planlı ve denetimli olmalı,

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

5 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

1924 yılında anayasada yapılan bir değişiklikle “Devletin dini İslam’dır.” hükmü anayasadan çıkarılmıştır. 

Buna göre;

I. İnanç birliği sağlanmıştır,
II. Devlet tüm dinlere eşit mesafededir,
III. Din ve inanç özgürlüğü korunmuştur,

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz.” (Atatürk)

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile yakından ilişkilidir?

7 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyet’in ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi şöyle anlatıyor: “Ata’nın huzuruna girdiğimde beni ayakta karşılarlardı. ….’Paşam, beni mahcup ediyorsunuz.’ dediğim zaman ‘Din adamlarına saygı göstermek Müslümanlığın icaplarındandır.’ buyururlardı. Atatürk, şahsi çıkarları için kutsal dinimizi siyasete alet eden cahil din adamlarını sevmezdi.”

Yukarıdaki metinde Atatürk Laiklik anlayışı gereği aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

8 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Laiklik ilkesi ile ilgili bazı inkılaplar şunlardır:

  • Tekke ve zaviyelerin kapatılması
  • Halifeliğin kaldırılması
  • Tevhidi Tedrisat Kanununun kabulü

Buna göre aşağıdaki alanların hangisinde bir değişim yaşandığı söylenemez?

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin” Selanik şubesinde arkadaşlarına şöyle seslenmiştir: “…Köhneleşmiş çürük idareyi yıkmak, milleti hakim kılmak kısacası vatanı kurtarmak için sizi göreve davet ediyorum!”

Atatürk’ün ifadesi sahip olduğu kişilik özelliklerinden hangisini yansıtmaktadır?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılapçılığı, Batı uygarlığından esinlenmiş ama taklitçiliğe kaçmamıştır. Türk toplumunun gerçeklerine ve ülkenin ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Temel amacı, Türkiye’yi çağdaş ve demokratik bir ülke haline getirmektir. Aynı zamanda ülkenin bu doğrultuda sürekli gelişimini sağlamaktır. İnkılapçılık ilkesi Atatürkçü düşünce sistemini durağan olmaktan kurtarır.

Buna göre hangisi inkılapçılık ilkesi için söylenemez?

0%