824 Kuvayımilliye ve Cemiyetler Online Test

 
/10
1 oylar, 5 ortalama
77
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

824 Kuvayı Milliye ve Cemiyetler Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

TEOG 2014

Millî Mücadele Dönemi’nde görülen aşağıdaki çalışmalardan hangisi, mücadelenin tek merkezden yönetilmesinin amaçlandığını göstermektedir?

2 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2020

Millî Kongre Cemiyeti, Mondros Ateşkes Antlaşması’yla başlayan haksız işgalleri basın yayın yoluyla dünyaya duyurmayı amaçlamıştır. Cemiyet; silahlı direnişten çok, gazete ve dergiler çıkararak Millî Mücadele’ye katkıda bulunmuştur.

Bu metinden Millî Kongre Cemiyeti ile ilgili hangi bilgiye ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2020

Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı ordularının terhis edilmesinden sonra ortaya çıkan askerî boşluk, halkın işgallere karşı kendiliğinden mücadele etme gerekliliğini doğurdu. Kuvayımilliye birlikleri adı verilen bu güçler, işgalci orduları yıpratmak ve yavaşlatmak için mücadele veriyordu. Tek merkezden yönetilmeyen, askerî disiplinden yoksun bu birlikler gönüllülerden oluşuyordu ve tüm ihtiyaçları halk tarafından karşılanıyordu.

Bu bilgiye göre Kuvayımilliye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

SBS 2010

İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu topraklarını yer yer işgal etmeye başlamışlardır. İşgaller karşısında İstanbul Hükümetinin sessiz kalması üzerine Anadolu halkı vatanı koruma ve bağımsız yaşama arzusu ile, Kuvayı milliye adlı direniş örgütlerini kurarak kendi bölgelerini korumaya çalışmışlardır.

Verilen bilgide Kuvâ-yı Milliye’nin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmemiştir?

5 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

TEOG 2015

Düşmanların çemberi altında olan hükûmetin emirlerini, ordu yerine getirecek durumda değildir. Bu yüzdendir ki vatanı savunma ve koruma görevi doğrudan doğruya milletin kendisine yönelmiş bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözünü doğrulamaktadır?

6 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2020

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında Türk halkı,
• Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurmuştur.
• Kuvayımilliye birlikleri oluşturmuştur.
• Mitingler düzenleyerek işgalleri protesto etmiştir.

Buna göre Türk halkının aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

7 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

TEOG 2016

Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi’nde yapılan;

  •  Erzurum Kongresi’nde Karadeniz ve Doğu Anadolu’daki millî cemiyetler, “Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında toplanmıştır.
  • Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Trakya’daki millî cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” çatısı altında birleştirilmiştir.

uygulamalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

LGS 2020

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri tarih, dil, din ve ırk bakımından kendilerini ilgilendiren bölgenin Türk ve Müslüman çoğunlukta olduğunu İtilaf Devletleri’ne ve dünya kamuoyuna gazete, kitap vs. dağıtarak türlü yollardan anlatmaya çalışmaktaydı. Bu cemiyetler, faaliyetlerini etkin hâle getirmek ve kamuoyunu harekete geçirmek için bölgelerinde kongreler tertip etmekteydi. Bu cemiyetlerden bazıları gerekirse silahlı mücadeleyi de göze almışlardı.
Buna göre Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2020

Atatürk Nutuk’ta millî cemiyetlerin hedefleri hakkında “Onların düşünceleri yerel kurtuluş çarelerine yönelmektir.” ifadesini kullanmıştır.

Buna göre Atatürk, millî cemiyetlerin hangi özelliğini vurgulamıştır?

10 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

TEOG 2013

Eğer, Mondros Mütarekesi’ni takip eden aylarda, bir tayyareden (uçak) Anadolu’ya bakarsanız yer yer yanan ateşler görülecektir. Bunlar ışıldayan çoban ateşleridir. Bu ateşleri birleştirecek bir alev lazımdır. İşte onu Mustafa Kemal’in meşalesi temin etti.”

Mareşal Fevzi Çakmak

 Millî Mücadelenin hazırlık döneminde Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyetlerden hangisi, Fevzi Çakmak’ın sözlerini destekler niteliktedir?

0%