812 Mustafa Kemal’in Çocukluk Hayatı Online Kazanım Pekiştirme Testi

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için kazanım pekiştirmeye yönelik online testtir.

Mustafa Kemal’in Çocukluk Hayatı ve Selanik şehrinin özellikleri  ile ilgili sorulardan oluşmaktadır.

Bu testte 16 soru vardır.

/16
8 oylar, 3.8 ortalama
287
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

812 Mustafa Kemal'in Çocukluk Hayatı Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Atatürkün çocukluğunun geçtiği Selanik çok uluslu yapıya sahip olduğu için;

I.  Zengin bir kültürel yapı vardır

II. Din ve inanç birliği sağlanmıştır

III.Farklı dillerin konuşulmaktadır

Yargılarından hangisi yada hangilerine ulaşılamaz?

2 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal'in doğduğu şehir Selanik genç ve aydın neslin bulunduğu vatanse­verlik duygularının yoğrulduğu ve daha ge­niş bir özgürlük ortamının bulunduğu bir yerdi.

Bu bilgilere göre Selanik şehri için aşağıda­kilerden hangisi söylenebilir?

3 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Bazı aydınlar ve halktan ileri gelenler Osmanlı’nın çökmemesi için bazı düşünce akımları geliştirmişlerdir. Bunlardan, Tüm Osmanlı’daki insanlara eşit haklar tanımayı amaçlayan akım …I… , tüm Türkleri tek bir bayrak altında toplama fikrine …II… , Osmanlı’nın kurtuluşunu Avrupa’ya bağlayan düşünce akımına …III… , tüm Müslümanları halifenin bayrağı altında toplama fikrine …IV… denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere sırası ile aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

4 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal’in ailesi Rumeli’nin fethi sırasında Anadolu’dan getirilerek Selanik’e yerleştirilen Türk boylarına mensuptur. Annesi Zübeyde Hanım okuma yazma bilen oldukça kültürlü bir hanımefendidir. Babası Ali Rıza Efendi iyi bir eğitim almış, uzun yıllar gümrük memurluğu yapmıştır. Mustafa Kemal’in ailesi dönemin şartlarına göre orta hâlli bir yaşam sürmüştür.

Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa Kemal’in ailesi ile ilgili olarak hangi soruya cevap verilemez?

5 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Balkanlar'da ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler. Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oldu. Fransız İhtilalı’nın etkilerini gören bu kişiler Batıcılık. Osmanlıcılık. İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneldiler. Bu akımların ortak amacı, devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmaktı.

Bu paragrafa göre. Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü dönemle ilgili olarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal'in doğduğu Selanik şehrinde, Türk aydınları ve gençleri tarafından, çeşitli gazete ve dergiler çıkarılmaktaydı.

Buna göre Selanik şehri için;

I.  Kültürel çalışmalar yapılmaktadır.

II. Avrupa'nın merkezidir.

III.Dönemin en gelişmiş şehridir.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ula­şılabilir?

7 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Üsküp, Belgrat, Manas­tır ve İstanbul'a demir yolu ile bağlanmış olan Selanik Rumeli'de yer alan bir Osmanlı ken­tiydi. Ege Denizi'nde liman kenti olan şehir, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti.

Selanik’in bu özellikleri aşağıdakilerden han­gisinin gelişmesine katkı sağladığı söylenemez?

8 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

1881’de doğan Mustafa Kemal in çocukluğunun geçtiği ve büyüdüğü Se­lanik'te Türkler ile birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler de yaşıyordu.

Buna göre Selanik’in bu durumunun, Mustafa Kemal’e aşağıdaki etkilerden hangisini yapması beklenebilir?

9 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Osmanlı Devletinde birden fazla millet yaşadığı için çok uluslu bir devletti. Selanik'te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı.

Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Atatürk'ün doğduğu şehir olan Selanik'in,

-Ege Denizi'ne açılan bir limana sahip ol­ması,

-Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul'a de­mir yolu ile bağlı olması

özelliklerinin aşağıdakilerden hangisine or­tam hazırladığı savunulabilir?

11 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Atatürk'ün, çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki Özelliklerinden hangisi, şehirde farklı kültürlerin bir arada yaşadığının kanıtıdır?

12 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal’in doğduğu şehir olan Selanik’in, işlek bir limanı ve çeşitli Avrupa ülkeleriyle bağlantılı demiryolu vardır. Ayrıca şehir, canlı bir ticaret ve sanayi merkezidir

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

13 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal’in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla renkli bir yapıya sahipti. Yüzyıllarca bir arada yaşayan bu farklı kültürler, Fransız İhtilali’nin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir. Bu bilgilere göre, Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin;

I- Çok uluslu bir yapıya sahiptir.

II- Zengin bir kültürel yapı vardır.

III- Milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur.

IV- Ticari hayata gayrimüslimler hâkimdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

14 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde Türklerle beraber çok farklı milletler bulunuyordu. Atatürk’ün çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeniler yaşamaktaydı. Bu nedenle dil, inançlar, gelenek ve görenekler de farklılık gösteriyordu. Yüzyıllarca uyum içinde yaşayan bu farklı kültürler, Fransız İhtilali’nin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir.

 Bu bilgilere göre, Atatürk’ün çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

15 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Doğduğum ve öğrenim hayatıma başladığım Selanik, Osmanlı Devleti’nin Rumeli'deki en gelişmiş şehriydi. İşlek bir limanı ve Avrupa ile demiryolu bağlantısı olan şehir, canlı bir ticaret ve sanayi kentiydi. Çeşitli din ve milli­yetten oluşan nüfusuyla da renkli bir yapıya sahipti. Burada, Avrupa'da çeşitli dillerde basılan gazete ve kitapları anında okuma  imkânı vardı.

Parçaya göre, Mustafa Kemal’in çocukluğunu Selanik’te geçirmesinin ona, hangi açıdan katkı sağladığı savunulamaz?

16 / 16

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey, mektebe, gitmek meselesine aittir. Annem, mahalle mekte­bine gitmemi istiyordu. Babam yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi'ne devam etmemi ve yeni yöntem­lere göre okumamı istiyordu. Nihayet babam bu meseleyi ustaca hâlletti. Önce mahalle mektebine başladım. Böylece annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinden alınıp Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydedildim.

Atatürk'ün çocukluk yılları hakkında verdiği bu bilgilere bakarak ailesi hakkında aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?

0%