811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı ÖDM Online Test 5

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 1. Kazanım
  • 8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 13 soru vardır.
  • Size rastgele 10 tanesi sorulacaktır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
4 oylar, 3.5 ortalama
364

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı ÖDM Online Test 5

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Konya ÖDM

Sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Avrupa’dan gelen ucuz ürünler ülke geneline yayıldı. İnsanlar, ucuz ithal mallara yönelince malını satamayan
yerli esnaf, üretimini durdurdu. Böylece Osmanlı sanayisi yavaş yavaş çöktü. Devlet bütçesi sürekli açık vermeye başladı. Açığı kapatmak isteyen yöneticiler ya halktan toplanan vergilerin miktarını artırdılar ya da Avrupalı
devletlerden yüksek faizle borç alarak giderleri karşılamaya çalıştılar. Sömürge arayışında olan İngiltere, İtalya ve Fransa ise Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika topraklarını ham madde kaynağı olarak gördü. İngiltere Mısır’ı,
Fransa Tunus ve Cezayir’i, İtalya da Trablusgarp’ı işgal etti.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti için,
I. Avrupa’nın açık pazarı hâline geldi.
II. Devlet adamları ekonomik sorunlara karşı çareler aradılar.
III.Ekonomik sıkıntılar yüzünden Kuzey Afrika topraklarını terk etmek zorunda kaldı.
IV.Artan borçlar neticesinde Düyûn-u Umûmiye İdaresi kuruldu.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kahramanmaraş ÖDM

James Watt’ın buhar gücüyle çalışan makineleri bulmasıyla başlayan, üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makine gücünün almasına Sanayi İnkılabı denmektedir. Makinelerle yapılan seri üretim, Avrupa’da hem ham madde ihtiyacını hem de ihtiyaç fazlası ürünlerin satışı için pazar sorununu beraberinde getirdi. Bu durum ise Osmanlı Devleti gibi Sanayi İnkılâbı’na ayak uyduramayan ancak geniş ve ham madde kaynakları yönünden zengin topraklara sahip olan devletleri, sanayide gelişmiş sömürgeci devletlerin işgaline açık hale getirmekteydi.
Verilen bilgide Sanayi İnkılabı’nın,
I. siyasi
II. ekonomik
III.dini
etkilerinden hangilerine vurgu yapılmıştır?

3 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kahramanmaraş ÖDM

19. yüzyıl sonlarında, Fransız İhtilali ve getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar isyan ettiler. Bu isyanları durdurmak ve Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı aydınlar ve devlet
adamları değişik fikir ve düşünce akımları geliştirdiler. Ama bunların hiç birisi Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtaramadı.
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili,
I. Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecine girdiği
II. Devleti kurtarmak için farklı fikir akımlarının ortaya atıldığı
III.Osmanlı Devleti’nde yönetim değişikliğinin yaşandığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kahramanmaraş ÖDM

1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi ile Türk tarihinde ilk defa anayasal düzene geçilmiştir. Anayasada kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı
gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verilmiştir. Bu yeni dönem, Osmanlı tarihinde “Meşrutiyet Dönemi” olarak adlandırılır. Padişahın tek kişi egemenliğine dayalı yönetimini kabul eden fakat onun halk adına denetlenmesi gerektiğini savunan bu yeni düşüncenin öncüleri Genç Osmanlılar olmuştur. Devlet, artık padişahın kişisel isteklerine göre değil, anayasadaki kurallara göre yönetilecektir.
Verilerden bilgilerden hareketle Meşrutiyet Dönemi ile ilgili,
I. İnsan haklarının kanunla güvence altına alındığına
II. Osmanlı Devleti’nin yönetim sisteminde değişiklik yaşandığına
III.Padişahın, devleti yönetme konusundaki yetkilerinin arttırıldığına
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kahramanmaraş ÖDM

Osmanlı Devleti, Sanayi İnkılabını takip edememiş, Avrupa’nın büyük fabrikalarında üretilen bol ve ucuz ürünler Osmanlı pazarlarındaki yerini almıştır. Osmanlı’nın el işçiliğine dayanan küçük sanayisi Avrupa’daki fabrikalarla rekabet edememiştir. Özellikle 19. yüzyılda Osmanlı Devleti, batının açık pazarı haline gelmiştir. Bu durum yerli sanayinin ve Osmanlı ekonomisinin tamamen çökmesine neden olmuştur. Osmanlı Devleti, ekonomik olarak Avrupa’ya bağımlı hale gelmiştir.
Verilen bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

6 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Amasya ÖDM

19. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdi. Bu gelişme üzerine Osmanlı aydınları ve devlet adamları devletin parçalanıp dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları ortaya çıktı.
I. Osmanlı Devleti’nde yaşayanları hangi din veya milletten olursa olsun kaynaştırıp, herkesin eşit olması gerektiğini savunarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlar.
II. İslami kuralların devlet hayatına tam anlamıyla hâkim olmasını ve Müslümanların Osmanlı halifesinin etrafında toplanmasını savunan fikir akımıdır.
III. Osmanlı Devleti dini, dili, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta kalabilirdi. Osmanlı yönetimi altında yaşayan Türklere millî bilinç kazandırmayı amaçlamıştır.
IV. Batı’nın bilim ve tekniğini, yönetim biçimini ve düşünce yapısını alarak Osmanlı Devleti’nin geri kalmışlıktan kurtarılması ve yıkılmasının önlenmesi amaçlanmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan fikir akımlarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Aydın ÖDM

1789’da başlayan Fransız İhtilali, kısa sürede ülke geneline yayıldı ve bir şiddet gösterisine dönüştü. Halk, Paris’te yönetime el koydu. Krallık rejimi yıkıldı. 1789’da “Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” yayımlandı. Bu bildiriyle
insanların, hakları bakımından hür ve eşit doğdukları ve öyle yaşayacakları vurgulandı. Hürriyet, mülkiyet, güvenlik gibi hakların yanı sıra her türlü egemenliğin millete ait olduğu bildiride yer aldı. Demokratik anlayış ve laik devlet
anlayışı yaygınlaştı. Fransız İhtilali ile her milletin kendi bağımsız devletini kurma hakkına sahip olduğunun vurgulanması, milliyetçilik fikrinin yayılmasına ve imparatorlukların dağılma sürecine girmesine yol açtı.
Bu bilgilerden ışığında Osmanlı Devleti’nde meydana gelen gelişmelerden hangisinin Fransız İhtilali ile ilgili olduğu söylenemez?

8 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

İstanbul ÖDM

Her devletin kendi kurtuluşunu sağlamaya yönelik birtakım çalışmaları olmuştur. Altı yüzyıl varlığını devam ettiren Osmanlı Devleti de son dönemlerinde devletin yıkılışını önleme amacıyla çeşitli düşünce akımlarını ortaya koymuş ancak yaşanan bazı olaylar bu fikir akımlarının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “ümmetçilik” anlayışının başarısızlıkla sonuçlanmasına örnek olarak gösterilebilir?

9 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Edirne ÖDM

19. yüzyılın başından itibaren Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar, Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı milliyetçilik düşüncesinin etkisi ve Avrupa Devletlerinin kışkırtması ile ayaklandılar. Bu ayaklanmaların sonucunda Osmanlı Devleti daha da zayıfladı. Devleti kurtarmak isteyen bazı aydınlar ve yöneticiler çeşitli fikirler geliştirdiler.  Bu fikirlerden birinde dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın eşitlik sağlayacak ve bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmak amaçlandı. Bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu. Bu fikir Jön Türkler ve İttihatçılar tarafından da desteklendi. Bu fikrin etkisi ile Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edildi. Kanun-i Esasi kabul edilerek meşrutiyet yönetimine geçildi.
Yukarıda özellikleri verilen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kastamonu ÖDM

1789 yılında başlayan Fransız İhtilali, sonuçlarıyla tüm dünyayı etkilemiştir.Bu sonuçlardan Osmalı Devleti’de etkilenmiş, milliyetçilik fikri ile topraklarında azınlık isyanları görülmüştür.Bu isyanları Fransa, Rusya gibi devletler de
destekleyerek Osmanlı Devleti’nde azınlıklar bağımsızlıklarını kazanmaya başlamışlardır.
Yukarıda verilen durum üzerinde Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu hangi özellik daha çok etkili olmuştur?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1S100 %10
2Ali100 %10
33223100 %10
4B100 %10
5Cumhur100 %10
6gghgh100 %10
7ıghygyg100 %10
8esilla100 %10
9edbweda100 %10
10zozo100 %10
11ceyhun100 %10
12adc100 %10
13Heko doğan100 %10
14musab93.33 %9.33
15gyu890 %9
16İlayda90 %9
17Sssssssssssss90 %9
18duyygu90 %9
19Nurbanu Ayşe Ülker90 %9
20emo90 %9
21Efıudjgjjk90 %9
22H90 %9
23Adumjhg90 %9
24Nurbanu Akbay90 %9
25yazel90 %9
26Kerem90 %9
27emir90 %9
28Yağmur90 %9
29bade90 %9
30ZZA90 %9
31almina90 %9
32.90 %9
33a90 %9
34furki90 %9
35Htjftyd+yfyjff90 %9
36Minecraft90 %9
37a90 %9
38Azra90 %9
39Eren90 %9
40gt90 %9
41a90 %9
42pınar90 %9
43[email protected]90 %9
44sefgm90 %9
45simsek abuzer90 %9
46ya90 %9
47Hedibe Taş90 %9
48qq90 %9
49beyan90 %9
50e90 %9
51Mustafa Nevzat90 %9
52fdf90 %9
53yiğit90 %9
54Hasan Hüseyin Akın90 %9
55Ddd90 %9
56Sıdjsj90 %9
57Dd90 %9
58ali90 %9
59haktan90 %9
60Ebrar85 %8.5
61ela85 %8.5
62Ebuyetim85 %8.5
63Levent85 %8.5
64Nisa Duru Bingül80 %8
65Z80 %8
66A80 %8
67123480 %8
68Buket80 %8
69Emine naz80 %8
70Me80 %8
71sane80 %8
72m80 %8
73Zeynep80 %8
74Yakup80 %8
75h80 %8
76süüüüüüüüüüüüü80 %8
77HER TESTE GİRERKEN HER SEFERİNDE İSİM VE E-POSTA YAZMAK ÇOK UĞRAŞTIRICI OLUYOR. LÜTFEN BUNA BAŞKA BİR ÇÖZÜM BULUN.80 %8
78BJK80 %8
79abdülrezzk80 %8
80hghre80 %8
81nil80 %8
82ABZUERLLALALALn80 %8
83Yalçın80 %8
84Dilara80 %8
85İrem80 %8
86ahsen80 %8
87ffvvvcxx cv80 %8
88Kaan80 %8
89ege80 %8
90Havvanur80 %8
91Suna80 %8
92ÖKKEŞ80 %8
93Deepremzee80 %8
94fatih80 %8
95Rabia80 %8
96nova80 %8
97recelliekmek80 %8
98nazlı80 %8
99şevo80 %8
100cengiz80 %8
101a80 %8
102furkan ÇETİNKAYA80 %8
103ALAZ80 %8
104A80 %8
105A80 %8
106kazanan A80 %8
107Fatmanur80 %8
108gdgd80 %8
109MERVE80 %8
110Ragat80 %8
111Samet godek80 %8
112Oıyr80 %8
113Hhhsjdjdjd80 %8
114Itıyto lfrff80 %8
115asd80 %8
116fti80 %8
117Ki80 %8
118sıla80 %8
119Eray80 %8
120Sezzen80 %8
121sddrg80 %8
122METİN TAHA TUNÇ80 %8
123xenmci80 %8
124jjjjjjj80 %8
125A80 %8
126trytgy80 %8
127göflf80 %8
128ad80 %8
129zeynepilaydanarin75 %7.5
130hf75 %7.5
131Ayşenur70 %7
132Hhv70 %7
133sezin70 %7
134wrgtartge70 %7
135Sehenne70 %7
136wetrwe70 %7
137Özge70 %7
138Arda70 %7
139efe doruk70 %7
140BAŞLAYABİLMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DOLDURUNUZ. isim70 %7
141Betül70 %7
142samet70 %7
143isa70 %7
144Yunus Emre Göktaş70 %7
145Ceyda70 %7
146nisanur70 %7
147asdf70 %7
148ifraergredrred70 %7
149Beren70 %7
150efe70 %7
151Bay yarrak70 %7
152m70 %7
153Ledeyna Güner70 %7
154majnun canım gardaşım ben suriden gelmlkk70 %7
155.70 %7
156ggg70 %7
157Sgdjj70 %7
158gghjlh70 %7
159ezel70 %7
160Efe70 %7
161Abc70 %7
162S70 %7
163şlll70 %7
164yusuf70 %7
165gh70 %7
166abc70 %7
167Fgggg70 %7
168Beren70 %7
169elf70 %7
170El husin70 %7
171dgdfd70 %7
172a70 %7
173leyla60 %6
174ballikiz60 %6
175Beril Özcan60 %6
176Sultan60 %6
177Ali60 %6
178berat60 %6
179Elif Rana60 %6
180ece var60 %6
181Elif Sert60 %6
182bhbfnf60 %6
183seher60 %6
184Jnvfh60 %6
185ArdaB.60 %6
186Derin60 %6
187wdfgbj60 %6
188Ayşegül Ulacık60 %6
189ahmet60 %6
190kemal60 %6
191naz60 %6
192bb60 %6
193hatice60 %6
194dhhhhh60 %6
195Asuman Yayıkçı60 %6
196uşaklıgıl60 %6
197şeyma60 %6
198duru60 %6
199Derdd60 %6
200w60 %6
201tarık bn ziad60 %6
202z60 %6
203d60 %6
204Aybüke60 %6
205gvfbghgh60 %6
206burcu56.67 %5.67
207Zero Two55 %5.5
208Gizem Kandemir 8/B55 %5.5
209Ali55 %5.5
210muhammed50 %5
211Samet Efe50 %5
212Ecrin50 %5
213Ömer Enes ÇAKAL50 %5
214furkan macit50 %5
215m50 %5
216Zeynep50 %5
217[email protected]50 %5
218Ekrem50 %5
219k50 %5
220medi50 %5
221Havin50 %5
222Ururur50 %5
223eee50 %5
224Gülce50 %5
225aram50 %5
226Vhthyjyju50 %5
227Mustafa50 %5
228mehmet fatih50 %5
229yeıtjjeeffx50 %5
230Nimet50 %5
231c50 %5
232Mahmut45 %4.5
233a44.29 %4.43
2348/C Duman40 %4
235Zınar40 %4
236Yüksel40 %4
237Melike40 %4
238Sudenaz40 %4
239cemile40 %4
240elif40 %4
241Agagag40 %4
242xa40 %4
243begum40 %4
244İlker burak40 %4
245ege40 %4
246cunhuriyet40 %4
247TUNA40 %4
248ş40 %4
249Ali40 %4
2508a Satır40 %4
251Ravza berrak Meşe40 %4
252simit40 %4
253Erdal40 %4
254Ar THY g40 %4
255840 %4
256Umut36.67 %3.67
257Cihan30 %3
258ceren taskin30 %3
259bscydxbddc30 %3
260Elif30 %3
261ghjk30 %3
262zeynep30 %3
263Aytuğ30 %3
264Ssssssss30 %3
265eymen30 %3
266Burak Karaca30 %3
267melek çetin30 %3
268xrhthrxt30 %3
269jomanah30 %3
270Elif Başaran25 %2.5
271Zero Two20 %2
27232165498778965412365478965412365478965412365478965412365478966541236548788965412365478965412365478965412365478965412365478965412365478965412365478965412365487965412365478965412300000000000000000000020 %2
273Nursu20 %2
274Humeyra20 %2
275sıla20 %2
276Asel Tuana Gürtunca20 %2
277Mehmet20 %2
278Emine20 %2
279Bilal20 %2
280POĞAGA20 %2
281halit20 %2
282beyza20 %2
283wsdfghj20 %2
284kamil10 %1
285muhammed10 %1
286Mehmet10 %1
287Bedirhan10 %1
288V10 %1
289Ahmet10 %1
290a10 %1
291you10 %1
292Sudenaz10 %1
293b5 %0.5
294g0 %0
295furkan0 %0
296huh0 %0
297Kere0 %0
298s0 %0
299ecrin0 %0
300Ş0 %0
301makbule0 %0
302ffte0 %0
303nbcb0 %0
304Kübra0 %0
305Elif Rana0 %0
306serra0 %0
307A0 %0
308Selçuk0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H13452
2arzu2714
3SAMİ 2670
4ENSAR2171
5z2154
6ALİ2110
7eeeee1981
8İlayda1964
9H1882
10asd1734
11e1729
12G1709
13d1625
14A1381
15eyup1325
16Efe1287
17Slm1235
18ali1176
19cglr1091
20H1079
21Hatice Nur Yurt1066
22Kayra Karakartal1000
23v954
24ahmet 937
25Eylül sarıkabk904
26T901
27Se sdd885
28rana872
29j831
30Elif818
31Enes802
32Melek çakır801
33Arda Yılmaz788
34efe787
35aleyna780
36Uğur 772
37Belinay771
38ylllp747
39bbbbbbb739
40oykuıpıl710
41A705
42elif702
43d697
44Nisa Duru Bingül696
45Y695
46Mirac Muhammet Topçu695
47t668
48Furkan Yürük667
49m664
50hjk657
51Nazlı656
52Nisa Nur Kulaç651
53C648
54yylyş648
55esra648
56Melek Vardar641
57Furkan Alper 638
58Zeynep DEDE636
59Emine631
60Özge 621
61Mert 7F607
62hhhhhh599
63deniz596
64Selin589
65Neslihan Gül585
66serseri583
67Ali579
68Ömer Enes ÇAKAL575
69Beren573
70k569
71Deniz566
72Emine kayrak565
73Sema564
74Defne563
75Aslıhan561
76Sare558
77Zeynep Çelebi557
78Sümeyye546
79Q545
80KEREM KARATAŞ543
81Yunus Emre Göktaş542
82alara539
83Ares537
84İbrahim528
85yağmurrr524
86f523
87Ecrin Bayrak521
88ali520
89Hazal517
90R. Aytuğ Cıvak515
91Reyyan513
92Ledeyna Güner513
93Ü511
94M.yiğit509
95Azizcan aydoğan501
96Yiğit ali Akkuş498
97koraydulger492
98Burak491
99Çınar490
100emira489
101Gülce Erkeç488
102Gümüş485
103Kuzey484
104naz480
105Buğra efe479
106oğuzhan475
107ada474
108asd474
109t471
110asya467
111Nisa Çelik462
112DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM454
113f454
114Zehra Reyyan Yanmaz452
115Arda451
116sekizler450
117cesur449
118Arda Arabaci449
119abcdef449
120Zafer Ege Küçük 444
121A443
122Melih Hasan441
123YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
124MİNA SU CAV438
125Sabire437
126bilinmeyen430
127bekir430
128gürkan429
129Zeynep Beyza428
130imagine losing427
1316a425
132Alin asya422
133Ali Batın TAN421
134ihsan mahir davuş420
135KOLAYDI420
136Esma414
137Reyyan SEÇGİN 412
138Mirzat409
139Ayşe408
140dws408
141yigit406
142Elif405
143sevinç405
144İkra Nur Demir403
145Eylül402
146fvodk402
147a400
148Arda398
149ahmet398
150Elif398
151Alper397
152efe395
153UEVDJANA395
154Barış Arın Yavuzcan394
1556f391
156Aysun391
157Nil soğancılar391
158a391
159aaa391
160Baki390
161Cemre390
162Doruk388
163Elif Şenol387
164Kd387
165Medine385
166cihab385
167Eymencan384
168Kuzey381
169blablabla380
170Hiranur kendir380
1718a380
172yağmur379
173İlayda376
174seda376
175Hanibe 375
176Ali Efe İnceoğlu373
177Ezgi su372
178aaaaaa372
179hale ceylan 371
180serra nur balta371
181Irmak özer371
182cüneyt371
183Mina369
184A369
185a368
186*367
187Ecrin 367
188Deniz Güren367
189Kardelen365
190zozo365
191SENA365
192Kemal efe Cetin364
193Ramazan ışık364
194Nikolay363
195Yusuf İslam konuk362
196Melek Büşra Cebeci361
197asa361
198Hürünaz360
199tuncay360
200aa359
201MİNA SU CAV359
202Sümeyye354
203Fftgtgtgy354
204nehir353
205a353
206sevim353
207mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm351
208Midgin350
209Sıdıka SARIBIYIK349
210Tahir349
211Esra pehlevan349
212Ege349
213yaso349
214Fenerli Çiftçi348
215Hasan348
216KAYLA NAZ347
217cu347
218lòn346
219yusuf pro @345
220Oh uyuj jjhoj344
221Asdf342
222Bay asla yanılmaz342
223sena342
224Zeynep buğlem ANDAÇ341
225123341
226n340
227Hayrunisa Altay339
228Öğrenci336
229yağmur yılmaz336
230kaan334
2316\\a334
232Elif Çakır334
233Fatma330
234Abdurrahman330
235ökkkjjjj330
236rüzgar ünal329
237Medine Sıla Kayacan329
2385a329
239mehmet326
240Ali nazim324
241Damla323
242Kuzey Günsy321
243Ə321
244FEHİME321
245mmmlll321
246Ecrin320
247macide318
248Ömür317
249Elif Hoda317
250Hikmet316
251Ahmet KORKMAZ315
252cansu314
253Ahmet Sağnak314
254a314
255hilmi314
256Gökay313
257Benkim1232313
258Zeynep koç312
259Fehime özdemir312
260Kerri309
261Dilek 309
262q309
263x309
264a308
265Merve Tınmaz 5-C307
266serra306
267Zeynep Ceyda Koca306
268Ramazan Sevindir305
269Musa bulduk305
270Şevval su yeniceli305
271Esma Enrar304
272Çağla304
273YİĞİT UZUNOĞLU304
274Azra cankilic303
275g303
276Se302
277Hazal301
278Bilal300
279Fatma Nur299
280ebrar299
281fgtytah299
282İslam Can299
283Nilda Ece Yılmaz298
284MERVE297
285Umut can296
286Bnb296
287hilal296
288koray295
289hira294
290burak294
291Büşra294
292y294
293H292
294Nisa çelikoğlu292
295Şeyma Nur Akkaya292
296ggg292
297beren su oturak291
298Dosyal291
299T291
300Ahmet291
301Sümeyra Ekerim291
302Melih290
303wsd290
304Gülistan Nursu Ertürk289
305çınar kankaya289
306aaa289
307beloo288
308Hshs288
309Burcu287
310Aa287
311selattin kaan arslan287
312semra287
313B286
314Efe Uygar286
315ege hayal286
316Ecrin285
317Dfg283
318DORUK ALİ TANDOĞAN282
319a282
320k282
321ada güler281
322Ömer Akdemir281
323nihal281
324aynur281
325Şervan tursun281
326Defne yolcu 280
327a280
328emine280
329osman yüce279
330Otsıtaur278
331Hedibe Taş278
332gggg277
3332277
334Zeren ERTUĞRUL276
335F275
336ilkan keneç275
337Mete275
3381275
339merve dağdelen275
340Aliberke Şahin274
341deneme274
342Rüzgar Berat274
3437hg274
344Yiğit273
345Tuğberk karabudan273
3468/D273
347Ekin272
348Bahtiyar271
349Sümeyye Cankılıç271
350Deniz Kılıç 270
351canan kara270
352ertuğrul270
353Tuba 269
354Zehra Belinay Develi269
355ayşe269
356Kuyrukluyıldızlar269
357efe doruk268
358Ahmet Burak267
359ecrin ayaz267
360Efe Bozkurt266
361ecrin266
362Ecrin Karabacak 6-F266
363Neden266
364Mehmet Akif Ersoy265
365Elif AZRA265
366furkan264
367Nehir264
368Yağzel264
369BenEuyfDeğilim264
370Yiğit Başarı263
371Görkem263
372A263
373tr263
374G263
375D263
376ta262
377sılanur262
378sfgh262
379Sayed osman261
380Mürşit Parlakgün261
381Ibrahim261
382Beren KOÇ260
383Emre258
384Belinay258
385eylül sude258
386Menna258
387öykü257
388H257
389ismail257
390Elif Tuana Kafşakoğlu256
391nevın256
392Enes Yiğit BAYKAL256
393Guııoı256
394Aa256
395Aslı Beyza Güneş255
396Abdulgani kit255
397Alperen Doğankaya255
398Aysu255
399Nil Er255
400ali255
401duru253
402Ekin topçu253
403Sebahat253
404jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD253
405İbrahim253
406zeliha kaya253
407Abdülhamit252
408B252
409Çağan252
410a252
4116-A252
412m252
413Meryemnur 251
4146/A251
415Muhammed başçi 250
416jjjjj250
417çiğdem250
418Yağmur Ceylan249
419Ayberk249
420Minel Tuana Köseoğlu249
421gulcebi249
422Kağan248
423Zübeyir Esad Seçkin247
4247b247
425Akay Yalçın246
426Müjgan Minez246
427hıdır yalçın246
428Mesude246
429mnş245
430ARDA245
431Zeynep244
432Rabia244
433Döne Ada242
434Gülşah242
435Çağatay242
436Adlem Gökçe Yaman241
437Normal_bir_insan241
438Musa241
439zeynep sahra240
440Eren Müjdeci 240
441selma240
442Elif239
443Dhkş239
444Ceylin238
445Abdullah238
446g238
447Betül ŞEKERCİ237
448Elif237
449azra236
450Buseyne hasnavi236
451.235
452Gufiroe234
453IntelligenceBox234
454Aslı234
455Elif bakar234
456e234
457ilhan234
458Mert Ali YILDIRIM233
459Yunus Emre Göktaş233
460Hayrunnisa233
461Eren ÖZ 6/F233
462seyit233
463Umut kamil232
464Erdem yücel232
465Öykü232
4667B232
467Eylül Görpeler 231
468Ecrin naz ataş231
469Azra231
470Rüzgar230
471Azra bolat230
472Çağın Akgül230
473poyraz230
4745/E230
475dilay230
476Samet229
477Fdjfyyt229
478Z.seray229
479Savas229
480W229
481Yağmur228
482EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
483Muhammed Emin228
484Dfdömffl228
485Arda227
486Belkıssu227
487tarık topçu227
488Yiğit Alperen Kırpık227
489BATIN BERK YORULMAZ226
490Esma Hıra226
491Aybars226
492Emine naz 225
493Cihan Arda Demirel225
4948225
495r225
496Mustafa Osanmaz224
497kjk224
498Nehir224
499Yağız Yusuf Büyükdoğan224
500ecem224