811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı ÖDM Online Test 5

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 1. Kazanım
  • 8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 13 soru vardır.
  • Size rastgele 10 tanesi sorulacaktır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
175
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı ÖDM Online Test 5

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Konya ÖDM

Fransız İhtilali ile dünyada yayılmaya başlayan hürriyet, eşitlik, adalet gibi fikirlerden etkilenen Jön Türkler; azınlık isyanlarını önlemek için farklı bir fikir ortaya koydular. Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel  nedeni, padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa’da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı, bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı verilmeli ve padişah ülkeyi
bu meclisle birlikte yönetmeliydi.
Buna göre Jön Türklerin hedefledikleri yönetim şeklinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kahramanmaraş ÖDM

19. yüzyıl sonlarında, Fransız İhtilali ve getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar isyan ettiler. Bu isyanları durdurmak ve Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı aydınlar ve devlet
adamları değişik fikir ve düşünce akımları geliştirdiler. Ama bunların hiç birisi Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtaramadı.
Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili,
I. Osmanlı Devleti’nin yıkılış sürecine girdiği
II. Devleti kurtarmak için farklı fikir akımlarının ortaya atıldığı
III.Osmanlı Devleti’nde yönetim değişikliğinin yaşandığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kastamonu ÖDM

1789 yılında başlayan Fransız İhtilali, sonuçlarıyla tüm dünyayı etkilemiştir.Bu sonuçlardan Osmalı Devleti’de etkilenmiş, milliyetçilik fikri ile topraklarında azınlık isyanları görülmüştür.Bu isyanları Fransa, Rusya gibi devletler de
destekleyerek Osmanlı Devleti’nde azınlıklar bağımsızlıklarını kazanmaya başlamışlardır.
Yukarıda verilen durum üzerinde Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu hangi özellik daha çok etkili olmuştur?

4 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Amasya ÖDM

19. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdi. Bu gelişme üzerine Osmanlı aydınları ve devlet adamları devletin parçalanıp dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları ortaya çıktı.
I. Osmanlı Devleti’nde yaşayanları hangi din veya milletten olursa olsun kaynaştırıp, herkesin eşit olması gerektiğini savunarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlar.
II. İslami kuralların devlet hayatına tam anlamıyla hâkim olmasını ve Müslümanların Osmanlı halifesinin etrafında toplanmasını savunan fikir akımıdır.
III. Osmanlı Devleti dini, dili, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta kalabilirdi. Osmanlı yönetimi altında yaşayan Türklere millî bilinç kazandırmayı amaçlamıştır.
IV. Batı’nın bilim ve tekniğini, yönetim biçimini ve düşünce yapısını alarak Osmanlı Devleti’nin geri kalmışlıktan kurtarılması ve yıkılmasının önlenmesi amaçlanmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan fikir akımlarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Aydın ÖDM

1789’da başlayan Fransız İhtilali, kısa sürede ülke geneline yayıldı ve bir şiddet gösterisine dönüştü. Halk, Paris’te yönetime el koydu. Krallık rejimi yıkıldı. 1789’da “Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi” yayımlandı. Bu bildiriyle
insanların, hakları bakımından hür ve eşit doğdukları ve öyle yaşayacakları vurgulandı. Hürriyet, mülkiyet, güvenlik gibi hakların yanı sıra her türlü egemenliğin millete ait olduğu bildiride yer aldı. Demokratik anlayış ve laik devlet
anlayışı yaygınlaştı. Fransız İhtilali ile her milletin kendi bağımsız devletini kurma hakkına sahip olduğunun vurgulanması, milliyetçilik fikrinin yayılmasına ve imparatorlukların dağılma sürecine girmesine yol açtı.
Bu bilgilerden ışığında Osmanlı Devleti’nde meydana gelen gelişmelerden hangisinin Fransız İhtilali ile ilgili olduğu söylenemez?

6 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kahramanmaraş ÖDM

James Watt’ın buhar gücüyle çalışan makineleri bulmasıyla başlayan, üretimde insan ve hayvan gücünün yerini makine gücünün almasına Sanayi İnkılabı denmektedir. Makinelerle yapılan seri üretim, Avrupa’da hem ham madde ihtiyacını hem de ihtiyaç fazlası ürünlerin satışı için pazar sorununu beraberinde getirdi. Bu durum ise Osmanlı Devleti gibi Sanayi İnkılâbı’na ayak uyduramayan ancak geniş ve ham madde kaynakları yönünden zengin topraklara sahip olan devletleri, sanayide gelişmiş sömürgeci devletlerin işgaline açık hale getirmekteydi.
Verilen bilgide Sanayi İnkılabı’nın,
I. siyasi
II. ekonomik
III.dini
etkilerinden hangilerine vurgu yapılmıştır?

7 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Aydın ÖDM

• Mustafa Kemal lise yıllarında okuduğu kitaplar ve tanıştığı yazarların etkisinde kalmış ve milliyetçilik duyguları gelişmiştir.
• Sofya ataşeliği görevini yürütürken Avrupa devletlerinin içinde bulunduğu durumu inceleme fırsatı bulmuş ve bundan etkilenmiştir.
Bu bilgilere göre Mustafa Kemal, Osmanlıyı içinde bulunduğu durumdan kurtarmak amacıyla ortaya atılan hangi fikir akımlarından etkilenmiştir?

8 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kahramanmaraş ÖDM

Osmanlı Devleti, Sanayi İnkılabını takip edememiş, Avrupa’nın büyük fabrikalarında üretilen bol ve ucuz ürünler Osmanlı pazarlarındaki yerini almıştır. Osmanlı’nın el işçiliğine dayanan küçük sanayisi Avrupa’daki fabrikalarla rekabet edememiştir. Özellikle 19. yüzyılda Osmanlı Devleti, batının açık pazarı haline gelmiştir. Bu durum yerli sanayinin ve Osmanlı ekonomisinin tamamen çökmesine neden olmuştur. Osmanlı Devleti, ekonomik olarak Avrupa’ya bağımlı hale gelmiştir.
Verilen bilgilerden hareketle Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?

9 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Erzurum ÖDM

Birinci Dünya Savaşı öncesinde kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı ekonomisi zor durumdaydı. Ayrıca Osmanlı Devleti sanayi inkılâbı’nı gerçekleştiremediği için Avrupalı devletlerin açık pazarı haline geldi. Osmanlı Devleti
ekonomisini düzeltmek için Avrupalı devletlerden borç para aldı. Borçlarını ödeyemeyince Avrupalı devletler borçlarını tahsil etmek için Düyun-u Umûmiye İdaresini kurdular.
Düyun-u Umûmiye İdaresinin kurulması Osmanlı Devleti’nde,
I. Egemenlik
II. Bağımsızlık
III.Meşrutiyet
kavramlarından hangisine aykırıdır?

10 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

İstanbul ÖDM

Her devletin kendi kurtuluşunu sağlamaya yönelik birtakım çalışmaları olmuştur. Altı yüzyıl varlığını devam ettiren Osmanlı Devleti de son dönemlerinde devletin yıkılışını önleme amacıyla çeşitli düşünce akımlarını ortaya koymuş ancak yaşanan bazı olaylar bu fikir akımlarının başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “ümmetçilik” anlayışının başarısızlıkla sonuçlanmasına örnek olarak gösterilebilir?

0%