8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
22

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

1930’lu yıllarda üniversite reformu gerçekleştirmek için hükûmet İsviçreli bilim insanı Malche (Malse)’yi görevlendirmiştir. Malche dönemin üniversitesi olan İstanbul Darülfünun’u hakkında rapor hazırlamıştır. Malche, hazırladığı raporunda şu önerilerde bulunmuştur:
Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli,
Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli,
Öğrenci alımında sınav yapılmalı,
Kongre ve konferanslar düzenlemeli ve halka yönelik dergi çıkarılmalıdır.

Malche’nin hazırladığı rapora göre aşağıdakilerden hangisi bir üniversitede bulunması gerekli niteliklerden biri değildir?

2 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

 “Mustafa Kemal’in doğum yeri olan Selanik; Müslüman, Musevi, Rum, Ermeni, Bulgar nüfusu barındırmakta idi.” diyen bir tarih öğretmeni Selanik’in hangi özelliğinden bahsetmiştir?

3 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2018

Türk dış politikası, Lozan Barış Antlaşması’nı temel alarak Mustafa Kemal’in aşağıda çerçevesini çizdiği şekilde oluşturulmuştur:
“Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak… Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak… Medeni dünyadan, medeni ve insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yön verdiği Türk dış politikasının temel ilkelerinden biri olamaz?

4 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2018

(I) II. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları arttı. (II) Fransa, TBMM Hükûmeti ile anlaşma zemini aramaya başladı. (III) İngiliz sömürgelerinde bulunan Hintli müslümanlar Millî Mücadele’yi desteklemeye ve İngilizlere sorun çıkarmaya başladılar. (IV) Halkın düzenli orduya güveni arttı. 

Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi II. İnönü Savaşı’nın uluslararası etkisine örnek verilemez?

5 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçilik anlayışının benimsenmesinde iç ve dış etkenler etkili olmuştur. İç nedenler içerisinde; savaştan yeni çıkan ülkenin harap olması, sermaye ve iş gücü yetersizliğinin yanı sıra Osmanlı Devleti’nin üstlenilen borçları gelmekteydi. Dış etkenlerin başında 1929 Dünya Ekonomik Krizi gelmekteydi. Kriz ülkelerin ekonomilerinde büyük zararlara neden oldu, ülkeler ithalatı kısıtlama yoluna gittiler. Türkiye o yıllarda tarım ürünleri ihraç eden bir ülke olduğundan, ihracatı azaldı.

Bu bilgilerde, Türkiye’de devletçilik ilkesinin benimsenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmemiştir?

6 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

Osmanlı Devleti’nde mekteplerin bir kısmı ve medreseler, Şeriye ve Evkaf Vekâletine bağlıydı. Avrupa tarzında eğitim veren okullar ise Maarif Vekâletince yönetiliyordu. Ülkede bunlardan başka, devlet denetimi dışında azınlık okulları ve yabancı okullar da  vardı.

Bu bilgide aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?

7 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2018

Mustafa Kemal 28 Mayıs 1919 tarihinde yayımlamış olduğu Havza Genelgesi’nde İzmir’in işgalinin haksız olduğunu belirtmiş ve düzenlenecek mitinglerle protesto edilmesini istemiştir. Mustafa Kemal’in bu isteği başta Havza ve İstanbul olmak üzere yurdun birçok bölgesinde düzenlenen mitinglerle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Buna göre;
I. Mustafa Kemal İzmir’in işgaline karşıdır.
II. Havza Genelgesi Anadolu halkı arasında millî bilinci uyandırmıştır.
III. Mustafa Kemal’in istekleri büyük ölçüde yerine getirilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

Mustafa Kemal’in hayatında önemli bir yere  sahip olan Selanik şehrinde Türkçe, İbranice ve Bulgarca yayımlanan resmi vilayet gazetesi dışında Avrupa’da çeşitli dillerde yayımlanan basın yayın organlarını da bulmak mümkündü.

Bu bilgide Selanik’in hangi özelliğinden söz edilmiştir?

9 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2018

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da işgallere başlaması üzerine Sadrazam Damat Ferit Paşa Anadolu’ya işgallerin geçici olduğunu halka anlatmak üzere nasihat heyetleri göndermiştir.

Verilen bilgiye göre Osmanlı yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

10 / 25

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

DPY 2019

Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek,
Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak,
Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek.
Antlaşmanın bu maddelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

11 / 25

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2018

Redd-i İlhak Cemiyeti İzmir’in haksız işgaline karşı koymak amacıyla kuruldu.
Kilikyalılar  Cemiyeti Adana ve çevresini Fransız, Ermeni işgallerine karşı korumak amacıyla kuruldu.
Wilson İlkeleri Cemiyeti Kurtuluşu Amerikan himaye ve mandasında aramaktaydı.
Millî Kongre Cemiyeti Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı.

Kuruluş amaçları verilen cemiyetlerden hangisinin Millî Mücadele’nin “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasına ters düşen fikri benimsediği söylenebilir?

12 / 25

Kategori: 875 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

DPY 2018

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasıyla dünyada demokratik yönetimler güç kazanmaya başladı. Bu teşkilatın üyesi olarak ülkemizde de demokratikleşme çabaları hız kazandı.Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti olduğu bu ortamda Nuri Demirağ tarafından “Milli Kalkınma Partisi” adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Bu partiyi, CHP’den ayrılan milletvekillerinin kurduğu “Demokrat Parti” izledi. 1946’da yapılan genel seçimler sonunda ilk kez birden fazla parti Meclis’e girdi.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

13 / 25

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

DPY 2018

Aşağıdaki tabloda Mustafa Kemal’in bazı faaliyetleri ile kişilik özellikleri eşleştirilmiştir:

Mustafa Kemal’in

faaliyetleri

Kişilik Özellikleri
I Sivas Kongresi’nde yurt genelinde kurulmuş Millî Cemiyetlerin tek çatı altında toplanmasını sağlaması Birleştiricilik
II Çanakkale Savaşı’nda düşmanın çıkarma yapacağı yeri doğru tahmin
ederek emrindeki birlikleri ona göre yerleştirmesi
İleri görüşlülük
III Trablusgarp Savaşı’nda yerli halkı örgütleyerek Derne ve Tobruk’ta başarılı mücadele vermesi Açık Sözlülük
IV Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan
sonra arkadaşlarıyla toplantılar düzenleyerek ülkeyi kurtarmak için kurtuluş çareleri düşünmesi
Vatanseverlik

Bu tablodaki numaralandırılmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

14 / 25

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

DPY 2018

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:

  • Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusya’sı gibi çok uluslu imparatorluklar tarihe karıştı.
  • Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu.

Birinci Dünya Savaşı’nın bu sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

15 / 25

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

DPY 2018

Aşağıda Mustafa Kemal’in çeşitli cephelerdeki başarıları verilmiştir:
Çanakkale Savaşı’nda emrindeki birliklere başarıyla komuta ederek savaşın kazanılmasında büyük rol oynadı.
Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak başarılı bir savunma savaşı yaptı ve işgal güçlerinin Suriye’yi aşıp Anadolu’ya ulaşmasına engel oldu.

Bu başarılar Mustafa Kemal’in hangi alandaki yeteneği ile ilgilidir?

16 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2018

Büyük Millet Meclisinin üyeleri milletin içinden millet tarafından seçilmişti. Millet iradesine dayanan ve millet egemenliği ilkesini esas alan bir meclisti. Her türlü inanç ve görüşü bünyesinde barındıran millî bir kurul görünümündeydi.

Bu bilgilerden Büyük Millet Meclisinin hangi özelliği çıkarılabilir?

17 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2018

Türk kadınına 1930’da belediye seçimlerine, 1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. 1934’te anayasada yapılan değişiklikle de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olamaz?

18 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Soyadı Kanunu’nu tamamlayan bir başka kanunla ağa, hacı, hafız, molla, efendi, bey, beyefendi, hanımefendi, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakapların kullanılması yasaklandı.

Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisine göre hareket edildiğini gösterir?

19 / 25

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2018

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde okurken, matematik öğretmeni bir gün; “Aranızdan müzakereci seçeceğim, olmak isteyenler ayağa kalksın” dedi. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa Kemal, kendini ortaya atamadı. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı: “Ben daha iyi yaparım” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi oldu.

Bu anıdan Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır?

20 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Atatürkçülük, ilerlemeye ve yenileşmeye açık,  dinamik bir düşünce sistemidir. Bu özelliklere sahip olduğu için de çağın gereklerine ve değişen toplum ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilecek niteliktedir.

Atatürkçülüğe bu niteliği kazandıran ilke aşağıdakilerden hangisi olabilir?

21 / 25

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

DPY 2018

Mustafa Kemal Nutuk’ta Doğu Cephesi ile ilgili olarak, “1920 yılının son baharında Ermenilerce yapılan zulümler dayanılmaz bir hâle geldi ve Ermenistan seferine karar verdik. 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi Komutanı yaptık.” demiştir.

Buna göre,
I. Kâzım Karabekir Paşa Millî Mücadele hareketi içinde yer almıştır.
II. Cephenin açılmasında Ermenilerin faaliyetleri etkili olmuştur.
III. Savaş sonunda doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir.
IV. Ermeniler Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

22 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2018

Mustafa Kemal, Erzurum’da bulunduğu sırada İstanbul Hükûmetinin geri dönmesi yönündeki ısrarlı çağrılarına verdiği cevaplarda Anadolu’dan ayrılmayacağını ve milletin selameti için görevine devam edeceğini belirtmiştir. Fakat hükûmet tarafından görevinden alınınca da Erzurum’dan padişaha gönderdiği telgraf ile çok sevdiği askerlik mesleğinden ayrılmıştır. 

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Kişisel çıkarlarını ön plana çıkarmıştır.
II. Milletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmuştur.
III. Fedakârlık anlayışı ile hareket etmiştir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

23 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

Selanik çeşitli ırk, din ve mezheplerden oluşan toplulukların huzur içinde yaşadığı bir kentti. Mustafa Kemal’deki değişik fikirlere saygı göstermenin temelinde bu toplumsal çeşitliliğin oldukça etkili olduğu söylenebilir. 

Buna göre Selanik şehri Mustafa Kemal’i hangi yönde etkilemiştir?

24 / 25

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

DPY 2018

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin;
I. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, komisyonun görev ve yetkilerinin Türkiye’ye bırakılması,
II. Türkiye’nin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması,
III. Türkiye savaşa girerse Boğazları istediği gibi açıp kapatabilmesi

maddelerinden hangileri Boğazlar üzerindeki egemenliğin tamamen Türkiye’ye geçtiğinin kanıtıdır?

25 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen grup raporlarında yer alan önerilerden bazıları şunlardır:
Çiftçinin eğitimi ve ziraat okullarının açılması
Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması

Bu önerilerle aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır?

Ortalama skor 64%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Mehmet100 %25
2SAMİ 96 %24
3yasin t96 %24
4Aslı 96 %24
5şaben96 %24
6AHMET KARACA92 %23
7Sultan92 %23
8Görkem 92 %23
9hjj88 %22
10Tuana Yaren Arslan88 %22
11Shinobu Kocho84 %21
12İREM76 %19
13Kerem Kibar60 %15
14xxx56 %14
15fgftft48 %12
16Emir38 %9.5
17Sude Tufan36 %9
18esma24 %6
19A16 %4
20aaaanaoimaaaaa4 %1
21Farac0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11627
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1863
6ENSAR1729
7eeeee1679
8H1665
9İlayda1525
10d1448
11asd1435
12e1408
13eyup1325
14G1260
15A1165
16Slm1156
17Efe1128
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H997
21ahmet 872
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29efe748
30Elif726
31ali707
32elif702
33Nisa Duru Bingül696
34ylllp690
35bbbbbbb675
36t668
37Furkan Yürük667
38Belinay663
39oykuıpıl660
40hjk657
41j628
42A625
43d620
44Y618
45Nisa Nur Kulaç604
46T604
47m603
48hhhhhh599
49Mirac Muhammet Topçu591
50aleyna583
51Ali579
52Ömer Enes ÇAKAL575
53Emine574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Mert 7F545
62Q545
63Yunus Emre Göktaş542
64Neslihan Gül521
65Ares518
66Hazal517
67Reyyan513
68Ledeyna Güner513
69Ecrin Bayrak511
70deniz504
71Nazlı501
72Burak491
73Zeynep DEDE487
74Gümüş485
75ali485
76Kuzey484
77koraydulger483
78M.yiğit482
79naz480
80Buğra efe479
81esra477
82Ü470
83Emine kayrak467
84Defne460
85Arda451
86k451
87yylyş451
88cesur449
89Zafer Ege Küçük 444
90Melih Hasan441
91Özge 440
92YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
93Sabire437
94DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
95alara436
96asd436
97Sümeyye432
98bilinmeyen430
99imagine losing427
100Melek Vardar426
101İbrahim425
102R. Aytuğ Cıvak422
103Ali Batın TAN421
104ihsan mahir davuş420
105t419
106Azizcan aydoğan417
107Gülce Erkeç415
108Reyyan SEÇGİN 412
109A412
110Sare411
111Mirzat409
112yigit406
1136a406
114Elif405
115sevinç405
116Zehra Reyyan Yanmaz405
117Arda Arabaci405
118Zeynep Çelebi403
119yağmurrr402
120Eylül402
121Selin401
122Arda398
123Elif398
124Alper397
125UEVDJANA395
1266f391
127Aysun391
128Elif Şenol387
129Medine385
130f385
131Ayşe381
132Hiranur kendir380
1338a380
134Cemre378
135İlayda376
136gürkan375
137Esma374
138Ali Efe İnceoğlu373
139hale ceylan 371
140cüneyt371
141İkra Nur Demir370
142Mina369
143blablabla369
144A369
145Baki368
146*367
147Ecrin 367
148Deniz Güren367
149seda366
150Hanibe 366
151Kardelen365
152Ramazan ışık364
153MİNA SU CAV364
154Nikolay363
155fvodk363
156Melek Büşra Cebeci361
157asa361
158Sümeyye354
159ahmet353
160nehir353
161a353
162sevim353
163tuncay352
164yağmur351
165aaa351
166Alin asya349
167Eymencan349
168Ege349
169Fenerli Çiftçi348
170cu347
171Nil soğancılar347
172yusuf pro @345
173Oh uyuj jjhoj344
174oğuzhan343
175mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
176f340
177Hayrunisa Altay339
178yağmur yılmaz336
179KEREM KARATAŞ336
180Asdf335
1816\\a334
182lòn334
183Yusuf İslam konuk332
184Yiğit ali Akkuş332
185Kd332
186Abdurrahman330
187rüzgar ünal329
188Medine Sıla Kayacan329
189Nisa Çelik328
190Hasan327
191a327
192mehmet326
193Ali nazim324
194Damla323
195Kuzey Günsy321
196Ecrin320
197Çınar320
1985a320
199Ömür317
200Hikmet316
201Ahmet KORKMAZ315
202cansu314
203Ahmet Sağnak314
204Gökay313
205Benkim1232313
206Zeynep koç312
207Fehime özdemir312
208abcdef312
209KOLAYDI312
210cihab311
211Sema311
212n310
213Kerri309
214Dilek 309
215a308
216Tahir307
217macide307
218serra306
219a306
220Musa bulduk305
221Esma Enrar304
222YİĞİT UZUNOĞLU304
223dws302
224Elif Hoda301
225Bilal300
226q300
227Fatma Nur299
228ebrar299
229fgtytah299
230İslam Can299
231Nilda Ece Yılmaz298
232MERVE297
233kaan297
234Se297
235Kemal efe Cetin296
236efe296
237koray295
238Sıdıka SARIBIYIK295
239Zeynep buğlem ANDAÇ294
240Büşra294
241y294
242Umut can294
243Nisa çelikoğlu292
244Şeyma Nur Akkaya292
245Ə292
246Fatma292
247beren su oturak291
248asya291
249Ahmet291
250Sümeyra Ekerim291
251KAYLA NAZ290
252ada290
253x290
254a289
255aaaaaa289
256beloo288
257Burcu287
258Gülistan Nursu Ertürk287
259123287
260Ecrin285
261H284
262MİNA SU CAV284
263Doruk283
264sekizler283
265aa283
266DORUK ALİ TANDOĞAN282
267a282
268ada güler281
269a280
270emine280
271osman yüce279
272Hedibe Taş278
273g277
274gggg277
2752277
276Zeren ERTUĞRUL276
277Ramazan Sevindir276
278ege hayal276
279F275
280ilkan keneç275
281Mete275
2821275
283Aliberke Şahin274
284deneme274
285Zeynep Ceyda Koca273
286T272
287FEHİME272
288Ekin272
289Bahtiyar271
290Deniz Kılıç 270
291canan kara270
292k270
293aaa270
294Tuba 269
295Zehra Belinay Develi269
296efe doruk268
297Ahmet Burak267
298ecrin ayaz267
299Efe Bozkurt266
300Ecrin Karabacak 6-F266
301Neden266
302merve dağdelen266
303Mehmet Akif Ersoy265
304furkan264
305Midgin264
306Yağzel264
307Azra cankilic264
308Görkem263
309ta262
310sılanur262
311Sayed osman261
312Mürşit Parlakgün261
313Beren KOÇ260
314ökkkjjjj260
315Emre258
316eylül sude258
317Elif Tuana Kafşakoğlu256
318Guııoı256
319Aslı Beyza Güneş255
320Abdulgani kit255
321Alperen Doğankaya255
322Nil Er255
323ali255
324aynur254
325duru253
326İbrahim253
327zeliha kaya253
328Zeynep Beyza252
329Abdülhamit252
330B252
331Çağan252
332a252
333m252
334Meryemnur 251
335BenEuyfDeğilim251
3366/A251
337Muhammed başçi 250
338Yiğit250
339Hshs250
340çiğdem250
341bekir250
342Yağmur Ceylan249
343Ayberk249
344Esra pehlevan249
345Şervan tursun249
346gulcebi249
347Kağan248
348Ezgi su247
349Zübeyir Esad Seçkin247
350Tuğberk karabudan246
351Akay Yalçın246
352Müjgan Minez246
353Mesude246
354Belinay245
355mnş245
356Zeynep244
357Rabia244
358A243
359ayşe243
360Döne Ada242
361Ibrahim242
362Yiğit Başarı241
363Adlem Gökçe Yaman241
364Irmak özer241
365Normal_bir_insan241
366hıdır yalçın241
367ertuğrul241
368zeynep sahra240
369Eren Müjdeci 240
3706-A240
371Elif239
372Şevval su yeniceli239
373Ceylin238
374Abdullah238
375Aysu238
376jjjjj238
377g238
378Betül ŞEKERCİ237
379Elif237
380wsd237
381Buseyne hasnavi236
382ggg236
383.235
384hilal235
385Dhkş235
386Gufiroe234
387IntelligenceBox234
388Aslı234
389Otsıtaur234
390e234
391Mert Ali YILDIRIM233
392Yunus Emre Göktaş233
393Fftgtgtgy233
394Enes Yiğit BAYKAL233
395Hayrunnisa233
396a233
397Eren ÖZ 6/F233
398Umut kamil232
399Erdem yücel232
400Öykü232
401Ecrin naz ataş231
402Rüzgar230
403Azra bolat230
4045/E230
405Samet229
406Fdjfyyt229
407Z.seray229
408Dfg229
409EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
410Muhammed Emin228
411Dosyal228
412sfgh228
413mmmlll228
414Arda227
415tarık topçu227
416Yiğit Alperen Kırpık227
417BATIN BERK YORULMAZ226
418Çağın Akgül226
419Melih226
420Defne yolcu 226
421Esma Hıra226
422Aybars226
423Ömer Akdemir226
424yaso226
425Emine naz 225
426Cihan Arda Demirel225
427Dfdömffl225
428Mustafa Osanmaz224
429azra224
430kjk224
431Nehir224
432Yağız Yusuf Büyükdoğan224
433Şura Baynal224
434H224
435G224
436Bekirhan223
4377b223
438Afra Fatıma Oflaz 222
439Yiğit Ali ÖZTÜRK222
440Eylül Görpeler 222
441Elif Başaran 222
442Hazal221
443G221
444W221
445Nehir220
446MHD HANI HALIMEH220
447Batuhan 220
448Kaan görkem BARIŞ220
449Ayşegül YELOĞLU220
450nevın220
451Azad220
452Ebrar219
4535/A Aslı kaya218
454Mihrap Karaman218
455Ezda218
456Elif Uysal218
457Zeynep Oyman218
458Ceylin akardere217
459Uğur Baykal217
460Sultan Ekin217
461Doğa ÇAM217
462Yusuf216
463Masal216
464Aa216
465çınar kankaya216
466Asya216
467Omar216
468lara215
469jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
470sena215
471Şüheda215
472Bnb215
4737hg215
474haççik215
475Anıl Şenol215
476İrem214
477Efecan214
478Yağmursu214
479ilayda214
480Barış Arın Yavuzcan214
481sümeyye214
4828d214
483fatma214
484Makbule213
485Alperendogankya213
486Rumeysa Akgün213
4875213
488Mete Büyükkasim 213
489Eylül mina212
490Ahmet SERİN 212
491Utku212
492Uras hıdır212
493Görkem212
494ada!☆211
495yusuf211
496ismail211
497dilber211
498Gamze210
499Belkıssu210
500Esen210