8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
21

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

DPY 2018

Aşağıdaki tabloda Mustafa Kemal’in bazı faaliyetleri ile kişilik özellikleri eşleştirilmiştir:

Mustafa Kemal’in

faaliyetleri

Kişilik Özellikleri
I Sivas Kongresi’nde yurt genelinde kurulmuş Millî Cemiyetlerin tek çatı altında toplanmasını sağlaması Birleştiricilik
II Çanakkale Savaşı’nda düşmanın çıkarma yapacağı yeri doğru tahmin
ederek emrindeki birlikleri ona göre yerleştirmesi
İleri görüşlülük
III Trablusgarp Savaşı’nda yerli halkı örgütleyerek Derne ve Tobruk’ta başarılı mücadele vermesi Açık Sözlülük
IV Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan
sonra arkadaşlarıyla toplantılar düzenleyerek ülkeyi kurtarmak için kurtuluş çareleri düşünmesi
Vatanseverlik

Bu tablodaki numaralandırılmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

2 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2018

Büyük Millet Meclisinin üyeleri milletin içinden millet tarafından seçilmişti. Millet iradesine dayanan ve millet egemenliği ilkesini esas alan bir meclisti. Her türlü inanç ve görüşü bünyesinde barındıran millî bir kurul görünümündeydi.

Bu bilgilerden Büyük Millet Meclisinin hangi özelliği çıkarılabilir?

3 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen grup raporlarında yer alan önerilerden bazıları şunlardır:
Çiftçinin eğitimi ve ziraat okullarının açılması
Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması

Bu önerilerle aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır?

4 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

Selanik çeşitli ırk, din ve mezheplerden oluşan toplulukların huzur içinde yaşadığı bir kentti. Mustafa Kemal’deki değişik fikirlere saygı göstermenin temelinde bu toplumsal çeşitliliğin oldukça etkili olduğu söylenebilir. 

Buna göre Selanik şehri Mustafa Kemal’i hangi yönde etkilemiştir?

5 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2018

Türk kadınına 1930’da belediye seçimlerine, 1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. 1934’te anayasada yapılan değişiklikle de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olamaz?

6 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2018

Mustafa Kemal, Erzurum’da bulunduğu sırada İstanbul Hükûmetinin geri dönmesi yönündeki ısrarlı çağrılarına verdiği cevaplarda Anadolu’dan ayrılmayacağını ve milletin selameti için görevine devam edeceğini belirtmiştir. Fakat hükûmet tarafından görevinden alınınca da Erzurum’dan padişaha gönderdiği telgraf ile çok sevdiği askerlik mesleğinden ayrılmıştır. 

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Kişisel çıkarlarını ön plana çıkarmıştır.
II. Milletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmuştur.
III. Fedakârlık anlayışı ile hareket etmiştir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

7 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2018

Mustafa Kemal 28 Mayıs 1919 tarihinde yayımlamış olduğu Havza Genelgesi’nde İzmir’in işgalinin haksız olduğunu belirtmiş ve düzenlenecek mitinglerle protesto edilmesini istemiştir. Mustafa Kemal’in bu isteği başta Havza ve İstanbul olmak üzere yurdun birçok bölgesinde düzenlenen mitinglerle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Buna göre;
I. Mustafa Kemal İzmir’in işgaline karşıdır.
II. Havza Genelgesi Anadolu halkı arasında millî bilinci uyandırmıştır.
III. Mustafa Kemal’in istekleri büyük ölçüde yerine getirilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 25

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2018

Redd-i İlhak Cemiyeti İzmir’in haksız işgaline karşı koymak amacıyla kuruldu.
Kilikyalılar  Cemiyeti Adana ve çevresini Fransız, Ermeni işgallerine karşı korumak amacıyla kuruldu.
Wilson İlkeleri Cemiyeti Kurtuluşu Amerikan himaye ve mandasında aramaktaydı.
Millî Kongre Cemiyeti Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı.

Kuruluş amaçları verilen cemiyetlerden hangisinin Millî Mücadele’nin “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasına ters düşen fikri benimsediği söylenebilir?

9 / 25

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

DPY 2019

Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek,
Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak,
Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek.
Antlaşmanın bu maddelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

10 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

 “Mustafa Kemal’in doğum yeri olan Selanik; Müslüman, Musevi, Rum, Ermeni, Bulgar nüfusu barındırmakta idi.” diyen bir tarih öğretmeni Selanik’in hangi özelliğinden bahsetmiştir?

11 / 25

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2018

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde okurken, matematik öğretmeni bir gün; “Aranızdan müzakereci seçeceğim, olmak isteyenler ayağa kalksın” dedi. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa Kemal, kendini ortaya atamadı. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı: “Ben daha iyi yaparım” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi oldu.

Bu anıdan Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır?

12 / 25

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

DPY 2018

Aşağıda Mustafa Kemal’in çeşitli cephelerdeki başarıları verilmiştir:
Çanakkale Savaşı’nda emrindeki birliklere başarıyla komuta ederek savaşın kazanılmasında büyük rol oynadı.
Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak başarılı bir savunma savaşı yaptı ve işgal güçlerinin Suriye’yi aşıp Anadolu’ya ulaşmasına engel oldu.

Bu başarılar Mustafa Kemal’in hangi alandaki yeteneği ile ilgilidir?

13 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

Mustafa Kemal’in hayatında önemli bir yere  sahip olan Selanik şehrinde Türkçe, İbranice ve Bulgarca yayımlanan resmi vilayet gazetesi dışında Avrupa’da çeşitli dillerde yayımlanan basın yayın organlarını da bulmak mümkündü.

Bu bilgide Selanik’in hangi özelliğinden söz edilmiştir?

14 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2018

Türk dış politikası, Lozan Barış Antlaşması’nı temel alarak Mustafa Kemal’in aşağıda çerçevesini çizdiği şekilde oluşturulmuştur:
“Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak… Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak… Medeni dünyadan, medeni ve insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yön verdiği Türk dış politikasının temel ilkelerinden biri olamaz?

15 / 25

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

DPY 2018

Mustafa Kemal Nutuk’ta Doğu Cephesi ile ilgili olarak, “1920 yılının son baharında Ermenilerce yapılan zulümler dayanılmaz bir hâle geldi ve Ermenistan seferine karar verdik. 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi Komutanı yaptık.” demiştir.

Buna göre,
I. Kâzım Karabekir Paşa Millî Mücadele hareketi içinde yer almıştır.
II. Cephenin açılmasında Ermenilerin faaliyetleri etkili olmuştur.
III. Savaş sonunda doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir.
IV. Ermeniler Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

16 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Atatürkçülük, ilerlemeye ve yenileşmeye açık,  dinamik bir düşünce sistemidir. Bu özelliklere sahip olduğu için de çağın gereklerine ve değişen toplum ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilecek niteliktedir.

Atatürkçülüğe bu niteliği kazandıran ilke aşağıdakilerden hangisi olabilir?

17 / 25

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

DPY 2018

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:

  • Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusya’sı gibi çok uluslu imparatorluklar tarihe karıştı.
  • Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu.

Birinci Dünya Savaşı’nın bu sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

18 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

1930’lu yıllarda üniversite reformu gerçekleştirmek için hükûmet İsviçreli bilim insanı Malche (Malse)’yi görevlendirmiştir. Malche dönemin üniversitesi olan İstanbul Darülfünun’u hakkında rapor hazırlamıştır. Malche, hazırladığı raporunda şu önerilerde bulunmuştur:
Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli,
Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli,
Öğrenci alımında sınav yapılmalı,
Kongre ve konferanslar düzenlemeli ve halka yönelik dergi çıkarılmalıdır.

Malche’nin hazırladığı rapora göre aşağıdakilerden hangisi bir üniversitede bulunması gerekli niteliklerden biri değildir?

19 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçilik anlayışının benimsenmesinde iç ve dış etkenler etkili olmuştur. İç nedenler içerisinde; savaştan yeni çıkan ülkenin harap olması, sermaye ve iş gücü yetersizliğinin yanı sıra Osmanlı Devleti’nin üstlenilen borçları gelmekteydi. Dış etkenlerin başında 1929 Dünya Ekonomik Krizi gelmekteydi. Kriz ülkelerin ekonomilerinde büyük zararlara neden oldu, ülkeler ithalatı kısıtlama yoluna gittiler. Türkiye o yıllarda tarım ürünleri ihraç eden bir ülke olduğundan, ihracatı azaldı.

Bu bilgilerde, Türkiye’de devletçilik ilkesinin benimsenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmemiştir?

20 / 25

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

DPY 2018

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin;
I. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, komisyonun görev ve yetkilerinin Türkiye’ye bırakılması,
II. Türkiye’nin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması,
III. Türkiye savaşa girerse Boğazları istediği gibi açıp kapatabilmesi

maddelerinden hangileri Boğazlar üzerindeki egemenliğin tamamen Türkiye’ye geçtiğinin kanıtıdır?

21 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2018

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da işgallere başlaması üzerine Sadrazam Damat Ferit Paşa Anadolu’ya işgallerin geçici olduğunu halka anlatmak üzere nasihat heyetleri göndermiştir.

Verilen bilgiye göre Osmanlı yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

22 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2018

(I) II. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları arttı. (II) Fransa, TBMM Hükûmeti ile anlaşma zemini aramaya başladı. (III) İngiliz sömürgelerinde bulunan Hintli müslümanlar Millî Mücadele’yi desteklemeye ve İngilizlere sorun çıkarmaya başladılar. (IV) Halkın düzenli orduya güveni arttı. 

Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi II. İnönü Savaşı’nın uluslararası etkisine örnek verilemez?

23 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Soyadı Kanunu’nu tamamlayan bir başka kanunla ağa, hacı, hafız, molla, efendi, bey, beyefendi, hanımefendi, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakapların kullanılması yasaklandı.

Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisine göre hareket edildiğini gösterir?

24 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

Osmanlı Devleti’nde mekteplerin bir kısmı ve medreseler, Şeriye ve Evkaf Vekâletine bağlıydı. Avrupa tarzında eğitim veren okullar ise Maarif Vekâletince yönetiliyordu. Ülkede bunlardan başka, devlet denetimi dışında azınlık okulları ve yabancı okullar da  vardı.

Bu bilgide aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?

25 / 25

Kategori: 875 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

DPY 2018

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasıyla dünyada demokratik yönetimler güç kazanmaya başladı. Bu teşkilatın üyesi olarak ülkemizde de demokratikleşme çabaları hız kazandı.Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti olduğu bu ortamda Nuri Demirağ tarafından “Milli Kalkınma Partisi” adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Bu partiyi, CHP’den ayrılan milletvekillerinin kurduğu “Demokrat Parti” izledi. 1946’da yapılan genel seçimler sonunda ilk kez birden fazla parti Meclis’e girdi.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Ortalama skor 63%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Mehmet100 %25
2SAMİ 96 %24
3Aslı 96 %24
4şaben96 %24
5AHMET KARACA92 %23
6Sultan92 %23
7Görkem 92 %23
8hjj88 %22
9Tuana Yaren Arslan88 %22
10Shinobu Kocho84 %21
11İREM76 %19
12Kerem Kibar60 %15
13xxx56 %14
14fgftft48 %12
15Emir38 %9.5
16Sude Tufan36 %9
17esma24 %6
18A16 %4
19aaaanaoimaaaaa4 %1
20Farac0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7465
2SAMİ 2573
3arzu1478
4z1229
5cglr1091
6H1087
7eyup1072
8İlayda1061
9ENSAR1020
10asd900
11Slm892
12e877
13G874
14Efe855
15d845
16H835
17A807
18Uğur 772
19eeeee754
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Nisa Nur Kulaç579
25Se sdd579
26Beren573
27ahmet 571
28t544
29Yunus Emre Göktaş542
30serseri522
31Reyyan513
32C510
33Q510
34Ömer Enes ÇAKAL504
35ali491
36Gümüş485
37deniz485
38bbbbbbb484
39hhhhhh476
40Kayra Karakartal467
41Nisa Duru Bingül465
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44cesur449
45j449
46Ares444
47Melek çakır443
48Melih Hasan441
49Y439
50Emine435
51Zafer Ege Küçük 435
52Mert 7F434
53d433
54bilinmeyen430
55Buğra efe420
56t413
57Deniz412
58Reyyan SEÇGİN 407
59Furkan Alper 407
60sevinç405
61ylllp403
62Mirac Muhammet Topçu402
63ali400
64Arda398
65DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
66UEVDJANA395
67Medine385
68Mirzat379
69gürkan375
70naz375
71yağmurrr374
72hale ceylan 371
73Aslıhan369
74Alper369
75A369
76seda366
77blablabla365
78Ramazan ışık364
79asd364
80Deniz Güren362
81m362
82Hanibe 357
83Enes354
84ahmet353
85sevim353
86YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
87esra352
88Mina351
89Kuzey349
90Ege349
91Ecrin 348
92Fenerli Çiftçi348
93Melek Büşra Cebeci347
94cu347
95yusuf pro @345
96Elif345
97Oh uyuj jjhoj344
98Hayrunisa Altay339
99mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
100koraydulger338
1018a337
1026\\a334
103yağmur yılmaz333
104Hazal331
1056a328
106A325
107Damla323
108Kuzey Günsy321
109Ömür317
110Nazlı315
111Asdf315
112cansu314
113Benkim1232313
114M.yiğit313
115Sabire312
116İbrahim309
117Özge 308
118Ali308
119k308
120Arda306
121Hasan305
122Arda Arabaci304
123mehmet304
124nehir303
125Ü303
126asa302
127Fatma Nur299
128MERVE297
129kaan297
1306f296
131Dilek 296
132Arda Yılmaz296
133Elif292
134beren su oturak291
135Eylül291
136Zehra Reyyan Yanmaz291
137Ahmet291
138Elif Şenol290
139MİNA SU CAV290
140yigit289
141a289
142Gökay288
143beloo288
144Zeynep DEDE288
145f284
146T284
147Bilal283
148yylyş283
149Nikolay282
150a282
151Gülistan Nursu Ertürk281
152Hikmet281
153Abdurrahman280
154emine280
155Ayşe277
156Zeren ERTUĞRUL276
157Neslihan Gül276
158F275
1591275
160Ekin272
161Ramazan Sevindir271
162canan kara270
163Tuba 269
164Tahir268
165efe doruk268
166Ahmet Burak267
167ege hayal267
168Ecrin Karabacak 6-F266
169Ali Batın TAN265
170Nilda Ece Yılmaz265
171cüneyt265
172Zehra Belinay Develi264
1732264
174Görkem263
175sılanur262
176fvodk262
177Sayed osman261
178Mürşit Parlakgün261
179Hedibe Taş260
180cihab260
181Belinay259
182ilkan keneç258
183Yiğit ali Akkuş258
184eylül sude258
185Deniz Kılıç 257
186Elif Tuana Kafşakoğlu256
187A256
188Guııoı256
189Abdulgani kit255
190hjk254
191Defne254
192duru253
193Fatma253
194İbrahim253
195Emine kayrak252
196deneme252
197B252
198m252
199Meryemnur 251
2006/A251
201Muhammed başçi 250
202çiğdem250
203Ecrin249
204Yağmur Ceylan249
205DORUK ALİ TANDOĞAN248
206Umut can248
207Nisa çelikoğlu248
208Çınar247
209Zübeyir Esad Seçkin247
210Mesude246
211mnş245
212Ahmet Sağnak244
213Sümeyye241
214Normal_bir_insan241
215ali241
216Ali Efe İnceoğlu241
217Beren KOÇ240
218Sümeyye239
219Burcu239
220Ceylin238
221H238
222Betül ŞEKERCİ237
223Elif237
224Kardelen236
225Buseyne hasnavi236
226n235
227furkan234
228IntelligenceBox234
229serra234
230Yunus Emre Göktaş233
231Eren ÖZ 6/F233
232Aslı Beyza Güneş232
233Erdem yücel232
234Öykü232
235Rüzgar230
236Samet229
237Fdjfyyt229
238Akay Yalçın229
239Çağan229
240Şeyma Nur Akkaya229
241tarık topçu227
242Yiğit Alperen Kırpık227
243aa227
244Emine naz 225
245Rabia225
246Aliberke Şahin225
247Cihan Arda Demirel225
248Hshs225
249Mustafa Osanmaz224
250kjk224
251Şura Baynal224
252Afra Fatıma Oflaz 222
253T222
254G221
255aaa221
256Kd221
257gggg221
258Batuhan 220
259Azad220
260efe220
261Elif Başaran 220
262Se220
263aaa220
264Ahmet KORKMAZ219
265alara219
266Mihrap Karaman218
267Ezda218
268Nil Er218
269Sultan Ekin217
270azra217
271Doğa ÇAM217
272A217
273Yusuf216
274Asya216
275lara215
276Azra bolat215
277haççik215
278Efecan214
279Yağmursu214
280ilayda214
281sümeyye214
282Yağız Yusuf Büyükdoğan214
283mmmlll214
284Makbule213
285zeynep sahra213
286Rumeysa Akgün213
287ada güler213
288123213
289KEREM KARATAŞ213
290Mete Büyükkasim 213
291Gülce Erkeç212
292g212
293Dhkş212
294yusuf211
295Esma Enrar211
296Eren Müjdeci 210
297İrem209
298Elifnur kara209
299Hayrunnisa209
300cemada209
301Ahmet Yusuf208
302a208
303Kaan görkem BARIŞ207
304Aslı207
305Deniz Ayabaktı 207
306Burak 206
307Defne Su Güzel206
308Bekirhan206
309dws205
310Arda205
311aynur205
312Yaren Yener204
313Ömer Enes ÇAKAL204
314macide204
315MHD HANI HALIMEH203
316Gamze203
317cengiz203
318ggg203
319zeliha kaya203
320Merve Tınmaz202
321Asya Yolcu202
322Kaan Yılmaz202
323CEMRE 201
324Nida201
325Yağmur Alkaşı 201
326Nazmi Mete 201
327Hüseyin emre bulgurcu 200
328azad200
329Ezgi su200
330Melek Vardar200
331Yağmur200
332ferhat200
333ş200
334Uras hıdır199
335Mustafa Enes Kocadağ 6D199
336.199
337Döne Ada199
338Dosyal199
339Firdevs öz198
340Elif KERKÜT198
341Sare198
342Elif AZRA198
343A198
344Ahmet SERİN 197
345Süleyman196
346ebrar196
347a196
348Esra Aksoy195
3498d195
350mehmet fatih195
351Vedat194
352Ceyda Ercin194
353KAYRA194
354Hira Nur Avcı 194
355FEHİME194
356Meryem ulaş193
357KEREM BJK193
358Enes193
359poyraz193
360q193
361ela193
362Hiranur Kendir192
363hakan192
364gulcebi192
365Enise Semra Gurlaş191
366Deniz191
367R. Aytuğ Cıvak191
368aaaaaa191
369MİNA SU CAV191
370Eliz190
371Kardelen190
372Elif190
373TuanaTuna 190
374macide190
375ilhan190
376ihsan mahir davuş189
377lòn189
378Oğuzhan yüksel188
379Ahmet188
380Damla188
381Zeynep Çelebi188
382AZRA188
383Gj uyu188
384Hanife186
385Çağın Akgül186
386Erdem 186
387fatma186
388Hasan185
389sevde185
390e185
391Mete184
392Ayberk184
393halit183
394Ahmet Kadir Yabaş183
395ecem183
396hıdır yalçın183
397q183
398kennnturan183
399Sezgin181
400Selin181
401Erd181
402YILDIZ8I180
403Mert ali180
404Ecrin üst180
405şevval180
406*179
407Mücteba Tabak 179
408Nil soğancılar179
409cibril179
410Hatice azra çiçek 178
411Hazal178
412Nilay178
413ecrin ayaz178
414E178
415KOLAYDI178
416sibel178
4176/d178
418Okyanus177
419salih177
420Yiğit ÖZER177
421Batuhan çalımlı177
422Utku177
423Yunus177
424a177
425arda177
426Dfdömffl177
427ertuğrul177
428Ilım Beyza Dikye176
429Melisa 176
430Turkay176
431Enes Yiğit BAYKAL176
432rumeysa176
433Yağzel176
434a176
4357A176
436Ömer Mert Arslan175
437Arda175
438Z.seray175
439Mert175
440büşra175
4415175
442ARDA175
443Eclil174
444BUSE 174
445Miraç Tuğra Aydın174
446mehmet174
4478 b174
448ökkkjjjj174
449Ecrin Vahide AVAROĞLU174
450Zehra173
451Aysel Karasu173
452Ece Duru Gürpüzer173
453İkra Nur Demir173
454oğuzhan173
455Elif172
456Merve172
457Kemal efe Cetin172
458sude172
459Elif bakar172
460Ece 172
461Ecrin172
462Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
463k172
464Mahsun 171
465Ceylin171
466osman yüce171
467İrfan171
468dilber171
469Yaren170
470Ahmet Orkun170
471İrem170
472Yusuf İslam konuk170
473Bahar 169
474Elifnur169
475Elif169
476Aslı Buğlem Akdeniz169
477Ə169
478Egehan elmas 169
479d169
480Recep Emre168
481Azizcan aydoğan168
482Büşra168
483ta168
484a168
4856A168
486Aysun168
487Yakup168
488kutay168
489lgs168
490Barış Bolut167
491Hasan tuna Gövenç 167
492Sebahat167
493u167
494lwooe166
495Kerem166
496Kaan Düztaş166
497imran ceylin sarı166
498Eylül Görpeler 166
499Emre ÇOBANOĞLU166
500Hasan 166