8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
1

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

1930’lu yıllarda üniversite reformu gerçekleştirmek için hükûmet İsviçreli bilim insanı Malche (Malse)’yi görevlendirmiştir. Malche dönemin üniversitesi olan İstanbul Darülfünun’u hakkında rapor hazırlamıştır. Malche, hazırladığı raporunda şu önerilerde bulunmuştur:
Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli,
Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli,
Öğrenci alımında sınav yapılmalı,
Kongre ve konferanslar düzenlemeli ve halka yönelik dergi çıkarılmalıdır.

Malche’nin hazırladığı rapora göre aşağıdakilerden hangisi bir üniversitede bulunması gerekli niteliklerden biri değildir?

2 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Soyadı Kanunu’nu tamamlayan bir başka kanunla ağa, hacı, hafız, molla, efendi, bey, beyefendi, hanımefendi, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakapların kullanılması yasaklandı.

Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisine göre hareket edildiğini gösterir?

3 / 25

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

DPY 2019

Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek,
Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak,
Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek.
Antlaşmanın bu maddelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

Selanik çeşitli ırk, din ve mezheplerden oluşan toplulukların huzur içinde yaşadığı bir kentti. Mustafa Kemal’deki değişik fikirlere saygı göstermenin temelinde bu toplumsal çeşitliliğin oldukça etkili olduğu söylenebilir. 

Buna göre Selanik şehri Mustafa Kemal’i hangi yönde etkilemiştir?

5 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçilik anlayışının benimsenmesinde iç ve dış etkenler etkili olmuştur. İç nedenler içerisinde; savaştan yeni çıkan ülkenin harap olması, sermaye ve iş gücü yetersizliğinin yanı sıra Osmanlı Devleti’nin üstlenilen borçları gelmekteydi. Dış etkenlerin başında 1929 Dünya Ekonomik Krizi gelmekteydi. Kriz ülkelerin ekonomilerinde büyük zararlara neden oldu, ülkeler ithalatı kısıtlama yoluna gittiler. Türkiye o yıllarda tarım ürünleri ihraç eden bir ülke olduğundan, ihracatı azaldı.

Bu bilgilerde, Türkiye’de devletçilik ilkesinin benimsenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmemiştir?

6 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2018

Mustafa Kemal 28 Mayıs 1919 tarihinde yayımlamış olduğu Havza Genelgesi’nde İzmir’in işgalinin haksız olduğunu belirtmiş ve düzenlenecek mitinglerle protesto edilmesini istemiştir. Mustafa Kemal’in bu isteği başta Havza ve İstanbul olmak üzere yurdun birçok bölgesinde düzenlenen mitinglerle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Buna göre;
I. Mustafa Kemal İzmir’in işgaline karşıdır.
II. Havza Genelgesi Anadolu halkı arasında millî bilinci uyandırmıştır.
III. Mustafa Kemal’in istekleri büyük ölçüde yerine getirilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2018

Büyük Millet Meclisinin üyeleri milletin içinden millet tarafından seçilmişti. Millet iradesine dayanan ve millet egemenliği ilkesini esas alan bir meclisti. Her türlü inanç ve görüşü bünyesinde barındıran millî bir kurul görünümündeydi.

Bu bilgilerden Büyük Millet Meclisinin hangi özelliği çıkarılabilir?

8 / 25

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

DPY 2018

Aşağıda Mustafa Kemal’in çeşitli cephelerdeki başarıları verilmiştir:
Çanakkale Savaşı’nda emrindeki birliklere başarıyla komuta ederek savaşın kazanılmasında büyük rol oynadı.
Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak başarılı bir savunma savaşı yaptı ve işgal güçlerinin Suriye’yi aşıp Anadolu’ya ulaşmasına engel oldu.

Bu başarılar Mustafa Kemal’in hangi alandaki yeteneği ile ilgilidir?

9 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

 “Mustafa Kemal’in doğum yeri olan Selanik; Müslüman, Musevi, Rum, Ermeni, Bulgar nüfusu barındırmakta idi.” diyen bir tarih öğretmeni Selanik’in hangi özelliğinden bahsetmiştir?

10 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2018

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da işgallere başlaması üzerine Sadrazam Damat Ferit Paşa Anadolu’ya işgallerin geçici olduğunu halka anlatmak üzere nasihat heyetleri göndermiştir.

Verilen bilgiye göre Osmanlı yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

11 / 25

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2018

Redd-i İlhak Cemiyeti İzmir’in haksız işgaline karşı koymak amacıyla kuruldu.
Kilikyalılar  Cemiyeti Adana ve çevresini Fransız, Ermeni işgallerine karşı korumak amacıyla kuruldu.
Wilson İlkeleri Cemiyeti Kurtuluşu Amerikan himaye ve mandasında aramaktaydı.
Millî Kongre Cemiyeti Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı.

Kuruluş amaçları verilen cemiyetlerden hangisinin Millî Mücadele’nin “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasına ters düşen fikri benimsediği söylenebilir?

12 / 25

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

DPY 2018

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:

  • Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusya’sı gibi çok uluslu imparatorluklar tarihe karıştı.
  • Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu.

Birinci Dünya Savaşı’nın bu sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

13 / 25

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2018

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde okurken, matematik öğretmeni bir gün; “Aranızdan müzakereci seçeceğim, olmak isteyenler ayağa kalksın” dedi. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa Kemal, kendini ortaya atamadı. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı: “Ben daha iyi yaparım” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi oldu.

Bu anıdan Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır?

14 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2018

Türk kadınına 1930’da belediye seçimlerine, 1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. 1934’te anayasada yapılan değişiklikle de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olamaz?

15 / 25

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

DPY 2018

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin;
I. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, komisyonun görev ve yetkilerinin Türkiye’ye bırakılması,
II. Türkiye’nin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması,
III. Türkiye savaşa girerse Boğazları istediği gibi açıp kapatabilmesi

maddelerinden hangileri Boğazlar üzerindeki egemenliğin tamamen Türkiye’ye geçtiğinin kanıtıdır?

16 / 25

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

DPY 2018

Mustafa Kemal Nutuk’ta Doğu Cephesi ile ilgili olarak, “1920 yılının son baharında Ermenilerce yapılan zulümler dayanılmaz bir hâle geldi ve Ermenistan seferine karar verdik. 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi Komutanı yaptık.” demiştir.

Buna göre,
I. Kâzım Karabekir Paşa Millî Mücadele hareketi içinde yer almıştır.
II. Cephenin açılmasında Ermenilerin faaliyetleri etkili olmuştur.
III. Savaş sonunda doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir.
IV. Ermeniler Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

17 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Atatürkçülük, ilerlemeye ve yenileşmeye açık,  dinamik bir düşünce sistemidir. Bu özelliklere sahip olduğu için de çağın gereklerine ve değişen toplum ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilecek niteliktedir.

Atatürkçülüğe bu niteliği kazandıran ilke aşağıdakilerden hangisi olabilir?

18 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

Osmanlı Devleti’nde mekteplerin bir kısmı ve medreseler, Şeriye ve Evkaf Vekâletine bağlıydı. Avrupa tarzında eğitim veren okullar ise Maarif Vekâletince yönetiliyordu. Ülkede bunlardan başka, devlet denetimi dışında azınlık okulları ve yabancı okullar da  vardı.

Bu bilgide aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?

19 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

Mustafa Kemal’in hayatında önemli bir yere  sahip olan Selanik şehrinde Türkçe, İbranice ve Bulgarca yayımlanan resmi vilayet gazetesi dışında Avrupa’da çeşitli dillerde yayımlanan basın yayın organlarını da bulmak mümkündü.

Bu bilgide Selanik’in hangi özelliğinden söz edilmiştir?

20 / 25

Kategori: 875 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

DPY 2018

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasıyla dünyada demokratik yönetimler güç kazanmaya başladı. Bu teşkilatın üyesi olarak ülkemizde de demokratikleşme çabaları hız kazandı.Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti olduğu bu ortamda Nuri Demirağ tarafından “Milli Kalkınma Partisi” adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Bu partiyi, CHP’den ayrılan milletvekillerinin kurduğu “Demokrat Parti” izledi. 1946’da yapılan genel seçimler sonunda ilk kez birden fazla parti Meclis’e girdi.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

21 / 25

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

DPY 2018

Aşağıdaki tabloda Mustafa Kemal’in bazı faaliyetleri ile kişilik özellikleri eşleştirilmiştir:

Mustafa Kemal’in

faaliyetleri

Kişilik Özellikleri
I Sivas Kongresi’nde yurt genelinde kurulmuş Millî Cemiyetlerin tek çatı altında toplanmasını sağlaması Birleştiricilik
II Çanakkale Savaşı’nda düşmanın çıkarma yapacağı yeri doğru tahmin
ederek emrindeki birlikleri ona göre yerleştirmesi
İleri görüşlülük
III Trablusgarp Savaşı’nda yerli halkı örgütleyerek Derne ve Tobruk’ta başarılı mücadele vermesi Açık Sözlülük
IV Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan
sonra arkadaşlarıyla toplantılar düzenleyerek ülkeyi kurtarmak için kurtuluş çareleri düşünmesi
Vatanseverlik

Bu tablodaki numaralandırılmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

22 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2018

(I) II. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları arttı. (II) Fransa, TBMM Hükûmeti ile anlaşma zemini aramaya başladı. (III) İngiliz sömürgelerinde bulunan Hintli müslümanlar Millî Mücadele’yi desteklemeye ve İngilizlere sorun çıkarmaya başladılar. (IV) Halkın düzenli orduya güveni arttı. 

Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi II. İnönü Savaşı’nın uluslararası etkisine örnek verilemez?

23 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2018

Türk dış politikası, Lozan Barış Antlaşması’nı temel alarak Mustafa Kemal’in aşağıda çerçevesini çizdiği şekilde oluşturulmuştur:
“Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak… Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak… Medeni dünyadan, medeni ve insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yön verdiği Türk dış politikasının temel ilkelerinden biri olamaz?

24 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen grup raporlarında yer alan önerilerden bazıları şunlardır:
Çiftçinin eğitimi ve ziraat okullarının açılması
Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması

Bu önerilerle aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır?

25 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2018

Mustafa Kemal, Erzurum’da bulunduğu sırada İstanbul Hükûmetinin geri dönmesi yönündeki ısrarlı çağrılarına verdiği cevaplarda Anadolu’dan ayrılmayacağını ve milletin selameti için görevine devam edeceğini belirtmiştir. Fakat hükûmet tarafından görevinden alınınca da Erzurum’dan padişaha gönderdiği telgraf ile çok sevdiği askerlik mesleğinden ayrılmıştır. 

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Kişisel çıkarlarını ön plana çıkarmıştır.
II. Milletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmuştur.
III. Fedakârlık anlayışı ile hareket etmiştir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

Ortalama skor 96%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1yasin t96 %24

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8481
2ALİ2110
3a1721
4aa1565
5D1420
6Gdhzhbds1414
7Deniz1221
8Asd1208
9111206
10G1169
11İlayda1099
12G1078
13Er1067
14rana1016
15ali983
16Ilgın KARAKARTAL901
17hatice nur yurt850
18ARzu850
19kg810
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23t765
24oykuıpıl710
25Elif666
26Adam_Ucuyo658
27eyup653
28z628
29Nisa Duru Bingül623
30E617
31Melek Vardar 6/B607
32Enes Solmaz599
33byz584
34Ghg fa583
35Beren573
36ayşen erva555
37sss551
38Selin548
39Alische538
40Sema523
41Ömer Enes ÇAKAL517
42asads513
43Nazlı Akgül509
44Zeynep Çelebi509
45Sare505
46h502
47İrem500
48Defne Turna492
49Burak491
50emira489
51KEREM KARATAŞ483
52t481
53Çağla480
54Özge478
55Yunus Emre Göktaş476
56dd476
57ada474
58Alara Cengiz472
59Zeyne DEDE470
601470
61R.Aytuğ Cıvak466
62arda can464
63gg460
64Azizcan457
65Hürünaz453
66Sümeyye451
67sekizler450
68Yiğitali Akkuş444
69w441
70Ledeyna Güner437
71Melek428
72Nisa Çelik428
73imagine losing427
74Gülce Erkeç423
75Nfuws422
76Jjjjjjjkl420
77Elif Hoda416
78Esma414
79Liya412
80Ceylin akardere409
81a407
82İrmak406
83Elif Öykü405
84Elif405
85SENA404
86erkan403
87ahmet398
887/A396
89Barış Arın Yavuzcan394
90msu391
91Baki390
92Cemre390
93Emine384
94Aysu383
95Secil bilgin382
96Kuzey381
97s379
98cahoo378
99Ali Batın TAN374
100Medine373
101İkranur373
102Irmak özer371
103Berk370
104C369
105*367
106tuncay367
107Mısra Direk366
108K365
109zozo365
110Levent364
111Nikolay363
112Yusuf İslam konuk362
113Sevde362
114bekir362
115naz362
116Zeynep Beyza359
117Doruk Celal Darçin356
118Esra356
119ihsan mahir davuş354
120Hiranur354
121a353
122Furkan Alper353
123Elif351
124Esra pehlevan349
125oğuz347
126Nehir344
127Çınar Temurtaş344
128İlayda341
129M.yiğit aslan340
130Nil Soğancılar339
131Serra Nur336
132Eymencan336
133yağmur335
134Elif Çakır334
135ı334
136uuu331
137Dyrr7ti330
138Elif330
139rüzgar ünal329
140Ögenci329
141İsim329
142hasan321
143Kardelen karataş318
144Mizgin317
145sudem316
146Ahmet KORKMAZ315
147Sıdıka SARIBIYIK314
148Aslıhan313
149Zeynep koç312
150Fehime özdemir312
151we310
152Kerri309
153Ezgi Su308
154Merve Tınmaz 5-C307
155esila307
156Kayla Naz Akdeniz306
157Zeynep Ceyda Koca306
158Eylül305
159Çağrı302
160Ebrar299
161İslam Can299
162Zeynep Buğlem ANDAÇ298
163C298
164Bnb296
165koray295
166Eymen294
167hira294
168burak294
169Büşra294
170bero294
171ğ290
1728b289
173Şervan tursun289
174ALI KUTAY288
175ArdaB.288
176.288
177Burcu287
178Efe Uygar286
179Ecrin285
180macide282
181Emre280
182Sare278
183Dilara Köroğlu277
184Hayice276
185YİĞİT274
186Bilge Kağan ELMAS274
187a274
188tdtgt272
189Bahtiyar271
190Medine Sıla Kayacan271
191y268
192Awdd268
193Yiğit Manazoğlu267
194sena267
195Efe Bozkurt266
196Hazal266
197ecrin266
198Neden266
199Mehmet Akif Ersoy265
200fsm265
201CEMRE262
202C261
203Şevval su259
204osman259
205Rüzgar Berat259
206Belinay258
207Yiğit258
208bbshen258
209Arda258
210Menna258
211öykü257
212Aa257
213çınar kankaya256
214Ecrin KARAARSLAN254
215Esma Ebrar254
216tr253
217Mete252
218Abdülhamit252
219a252
220W252
221aeâtçaaet251
222klşh251
223Minel Tuana Köseoğlu249
224Kağan248
225fafğpafo0pağkfla245
2267B245
227Ömer244
228merve244
229YİĞİT UZUNOĞLU243
230Gülşah242
231Azra242
232Asd242
233SÜMEYRA EKERİM242
234Adlem Gökçe Yaman241
235Sümeyye Cankılıç241
236Mete241
237zeynep sahra240
238Elif239
239Semra238
240Hilal237
241Melih DUMAN237
242-236
243.235
244Gufiroe234
245Elif bakar234
246Kemal efe Çetin233
247seyit233
248Umut kamil232
249Ecrin naz ataş231
250Azra231
251xzftfew1ttt231
252savas231
253Hazal230
254Abdullah230
255Tuğberk karabudan230
256sss230
257Ali230
258Z.seray229
259T229
260Yağmur228
261EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
262Arda227
263Belkıssu227
264Yiğit226
265BATIN BERK YORULMAZ226
266Esma Hıra226
2678225
268Asel225
269ghggtyhtt225
270@224
271Musa224
272Ahmet SAĞNAK223
273Yiğit Ali ÖZTÜRK222
274serra222
275ada!☆221
276Eftelya221
277alihan221
278Ayşegül YELOĞLU220
279doğan220
280FURKAN220
281Zeynep beyza219
282makbule yeşillik219
283Yiğit218
284Mert Ali Yıldırım218
285ilkan218
286Elif Uysal218
287Zeynep Oyman218
288efe218
2898a-b218
290c217
291ddddd217
292senem217
293ayşe217
294Yusuf İslam Konuk216
295kerem216
296Omar216
297Ayris Mina minez215
298ecrin ayaz215
299aa215
300nevin214
301Alperendogankya213
302Ekin213
303Eylül mina212
304emira212
305Çağatay212
306Cfcvcfd211
307Esen210
308Yiğit209
309Mahmut efe209
310İbrahim haktan209
311Yağzel Baykal209
312coco cola209
313Kumsal ela209
314www208
315Kaan208
316elvin gezgin207
317nazlı207
318Ali berke şahin206
319nasuh can206
320ada güler206
321yeşim206
322nazmi mete206
3235a206
324kennnturan206
3257a206
326efe205
327Enes Yiğit BAYKAL205
328Efsanur205
329S205
330Hanife204
331Sümeyye204
3321204
333Zerenkalpben203
334Eylul203
335A202
336Yiğit201
337Semra201
338Esma201
339aaaa201
340Asya200
341ERDEM200
3426200
3437a200
344ahmet baki199
345ZEYNEP BEYZA199
3468B199
347ss199
348Ebrar198
349Ela Kayıhan197
350Umut197
351murat197
352burak196
3537-D harun emir özdemir195
354Esra Aksoy195
355Asel195
356aleyna194
357Zeynep194
358Asya194
359aa194
360jk194
361Asya10193
362PINAR193
363YUSUF193
364nur193
365Mete192
366Selin192
367ötp192
368sssss192
369SADİ UTKU ALBAYRAK191
370ASLI191
3717c191
372s191
373F190
374LŞLLŞLŞL189
375Efgtyu189
376hazal189
377Defne yolcu188
378Eylül187
379Esma187
380kemal değirmenci187
381Deniz187
382naime yontem186
383Fatma baş186
384Ömeroviç186
385kayra186
386er186
387Aslı185
388Sefa Talha binici185
389Özlem185
390Sabire184
391NİSA NUR184
392Devran Ufuk184
393eren184
394GHostkiller139999184
395ismail184
396Bartu Efe183
397s183
398Miray182
399ada182
400naz182
401elf182
402Esma182
403faatma182
404ali182
405WETG4QA181
406Gy181
407Sadullah181
408shinunoga e wa180
409doruk179
410erdal20179
411Derin178
412ilayda177
413Rüzgar177
414q177
415rr177
416Hmz176
417Gökçe176
418okan176
419Asaaaaaaaaa176
420İp lı176
421ayşe176
422Yusuf Eymen Bilgir175
423Merve175
424Berk Ali175
425Misafir175
426osman7676175
427Aybars Akçay174
428Gamze ÖZKICIR173
429Kerem Aktaş173
430s173
431Merve172
432Sarıca172
433Ece su172
434Oyku172
435Anıl172
436Ece171
437Eylül Çelik171
438cemre171
439Berko171
440Suheda171
441Gürkan170
442Serhat170
443yusufi169
444Mina169
445poyraz169
446Mustafa Çınar ozkan169
447Eymen169
448Eso168
449kerem167
450Roseanne Park167
451İlkan167
452löomm167
453Egemen SARAÇOĞLU166
454Kazım d166
455Buket166
456Cemre165
457sarp165
458Ertuğ165
459rüzgar165
460Serap Demir165
461metehan164
462Hvhvhv164
463Ee164
464fatış164
465Görkem Kurt163
466lıkjlhujy163
467y163
468Eylül Karakır163
469Yalçın162
470Masal162
471e162
472HÜSAMEDDİN 5/G161
473Zehra161
474j161
475Ranim160
476Bahadır160
477ilayda160
478Eymen Işık Adar160
479Kuttik160
480Beray159
481rana159
482Merve Nur159
483Cengizhan159
484yunus159
485a159
486SİMAY USLU159
487Zeyneb USTAALİOĞLU159
488aynur159
489Ece159
490Mustafa Enes158
491E158
492Tuba158
493ayşe<3158
494Yağzel158
495Ali Efe İnceoğlu158
496zenia158
497Firdevs Sena157
498Defne157
499Mt157
500[email protected]157