8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
21

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

1930’lu yıllarda üniversite reformu gerçekleştirmek için hükûmet İsviçreli bilim insanı Malche (Malse)’yi görevlendirmiştir. Malche dönemin üniversitesi olan İstanbul Darülfünun’u hakkında rapor hazırlamıştır. Malche, hazırladığı raporunda şu önerilerde bulunmuştur:
Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli,
Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli,
Öğrenci alımında sınav yapılmalı,
Kongre ve konferanslar düzenlemeli ve halka yönelik dergi çıkarılmalıdır.

Malche’nin hazırladığı rapora göre aşağıdakilerden hangisi bir üniversitede bulunması gerekli niteliklerden biri değildir?

2 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2018

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da işgallere başlaması üzerine Sadrazam Damat Ferit Paşa Anadolu’ya işgallerin geçici olduğunu halka anlatmak üzere nasihat heyetleri göndermiştir.

Verilen bilgiye göre Osmanlı yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

3 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2018

Mustafa Kemal, Erzurum’da bulunduğu sırada İstanbul Hükûmetinin geri dönmesi yönündeki ısrarlı çağrılarına verdiği cevaplarda Anadolu’dan ayrılmayacağını ve milletin selameti için görevine devam edeceğini belirtmiştir. Fakat hükûmet tarafından görevinden alınınca da Erzurum’dan padişaha gönderdiği telgraf ile çok sevdiği askerlik mesleğinden ayrılmıştır. 

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Kişisel çıkarlarını ön plana çıkarmıştır.
II. Milletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmuştur.
III. Fedakârlık anlayışı ile hareket etmiştir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

4 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2018

Türk kadınına 1930’da belediye seçimlerine, 1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. 1934’te anayasada yapılan değişiklikle de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olamaz?

5 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Soyadı Kanunu’nu tamamlayan bir başka kanunla ağa, hacı, hafız, molla, efendi, bey, beyefendi, hanımefendi, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakapların kullanılması yasaklandı.

Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisine göre hareket edildiğini gösterir?

6 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

Mustafa Kemal’in hayatında önemli bir yere  sahip olan Selanik şehrinde Türkçe, İbranice ve Bulgarca yayımlanan resmi vilayet gazetesi dışında Avrupa’da çeşitli dillerde yayımlanan basın yayın organlarını da bulmak mümkündü.

Bu bilgide Selanik’in hangi özelliğinden söz edilmiştir?

7 / 25

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2018

Redd-i İlhak Cemiyeti İzmir’in haksız işgaline karşı koymak amacıyla kuruldu.
Kilikyalılar  Cemiyeti Adana ve çevresini Fransız, Ermeni işgallerine karşı korumak amacıyla kuruldu.
Wilson İlkeleri Cemiyeti Kurtuluşu Amerikan himaye ve mandasında aramaktaydı.
Millî Kongre Cemiyeti Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı.

Kuruluş amaçları verilen cemiyetlerden hangisinin Millî Mücadele’nin “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasına ters düşen fikri benimsediği söylenebilir?

8 / 25

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

DPY 2018

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin;
I. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, komisyonun görev ve yetkilerinin Türkiye’ye bırakılması,
II. Türkiye’nin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması,
III. Türkiye savaşa girerse Boğazları istediği gibi açıp kapatabilmesi

maddelerinden hangileri Boğazlar üzerindeki egemenliğin tamamen Türkiye’ye geçtiğinin kanıtıdır?

9 / 25

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

DPY 2018

Aşağıda Mustafa Kemal’in çeşitli cephelerdeki başarıları verilmiştir:
Çanakkale Savaşı’nda emrindeki birliklere başarıyla komuta ederek savaşın kazanılmasında büyük rol oynadı.
Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak başarılı bir savunma savaşı yaptı ve işgal güçlerinin Suriye’yi aşıp Anadolu’ya ulaşmasına engel oldu.

Bu başarılar Mustafa Kemal’in hangi alandaki yeteneği ile ilgilidir?

10 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2018

Mustafa Kemal 28 Mayıs 1919 tarihinde yayımlamış olduğu Havza Genelgesi’nde İzmir’in işgalinin haksız olduğunu belirtmiş ve düzenlenecek mitinglerle protesto edilmesini istemiştir. Mustafa Kemal’in bu isteği başta Havza ve İstanbul olmak üzere yurdun birçok bölgesinde düzenlenen mitinglerle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Buna göre;
I. Mustafa Kemal İzmir’in işgaline karşıdır.
II. Havza Genelgesi Anadolu halkı arasında millî bilinci uyandırmıştır.
III. Mustafa Kemal’in istekleri büyük ölçüde yerine getirilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

11 / 25

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

DPY 2018

Aşağıdaki tabloda Mustafa Kemal’in bazı faaliyetleri ile kişilik özellikleri eşleştirilmiştir:

Mustafa Kemal’in

faaliyetleri

Kişilik Özellikleri
I Sivas Kongresi’nde yurt genelinde kurulmuş Millî Cemiyetlerin tek çatı altında toplanmasını sağlaması Birleştiricilik
II Çanakkale Savaşı’nda düşmanın çıkarma yapacağı yeri doğru tahmin
ederek emrindeki birlikleri ona göre yerleştirmesi
İleri görüşlülük
III Trablusgarp Savaşı’nda yerli halkı örgütleyerek Derne ve Tobruk’ta başarılı mücadele vermesi Açık Sözlülük
IV Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan
sonra arkadaşlarıyla toplantılar düzenleyerek ülkeyi kurtarmak için kurtuluş çareleri düşünmesi
Vatanseverlik

Bu tablodaki numaralandırılmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

12 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2018

(I) II. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları arttı. (II) Fransa, TBMM Hükûmeti ile anlaşma zemini aramaya başladı. (III) İngiliz sömürgelerinde bulunan Hintli müslümanlar Millî Mücadele’yi desteklemeye ve İngilizlere sorun çıkarmaya başladılar. (IV) Halkın düzenli orduya güveni arttı. 

Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi II. İnönü Savaşı’nın uluslararası etkisine örnek verilemez?

13 / 25

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

DPY 2018

Mustafa Kemal Nutuk’ta Doğu Cephesi ile ilgili olarak, “1920 yılının son baharında Ermenilerce yapılan zulümler dayanılmaz bir hâle geldi ve Ermenistan seferine karar verdik. 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi Komutanı yaptık.” demiştir.

Buna göre,
I. Kâzım Karabekir Paşa Millî Mücadele hareketi içinde yer almıştır.
II. Cephenin açılmasında Ermenilerin faaliyetleri etkili olmuştur.
III. Savaş sonunda doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir.
IV. Ermeniler Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

14 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2018

Türk dış politikası, Lozan Barış Antlaşması’nı temel alarak Mustafa Kemal’in aşağıda çerçevesini çizdiği şekilde oluşturulmuştur:
“Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak… Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak… Medeni dünyadan, medeni ve insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yön verdiği Türk dış politikasının temel ilkelerinden biri olamaz?

15 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

Selanik çeşitli ırk, din ve mezheplerden oluşan toplulukların huzur içinde yaşadığı bir kentti. Mustafa Kemal’deki değişik fikirlere saygı göstermenin temelinde bu toplumsal çeşitliliğin oldukça etkili olduğu söylenebilir. 

Buna göre Selanik şehri Mustafa Kemal’i hangi yönde etkilemiştir?

16 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen grup raporlarında yer alan önerilerden bazıları şunlardır:
Çiftçinin eğitimi ve ziraat okullarının açılması
Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması

Bu önerilerle aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır?

17 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2018

Büyük Millet Meclisinin üyeleri milletin içinden millet tarafından seçilmişti. Millet iradesine dayanan ve millet egemenliği ilkesini esas alan bir meclisti. Her türlü inanç ve görüşü bünyesinde barındıran millî bir kurul görünümündeydi.

Bu bilgilerden Büyük Millet Meclisinin hangi özelliği çıkarılabilir?

18 / 25

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2018

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde okurken, matematik öğretmeni bir gün; “Aranızdan müzakereci seçeceğim, olmak isteyenler ayağa kalksın” dedi. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa Kemal, kendini ortaya atamadı. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı: “Ben daha iyi yaparım” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi oldu.

Bu anıdan Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır?

19 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

Osmanlı Devleti’nde mekteplerin bir kısmı ve medreseler, Şeriye ve Evkaf Vekâletine bağlıydı. Avrupa tarzında eğitim veren okullar ise Maarif Vekâletince yönetiliyordu. Ülkede bunlardan başka, devlet denetimi dışında azınlık okulları ve yabancı okullar da  vardı.

Bu bilgide aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?

20 / 25

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

DPY 2018

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:

  • Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusya’sı gibi çok uluslu imparatorluklar tarihe karıştı.
  • Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu.

Birinci Dünya Savaşı’nın bu sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

21 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

 “Mustafa Kemal’in doğum yeri olan Selanik; Müslüman, Musevi, Rum, Ermeni, Bulgar nüfusu barındırmakta idi.” diyen bir tarih öğretmeni Selanik’in hangi özelliğinden bahsetmiştir?

22 / 25

Kategori: 875 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

DPY 2018

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasıyla dünyada demokratik yönetimler güç kazanmaya başladı. Bu teşkilatın üyesi olarak ülkemizde de demokratikleşme çabaları hız kazandı.Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti olduğu bu ortamda Nuri Demirağ tarafından “Milli Kalkınma Partisi” adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Bu partiyi, CHP’den ayrılan milletvekillerinin kurduğu “Demokrat Parti” izledi. 1946’da yapılan genel seçimler sonunda ilk kez birden fazla parti Meclis’e girdi.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

23 / 25

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

DPY 2019

Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek,
Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak,
Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek.
Antlaşmanın bu maddelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

24 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçilik anlayışının benimsenmesinde iç ve dış etkenler etkili olmuştur. İç nedenler içerisinde; savaştan yeni çıkan ülkenin harap olması, sermaye ve iş gücü yetersizliğinin yanı sıra Osmanlı Devleti’nin üstlenilen borçları gelmekteydi. Dış etkenlerin başında 1929 Dünya Ekonomik Krizi gelmekteydi. Kriz ülkelerin ekonomilerinde büyük zararlara neden oldu, ülkeler ithalatı kısıtlama yoluna gittiler. Türkiye o yıllarda tarım ürünleri ihraç eden bir ülke olduğundan, ihracatı azaldı.

Bu bilgilerde, Türkiye’de devletçilik ilkesinin benimsenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmemiştir?

25 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Atatürkçülük, ilerlemeye ve yenileşmeye açık,  dinamik bir düşünce sistemidir. Bu özelliklere sahip olduğu için de çağın gereklerine ve değişen toplum ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilecek niteliktedir.

Atatürkçülüğe bu niteliği kazandıran ilke aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Ortalama skor 63%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Mehmet100 %25
2SAMİ 96 %24
3Aslı 96 %24
4şaben96 %24
5AHMET KARACA92 %23
6Sultan92 %23
7Görkem 92 %23
8hjj88 %22
9Tuana Yaren Arslan88 %22
10Shinobu Kocho84 %21
11İREM76 %19
12Kerem Kibar60 %15
13xxx56 %14
14fgftft48 %12
15Emir38 %9.5
16Sude Tufan36 %9
17esma24 %6
18A16 %4
19aaaanaoimaaaaa4 %1
20Farac0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24deniz439
25serseri436
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
51Se sdd335
526\\a334
53Alper333
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59Zafer Ege Küçük 320
60yağmur yılmaz318
61Ömür317
62cansu314
63Benkim1232313
64d308
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137bilinmeyen228
138tarık topçu227
139Yiğit Alperen Kırpık227
140Emine naz 225
141Cihan Arda Demirel225
142Fatma225
143Mustafa Osanmaz224
144MERVE224
145Şura Baynal224
146mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
147Afra Fatıma Oflaz 222
1482222
149G221
150Kd221
151Batuhan 220
152Rabia220
153duru220
154Azad220
155Mihrap Karaman218
156Ezda218
157Sultan Ekin217
158Erdem yücel217
159Doğa ÇAM217
160Hatice Nur Yurt216
161Yusuf216
162Sabire215
163lara215
164Azra bolat215
165haççik215
166Yağmursu214
167ilayda214
168sümeyye214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203cesur199
204Çağan199
205Firdevs öz198
206macide198
207ege hayal198
208Mesude198
209azad196
210A196
2116a196
212Vedat194
213Kaan görkem BARIŞ194
214KAYRA194
215Deniz Ayabaktı 194
216Meryem ulaş193
217KEREM BJK193
218ela193
219Eliz190
220Kardelen190
221Elif190
222Defne Su Güzel190
223TuanaTuna 190
224A190
225Oğuzhan yüksel188
226Ahmet188
227Damla188
228efe188
229A188
230mehmet fatih188
231Asya Yolcu187
232MHD HANI HALIMEH186
233Erdem 186
234fvodk186
235yylyş186
236Hasan185
237sevde185
238Dosyal185
239MİNA SU CAV185
2408d185
241Enes184
2426/A184
243Elif KERKÜT183
244halit183
245Ahmet Kadir Yabaş183
246Deniz183
247ecem183
248Ahmet SERİN 182
249nehir182
250Şeyma Nur Akkaya182
251Hira Nur Avcı 182
252Sezgin181
253YILDIZ8I180
254Mert ali180
255Ecrin üst180
256asd180
257şevval180
258Mücteba Tabak 179
259Hedibe Taş179
2608a179
261Hatice azra çiçek 178
262Ali Efe İnceoğlu178
263Okyanus177
264salih177
265Yiğit ÖZER177
266a177
267arda177
268Ilım Beyza Dikye176
269Melisa 176
270rumeysa176
271Furkan Yürük175
272Ömer Mert Arslan175
273Arda175
274Burak 175
275BUSE 174
276cibril174
277Ecrin Vahide AVAROĞLU174
278azra173
279Zehra173
280Aysel Karasu173
281Ece Duru Gürpüzer173
282Elif172
283sude172
284Ece 172
285Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
286a172
2877A172
288Mahsun 171
289k171
290İrfan171
291Yaren170
292Ahmet Orkun170
293İrem170
294Bahar 169
295Aslı Buğlem Akdeniz169
296Hshs169
297Büşra168
298Yakup168
299kutay168
300Hasan tuna Gövenç 167
301lwooe166
302Kaan Düztaş166
303Emre ÇOBANOĞLU166
304Süleyman Arif ARARAT165
305EMİR GÖSTERİCİ165
306Dilay165
307Süleyman165
308furkan164
309uğr164
310ferhat164
311Tuanna Aylan163
312Arda Özvurgun 5/C163
313Ebrar YAVUZ163
314Nilay163
315M.Said 6-f162
316Nil Er162
317T162
318a162
319ş162
320Turkay161
321Öykü 160
322Batuhan çalımlı160
323Hiranur Kendir160
324Recep160
3258 b160
326Feride Melek 159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131