8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
1

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2018 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2018

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri’nin Anadolu’da işgallere başlaması üzerine Sadrazam Damat Ferit Paşa Anadolu’ya işgallerin geçici olduğunu halka anlatmak üzere nasihat heyetleri göndermiştir.

Verilen bilgiye göre Osmanlı yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

2 / 25

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2018

Redd-i İlhak Cemiyeti İzmir’in haksız işgaline karşı koymak amacıyla kuruldu.
Kilikyalılar  Cemiyeti Adana ve çevresini Fransız, Ermeni işgallerine karşı korumak amacıyla kuruldu.
Wilson İlkeleri Cemiyeti Kurtuluşu Amerikan himaye ve mandasında aramaktaydı.
Millî Kongre Cemiyeti Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı.

Kuruluş amaçları verilen cemiyetlerden hangisinin Millî Mücadele’nin “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasına ters düşen fikri benimsediği söylenebilir?

3 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2018

Büyük Millet Meclisinin üyeleri milletin içinden millet tarafından seçilmişti. Millet iradesine dayanan ve millet egemenliği ilkesini esas alan bir meclisti. Her türlü inanç ve görüşü bünyesinde barındıran millî bir kurul görünümündeydi.

Bu bilgilerden Büyük Millet Meclisinin hangi özelliği çıkarılabilir?

4 / 25

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

DPY 2018

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin;
I. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, komisyonun görev ve yetkilerinin Türkiye’ye bırakılması,
II. Türkiye’nin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması,
III. Türkiye savaşa girerse Boğazları istediği gibi açıp kapatabilmesi

maddelerinden hangileri Boğazlar üzerindeki egemenliğin tamamen Türkiye’ye geçtiğinin kanıtıdır?

5 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

Osmanlı Devleti’nde mekteplerin bir kısmı ve medreseler, Şeriye ve Evkaf Vekâletine bağlıydı. Avrupa tarzında eğitim veren okullar ise Maarif Vekâletince yönetiliyordu. Ülkede bunlardan başka, devlet denetimi dışında azınlık okulları ve yabancı okullar da  vardı.

Bu bilgide aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?

6 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

Mustafa Kemal’in hayatında önemli bir yere  sahip olan Selanik şehrinde Türkçe, İbranice ve Bulgarca yayımlanan resmi vilayet gazetesi dışında Avrupa’da çeşitli dillerde yayımlanan basın yayın organlarını da bulmak mümkündü.

Bu bilgide Selanik’in hangi özelliğinden söz edilmiştir?

7 / 25

Kategori: 875 Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar

DPY 2018

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Birleşmiş Milletler Teşkilatının kurulmasıyla dünyada demokratik yönetimler güç kazanmaya başladı. Bu teşkilatın üyesi olarak ülkemizde de demokratikleşme çabaları hız kazandı.Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti olduğu bu ortamda Nuri Demirağ tarafından “Milli Kalkınma Partisi” adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Bu partiyi, CHP’den ayrılan milletvekillerinin kurduğu “Demokrat Parti” izledi. 1946’da yapılan genel seçimler sonunda ilk kez birden fazla parti Meclis’e girdi.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8 / 25

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

DPY 2019

Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
Azınlıklara genişletilmiş haklar verilecek,
Kapitülasyonlardan tüm devletler yararlanacak,
Boğazlar uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek.
Antlaşmanın bu maddelerine dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2018

Mustafa Kemal 28 Mayıs 1919 tarihinde yayımlamış olduğu Havza Genelgesi’nde İzmir’in işgalinin haksız olduğunu belirtmiş ve düzenlenecek mitinglerle protesto edilmesini istemiştir. Mustafa Kemal’in bu isteği başta Havza ve İstanbul olmak üzere yurdun birçok bölgesinde düzenlenen mitinglerle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Buna göre;
I. Mustafa Kemal İzmir’in işgaline karşıdır.
II. Havza Genelgesi Anadolu halkı arasında millî bilinci uyandırmıştır.
III. Mustafa Kemal’in istekleri büyük ölçüde yerine getirilmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Atatürkçülük, ilerlemeye ve yenileşmeye açık,  dinamik bir düşünce sistemidir. Bu özelliklere sahip olduğu için de çağın gereklerine ve değişen toplum ihtiyaçlarına her zaman cevap verebilecek niteliktedir.

Atatürkçülüğe bu niteliği kazandıran ilke aşağıdakilerden hangisi olabilir?

11 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

İzmir İktisat Kongresi’nde kabul edilen grup raporlarında yer alan önerilerden bazıları şunlardır:
Çiftçinin eğitimi ve ziraat okullarının açılması
Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması

Bu önerilerle aşağıdakilerden hangisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır?

12 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

 “Mustafa Kemal’in doğum yeri olan Selanik; Müslüman, Musevi, Rum, Ermeni, Bulgar nüfusu barındırmakta idi.” diyen bir tarih öğretmeni Selanik’in hangi özelliğinden bahsetmiştir?

13 / 25

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2018

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde okurken, matematik öğretmeni bir gün; “Aranızdan müzakereci seçeceğim, olmak isteyenler ayağa kalksın” dedi. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa Kemal, kendini ortaya atamadı. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı: “Ben daha iyi yaparım” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi oldu.

Bu anıdan Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır?

14 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2018

Türk dış politikası, Lozan Barış Antlaşması’nı temel alarak Mustafa Kemal’in aşağıda çerçevesini çizdiği şekilde oluşturulmuştur:
“Millî sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak… Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak… Medeni dünyadan, medeni ve insanca muameleyi ve karşılıklı dostluğu beklemektir.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yön verdiği Türk dış politikasının temel ilkelerinden biri olamaz?

15 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2018

1930’lu yıllarda üniversite reformu gerçekleştirmek için hükûmet İsviçreli bilim insanı Malche (Malse)’yi görevlendirmiştir. Malche dönemin üniversitesi olan İstanbul Darülfünun’u hakkında rapor hazırlamıştır. Malche, hazırladığı raporunda şu önerilerde bulunmuştur:
Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmeli,
Bilimsel araştırmalara ağırlık verilmeli,
Öğrenci alımında sınav yapılmalı,
Kongre ve konferanslar düzenlemeli ve halka yönelik dergi çıkarılmalıdır.

Malche’nin hazırladığı rapora göre aşağıdakilerden hangisi bir üniversitede bulunması gerekli niteliklerden biri değildir?

16 / 25

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

DPY 2018

Mustafa Kemal Nutuk’ta Doğu Cephesi ile ilgili olarak, “1920 yılının son baharında Ermenilerce yapılan zulümler dayanılmaz bir hâle geldi ve Ermenistan seferine karar verdik. 15. Kolordu Komutanı Kâzım Karabekir Paşa’yı Doğu Cephesi Komutanı yaptık.” demiştir.

Buna göre,
I. Kâzım Karabekir Paşa Millî Mücadele hareketi içinde yer almıştır.
II. Cephenin açılmasında Ermenilerin faaliyetleri etkili olmuştur.
III. Savaş sonunda doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir.
IV. Ermeniler Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

17 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2018

(I) II. İnönü Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları arttı. (II) Fransa, TBMM Hükûmeti ile anlaşma zemini aramaya başladı. (III) İngiliz sömürgelerinde bulunan Hintli müslümanlar Millî Mücadele’yi desteklemeye ve İngilizlere sorun çıkarmaya başladılar. (IV) Halkın düzenli orduya güveni arttı. 

Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi II. İnönü Savaşı’nın uluslararası etkisine örnek verilemez?

18 / 25

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

DPY 2018

Aşağıdaki tabloda Mustafa Kemal’in bazı faaliyetleri ile kişilik özellikleri eşleştirilmiştir:

Mustafa Kemal’in

faaliyetleri

Kişilik Özellikleri
I Sivas Kongresi’nde yurt genelinde kurulmuş Millî Cemiyetlerin tek çatı altında toplanmasını sağlaması Birleştiricilik
II Çanakkale Savaşı’nda düşmanın çıkarma yapacağı yeri doğru tahmin
ederek emrindeki birlikleri ona göre yerleştirmesi
İleri görüşlülük
III Trablusgarp Savaşı’nda yerli halkı örgütleyerek Derne ve Tobruk’ta başarılı mücadele vermesi Açık Sözlülük
IV Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan
sonra arkadaşlarıyla toplantılar düzenleyerek ülkeyi kurtarmak için kurtuluş çareleri düşünmesi
Vatanseverlik

Bu tablodaki numaralandırılmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

19 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçilik anlayışının benimsenmesinde iç ve dış etkenler etkili olmuştur. İç nedenler içerisinde; savaştan yeni çıkan ülkenin harap olması, sermaye ve iş gücü yetersizliğinin yanı sıra Osmanlı Devleti’nin üstlenilen borçları gelmekteydi. Dış etkenlerin başında 1929 Dünya Ekonomik Krizi gelmekteydi. Kriz ülkelerin ekonomilerinde büyük zararlara neden oldu, ülkeler ithalatı kısıtlama yoluna gittiler. Türkiye o yıllarda tarım ürünleri ihraç eden bir ülke olduğundan, ihracatı azaldı.

Bu bilgilerde, Türkiye’de devletçilik ilkesinin benimsenmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmemiştir?

20 / 25

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

DPY 2018

Aşağıda Mustafa Kemal’in çeşitli cephelerdeki başarıları verilmiştir:
Çanakkale Savaşı’nda emrindeki birliklere başarıyla komuta ederek savaşın kazanılmasında büyük rol oynadı.
Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak başarılı bir savunma savaşı yaptı ve işgal güçlerinin Suriye’yi aşıp Anadolu’ya ulaşmasına engel oldu.

Bu başarılar Mustafa Kemal’in hangi alandaki yeteneği ile ilgilidir?

21 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2018

Selanik çeşitli ırk, din ve mezheplerden oluşan toplulukların huzur içinde yaşadığı bir kentti. Mustafa Kemal’deki değişik fikirlere saygı göstermenin temelinde bu toplumsal çeşitliliğin oldukça etkili olduğu söylenebilir. 

Buna göre Selanik şehri Mustafa Kemal’i hangi yönde etkilemiştir?

22 / 25

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

DPY 2018

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:

  • Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusya’sı gibi çok uluslu imparatorluklar tarihe karıştı.
  • Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu.

Birinci Dünya Savaşı’nın bu sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

23 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2018

Soyadı Kanunu’nu tamamlayan bir başka kanunla ağa, hacı, hafız, molla, efendi, bey, beyefendi, hanımefendi, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakapların kullanılması yasaklandı.

Bu durum Atatürk ilkelerinden hangisine göre hareket edildiğini gösterir?

24 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2018

Mustafa Kemal, Erzurum’da bulunduğu sırada İstanbul Hükûmetinin geri dönmesi yönündeki ısrarlı çağrılarına verdiği cevaplarda Anadolu’dan ayrılmayacağını ve milletin selameti için görevine devam edeceğini belirtmiştir. Fakat hükûmet tarafından görevinden alınınca da Erzurum’dan padişaha gönderdiği telgraf ile çok sevdiği askerlik mesleğinden ayrılmıştır. 

Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Kişisel çıkarlarını ön plana çıkarmıştır.
II. Milletin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmuştur.
III. Fedakârlık anlayışı ile hareket etmiştir.
yorumlarından hangileri yapılabilir?

25 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2018

Türk kadınına 1930’da belediye seçimlerine, 1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır. 1934’te anayasada yapılan değişiklikle de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu olamaz?

Ortalama skor 96%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1yasin t96 %24

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9910
2a2230
3ALİ2110
4D1806
5Asd1723
6aa1710
7Gdhzhbds1707
8111429
9Deniz1425
10G1402
11G1336
12İlayda1186
13ARzu1096
14ali1068
15Er1067
16rana1016
17kg944
18Çağla938
19Ilgın KARAKARTAL901
205e879
21aleyna877
22Ege Gören869
23hatice nur yurt853
24t842
25Ghg fa832
261816
27ayşen erva813
28imagine losing807
29Adam_Ucuyo790
30Elif Hoda789
31Arda Yılmaz788
32Belinay771
33oykuıpıl767
34z740
35asads739
36gg718
37arda can713
38Aysu704
39Berk669
40E667
41Elif666
42eyup653
43h645
44Yusuf İslam Konuk641
458b639
46ahmet baki623
47Nisa Duru Bingül623
48Jjjjjjjkl618
49Çağrı617
50Nehir617
51Melek Vardar 6/B607
52SENA607
53Enes Solmaz599
54Ceylin akardere598
55dd595
56byz584
57C579
58sss578
59a575
60Beren573
61Şervan tursun560
62ilayda559
63hasan552
64.550
65Selin548
66w545
67Hürünaz544
68Emine541
69Alische538
70Çağrı528
71İrem525
727/A525
73Sema523
74Elif Çakır520
75Ömer Enes ÇAKAL517
76Nazlı Akgül509
77Zeynep Çelebi509
78Melek508
79Sare505
80s501
81Defne Turna492
82Burak491
83emira489
84t484
85KEREM KARATAŞ483
86Özge478
87K477
88Yunus Emre Göktaş476
89ada474
90Alara Cengiz472
91msu472
92Zeyne DEDE470
93R.Aytuğ Cıvak466
94Yiğit458
95Azizcan457
96İrmak454
97Sümeyye451
98sekizler450
99Yiğitali Akkuş444
100ilknur444
101jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc438
102Esma437
103Ledeyna Güner437
104Elif436
105tuncay435
106Nisa Çelik428
107we427
108Gülce Erkeç423
109Nfuws422
110Cemre421
111erkan413
112Liya412
113İlayda409
114bekir408
115Elif Öykü405
116Elif405
117Esra404
118Aslıhan403
119ahmet398
120ada397
121sudem395
122Barış Arın Yavuzcan394
123Baki390
124Egemen386
125uuu386
126Eymen384
127Secil bilgin382
128Kuzey381
129bbshen378
130cahoo378
131ı378
132ghggtyhtt377
133Hiranur375
134Ali Batın TAN374
135Medine373
136İkranur373
137ğ373
138Irmak özer371
139*367
140Mısra Direk366
141Nimet366
142zozo365
143Levent364
144Nikolay363
145Esra pehlevan363
146Yusuf İslam konuk362
147Sevde362
148naz362
149Zeynep Beyza359
150CEMRE359
151Doruk Celal Darçin356
152ihsan mahir davuş354
153C354
154a353
155Furkan Alper353
156Awdd353
157Elif351
158macide350
159oğuz347
160-346
161thdyr5hn345
162Çınar Temurtaş344
163M.yiğit aslan340
164Nil Soğancılar339
165Eylül339
166Serra Nur336
167Eymencan336
168yağmur335
169Emre332
170İsim332
171Dyrr7ti330
172elf330
173rüzgar ünal329
174Ögenci329
175Kayra327
176a324
177fsm321
178Umut kamil318
179Kardelen karataş318
180Mizgin317
181burak317
182Ahmet KORKMAZ315
183Sıdıka SARIBIYIK314
184Zeynep koç312
185Medine Sıla Kayacan312
186Fehime özdemir312
187Kerri309
188Ezgi Su308
189Merve Tınmaz 5-C307
190senem307
191esila307
192Kayla Naz Akdeniz306
193Bnb306
194Zeynep Ceyda Koca306
195bero305
196ötp304
197Hena303
198Hazal302
199Cfcvcfd302
200Belinay301
201Melih DUMAN301
202Ebrar299
203İslam Can299
204coco cola299
205savas299
206Musa299
207Zeynep Buğlem ANDAÇ298
208Aa298
209W297
210Abdullah296
211koray295
212hira294
213Büşra294
214klşh292
215doğan291
216ayşe291
217NİL290
218Gy289
219ALI KUTAY288
220ArdaB.288
221Burcu287
222Efe Uygar286
223www286
224Ecrin285
225Berat282
2261282
227Asd281
228Sare278
229Dilara Köroğlu277
230Hayice276
231YİĞİT274
232Bilge Kağan ELMAS274
233tdtgt272
234Bahtiyar271
235C271
236HUZEYFE270
237Enes Efe269
238Z.seray268
239y268
240Semra268
241Yiğit Manazoğlu267
242T267
243sena267
244Efe Bozkurt266
245ecrin266
246Neden266
247Mehmet Akif Ersoy265
248Şevval su259
249osman259
250Rüzgar Berat259
251Yiğit258
252Arda258
253Menna258
254öykü257
255çınar kankaya256
256xzftfew1ttt255
257Ecrin KARAARSLAN254
258Esma Ebrar254
259Şeref Arda254
2608254
261tr253
262Mete252
263Abdülhamit252
264a252
265er252
266aeâtçaaet251
2677B251
268ggggg250
269Minel Tuana Köseoğlu249
270Kağan248
271İlayda246
272ronaldo246
273fafğpafo0pağkfla245
274BATIN BERK YORULMAZ245
275osman245
276Ömer244
2775a244
278merve244
279YİĞİT UZUNOĞLU243
280Asya242
281Gülşah242
282Eftelya242
283Azra242
284S242
285SÜMEYRA EKERİM242
286Adlem Gökçe Yaman241
287Sümeyye Cankılıç241
288Mete241
289zeynep sahra240
290sss240
291ali240
292Elif239
293Melih köseoğlu239
294LŞLLŞLŞL239
295akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm239
296Zerenkalpben238
297Hilal237
298YUSUF236
299isim236
300.235
301ddddd235
302Gufiroe234
303Mustafa Enes234
304Elif bakar234
305Efgtyu234
306Kemal efe Çetin233
307GHostkiller139999233
308seyit233
309Ecrin naz ataş231
310Azra231
311Hazal230
312Tuğberk karabudan230
313Ali230
314Yağmur228
315EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
316aaaa228
317Arda227
318Belkıssu227
319Beren227
320@227
321Yiğit226
322Esra Aksoy226
323Esma Hıra226
3248225
325faatma225
326Asel225
327aa225
328F225
3297a225
330Melisa224
331Emira akgün223
332Ahmet SAĞNAK223
333Yiğit Ali ÖZTÜRK222
334serra222
335efe222
336ada!☆221
337alihan221
338Ayşegül YELOĞLU220
339FURKAN220
340ss220
341ismail220
342Zeynep beyza219
343makbule yeşillik219
344Yiğit218
345Mert Ali Yıldırım218
346ilkan218
347Elif Uysal218
348Zeynep Oyman218
3498a-b218
350c217
351kerem216
352Elif Buğlem Torun216
353Omar216
354okyanus215
355Ayris Mina minez215
356ecrin ayaz215
357A215
358Sabire214
359Nehir214
360nevin214
361Umut Roni ATSAK214
362Alperendogankya213
363Ekin213
364ayşe213
365Eylül mina212
366emira212
367Ataberk212
368Çağatay212
369Umut212
370murat212
371Esen210
372Mahmut efe209
373İbrahim haktan209
374Yağzel Baykal209
375Kumsal ela209
376Ahmet8208
377Misafir208
378s208
379Kaan208
380Asya207
381elvin gezgin207
382nazlı207
383Ali berke şahin206
384Büşra Güldoğuş206
385nasuh can206
386ada güler206
387yeşim206
388nazmi mete206
389kennnturan206
3907a206
391efe205
392Enes Yiğit BAYKAL205
393Efsanur205
394Deniz Doğan205
395Ee205
396Hanife204
397Sümeyye204
398Atakan204
399yusufi203
400Adem203
401Eylul203
402emine yiğit203
403Onur202
404Gökçe Deniz gorgel202
405BARIŞ BAHAR202
406Kuttik202
407Yiğit201
408Semra201
409Esma201
410j201
411Asya200
412muhammet efe200
413Tanem200
414ERDEM200
4156200
416ZEYNEP BEYZA199
4178B199
4185c199
419sssss199
420Ali cahit198
421Ebrar198
422Ümmünur198
423erdal20198
424Ela Kayıhan197
425Deniz197
426s197
427Fatih196
428burak196
4297-D harun emir özdemir195
430Asel195
431Hh195
432OSMAN195
433aleyna194
434Zeynep194
435DEMİR işsever194
436Ömeroviç194
437aa194
438jk194
439Asya10193
440PINAR193
441nur193
442D193
443Mete192
444DEFNE ÇATI192
445Selin192
446rr192
447SADİ UTKU ALBAYRAK191
448eren191
449ufuk yarkın gümüş191
450ASLI191
451a191
4527c191
453Özlem191
454eran190
455Deniz189
456Gökçe189
457hazal189
458jjj188
459Defne yolcu188
460YAREN187
461Eylül187
462Esma187
463kemal değirmenci187
464nazz187
465[email protected]187
466naime yontem186
467Muhammet Eren Bilmez186
468Fatma baş186
469miraç186
470kayra186
471dd186
472Sadullah186
473Aslı185
474Sefa Talha binici185
475ilker185
476NİSA NUR184
477Devran Ufuk184
478Mehmet184
479Hatice kübra184
480e184
481O183
482Bartu Efe183
483Hüseyin183
484s183
485Miray182
486naz182
487Esma182
488WETG4QA181
489Çınar Adem181
490kjme181
491Oyku181
492Emre180
493Ömer180
494shinunoga e wa180
495q180
496doruk179
497Eylül haskioglu179
4988ab179
499Derin178
500Dgfg178