8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
28

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni, padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa’da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı ve bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı  verilmeliydi.

Aşağıdakilerden hangisi Jön Türklerin bu düşüncelerinin etkisiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

2 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2019

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın “Osmanlı  ordusu terhis edilecek; bütün savaş gemilerine, ordunun taşıt, araç gereç, silah ve cephanesine el konulacak.” maddesi aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

3 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

“Okul genç beyinlere, insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.”

Atatürk bu sözüyle eğitimin gençlere aşağıdakilerden hangisini kazandırdığını belirtmemiştir?

4 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2019

Amasya Görüşmelerinden sonra Temsil Kurulunun çalışmalarını Ankara’dan yürütmesine karar verildi. Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi seçildi çünkü İstanbul’da açılacak olan Mebusan Meclisinin çalışmaları daha yakından izlenebilecekti. Demir yolu ile değişik yerlerle bağlantı da kolay sağlanıyordu. Ayrıca Yunanlılarla savaşılan Batı Cephesi’ne yakındı. Henüz işgal edilmemişti ve bu nedenle haberleşme olanakları uygundu.

Bu bilgiye göre Millî Mücadele’nin merkezi seçilmesinde Ankara’nın hangi özellikleri etkili olmuştur?

5 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2019

“Ulusun davranışını ve durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir.”

Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nin bu maddesinin uygulamaya geçtiğinin kanıtıdır? 

6 / 25

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

DPY 2019

Atatürk’ün Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.” sözü Atatürk ilkelerinin temel esaslarından hangisiyle ilişkilendirilebilir?

7 / 25

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

DPY 2019

Mustafa Kemal’in;
Şam’da görevliyken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması,
Erzurum ve Sivas kongrelerini düzenlemesi
aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

8 / 25

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

DPY 2019

Atatürk’ün Hatay sorunuyla ilgili: “Ben toprak büyütme meraklısı değilim... Antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Meclis kürsüsünden söz verdim: Hatay’ı alacağım.” sözleri Atatürk’ün aşağıdaki özelliklerinden hangileriyle  ilişkilendirilebilir?

9 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

  1. Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez.
  2. Özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda, yatırımların devlet tarafından yapılmasını öngörür.
  3. Her alanda değişime ve gelişime dayanır.

Numaralanmış yerlere hangi Atatürk ilkeleri yazılmalıdır?

10 / 25

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

DPY 2019

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Boğazlar ve İstanbul’un, İtilaf Devletleri tarafından TBMM yönetimine bırakılması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

11 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış!” sözü doğrultusunda Türkiye’nin takip ettiği dış politika yöntemidir?

12 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2019

“Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz.” Atatürk’ün bu sözü Türk dış politikasının hangi temel ilkesiyle ilişkilendirilebilir?

13 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Türkçülük akımı, özellikle II. Meşrutiyet Dönemi’nde gelişmiştir. Bu akımının öncüleri; dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak devleti ayakta tutmayı istiyorlardı. Bunun için Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandırmayı, bu bilinçle Türk ulusuna siyasi bir canlılık getirmeyi ve milliyetçi isyanlarla dağılmakta olan devleti kurtarmayı hedefliyorlardı.

Bu bilgilerden Türkçülük akımı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılabilir?

14 / 25

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2019

Mustafa Kemal, öğrenim hayatı boyunca sadece okul çalışmaları ile yetinmemiştir. Okul  dışında Fransızcasını geliştirmeye çalışmış, matematiğe ve tarih derslerine ilgi duymuştur. Bilgisini genişletmek, kültür seviyesini yükseltmek için çevresinde çıkan yayınları  takip etmiştir. Aynı zamanda Fransız aydınları J.J. Rousseau, Voltaire ve Montesquieu’nun eserlerini okumuştur. Böylece yeni tanıştığı milliyetçilik, eşitlik, özgürlük ve ulusal egemenlik kavramlarını öğrenmiştir. Çağdaş Türkiye’yi kurma çalışmalarında bu fikirlerden ilham almıştır.

Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in;
I. Barışsever olması,
II. Farklılıklara ve yeniliğe açıklığı,
III. Öğrendiklerini uygulamaya çalışması,
IV. Açık sözlülüğü
özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

15 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2019

Misak-ı Millî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi halkın kendi geleceğine karar vermesi ile ilgilidir?

16 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesiyle, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete  ait olduğu vurgulanıp yürütme ve yasama güçleri TBMM’ye verilmiştir. 1876 tarihli Kanun-i Esasi’nin kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddeleri yürürlükten  kaldırılmamıştır. Böylece düzenlenmeyen konular için Kanun-i Esasi hükümlerinin geçerli olması sağlanmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

17 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2019

Cumhuriyet yönetimi, gücünü halktan alan, halk iradesine dayanan bir yönetim biçimidir.

Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir?

18 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2019

Erzurum Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle “manda ve himaye” düşüncesi reddedilmiştir?

19 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2019

I. İnönü Zaferi yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu. Bu zafer sonunda halkın TBMM’ye olan güveni ve umutlarıyla orduya katılım arttı. 20 Ocak 1921’de TBMM’nin çalışmalarını hukuksal bir zemine oturtan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (1921 Anayasası) ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nın kabulü gerçekleşti.

Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

20 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Fransız İhtilali; yeni bir devlet anlayışı ve yeni bir dünya görüşü ortaya koyarak tek kişinin egemen olduğu kökleşmiş siyasal düzeni yıktı. Fransa sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı. Fransız İhtilali’nin temel dayanağı “millî irade” kavramı oldu. Bu süreçte Fransa Anayasası, bütün yönetimlerin kaynağını milletten aldığını ve kanundan daha üstün bir otorite olmadığını vurguluyordu.

Buna göre Fransız İhtilali ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

21 / 25

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen,

Savaş nedeniyle öksüz ve yetim kalan çocuklar için Himaye-i Etfalin (Çocuk Esirgeme Kurumu) açılması
Halk arasında yaygın ve ölümcül olan verem hastalığını önlemek ve tedavi etmek için Veremle Mücadele Cemiyetinin kurulması

faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi niteliği ile ilişkilendirilebilir?

22 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

“Dünya uygarlık ailesinde saygın yer sahibi olmaya layık Türk milleti, evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki cins kuruma bölmeye katlanabilir miydi? Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu düşüncesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

23 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
Ziraat okullarının açılması
Makineli tarıma geçilmesi ve tarım makinelerinin ülkemizde üretilmesi
Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması
Ziraat Bankası sermayesinin tarım dışı alanlarda kullanılmaması
Buna göre;
I. Tarımın geliştirilmesi amaçlanmıştır.
II. Çiftçinin eğitimine önem verilmiştir.
III. Geleneksel tarım anlayışı benimsenmiştir.
IV. Çiftçinin üzerindeki ekonomik yük artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

24 / 25

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

DPY 2019

Tablo: Büyük Taarruz’da Türk ve Yunan
Ordularının Askerî Varlıkları

Askerî Varlıklar Türk Kuvvetleri Yunan Kuvvetleri
Subay 8.659 6.564
Er 199.283 218.000
Tüfek 100.352 83.000
Hafif Makineli Tüfek 2.025 3.113
Ağır Makineli Tüfek 839 1.280
Top 340 418
Uçak 3 50

Tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

25 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2019

“Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkisinden yüksek bir muameleye layık sayılmaz.”

Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir?

Ortalama skor 60%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1SAMİ 96 %24
2İsim96 %24
3Ayşe Nur92 %23
4D92 %23
5Sl84 %21
6[email protected]80 %20
7mese80 %20
8AHMET KARACA80 %20
9A76 %19
10deneme68 %17
11b68 %17
12İnci Dilara68 %17
13D68 %17
14Eren56 %14
15cem ada56 %14
16yh52 %13
17Ceren48 %12
18Medine48 %12
19Gülay Önal44 %11
20sultan44 %11
21[email protected]42 %10.5
22[email protected]40 %10
23EE36 %9
24S28 %7
25Turan16 %4
26B16 %4

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7542
2SAMİ 2573
3arzu1492
4z1229
5H1099
6cglr1091
7eyup1077
8İlayda1061
9ENSAR1020
10asd939
11G913
12Slm892
13e887
14Efe865
15d849
16H835
17A807
18eeeee783
19Uğur 772
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Se sdd602
25Nisa Nur Kulaç579
26Beren573
27ahmet 571
28t558
29Yunus Emre Göktaş542
30serseri522
31Reyyan513
32C510
33Q510
34Ömer Enes ÇAKAL504
35bbbbbbb496
36ali491
37Gümüş485
38deniz485
39hhhhhh476
40Kayra Karakartal467
41Nisa Duru Bingül465
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44cesur449
45j449
46Ares444
47Y444
48Melek çakır443
49d443
50Melih Hasan441
51Emine435
52Zafer Ege Küçük 435
53Mert 7F434
54bilinmeyen430
55Buğra efe420
56t413
57Deniz412
58Reyyan SEÇGİN 407
59Furkan Alper 407
60sevinç405
61ylllp403
62Mirac Muhammet Topçu402
63ali400
64Arda398
65DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
66UEVDJANA395
67Medine385
68Mirzat379
69gürkan375
70naz375
71yağmurrr374
72hale ceylan 371
73Aslıhan369
74Alper369
75A369
76Deniz Güren367
77seda366
78blablabla365
79Ramazan ışık364
80asd364
81m362
82esra362
83Hanibe 357
84Enes354
85ahmet353
86sevim353
87YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
88Mina351
89Kuzey349
90Ege349
91Ecrin 348
92Fenerli Çiftçi348
93Melek Büşra Cebeci347
94cu347
95yusuf pro @345
96Elif345
97Oh uyuj jjhoj344
98Hayrunisa Altay339
99mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
100koraydulger338
1018a337
1026\\a334
103yağmur yılmaz333
104Hazal331
105Ü330
1066a328
107A325
108Damla323
109Asdf322
110Kuzey Günsy321
111Ömür317
112k316
113Nazlı315
114cansu314
115Benkim1232313
116M.yiğit313
117Sabire312
118*310
119İbrahim309
120Özge 308
121Ali308
122Arda306
123Hasan305
124Arda Arabaci304
125mehmet304
126nehir303
127asa302
128Bilal300
129Fatma Nur299
130MERVE297
131kaan297
1326f296
133Dilek 296
134Arda Yılmaz296
135Elif292
136beren su oturak291
137Eylül291
138Zehra Reyyan Yanmaz291
139Ahmet291
140Elif Şenol290
141MİNA SU CAV290
142yigit289
143a289
144Gökay288
145beloo288
146Zeynep DEDE288
147A287
148f284
149T284
150yylyş283
151Nikolay282
152a282
153Gülistan Nursu Ertürk281
154Hikmet281
155Abdurrahman280
156emine280
157Ayşe277
158Zeren ERTUĞRUL276
159Neslihan Gül276
160F275
1611275
162Ekin272
163Ramazan Sevindir271
164canan kara270
165Tuba 269
166Tahir268
167efe doruk268
168Ahmet Burak267
169ege hayal267
170Ecrin Karabacak 6-F266
171Ali Batın TAN265
172Nilda Ece Yılmaz265
173cüneyt265
174Zehra Belinay Develi264
1752264
176Görkem263
177sılanur262
178fvodk262
179Sayed osman261
180Mürşit Parlakgün261
181Hedibe Taş260
182cihab260
183serra259
184Belinay259
185ilkan keneç258
186Yiğit ali Akkuş258
187eylül sude258
188Deniz Kılıç 257
189Elif Tuana Kafşakoğlu256
190Guııoı256
191Aslı Beyza Güneş255
192Abdulgani kit255
193hjk254
194Defne254
195n254
196duru253
197Fatma253
198İbrahim253
199Emine kayrak252
200deneme252
201B252
202m252
203Meryemnur 251
2046/A251
205Muhammed başçi 250
206çiğdem250
207Ecrin249
208Yağmur Ceylan249
209DORUK ALİ TANDOĞAN248
210Umut can248
211Nisa çelikoğlu248
212Çınar247
213Zübeyir Esad Seçkin247
214Mesude246
215mnş245
216Ahmet Sağnak244
217Ahmet KORKMAZ244
218Sümeyye241
219Normal_bir_insan241
220ali241
221Ali Efe İnceoğlu241
222Beren KOÇ240
223Sümeyye239
224Burcu239
225Ceylin238
226H238
227Betül ŞEKERCİ237
228Elif237
229Kardelen236
230Buseyne hasnavi236
231furkan234
232IntelligenceBox234
233Yunus Emre Göktaş233
234Eren ÖZ 6/F233
235Erdem yücel232
236Öykü232
237Rüzgar230
238Se230
239Samet229
240Fdjfyyt229
241Akay Yalçın229
242Çağan229
243Şeyma Nur Akkaya229
244tarık topçu227
245Yiğit Alperen Kırpık227
246aa227
247Emine naz 225
248Rabia225
249Aliberke Şahin225
250Cihan Arda Demirel225
251Hshs225
252Mustafa Osanmaz224
253kjk224
254Şura Baynal224
255aaa224
256Afra Fatıma Oflaz 222
257T222
258efe222
259G221
260Kd221
261gggg221
262Batuhan 220
263Azad220
264Elif Başaran 220
265aaa220
266alara219
267Mihrap Karaman218
268Ezda218
269Nil Er218
270Sultan Ekin217
271azra217
272Doğa ÇAM217
273A217
274Yusuf216
275123216
276Asya216
277gulcebi216
278lara215
279Azra bolat215
280haççik215
281Efecan214
282Yağmursu214
283ilayda214
284sümeyye214
285Yağız Yusuf Büyükdoğan214
286mmmlll214
287Makbule213
288zeynep sahra213
289Rumeysa Akgün213
290ada güler213
291KEREM KARATAŞ213
292Mete Büyükkasim 213
293Gülce Erkeç212
294g212
295Dhkş212
296yusuf211
297Esma Enrar211
298Eren Müjdeci 210
299İrem209
300Elifnur kara209
301Hayrunnisa209
302cemada209
303Ahmet Yusuf208
304a208
305Kaan görkem BARIŞ207
306Aslı207
307Deniz Ayabaktı 207
308Burak 206
309Defne Su Güzel206
310Bekirhan206
311dws205
312Arda205
313aynur205
314Yaren Yener204
315Ömer Enes ÇAKAL204
316macide204
317MHD HANI HALIMEH203
318Gamze203
319cengiz203
320ggg203
321zeliha kaya203
322Merve Tınmaz202
323Asya Yolcu202
324Kaan Yılmaz202
325CEMRE 201
326Nida201
327Yağmur Alkaşı 201
328Nazmi Mete 201
329Hüseyin emre bulgurcu 200
330azad200
331Ezgi su200
332Melek Vardar200
333Yağmur200
334ferhat200
335ş200
336Uras hıdır199
337Mustafa Enes Kocadağ 6D199
338.199
339Döne Ada199
340Dosyal199
341Firdevs öz198
342Elif KERKÜT198
343Sare198
344Elif AZRA198
345A198
346Ahmet SERİN 197
3475a197
348Süleyman196
349ebrar196
350a196
351Esra Aksoy195
3528d195
353mehmet fatih195
354Vedat194
355Ceyda Ercin194
356KAYRA194
357Hira Nur Avcı 194
358FEHİME194
359Meryem ulaş193
360KEREM BJK193
361Enes193
362poyraz193
363q193
364ela193
365Hiranur Kendir192
366Ecrin Vahide AVAROĞLU192
367hakan192
368Enise Semra Gurlaş191
369Deniz191
370R. Aytuğ Cıvak191
371aaaaaa191
372MİNA SU CAV191
373Eliz190
374Kardelen190
375Elif190
376TuanaTuna 190
377macide190
378ilhan190
379ihsan mahir davuş189
380lòn189
381Oğuzhan yüksel188
382Ahmet188
383Damla188
384Zeynep Çelebi188
385AZRA188
386Gj uyu188
387Hanife186
388Çağın Akgül186
389Erdem 186
390fatma186
391Hasan185
392sevde185
393e185
394Mete184
395Ayberk184
396halit183
397Ahmet Kadir Yabaş183
398ecem183
399hıdır yalçın183
400q183
401kennnturan183
402Sezgin181
403Selin181
404Erd181
405YILDIZ8I180
406Mert ali180
407Ecrin üst180
408şevval180
409Mücteba Tabak 179
410Nil soğancılar179
411cibril179
412Hatice azra çiçek 178
413Hazal178
414Nilay178
415ecrin ayaz178
416E178
417KOLAYDI178
418sibel178
4196/d178
420Okyanus177
421salih177
422Yiğit ÖZER177
423Batuhan çalımlı177
424Utku177
425Yunus177
426a177
427arda177
428Dfdömffl177
429ertuğrul177
430Ilım Beyza Dikye176
431Melisa 176
432Turkay176
433Enes Yiğit BAYKAL176
434rumeysa176
435Yağzel176
436a176
4377A176
438Ömer Mert Arslan175
439Arda175
440Z.seray175
441Mert175
442büşra175
4435175
444ARDA175
445Eclil174
446BUSE 174
447Miraç Tuğra Aydın174
448mehmet174
4498 b174
450ökkkjjjj174
451Zehra173
452Aysel Karasu173
453Ece Duru Gürpüzer173
454İkra Nur Demir173
455oğuzhan173
456wsd173
457Yusuf172
458Elif172
459Merve172
460Kemal efe Cetin172
461sude172
462Elif bakar172
463Sebahat172
464Ece 172
465Ecrin172
466Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
467k172
468lgs172
469Mahsun 171
470Ceylin171
471osman yüce171
472İrfan171
473dilber171
474Yaren170
475Ahmet Orkun170
476İrem170
477Yusuf İslam konuk170
478B170
479Bahar 169
480Elifnur169
481Elif169
482Aslı Buğlem Akdeniz169
483Ə169
484Egehan elmas 169
485d169
486Recep Emre168
487Azizcan aydoğan168
488Büşra168
489ta168
490a168
4916A168
492Aysun168
493Yakup168
494kutay168
495Barış Bolut167
496Hasan tuna Gövenç 167
4975/E167
498u167
499lwooe166
500Kerem166