8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
4

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

  1. Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez.
  2. Özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda, yatırımların devlet tarafından yapılmasını öngörür.
  3. Her alanda değişime ve gelişime dayanır.

Numaralanmış yerlere hangi Atatürk ilkeleri yazılmalıdır?

2 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış!” sözü doğrultusunda Türkiye’nin takip ettiği dış politika yöntemidir?

3 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2019

Amasya Görüşmelerinden sonra Temsil Kurulunun çalışmalarını Ankara’dan yürütmesine karar verildi. Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi seçildi çünkü İstanbul’da açılacak olan Mebusan Meclisinin çalışmaları daha yakından izlenebilecekti. Demir yolu ile değişik yerlerle bağlantı da kolay sağlanıyordu. Ayrıca Yunanlılarla savaşılan Batı Cephesi’ne yakındı. Henüz işgal edilmemişti ve bu nedenle haberleşme olanakları uygundu.

Bu bilgiye göre Millî Mücadele’nin merkezi seçilmesinde Ankara’nın hangi özellikleri etkili olmuştur?

4 / 25

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

DPY 2019

Mustafa Kemal’in;
Şam’da görevliyken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması,
Erzurum ve Sivas kongrelerini düzenlemesi
aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

5 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2019

“Ulusun davranışını ve durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir.”

Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nin bu maddesinin uygulamaya geçtiğinin kanıtıdır? 

6 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2019

“Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz.” Atatürk’ün bu sözü Türk dış politikasının hangi temel ilkesiyle ilişkilendirilebilir?

7 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

“Okul genç beyinlere, insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.”

Atatürk bu sözüyle eğitimin gençlere aşağıdakilerden hangisini kazandırdığını belirtmemiştir?

8 / 25

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

DPY 2019

Atatürk’ün Hatay sorunuyla ilgili: “Ben toprak büyütme meraklısı değilim... Antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Meclis kürsüsünden söz verdim: Hatay’ı alacağım.” sözleri Atatürk’ün aşağıdaki özelliklerinden hangileriyle  ilişkilendirilebilir?

9 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2019

Cumhuriyet yönetimi, gücünü halktan alan, halk iradesine dayanan bir yönetim biçimidir.

Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir?

10 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni, padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa’da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı ve bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı  verilmeliydi.

Aşağıdakilerden hangisi Jön Türklerin bu düşüncelerinin etkisiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

11 / 25

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

DPY 2019

Tablo: Büyük Taarruz’da Türk ve Yunan
Ordularının Askerî Varlıkları

Askerî Varlıklar Türk Kuvvetleri Yunan Kuvvetleri
Subay 8.659 6.564
Er 199.283 218.000
Tüfek 100.352 83.000
Hafif Makineli Tüfek 2.025 3.113
Ağır Makineli Tüfek 839 1.280
Top 340 418
Uçak 3 50

Tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

12 / 25

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2019

Mustafa Kemal, öğrenim hayatı boyunca sadece okul çalışmaları ile yetinmemiştir. Okul  dışında Fransızcasını geliştirmeye çalışmış, matematiğe ve tarih derslerine ilgi duymuştur. Bilgisini genişletmek, kültür seviyesini yükseltmek için çevresinde çıkan yayınları  takip etmiştir. Aynı zamanda Fransız aydınları J.J. Rousseau, Voltaire ve Montesquieu’nun eserlerini okumuştur. Böylece yeni tanıştığı milliyetçilik, eşitlik, özgürlük ve ulusal egemenlik kavramlarını öğrenmiştir. Çağdaş Türkiye’yi kurma çalışmalarında bu fikirlerden ilham almıştır.

Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in;
I. Barışsever olması,
II. Farklılıklara ve yeniliğe açıklığı,
III. Öğrendiklerini uygulamaya çalışması,
IV. Açık sözlülüğü
özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

13 / 25

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen,

Savaş nedeniyle öksüz ve yetim kalan çocuklar için Himaye-i Etfalin (Çocuk Esirgeme Kurumu) açılması
Halk arasında yaygın ve ölümcül olan verem hastalığını önlemek ve tedavi etmek için Veremle Mücadele Cemiyetinin kurulması

faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi niteliği ile ilişkilendirilebilir?

14 / 25

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

DPY 2019

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Boğazlar ve İstanbul’un, İtilaf Devletleri tarafından TBMM yönetimine bırakılması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

15 / 25

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

DPY 2019

Atatürk’ün Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.” sözü Atatürk ilkelerinin temel esaslarından hangisiyle ilişkilendirilebilir?

16 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2019

“Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkisinden yüksek bir muameleye layık sayılmaz.”

Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir?

17 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2019

Erzurum Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle “manda ve himaye” düşüncesi reddedilmiştir?

18 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

“Dünya uygarlık ailesinde saygın yer sahibi olmaya layık Türk milleti, evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki cins kuruma bölmeye katlanabilir miydi? Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu düşüncesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

19 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesiyle, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete  ait olduğu vurgulanıp yürütme ve yasama güçleri TBMM’ye verilmiştir. 1876 tarihli Kanun-i Esasi’nin kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddeleri yürürlükten  kaldırılmamıştır. Böylece düzenlenmeyen konular için Kanun-i Esasi hükümlerinin geçerli olması sağlanmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

20 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Türkçülük akımı, özellikle II. Meşrutiyet Dönemi’nde gelişmiştir. Bu akımının öncüleri; dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak devleti ayakta tutmayı istiyorlardı. Bunun için Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandırmayı, bu bilinçle Türk ulusuna siyasi bir canlılık getirmeyi ve milliyetçi isyanlarla dağılmakta olan devleti kurtarmayı hedefliyorlardı.

Bu bilgilerden Türkçülük akımı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılabilir?

21 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2019

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın “Osmanlı  ordusu terhis edilecek; bütün savaş gemilerine, ordunun taşıt, araç gereç, silah ve cephanesine el konulacak.” maddesi aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

22 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Fransız İhtilali; yeni bir devlet anlayışı ve yeni bir dünya görüşü ortaya koyarak tek kişinin egemen olduğu kökleşmiş siyasal düzeni yıktı. Fransa sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı. Fransız İhtilali’nin temel dayanağı “millî irade” kavramı oldu. Bu süreçte Fransa Anayasası, bütün yönetimlerin kaynağını milletten aldığını ve kanundan daha üstün bir otorite olmadığını vurguluyordu.

Buna göre Fransız İhtilali ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

23 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2019

I. İnönü Zaferi yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu. Bu zafer sonunda halkın TBMM’ye olan güveni ve umutlarıyla orduya katılım arttı. 20 Ocak 1921’de TBMM’nin çalışmalarını hukuksal bir zemine oturtan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (1921 Anayasası) ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nın kabulü gerçekleşti.

Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

24 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
Ziraat okullarının açılması
Makineli tarıma geçilmesi ve tarım makinelerinin ülkemizde üretilmesi
Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması
Ziraat Bankası sermayesinin tarım dışı alanlarda kullanılmaması
Buna göre;
I. Tarımın geliştirilmesi amaçlanmıştır.
II. Çiftçinin eğitimine önem verilmiştir.
III. Geleneksel tarım anlayışı benimsenmiştir.
IV. Çiftçinin üzerindeki ekonomik yük artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

25 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2019

Misak-ı Millî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi halkın kendi geleceğine karar vermesi ile ilgilidir?

Ortalama skor 57%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Rana hanim92 %23
2Ayberk56 %14
3Rana40 %10
4Rana?!40 %10

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a10015
2a2263
3ALİ2110
4D1826
5aa1758
6Asd1741
7Gdhzhbds1719
8111438
9Deniz1425
10G1421
11G1346
12İlayda1186
13ARzu1096
14ali1068
15Er1067
16rana1016
17Çağla964
18kg950
195e909
20Ilgın KARAKARTAL901
21aleyna877
22Ege Gören869
23hatice nur yurt853
24t846
251842
26ayşen erva837
27Ghg fa832
28imagine losing807
29Aysu804
30Adam_Ucuyo795
31Elif Hoda789
32Arda Yılmaz788
33Belinay771
34oykuıpıl767
35asads752
36z751
37gg742
38arda can713
39Berk669
40E667
41Elif666
42h658
43eyup653
44Yusuf İslam Konuk641
458b639
46ahmet baki623
47Nisa Duru Bingül623
48Jjjjjjjkl618
49Çağrı617
50Nehir617
51Melek Vardar 6/B607
52SENA607
53Enes Solmaz599
54Ceylin akardere598
55dd595
56a587
57byz584
58C579
59sss578
60Beren573
61hasan560
62Şervan tursun560
63ilayda559
64.550
65w549
66Selin548
67Hürünaz544
68Emine541
69Alische538
70Çağrı528
71İrem525
727/A525
73Sema523
74Elif Çakır520
75Ömer Enes ÇAKAL517
76s516
77Yiğit511
78Nazlı Akgül509
79Zeynep Çelebi509
80Melek508
81Sare505
82Defne Turna492
83Burak491
84Egemen490
85emira489
86K487
87t484
88KEREM KARATAŞ483
89Özge478
90Yunus Emre Göktaş476
91ada474
92Alara Cengiz472
93msu472
94Zeyne DEDE470
95R.Aytuğ Cıvak466
96Azizcan457
97İrmak454
98Sümeyye451
99sekizler450
100Yiğitali Akkuş444
101ilknur444
102jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc438
103Esma437
104Ledeyna Güner437
105Elif436
106tuncay435
107Kayra433
108Nisa Çelik428
109we427
110Gülce Erkeç423
111Nfuws422
112Cemre421
113bekir419
114Esra417
115erkan413
116Liya412
117İlayda409
118ada406
119Elif Öykü405
120Elif405
121ghggtyhtt405
122Aslıhan403
123uuu399
124ahmet398
125sudem395
126Barış Arın Yavuzcan394
127Baki390
128Eymen384
129Secil bilgin382
130Kuzey381
131Abdullah380
132bbshen378
133cahoo378
134ı378
135Hiranur375
136Ali Batın TAN374
137Medine373
138İkranur373
139ğ373
140Irmak özer371
141*367
142Mısra Direk366
143Nimet366
144zozo365
145CEMRE365
146Levent364
147C364
148Nikolay363
149Esra pehlevan363
150Yusuf İslam konuk362
151Sevde362
152naz362
153Zeynep Beyza359
154Doruk Celal Darçin356
155ihsan mahir davuş354
156a353
157Furkan Alper353
158Awdd353
159Elif351
160macide350
161oğuz347
162-346
163thdyr5hn345
164Çınar Temurtaş344
165M.yiğit aslan340
166Nil Soğancılar339
167Eylül339
168Serra Nur336
169Eymencan336
170yağmur335
171Emre332
172İsim332
173Dyrr7ti330
174elf330
175rüzgar ünal329
176Ögenci329
177a324
178osman321
179fsm321
180Umut kamil318
181Kardelen karataş318
182Mizgin317
183burak317
184Ahmet KORKMAZ315
185savas315
186Sıdıka SARIBIYIK314
187Zeynep koç312
188Medine Sıla Kayacan312
189Fehime özdemir312
190senem312
191ötp311
192Kerri309
193Ezgi Su308
194Merve Tınmaz 5-C307
195esila307
196Kayla Naz Akdeniz306
197Bnb306
198Zeynep Ceyda Koca306
199bero305
200Hena303
201Hazal302
202Cfcvcfd302
203Belinay301
204Melih DUMAN301
205Ebrar299
206İslam Can299
207coco cola299
208Musa299
209Zeynep Buğlem ANDAÇ298
210Aa298
211W297
212koray295
213hira294
214Büşra294
215www293
216klşh292
217doğan291
218ayşe291
219NİL290
220Gy289
221ALI KUTAY288
222ArdaB.288
223Burcu287
224Efe Uygar286
225Ecrin285
226Berat282
2271282
228Asd281
229T280
230Sare278
231Dilara Köroğlu277
232Hayice276
233YİĞİT274
234Bilge Kağan ELMAS274
235tdtgt272
236Bahtiyar271
237C271
238HUZEYFE270
239Enes Efe269
240Z.seray268
241y268
242Semra268
243Yiğit Manazoğlu267
244sena267
245Efe Bozkurt266
246ecrin266
247Neden266
248Mehmet Akif Ersoy265
2498264
250Efgtyu260
251Şevval su259
252osman259
253ggggg259
254Rüzgar Berat259
255Yiğit258
256Arda258
257Menna258
258er258
259öykü257
260çınar kankaya256
261ronaldo255
262xzftfew1ttt255
263Ecrin KARAARSLAN254
264Esma Ebrar254
265Şeref Arda254
266tr253
267S253
268Mete252
269Abdülhamit252
270a252
271a252
272aeâtçaaet251
2737B251
274Minel Tuana Köseoğlu249
275akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm249
276Kağan248
277İlayda246
278fafğpafo0pağkfla245
279BATIN BERK YORULMAZ245
280Ömer244
281sss244
2825a244
283merve244
284YİĞİT UZUNOĞLU243
285Asya242
286Gülşah242
287Eftelya242
288Azra242
289SÜMEYRA EKERİM242
290Adlem Gökçe Yaman241
291Sümeyye Cankılıç241
292Mete241
293zeynep sahra240
294ali240
295Elif239
296Melih köseoğlu239
297LŞLLŞLŞL239
298Zerenkalpben238
299Hilal237
300YUSUF236
301isim236
302.235
303ddddd235
304F235
305Gufiroe234
306Mustafa Enes234
307Elif bakar234
308Kemal efe Çetin233
309A233
310GHostkiller139999233
311seyit233
312emine yiğit232
313Ecrin naz ataş231
314Azra231
315Hazal230
316Tuğberk karabudan230
317Ali230
318Yağmur228
319EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
320ss228
321aaaa228
322Arda227
323Belkıssu227
324Beren227
325@227
326Yiğit226
327Esra Aksoy226
328Esma Hıra226
3298225
330faatma225
331Asel225
332aa225
3337a225
334Melisa224
335Emira akgün223
336Ahmet SAĞNAK223
337Yiğit Ali ÖZTÜRK222
338serra222
339efe222
340ada!☆221
341alihan221
342Ayşegül YELOĞLU220
343FURKAN220
344ismail220
345eran220
346Zeynep beyza219
347Hh219
348makbule yeşillik219
349Yiğit218
350Mert Ali Yıldırım218
351ilkan218
352Elif Uysal218
353Zeynep Oyman218
3548a-b218
355Ataberk217
356c217
357kerem216
358Elif Buğlem Torun216
359Omar216
360okyanus215
361Ayris Mina minez215
362ecrin ayaz215
363Sabire214
364Nehir214
365nevin214
366Umut Roni ATSAK214
367murat214
368Alperendogankya213
369Ekin213
370ayşe213
371Eylül mina212
372emira212
373Çağatay212
374Umut212
375Esen210
376Mahmut efe209
377İbrahim haktan209
378Yağzel Baykal209
379Kumsal ela209
380Arzu209
381Ahmet8208
382Misafir208
383s208
384Kaan208
385Asya207
386elvin gezgin207
387nazlı207
388e207
389Ali berke şahin206
390Büşra Güldoğuş206
391nasuh can206
392ada güler206
393yeşim206
394nazmi mete206
395j206
396kennnturan206
3977a206
398efe205
399Enes Yiğit BAYKAL205
400Efsanur205
401Deniz Doğan205
402Deniz205
403Ee205
404Hanife204
405Sümeyye204
406Atakan204
407yusufi203
408Adem203
409Eylul203
410Onur202
411Gökçe Deniz gorgel202
412BARIŞ BAHAR202
413Kuttik202
414Yiğit201
415Semra201
416Esma201
417Asya200
418muhammet efe200
419Tanem200
420ERDEM200
4216200
422ZEYNEP BEYZA199
4238B199
4245c199
425sssss199
426Ali cahit198
427Ebrar198
428Ümmünur198
429erdal20198
430Ela Kayıhan197
431s197
432Fatih196
433burak196
4347-D harun emir özdemir195
435Asel195
436OSMAN195
437aleyna194
438Zeynep194
439DEMİR işsever194
440Ömeroviç194
441aa194
442jk194
443Asya10193
444PINAR193
445nur193
446D193
447Mete192
448DEFNE ÇATI192
449Selin192
450rr192
451SADİ UTKU ALBAYRAK191
452eren191
453ufuk yarkın gümüş191
454ASLI191
4557c191
456Özlem191
457Deniz189
458Gökçe189
459hazal189
460jjj188
461Defne yolcu188
462a188
463YAREN187
464Eylül187
465Esma187
466kemal değirmenci187
467nazz187
468[email protected]187
469naime yontem186
470Muhammet Eren Bilmez186
471Fatma baş186
472miraç186
473kayra186
474s186
475dd186
476Sadullah186
477Aslı185
478Sefa Talha binici185
479Sosyal185
480ilker185
481NİSA NUR184
482Devran Ufuk184
483Mehmet184
484Hatice kübra184
485O183
486Bartu Efe183
487Hüseyin183
488s183
489Miray182
490naz182
491Esma182
492WETG4QA181
493Deniz181
494Çınar Adem181
495kjme181
496Oyku181
497Emre180
498Ömer180
499shinunoga e wa180
500Nefege180