8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
28

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış!” sözü doğrultusunda Türkiye’nin takip ettiği dış politika yöntemidir?

2 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Fransız İhtilali; yeni bir devlet anlayışı ve yeni bir dünya görüşü ortaya koyarak tek kişinin egemen olduğu kökleşmiş siyasal düzeni yıktı. Fransa sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı. Fransız İhtilali’nin temel dayanağı “millî irade” kavramı oldu. Bu süreçte Fransa Anayasası, bütün yönetimlerin kaynağını milletten aldığını ve kanundan daha üstün bir otorite olmadığını vurguluyordu.

Buna göre Fransız İhtilali ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

3 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Türkçülük akımı, özellikle II. Meşrutiyet Dönemi’nde gelişmiştir. Bu akımının öncüleri; dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak devleti ayakta tutmayı istiyorlardı. Bunun için Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandırmayı, bu bilinçle Türk ulusuna siyasi bir canlılık getirmeyi ve milliyetçi isyanlarla dağılmakta olan devleti kurtarmayı hedefliyorlardı.

Bu bilgilerden Türkçülük akımı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılabilir?

4 / 25

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen,

Savaş nedeniyle öksüz ve yetim kalan çocuklar için Himaye-i Etfalin (Çocuk Esirgeme Kurumu) açılması
Halk arasında yaygın ve ölümcül olan verem hastalığını önlemek ve tedavi etmek için Veremle Mücadele Cemiyetinin kurulması

faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi niteliği ile ilişkilendirilebilir?

5 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2019

Erzurum Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle “manda ve himaye” düşüncesi reddedilmiştir?

6 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2019

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın “Osmanlı  ordusu terhis edilecek; bütün savaş gemilerine, ordunun taşıt, araç gereç, silah ve cephanesine el konulacak.” maddesi aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

7 / 25

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2019

Mustafa Kemal, öğrenim hayatı boyunca sadece okul çalışmaları ile yetinmemiştir. Okul  dışında Fransızcasını geliştirmeye çalışmış, matematiğe ve tarih derslerine ilgi duymuştur. Bilgisini genişletmek, kültür seviyesini yükseltmek için çevresinde çıkan yayınları  takip etmiştir. Aynı zamanda Fransız aydınları J.J. Rousseau, Voltaire ve Montesquieu’nun eserlerini okumuştur. Böylece yeni tanıştığı milliyetçilik, eşitlik, özgürlük ve ulusal egemenlik kavramlarını öğrenmiştir. Çağdaş Türkiye’yi kurma çalışmalarında bu fikirlerden ilham almıştır.

Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in;
I. Barışsever olması,
II. Farklılıklara ve yeniliğe açıklığı,
III. Öğrendiklerini uygulamaya çalışması,
IV. Açık sözlülüğü
özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

8 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesiyle, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete  ait olduğu vurgulanıp yürütme ve yasama güçleri TBMM’ye verilmiştir. 1876 tarihli Kanun-i Esasi’nin kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddeleri yürürlükten  kaldırılmamıştır. Böylece düzenlenmeyen konular için Kanun-i Esasi hükümlerinin geçerli olması sağlanmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

9 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2019

“Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz.” Atatürk’ün bu sözü Türk dış politikasının hangi temel ilkesiyle ilişkilendirilebilir?

10 / 25

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

DPY 2019

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Boğazlar ve İstanbul’un, İtilaf Devletleri tarafından TBMM yönetimine bırakılması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

11 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2019

Cumhuriyet yönetimi, gücünü halktan alan, halk iradesine dayanan bir yönetim biçimidir.

Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir?

12 / 25

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

DPY 2019

Atatürk’ün Hatay sorunuyla ilgili: “Ben toprak büyütme meraklısı değilim... Antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Meclis kürsüsünden söz verdim: Hatay’ı alacağım.” sözleri Atatürk’ün aşağıdaki özelliklerinden hangileriyle  ilişkilendirilebilir?

13 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni, padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa’da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı ve bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı  verilmeliydi.

Aşağıdakilerden hangisi Jön Türklerin bu düşüncelerinin etkisiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

14 / 25

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

DPY 2019

Atatürk’ün Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.” sözü Atatürk ilkelerinin temel esaslarından hangisiyle ilişkilendirilebilir?

15 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2019

Amasya Görüşmelerinden sonra Temsil Kurulunun çalışmalarını Ankara’dan yürütmesine karar verildi. Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi seçildi çünkü İstanbul’da açılacak olan Mebusan Meclisinin çalışmaları daha yakından izlenebilecekti. Demir yolu ile değişik yerlerle bağlantı da kolay sağlanıyordu. Ayrıca Yunanlılarla savaşılan Batı Cephesi’ne yakındı. Henüz işgal edilmemişti ve bu nedenle haberleşme olanakları uygundu.

Bu bilgiye göre Millî Mücadele’nin merkezi seçilmesinde Ankara’nın hangi özellikleri etkili olmuştur?

16 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2019

“Ulusun davranışını ve durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir.”

Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nin bu maddesinin uygulamaya geçtiğinin kanıtıdır? 

17 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
Ziraat okullarının açılması
Makineli tarıma geçilmesi ve tarım makinelerinin ülkemizde üretilmesi
Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması
Ziraat Bankası sermayesinin tarım dışı alanlarda kullanılmaması
Buna göre;
I. Tarımın geliştirilmesi amaçlanmıştır.
II. Çiftçinin eğitimine önem verilmiştir.
III. Geleneksel tarım anlayışı benimsenmiştir.
IV. Çiftçinin üzerindeki ekonomik yük artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

18 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

  1. Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez.
  2. Özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda, yatırımların devlet tarafından yapılmasını öngörür.
  3. Her alanda değişime ve gelişime dayanır.

Numaralanmış yerlere hangi Atatürk ilkeleri yazılmalıdır?

19 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2019

Misak-ı Millî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi halkın kendi geleceğine karar vermesi ile ilgilidir?

20 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

“Okul genç beyinlere, insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.”

Atatürk bu sözüyle eğitimin gençlere aşağıdakilerden hangisini kazandırdığını belirtmemiştir?

21 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2019

I. İnönü Zaferi yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu. Bu zafer sonunda halkın TBMM’ye olan güveni ve umutlarıyla orduya katılım arttı. 20 Ocak 1921’de TBMM’nin çalışmalarını hukuksal bir zemine oturtan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (1921 Anayasası) ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nın kabulü gerçekleşti.

Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

22 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2019

“Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkisinden yüksek bir muameleye layık sayılmaz.”

Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir?

23 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

“Dünya uygarlık ailesinde saygın yer sahibi olmaya layık Türk milleti, evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki cins kuruma bölmeye katlanabilir miydi? Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu düşüncesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

24 / 25

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

DPY 2019

Mustafa Kemal’in;
Şam’da görevliyken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması,
Erzurum ve Sivas kongrelerini düzenlemesi
aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

25 / 25

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

DPY 2019

Tablo: Büyük Taarruz’da Türk ve Yunan
Ordularının Askerî Varlıkları

Askerî Varlıklar Türk Kuvvetleri Yunan Kuvvetleri
Subay 8.659 6.564
Er 199.283 218.000
Tüfek 100.352 83.000
Hafif Makineli Tüfek 2.025 3.113
Ağır Makineli Tüfek 839 1.280
Top 340 418
Uçak 3 50

Tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

Ortalama skor 60%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1SAMİ 96 %24
2İsim96 %24
3Ayşe Nur92 %23
4D92 %23
5Sl84 %21
6[email protected]80 %20
7mese80 %20
8AHMET KARACA80 %20
9A76 %19
10deneme68 %17
11b68 %17
12İnci Dilara68 %17
13D68 %17
14Eren56 %14
15cem ada56 %14
16yh52 %13
17Ceren48 %12
18Medine48 %12
19Gülay Önal44 %11
20sultan44 %11
21[email protected]42 %10.5
22[email protected]40 %10
23EE36 %9
24S28 %7
25Turan16 %4
26B16 %4

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11234
2SAMİ 2573
3arzu2312
4ALİ2110
5z1736
6H1638
7eeeee1609
8ENSAR1510
9d1413
10İlayda1409
11asd1373
12eyup1325
13e1320
14G1237
15Slm1156
16A1100
17cglr1091
18Hatice Nur Yurt1058
19Efe1055
20H993
21ahmet 844
22Se sdd834
23Eylül sarıkabk832
24Arda Yılmaz788
25Melek çakır787
26v781
27Uğur 772
28efe733
29elif702
30Nisa Duru Bingül696
31ali685
32ylllp675
33Furkan Yürük667
34bbbbbbb664
35Belinay663
36t662
37oykuıpıl660
38hjk657
39Elif645
40Kayra Karakartal637
41m603
42hhhhhh599
43Y597
44A597
45T596
46j592
47Nisa Nur Kulaç589
48d588
49aleyna583
50Ömer Enes ÇAKAL575
51Ali575
52Emine574
53Beren573
54serseri571
55Deniz566
56C563
57Aslıhan554
58Q545
59Yunus Emre Göktaş542
60Mirac Muhammet Topçu534
61Furkan Alper 529
62Mert 7F520
63Hazal517
64Reyyan513
65Ledeyna Güner513
66Enes508
67Ecrin Bayrak501
68deniz500
69Burak491
70Gümüş485
71ali485
72Kuzey484
73naz480
74Buğra efe471
75Ü470
76koraydulger459
77Arda451
78cesur449
79esra449
80k446
81Nazlı445
82Zafer Ege Küçük 444
83Ares444
84M.yiğit443
85Melih Hasan441
86Özge 440
87YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
88Sabire437
89DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
90bilinmeyen430
91imagine losing427
92Neslihan Gül425
93İbrahim425
94Zeynep DEDE424
95asd422
96Ali Batın TAN421
97ihsan mahir davuş420
98t419
99Reyyan SEÇGİN 412
100Mirzat409
101Defne408
102yigit406
103Elif405
104sevinç405
105Zehra Reyyan Yanmaz405
106yağmurrr402
1076a399
108Arda398
109Emine kayrak398
110Alper397
111UEVDJANA395
112yylyş394
1136f391
114A391
115Medine385
116Ayşe381
117Hiranur kendir380
118Elif Şenol380
1198a380
120Cemre378
121İlayda376
122gürkan375
123Esma374
124Arda Arabaci373
125Ali Efe İnceoğlu373
126Elif373
127hale ceylan 371
128cüneyt371
129blablabla369
130A369
131Baki368
132Sümeyye368
133f368
134*367
135Ecrin 367
136Deniz Güren367
137seda366
138Hanibe 366
139Kardelen365
140Melek Vardar365
141Ramazan ışık364
142Nikolay363
143fvodk363
144Melek Büşra Cebeci361
145asa361
146Gülce Erkeç360
147Aysun356
148Sümeyye354
149ahmet353
150a353
151sevim353
152tuncay352
153Mina351
154Ege349
155Fenerli Çiftçi348
156cu347
157yusuf pro @345
158Oh uyuj jjhoj344
159mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
160MİNA SU CAV342
161f340
162Hayrunisa Altay339
163alara339
164yağmur yılmaz336
1656\\a334
166Yusuf İslam konuk332
167rüzgar ünal329
168Medine Sıla Kayacan329
169Eylül328
170Hasan327
171nehir326
172Asdf326
173mehmet326
174Ali nazim324
175Damla323
176Abdurrahman323
177Kd323
178Kuzey Günsy321
179Ecrin320
180aaa320
1815a320
182a318
183Ömür317
184Hikmet316
185Ahmet KORKMAZ315
186lòn315
187cansu314
188Gökay313
189Benkim1232313
190Zeynep koç312
191Fehime özdemir312
192Kerri309
193Dilek 309
194Tahir307
195macide307
196serra306
197a306
198Esma Enrar304
199YİĞİT UZUNOĞLU304
200Azizcan aydoğan303
201Elif Hoda301
202R. Aytuğ Cıvak301
203Bilal300
204Fatma Nur299
205ebrar299
206İslam Can299
207Çınar299
208Nilda Ece Yılmaz298
209n298
210MERVE297
211kaan297
212dws297
213cihab296
214koray295
215Sare295
216Büşra294
217Umut can294
218Yiğit ali Akkuş292
219Şeyma Nur Akkaya292
220Fatma292
221beren su oturak291
222Ahmet291
223Selin290
224İkra Nur Demir289
225beloo288
226oğuzhan288
227Burcu287
228Gülistan Nursu Ertürk287
229Zeynep Çelebi287
230123287
231Se287
232Ecrin285
233Musa bulduk285
234Ə285
235H284
236DORUK ALİ TANDOĞAN282
237a282
238ada güler281
239Nisa çelikoğlu281
240emine280
241osman yüce279
242x279
243Hedibe Taş278
2442277
245Zeren ERTUĞRUL276
246Ramazan Sevindir276
247Nil soğancılar276
248ege hayal276
249F275
250ilkan keneç275
2511275
252Aliberke Şahin274
253deneme274
254sekizler274
255aa274
256q273
257FEHİME272
258Ekin272
259KOLAYDI272
260Bahtiyar271
261g271
262Deniz Kılıç 270
263canan kara270
264a270
265gggg270
266aaa270
267Tuba 269
268Zehra Belinay Develi269
269efe269
270aaaaaa269
271efe doruk268
272Ahmet Burak267
273ecrin ayaz267
274Efe Bozkurt266
275Ecrin Karabacak 6-F266
276Neden266
277k266
278abcdef266
279Mehmet Akif Ersoy265
280Ahmet Sağnak265
281T265
282furkan264
283Yağzel264
284Görkem263
285asya263
286ta262
287sılanur262
288Sayed osman261
289Mürşit Parlakgün261
290Beren KOÇ260
291Emre258
292eylül sude258
293yağmur257
294Elif Tuana Kafşakoğlu256
295Guııoı256
296Aslı Beyza Güneş255
297Abdulgani kit255
298Alperen Doğankaya255
299ali255
300duru253
301İbrahim253
302zeliha kaya253
303Abdülhamit252
304B252
305Çağan252
306a252
307m252
308Meryemnur 251
309BenEuyfDeğilim251
3106/A251
311MİNA SU CAV251
312Muhammed başçi 250
313Yiğit250
314Hshs250
315çiğdem250
316Yağmur Ceylan249
317Ayberk249
318Esra pehlevan249
319gulcebi249
320Kağan248
321Azra cankilic248
322merve dağdelen248
323Zübeyir Esad Seçkin247
324Akay Yalçın246
325Nil Er246
326Müjgan Minez246
327KEREM KARATAŞ246
328Mesude246
329mnş245
330Rabia244
331Doruk243
332A243
333Döne Ada242
334Adlem Gökçe Yaman241
335Normal_bir_insan241
336zeynep sahra240
337Elif239
338Şevval su yeniceli239
339aynur239
340Ceylin238
341Abdullah238
342Aysu238
343Betül ŞEKERCİ237
344Elif237
345Buseyne hasnavi236
346ertuğrul236
347.235
348Dhkş235
349IntelligenceBox234
350Aslı234
351Otsıtaur234
352e234
353Mert Ali YILDIRIM233
354Yunus Emre Göktaş233
355Fftgtgtgy233
356Tuğberk karabudan233
357Eren ÖZ 6/F233
358a233
359Umut kamil232
360Erdem yücel232
361ada232
362Ibrahim232
363Öykü232
3646-A232
365Kemal efe Cetin231
366Ecrin naz ataş231
367jjjjj231
368ggg231
369hıdır yalçın231
370Mete230
371Rüzgar230
372Azra bolat230
3735/E230
374Eymencan230
375Samet229
376Fdjfyyt229
377Z.seray229
378Dfg229
379EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
380Muhammed Emin228
381Dosyal228
382mmmlll228
383Arda227
384tarık topçu227
385Yiğit Alperen Kırpık227
386Sema227
387BATIN BERK YORULMAZ226
388Çağın Akgül226
389Esma Hıra226
390Aybars226
391Emine naz 225
392Cihan Arda Demirel225
393Enes Yiğit BAYKAL225
394Zeynep buğlem ANDAÇ225
395Mustafa Osanmaz224
396azra224
397kjk224
398Yağız Yusuf Büyükdoğan224
399Şura Baynal224
400G224
401Hayrunnisa223
402Bekirhan223
403H223
404wsd223
405Afra Fatıma Oflaz 222
406Yiğit Ali ÖZTÜRK222
407Elif Başaran 222
408Sıdıka SARIBIYIK221
409G221
410Nehir220
411MHD HANI HALIMEH220
412Batuhan 220
413Kaan görkem BARIŞ220
414Ayşegül YELOĞLU220
415Azad220
416Ebrar219
417Nisa Çelik219
418ökkkjjjj219
4195/A Aslı kaya218
420Mihrap Karaman218
421Ezda218
422Elif Uysal218
423Zeynep Oyman218
424Ceylin akardere217
425Sultan Ekin217
426Doğa ÇAM217
427Yusuf216
428Masal216
429Aa216
430Asya216
431Belinay215
432lara215
433jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
434sena215
435g215
436Şüheda215
4377hg215
438haççik215
439Anıl Şenol215
440İrem214
441Efecan214
442Yağmursu214
443ilayda214
444sümeyye214
4458d214
446fatma214
4477b214
448Makbule213
449Alperendogankya213
450Rumeysa Akgün213
451hilal213
4525213
453ayşe213
454Mete Büyükkasim 213
455Eylül mina212
456Ahmet SERİN 212
457Utku212
458Uras hıdır212
459Görkem212
460Melih212
461Dfdömffl212
462W212
463ada!☆211
464yusuf211
465a211
466dilber211
467Gamze210
468Esen210
469Eren Müjdeci 210
470poyraz210
471Mahmut efe209
472Elifnur kara209
473cemada209
474ferhat209
475Ahmet Yusuf208
476KAYRA207
477Deniz Ayabaktı 207
478Hazal207
479ilhan207
480Burak 206
481Defne Su Güzel206
482ARDA206
483Arda205
484a205
4857/C Yılmaztürk204
486Yaren Yener204
487Ömer Enes ÇAKAL204
488Alin asya204
489macide204
490cengiz203
491SENA203
492mehmet fatih203
493kennnturan203
494Merve Tınmaz202
495Asya Yolcu202
496EYMEN BAYRAM202
497Kaan Yılmaz202
498Çağrı202
499hakan202
5008a-b202