8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
1

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni, padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa’da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı ve bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı  verilmeliydi.

Aşağıdakilerden hangisi Jön Türklerin bu düşüncelerinin etkisiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

2 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesiyle, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete  ait olduğu vurgulanıp yürütme ve yasama güçleri TBMM’ye verilmiştir. 1876 tarihli Kanun-i Esasi’nin kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddeleri yürürlükten  kaldırılmamıştır. Böylece düzenlenmeyen konular için Kanun-i Esasi hükümlerinin geçerli olması sağlanmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

3 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
Ziraat okullarının açılması
Makineli tarıma geçilmesi ve tarım makinelerinin ülkemizde üretilmesi
Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması
Ziraat Bankası sermayesinin tarım dışı alanlarda kullanılmaması
Buna göre;
I. Tarımın geliştirilmesi amaçlanmıştır.
II. Çiftçinin eğitimine önem verilmiştir.
III. Geleneksel tarım anlayışı benimsenmiştir.
IV. Çiftçinin üzerindeki ekonomik yük artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2019

I. İnönü Zaferi yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu. Bu zafer sonunda halkın TBMM’ye olan güveni ve umutlarıyla orduya katılım arttı. 20 Ocak 1921’de TBMM’nin çalışmalarını hukuksal bir zemine oturtan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (1921 Anayasası) ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nın kabulü gerçekleşti.

Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

5 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2019

“Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz.” Atatürk’ün bu sözü Türk dış politikasının hangi temel ilkesiyle ilişkilendirilebilir?

6 / 25

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2019

Mustafa Kemal, öğrenim hayatı boyunca sadece okul çalışmaları ile yetinmemiştir. Okul  dışında Fransızcasını geliştirmeye çalışmış, matematiğe ve tarih derslerine ilgi duymuştur. Bilgisini genişletmek, kültür seviyesini yükseltmek için çevresinde çıkan yayınları  takip etmiştir. Aynı zamanda Fransız aydınları J.J. Rousseau, Voltaire ve Montesquieu’nun eserlerini okumuştur. Böylece yeni tanıştığı milliyetçilik, eşitlik, özgürlük ve ulusal egemenlik kavramlarını öğrenmiştir. Çağdaş Türkiye’yi kurma çalışmalarında bu fikirlerden ilham almıştır.

Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in;
I. Barışsever olması,
II. Farklılıklara ve yeniliğe açıklığı,
III. Öğrendiklerini uygulamaya çalışması,
IV. Açık sözlülüğü
özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

7 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

  1. Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez.
  2. Özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda, yatırımların devlet tarafından yapılmasını öngörür.
  3. Her alanda değişime ve gelişime dayanır.

Numaralanmış yerlere hangi Atatürk ilkeleri yazılmalıdır?

8 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış!” sözü doğrultusunda Türkiye’nin takip ettiği dış politika yöntemidir?

9 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Türkçülük akımı, özellikle II. Meşrutiyet Dönemi’nde gelişmiştir. Bu akımının öncüleri; dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak devleti ayakta tutmayı istiyorlardı. Bunun için Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandırmayı, bu bilinçle Türk ulusuna siyasi bir canlılık getirmeyi ve milliyetçi isyanlarla dağılmakta olan devleti kurtarmayı hedefliyorlardı.

Bu bilgilerden Türkçülük akımı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılabilir?

10 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2019

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın “Osmanlı  ordusu terhis edilecek; bütün savaş gemilerine, ordunun taşıt, araç gereç, silah ve cephanesine el konulacak.” maddesi aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

11 / 25

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

DPY 2019

Mustafa Kemal’in;
Şam’da görevliyken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması,
Erzurum ve Sivas kongrelerini düzenlemesi
aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

12 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2019

Erzurum Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle “manda ve himaye” düşüncesi reddedilmiştir?

13 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2019

Amasya Görüşmelerinden sonra Temsil Kurulunun çalışmalarını Ankara’dan yürütmesine karar verildi. Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi seçildi çünkü İstanbul’da açılacak olan Mebusan Meclisinin çalışmaları daha yakından izlenebilecekti. Demir yolu ile değişik yerlerle bağlantı da kolay sağlanıyordu. Ayrıca Yunanlılarla savaşılan Batı Cephesi’ne yakındı. Henüz işgal edilmemişti ve bu nedenle haberleşme olanakları uygundu.

Bu bilgiye göre Millî Mücadele’nin merkezi seçilmesinde Ankara’nın hangi özellikleri etkili olmuştur?

14 / 25

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen,

Savaş nedeniyle öksüz ve yetim kalan çocuklar için Himaye-i Etfalin (Çocuk Esirgeme Kurumu) açılması
Halk arasında yaygın ve ölümcül olan verem hastalığını önlemek ve tedavi etmek için Veremle Mücadele Cemiyetinin kurulması

faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi niteliği ile ilişkilendirilebilir?

15 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2019

“Ulusun davranışını ve durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir.”

Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nin bu maddesinin uygulamaya geçtiğinin kanıtıdır? 

16 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2019

Cumhuriyet yönetimi, gücünü halktan alan, halk iradesine dayanan bir yönetim biçimidir.

Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir?

17 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2019

Misak-ı Millî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi halkın kendi geleceğine karar vermesi ile ilgilidir?

18 / 25

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

DPY 2019

Atatürk’ün Hatay sorunuyla ilgili: “Ben toprak büyütme meraklısı değilim... Antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Meclis kürsüsünden söz verdim: Hatay’ı alacağım.” sözleri Atatürk’ün aşağıdaki özelliklerinden hangileriyle  ilişkilendirilebilir?

19 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2019

“Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkisinden yüksek bir muameleye layık sayılmaz.”

Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir?

20 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Fransız İhtilali; yeni bir devlet anlayışı ve yeni bir dünya görüşü ortaya koyarak tek kişinin egemen olduğu kökleşmiş siyasal düzeni yıktı. Fransa sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı. Fransız İhtilali’nin temel dayanağı “millî irade” kavramı oldu. Bu süreçte Fransa Anayasası, bütün yönetimlerin kaynağını milletten aldığını ve kanundan daha üstün bir otorite olmadığını vurguluyordu.

Buna göre Fransız İhtilali ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

21 / 25

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

DPY 2019

Tablo: Büyük Taarruz’da Türk ve Yunan
Ordularının Askerî Varlıkları

Askerî Varlıklar Türk Kuvvetleri Yunan Kuvvetleri
Subay 8.659 6.564
Er 199.283 218.000
Tüfek 100.352 83.000
Hafif Makineli Tüfek 2.025 3.113
Ağır Makineli Tüfek 839 1.280
Top 340 418
Uçak 3 50

Tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

22 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

“Dünya uygarlık ailesinde saygın yer sahibi olmaya layık Türk milleti, evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki cins kuruma bölmeye katlanabilir miydi? Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu düşüncesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

23 / 25

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

DPY 2019

Atatürk’ün Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.” sözü Atatürk ilkelerinin temel esaslarından hangisiyle ilişkilendirilebilir?

24 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

“Okul genç beyinlere, insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.”

Atatürk bu sözüyle eğitimin gençlere aşağıdakilerden hangisini kazandırdığını belirtmemiştir?

25 / 25

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

DPY 2019

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Boğazlar ve İstanbul’un, İtilaf Devletleri tarafından TBMM yönetimine bırakılması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

Ortalama skor 56%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Ayberk56 %14

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8481
2ALİ2110
3a1721
4aa1565
5D1420
6Gdhzhbds1414
7Deniz1221
8Asd1208
9111206
10G1169
11İlayda1099
12G1078
13Er1067
14rana1016
15ali983
16Ilgın KARAKARTAL901
17hatice nur yurt850
18ARzu850
19kg810
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23t765
24oykuıpıl710
25Elif666
26Adam_Ucuyo658
27eyup653
28z628
29Nisa Duru Bingül623
30E617
31Melek Vardar 6/B607
32Enes Solmaz599
33byz584
34Ghg fa583
35Beren573
36ayşen erva555
37sss551
38Selin548
39Alische538
40Sema523
41Ömer Enes ÇAKAL517
42asads513
43Nazlı Akgül509
44Zeynep Çelebi509
45Sare505
46h502
47İrem500
48Defne Turna492
49Burak491
50emira489
51KEREM KARATAŞ483
52t481
53Çağla480
54Özge478
55Yunus Emre Göktaş476
56dd476
57ada474
58Alara Cengiz472
59Zeyne DEDE470
601470
61R.Aytuğ Cıvak466
62arda can464
63gg460
64Azizcan457
65Hürünaz453
66Sümeyye451
67sekizler450
68Yiğitali Akkuş444
69w441
70Ledeyna Güner437
71Melek428
72Nisa Çelik428
73imagine losing427
74Gülce Erkeç423
75Nfuws422
76Jjjjjjjkl420
77Elif Hoda416
78Esma414
79Liya412
80Ceylin akardere409
81a407
82İrmak406
83Elif Öykü405
84Elif405
85SENA404
86erkan403
87ahmet398
887/A396
89Barış Arın Yavuzcan394
90msu391
91Baki390
92Cemre390
93Emine384
94Aysu383
95Secil bilgin382
96Kuzey381
97s379
98cahoo378
99Ali Batın TAN374
100Medine373
101İkranur373
102Irmak özer371
103Berk370
104C369
105*367
106tuncay367
107Mısra Direk366
108K365
109zozo365
110Levent364
111Nikolay363
112Yusuf İslam konuk362
113Sevde362
114bekir362
115naz362
116Zeynep Beyza359
117Doruk Celal Darçin356
118Esra356
119ihsan mahir davuş354
120Hiranur354
121a353
122Furkan Alper353
123Elif351
124Esra pehlevan349
125oğuz347
126Nehir344
127Çınar Temurtaş344
128İlayda341
129M.yiğit aslan340
130Nil Soğancılar339
131Serra Nur336
132Eymencan336
133yağmur335
134Elif Çakır334
135ı334
136uuu331
137Dyrr7ti330
138Elif330
139rüzgar ünal329
140Ögenci329
141İsim329
142hasan319
143Kardelen karataş318
144Mizgin317
145sudem316
146Ahmet KORKMAZ315
147Sıdıka SARIBIYIK314
148Aslıhan313
149Zeynep koç312
150Fehime özdemir312
151we310
152Kerri309
153Ezgi Su308
154Merve Tınmaz 5-C307
155esila307
156Kayla Naz Akdeniz306
157Zeynep Ceyda Koca306
158Eylül305
159Çağrı302
160Ebrar299
161İslam Can299
162Zeynep Buğlem ANDAÇ298
163C298
164Bnb296
165koray295
166Eymen294
167hira294
168burak294
169Büşra294
170bero294
171ğ290
1728b289
173Şervan tursun289
174ALI KUTAY288
175ArdaB.288
176.288
177Burcu287
178Efe Uygar286
179Ecrin285
180macide282
181Emre280
182Sare278
183Dilara Köroğlu277
184Hayice276
185YİĞİT274
186Bilge Kağan ELMAS274
187a274
188tdtgt272
189Bahtiyar271
190Medine Sıla Kayacan271
191y268
192Awdd268
193Yiğit Manazoğlu267
194sena267
195Efe Bozkurt266
196Hazal266
197ecrin266
198Neden266
199Mehmet Akif Ersoy265
200fsm265
201CEMRE262
202C261
203Şevval su259
204osman259
205Rüzgar Berat259
206Belinay258
207Yiğit258
208bbshen258
209Arda258
210Menna258
211öykü257
212Aa257
213çınar kankaya256
214Ecrin KARAARSLAN254
215Esma Ebrar254
216tr253
217Mete252
218Abdülhamit252
219a252
220W252
221aeâtçaaet251
222klşh251
223Minel Tuana Köseoğlu249
224Kağan248
225fafğpafo0pağkfla245
2267B245
227Ömer244
228merve244
229YİĞİT UZUNOĞLU243
230Gülşah242
231Azra242
232Asd242
233SÜMEYRA EKERİM242
234Adlem Gökçe Yaman241
235Sümeyye Cankılıç241
236Mete241
237zeynep sahra240
238Elif239
239Semra238
240Hilal237
241Melih DUMAN237
242-236
243.235
244Gufiroe234
245Elif bakar234
246Kemal efe Çetin233
247seyit233
248Umut kamil232
249Ecrin naz ataş231
250Azra231
251xzftfew1ttt231
252savas231
253Hazal230
254Abdullah230
255Tuğberk karabudan230
256sss230
257Ali230
258Z.seray229
259T229
260Yağmur228
261EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
262Arda227
263Belkıssu227
264Yiğit226
265BATIN BERK YORULMAZ226
266Esma Hıra226
2678225
268Asel225
269ghggtyhtt225
270@224
271Musa224
272Ahmet SAĞNAK223
273Yiğit Ali ÖZTÜRK222
274serra222
275ada!☆221
276Eftelya221
277alihan221
278Ayşegül YELOĞLU220
279doğan220
280FURKAN220
281Zeynep beyza219
282makbule yeşillik219
283Yiğit218
284Mert Ali Yıldırım218
285ilkan218
286Elif Uysal218
287Zeynep Oyman218
288efe218
2898a-b218
290c217
291ddddd217
292senem217
293ayşe217
294Yusuf İslam Konuk216
295kerem216
296Omar216
297Ayris Mina minez215
298ecrin ayaz215
299aa215
300nevin214
301Alperendogankya213
302Ekin213
303Eylül mina212
304emira212
305Çağatay212
306Cfcvcfd211
307Esen210
308Yiğit209
309Mahmut efe209
310İbrahim haktan209
311Yağzel Baykal209
312coco cola209
313Kumsal ela209
314www208
315Kaan208
316elvin gezgin207
317nazlı207
318Ali berke şahin206
319nasuh can206
320ada güler206
321yeşim206
322nazmi mete206
3235a206
324kennnturan206
3257a206
326efe205
327Enes Yiğit BAYKAL205
328Efsanur205
329S205
330Hanife204
331Sümeyye204
3321204
333Zerenkalpben203
334Eylul203
335A202
336Yiğit201
337Semra201
338Esma201
339aaaa201
340Asya200
341ERDEM200
3426200
3437a200
344ahmet baki199
345ZEYNEP BEYZA199
3468B199
347ss199
348Ebrar198
349Ela Kayıhan197
350Umut197
351murat197
352burak196
3537-D harun emir özdemir195
354Esra Aksoy195
355Asel195
356aleyna194
357Zeynep194
358Asya194
359aa194
360jk194
361Asya10193
362PINAR193
363YUSUF193
364nur193
365Mete192
366Selin192
367ötp192
368sssss192
369SADİ UTKU ALBAYRAK191
370ASLI191
3717c191
372s191
373F190
374LŞLLŞLŞL189
375Efgtyu189
376hazal189
377Defne yolcu188
378Eylül187
379Esma187
380kemal değirmenci187
381Deniz187
382naime yontem186
383Fatma baş186
384Ömeroviç186
385kayra186
386er186
387Aslı185
388Sefa Talha binici185
389Özlem185
390Sabire184
391NİSA NUR184
392Devran Ufuk184
393eren184
394GHostkiller139999184
395ismail184
396Bartu Efe183
397s183
398Miray182
399ada182
400naz182
401elf182
402Esma182
403faatma182
404ali182
405WETG4QA181
406Gy181
407Sadullah181
408shinunoga e wa180
409doruk179
410erdal20179
411Derin178
412ilayda177
413Rüzgar177
414q177
415rr177
416Hmz176
417Gökçe176
418okan176
419Asaaaaaaaaa176
420İp lı176
421ayşe176
422Yusuf Eymen Bilgir175
423Merve175
424Berk Ali175
425Misafir175
426osman7676175
427Aybars Akçay174
428Gamze ÖZKICIR173
429Kerem Aktaş173
430s173
431Merve172
432Sarıca172
433Ece su172
434Oyku172
435Anıl172
436Ece171
437Eylül Çelik171
438cemre171
439Berko171
440Suheda171
441Gürkan170
442Serhat170
443yusufi169
444Mina169
445poyraz169
446Mustafa Çınar ozkan169
447Eymen169
448Eso168
449kerem167
450Roseanne Park167
451İlkan167
452löomm167
453Egemen SARAÇOĞLU166
454Kazım d166
455Buket166
456Cemre165
457sarp165
458Ertuğ165
459rüzgar165
460Serap Demir165
461metehan164
462Hvhvhv164
463Ee164
464fatış164
465Görkem Kurt163
466lıkjlhujy163
467y163
468Eylül Karakır163
469Yalçın162
470Masal162
471e162
472HÜSAMEDDİN 5/G161
473Zehra161
474j161
475Ranim160
476Bahadır160
477ilayda160
478Eymen Işık Adar160
479Kuttik160
480Beray159
481rana159
482Merve Nur159
483Cengizhan159
484yunus159
485a159
486SİMAY USLU159
487Zeyneb USTAALİOĞLU159
488aynur159
489Ece159
490Mustafa Enes158
491E158
492Tuba158
493ayşe<3158
494Yağzel158
495Ali Efe İnceoğlu158
496zenia158
497Firdevs Sena157
498Defne157
499Mt157
500[email protected]157