8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
28

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

DPY 2019

Atatürk’ün Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir.” sözü Atatürk ilkelerinin temel esaslarından hangisiyle ilişkilendirilebilir?

2 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

“Dünya uygarlık ailesinde saygın yer sahibi olmaya layık Türk milleti, evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki cins kuruma bölmeye katlanabilir miydi? Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”

Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin Atatürk’ün bu düşüncesi doğrultusunda yapıldığı söylenebilir?

3 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesiyle, egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete  ait olduğu vurgulanıp yürütme ve yasama güçleri TBMM’ye verilmiştir. 1876 tarihli Kanun-i Esasi’nin kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili maddeleri yürürlükten  kaldırılmamıştır. Böylece düzenlenmeyen konular için Kanun-i Esasi hükümlerinin geçerli olması sağlanmıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

4 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

  1. Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez.
  2. Özel sektörün yetersiz kaldığı durumlarda, yatırımların devlet tarafından yapılmasını öngörür.
  3. Her alanda değişime ve gelişime dayanır.

Numaralanmış yerlere hangi Atatürk ilkeleri yazılmalıdır?

5 / 25

Kategori: 847 Sağlık Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleşen,

Savaş nedeniyle öksüz ve yetim kalan çocuklar için Himaye-i Etfalin (Çocuk Esirgeme Kurumu) açılması
Halk arasında yaygın ve ölümcül olan verem hastalığını önlemek ve tedavi etmek için Veremle Mücadele Cemiyetinin kurulması

faaliyetleri Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi niteliği ile ilişkilendirilebilir?

6 / 25

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

DPY 2019

Atatürk’ün Hatay sorunuyla ilgili: “Ben toprak büyütme meraklısı değilim... Antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Meclis kürsüsünden söz verdim: Hatay’ı alacağım.” sözleri Atatürk’ün aşağıdaki özelliklerinden hangileriyle  ilişkilendirilebilir?

7 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Jön Türklere göre azınlıkların isyan etmesinin temel nedeni, padişahın ülkeyi tek başına yönetmesiydi. Onlara göre azınlık isyanlarının önlenebilmesi için Avrupa’da olduğu gibi bir anayasa hazırlanmalı, meclis açılmalı ve bu mecliste azınlıklara da temsil hakkı  verilmeliydi.

Aşağıdakilerden hangisi Jön Türklerin bu düşüncelerinin etkisiyle ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir?

8 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

“Okul genç beyinlere, insanlığa hürmeti, millet ve memleket sevgisini, şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman onu kurtarmak için takip edilecek en uygun, en güvenli yolu öğretir.”

Atatürk bu sözüyle eğitimin gençlere aşağıdakilerden hangisini kazandırdığını belirtmemiştir?

9 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış!” sözü doğrultusunda Türkiye’nin takip ettiği dış politika yöntemidir?

10 / 25

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

DPY 2019

Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda Boğazlar ve İstanbul’un, İtilaf Devletleri tarafından TBMM yönetimine bırakılması, aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olabilir?

11 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2019

Amasya Görüşmelerinden sonra Temsil Kurulunun çalışmalarını Ankara’dan yürütmesine karar verildi. Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi seçildi çünkü İstanbul’da açılacak olan Mebusan Meclisinin çalışmaları daha yakından izlenebilecekti. Demir yolu ile değişik yerlerle bağlantı da kolay sağlanıyordu. Ayrıca Yunanlılarla savaşılan Batı Cephesi’ne yakındı. Henüz işgal edilmemişti ve bu nedenle haberleşme olanakları uygundu.

Bu bilgiye göre Millî Mücadele’nin merkezi seçilmesinde Ankara’nın hangi özellikleri etkili olmuştur?

12 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2019

“Ulusun davranışını ve durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş ulusal bir kurulun varlığı çok gereklidir.”

Aşağıdakilerden hangisi Amasya Genelgesi’nin bu maddesinin uygulamaya geçtiğinin kanıtıdır? 

13 / 25

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

DPY 2019

Tablo: Büyük Taarruz’da Türk ve Yunan
Ordularının Askerî Varlıkları

Askerî Varlıklar Türk Kuvvetleri Yunan Kuvvetleri
Subay 8.659 6.564
Er 199.283 218.000
Tüfek 100.352 83.000
Hafif Makineli Tüfek 2.025 3.113
Ağır Makineli Tüfek 839 1.280
Top 340 418
Uçak 3 50

Tabloya göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

14 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Fransız İhtilali; yeni bir devlet anlayışı ve yeni bir dünya görüşü ortaya koyarak tek kişinin egemen olduğu kökleşmiş siyasal düzeni yıktı. Fransa sınırlarını aşarak dünyaya yayıldı. Fransız İhtilali’nin temel dayanağı “millî irade” kavramı oldu. Bu süreçte Fransa Anayasası, bütün yönetimlerin kaynağını milletten aldığını ve kanundan daha üstün bir otorite olmadığını vurguluyordu.

Buna göre Fransız İhtilali ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

15 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2019

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
Ziraat okullarının açılması
Makineli tarıma geçilmesi ve tarım makinelerinin ülkemizde üretilmesi
Çiftçiden alınan aşar vergisinin kaldırılması
Ziraat Bankası sermayesinin tarım dışı alanlarda kullanılmaması
Buna göre;
I. Tarımın geliştirilmesi amaçlanmıştır.
II. Çiftçinin eğitimine önem verilmiştir.
III. Geleneksel tarım anlayışı benimsenmiştir.
IV. Çiftçinin üzerindeki ekonomik yük artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

16 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2019

Türkçülük akımı, özellikle II. Meşrutiyet Dönemi’nde gelişmiştir. Bu akımının öncüleri; dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak devleti ayakta tutmayı istiyorlardı. Bunun için Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandırmayı, bu bilinçle Türk ulusuna siyasi bir canlılık getirmeyi ve milliyetçi isyanlarla dağılmakta olan devleti kurtarmayı hedefliyorlardı.

Bu bilgilerden Türkçülük akımı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılabilir?

17 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2019

Erzurum Kongresi’nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisiyle “manda ve himaye” düşüncesi reddedilmiştir?

18 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2019

I. İnönü Zaferi yeni kurulan düzenli ordunun ilk askerî başarısı oldu. Bu zafer sonunda halkın TBMM’ye olan güveni ve umutlarıyla orduya katılım arttı. 20 Ocak 1921’de TBMM’nin çalışmalarını hukuksal bir zemine oturtan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun (1921 Anayasası) ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nın kabulü gerçekleşti.

Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

19 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2019

Misak-ı Millî’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi halkın kendi geleceğine karar vermesi ile ilgilidir?

20 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2019

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın “Osmanlı  ordusu terhis edilecek; bütün savaş gemilerine, ordunun taşıt, araç gereç, silah ve cephanesine el konulacak.” maddesi aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

21 / 25

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2019

Mustafa Kemal, öğrenim hayatı boyunca sadece okul çalışmaları ile yetinmemiştir. Okul  dışında Fransızcasını geliştirmeye çalışmış, matematiğe ve tarih derslerine ilgi duymuştur. Bilgisini genişletmek, kültür seviyesini yükseltmek için çevresinde çıkan yayınları  takip etmiştir. Aynı zamanda Fransız aydınları J.J. Rousseau, Voltaire ve Montesquieu’nun eserlerini okumuştur. Böylece yeni tanıştığı milliyetçilik, eşitlik, özgürlük ve ulusal egemenlik kavramlarını öğrenmiştir. Çağdaş Türkiye’yi kurma çalışmalarında bu fikirlerden ilham almıştır.

Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in;
I. Barışsever olması,
II. Farklılıklara ve yeniliğe açıklığı,
III. Öğrendiklerini uygulamaya çalışması,
IV. Açık sözlülüğü
özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

22 / 25

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

DPY 2019

Mustafa Kemal’in;
Şam’da görevliyken Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması,
Erzurum ve Sivas kongrelerini düzenlemesi
aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

23 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2019

“Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkisinden yüksek bir muameleye layık sayılmaz.”

Mustafa Kemal’in bu sözü aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir?

24 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2019

Cumhuriyet yönetimi, gücünü halktan alan, halk iradesine dayanan bir yönetim biçimidir.

Buna göre aşağıdaki inkılaplardan hangisi cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir?

25 / 25

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

DPY 2019

“Şüphesiz, hukukumuza, şeref ve değerimize saygı gösterildikçe karşılıklı saygıda asla kusur etmeyeceğiz.” Atatürk’ün bu sözü Türk dış politikasının hangi temel ilkesiyle ilişkilendirilebilir?

Ortalama skor 60%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1SAMİ 96 %24
2İsim96 %24
3Ayşe Nur92 %23
4D92 %23
5Sl84 %21
6[email protected]80 %20
7mese80 %20
8AHMET KARACA80 %20
9A76 %19
10deneme68 %17
11b68 %17
12İnci Dilara68 %17
13D68 %17
14Eren56 %14
15cem ada56 %14
16yh52 %13
17Ceren48 %12
18Medine48 %12
19Gülay Önal44 %11
20sultan44 %11
21[email protected]42 %10.5
22[email protected]40 %10
23EE36 %9
24S28 %7
25Turan16 %4
26B16 %4

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4713
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR664
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G559
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d452
24deniz439
25serseri436
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
51Se sdd335
526\\a334
53Alper333
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59Zafer Ege Küçük 320
60yağmur yılmaz318
61Ömür317
62cansu314
63Benkim1232313
64d308
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68ali299
69Mirac Muhammet Topçu297
70m296
71İbrahim295
72Mert 7F294
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75ahmet 288
76Hasan288
77Bilal283
78a282
79emine280
80beloo278
81cesur278
82F275
831275
84Ekin272
85Gökay270
86gürkan270
87canan kara270
88Tuba 269
89Buğra efe268
90Dilek 266
91Ecrin Karabacak 6-F266
92Zehra Reyyan Yanmaz264
93bbbbbbb264
94Görkem263
95kaan263
96Ramazan Sevindir262
97sılanur262
98Sayed osman261
99Zeren ERTUĞRUL261
100esra260
101Ahmet Burak258
102eylül sude258
103Melek çakır257
1046f256
105Guııoı256
106bilinmeyen255
107hjk254
108İbrahim253
109B252
110m252
111Meryemnur 251
112mehmet251
113Muhammed başçi 250
114Ü250
115Yağmur Ceylan249
116Furkan Alper 247
117YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
118mnş245
119Zehra Belinay Develi245
120Deniz Kılıç 243
121Normal_bir_insan241
122Betül ŞEKERCİ237
123Elif237
124Nilda Ece Yılmaz237
125Elif237
126Buseyne hasnavi236
127IntelligenceBox234
128Yunus Emre Göktaş233
129Aslı Beyza Güneş232
130Ayşe232
131Öykü232
132Elif Tuana Kafşakoğlu231
133Tahir231
134Beren KOÇ230
135Mürşit Parlakgün230
136Fdjfyyt229
137H228
138f228
139tarık topçu227
140Yiğit Alperen Kırpık227
141Emine naz 225
142Cihan Arda Demirel225
143Fatma225
144Mustafa Osanmaz224
145MERVE224
146Şura Baynal224
147mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
148Afra Fatıma Oflaz 222
1492222
150G221
151Kd221
152Batuhan 220
153Rabia220
154duru220
155Azad220
156Mihrap Karaman218
157Ezda218
158Sultan Ekin217
159Erdem yücel217
160Doğa ÇAM217
161Hatice Nur Yurt216
162Yusuf216
163Sabire215
164lara215
165Azra bolat215
166haççik215
167Yağmursu214
168ilayda214
169sümeyye214
170Makbule213
171Akay Yalçın213
172Rumeysa Akgün213
173yusuf211
174Hazal210
175İrem209
176Efecan209
177Elifnur kara209
178Gülistan Nursu Ertürk209
179cemada209
180Ahmet Yusuf208
181Abdulgani kit207
182kjk206
183Bekirhan206
184a206
185Eren ÖZ 6/F206
186Arda205
187Yaren Yener204
188Ömer Enes ÇAKAL204
189Gamze203
190DORUK ALİ TANDOĞAN203
191cengiz203
192Kaan Yılmaz202
193CEMRE 201
194Nida201
195Yağmur Alkaşı 201
196Aslıhan201
197Eren Müjdeci 201
198Mete Büyükkasim 201
199Hüseyin emre bulgurcu 200
200T200
201beren su oturak199
202Uras hıdır199
203.199
204Çağan199
205Firdevs öz198
206macide198
207ege hayal198
208A198
209Mesude198
210azad196
211A196
2126a196
213Vedat194
214Kaan görkem BARIŞ194
215KAYRA194
216Deniz Ayabaktı 194
217Meryem ulaş193
218KEREM BJK193
219ela193
220Eliz190
221Kardelen190
222Elif190
223Defne Su Güzel190
224TuanaTuna 190
225A190
226efe189
227Oğuzhan yüksel188
228Ahmet188
229Damla188
230mehmet fatih188
231Asya Yolcu187
232MHD HANI HALIMEH186
233Erdem 186
234fvodk186
235yylyş186
236Hasan185
237sevde185
238Dosyal185
239MİNA SU CAV185
2408d185
241Enes184
2426/A184
243Elif KERKÜT183
244halit183
245Ahmet Kadir Yabaş183
246Deniz183
247ecem183
248Ahmet SERİN 182
249nehir182
250Şeyma Nur Akkaya182
251Hira Nur Avcı 182
252Sezgin181
253YILDIZ8I180
254Mert ali180
255Ecrin üst180
256asd180
257şevval180
258Mücteba Tabak 179
259Hedibe Taş179
2608a179
261Hatice azra çiçek 178
262Ali Efe İnceoğlu178
263Okyanus177
264salih177
265Yiğit ÖZER177
266a177
267arda177
268Ilım Beyza Dikye176
269Melisa 176
270rumeysa176
271Furkan Yürük175
272Ömer Mert Arslan175
273Arda175
274Burak 175
275BUSE 174
276cibril174
277Ecrin Vahide AVAROĞLU174
278azra173
279Zehra173
280Aysel Karasu173
281Ece Duru Gürpüzer173
282Elif172
283sude172
284Ece 172
285Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
286a172
2877A172
288Mahsun 171
289k171
290İrfan171
291Yaren170
292Ahmet Orkun170
293İrem170
294Bahar 169
295Aslı Buğlem Akdeniz169
296Hshs169
297Büşra168
298Yakup168
299kutay168
300Hasan tuna Gövenç 167
301lwooe166
302Kaan Düztaş166
303Emre ÇOBANOĞLU166
304Süleyman Arif ARARAT165
305EMİR GÖSTERİCİ165
306Dilay165
307Süleyman165
308furkan164
309uğr164
310ferhat164
311Tuanna Aylan163
312Arda Özvurgun 5/C163
313Ebrar YAVUZ163
314Nilay163
315M.Said 6-f162
316Nil Er162
317T162
318a162
319ş162
320Turkay161
321Öykü 160
322Batuhan çalımlı160
323Hiranur Kendir160
324Recep160
3258 b160
326Feride Melek 159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460Oyku137
461abdurahman egetas136
462jinou136
463Sılanur soylu 136
464ZÜLAL136
4655/E136
466Canan akdağ136
467Ceylin136
468g136
469Erdoğan135
470sinem135
471Yunus emre135
472Ömer Faruk135
473Zülal135
474İbrahim Emin SIĞINDIM135
475Ledeyna Güner135
476ECRİN ÖZDEN 6/A135
477eren135
478d135
479Ruken 134
480Ceylin134
481Yiğit Can Özdemir134
482ceyhun134
4838A134
484ahmet134
485a134
486Miray Küni133
487Yasin Mehmet pisil133
488Sağane lağ133
489Elif133
490İrem133
491kks133
492r133
493BELİNAY ÇELİK132
494Beyzanur132
495Ceyda Ercin132
496Gülsu132
497almina132
498SEMİH ASAF BULUN 132
499eertuuk132
500çiğdem132