8. Sınıf 1. Ünite Örnek Sorular Testi 1

  • Bu test  LGS sınavlarına yönelik MEB tarafından yayınlanan örnek sorulardan oluşturulmuştur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
/10
12 oylar, 3.5 ortalama
167
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 1. Ünite Testi

8. Sınıf 1. Ünite Örnek Sorular Testi 1

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

MEB Aralık 2020

1789 Fransız İhtilali’nden sonra ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin etkisiyle Balkanlardaki gayrimüslim milletler Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmaya başlamışlardı. Bu durum karşısında devletin birliğini muhafaza edebilmek ve yeni şartlara uyum sağlayabilmek için Avrupa’nın da etkisiyle 3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. Tanzimat ile birlikte din ve mezhep ayrılığının ortadan kaldırılması, hukuksal eşitliğin sağlanması amaçlanmıştır. Daha sonra ise 28 Şubat 1856’da Islahat Fermanı ile gayrimüslim halka yeni haklar verilmiş, bütün siyasal ve sosyal düzenlemeler 1876’daki Kanun-ı Esasi ile birlikte hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Bütün bu uygulamalardaki esas amaç, Müslim ve gayrimüslim halkın Osmanlılık üst kimliği ile ortak bir vatandaşlık etrafında birlikteliğini sağlamak olmuştur. Bunun sonucunda oluşan Osmanlıcılık fikri, aydınlar ve yöneticilerin öncülüğünde imparatorluğun birliğini sağlamak amacıyla bir çözüm olarak gündeme gelmiştir.

Bu bilgilere göre,

I. Fransız İhtilali’nin olumsuz etkileri hukuki düzenlemeler ile engellenmeye çalışılmıştır.
II. Osmanlıcılık düşüncesiyle gayrimüslim halkın ayrılıkçı düşüncelerinin önüne geçilmiştir.
III.Ortak vatandaşlık bilinci dinî inanç, soy ve kültür birliği temel alınarak oluşturulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

MEB Aralık 2020

Gençlik döneminde Mustafa Kemal’in düşünce dünyasını etkileyen önemli olaylardan biri de 1897’deki Türk-Yunan Savaşı’dır. Osmanlı ordularının ilerleyişi karşısında tutunamayan Yunan kuvvetleri ateşkes istemek zorunda kalmış ve Rusya’nın da talebi üzerine Osmanlı ordusu, ilerleyişini durdurmuştur. Ancak savaş meydanında elde edilen zafere karşılık masa başında aynı başarı gösterilememiştir. İmzalanan İstanbul Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti savaş sırasında ele geçirmiş olduğu bölgeleri boşaltacak ve kendisine ait olan Girit Adası’na özerklik verecektir. Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Kemal antlaşmanın sonucundan büyük bir üzüntü duymuştur.

Bu durum Mustafa Kemal’in aşağıdakilerden hangisinin önemini kavramasını sağlamıştır?

3 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

MEB Aralık 2020

Mustafa Kemal, Osmanlı ordusunu temsilen Fransa’da Picardie Manevraları’na katılır (10 Eylül 1910). Bu, onun Batı Avrupa ile ilk temasıdır. Mustafa Kemal, Fethi Bey’le beraber yaptıkları İsviçre, Belçika ve Hollanda’yı da içine alan 14 günlük bir seyahatten  sonra vatana döner. Manevralardan çıkardığı sonuç acıdır. “Bu kadar hazırlık barış için yapılmaz. Aklımızı başımıza almalıyız. Çıkacak savaş bütün dünyayı ateşe atabilir ve biz bunun dışında kalamayız.”

Picardie Manevraları sonrası söylediklerine bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

MEB Aralık 2020

İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etme girişimi sırasında izlediği yollar aşağıdaki haritada verilmiştir.

Avrupalı devletler, keşfettikleri yeni topraklarda yürüttükleri sömürgecilik ve kolonicilik faaliyetleri sayesinde büyük bir zenginliğe kavuşmuştur. Avru pa’nın, sömürge topraklarından elde ettiği zenginlik, Avrupa’da bir refah ortamı oluşturmuştur. Bununla birlikte kömür ve demir başta olmak üzere maden kaynaklarının zenginliği, sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji ve demir ihtiyacının düşük maliyetle karşılanmasını sağlamıştır. Bu madenlere sahip İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler gerek demir sanayisinde gerekse buhar gücü ile işleyen makinelerin çalışması için ihtiyaç duyulan enerji kaynağının temininde avantaj elde etmişlerdir.

Buna göre Avrupa’da Sanayi İnkılabı’nın gerçekleşmesinde,

I. Enerji kaynaklarının varlığı
II. Yeterli sermaye birikiminin oluşu
III.Teknolojik gelişmenin sağlanması

durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

MEB Aralık 2020

Kız kardeşi Makbule Atadan, Mustafa Kemal’in çocukluğuna dair şunları anlatıyor:
“Hiç unutmam. Bir kış gecesi, büyük kardeşim sobaya birkaç odun attıktan sonra mindere oturmuş ve kitaplarını
karıştırmaya başlamıştı. Annem sordu:
— Ne okuyorsun oğlum?
Büyük kardeşim hemen cevap verdi:
— Tarih… Plevne Muharebeleri, Osman Paşa…
Annem bir şey söylemedi ve derin düşüncelere daldı. Sonra yerinden kalkarak büyük kardeşimin saçlarını okşadı:
— İnşallah sen de onun gibi olursun Mustafa’m, dedi.”

Bu hatıradan,

I. Mustafa Kemal, öğrenmeye meraklı bir kişiliğe sahiptir.
II. Zübeyde Hanım oğlunun tarih okuma hevesinden etkilenmiştir.
III.Mustafa Kemal’de çocukluk yaşlarından itibaren tarih bilinci oluşmaya başlamıştır.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

6 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

MEB Ocak 2021

Trablusgarp Savaşı’nın (1911-1912) temel nedeni siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya’nın sömürge arayışı içinde olmasıdır. Bu nedenle İtalya; Trablusgarp’ın coğrafi yakınlığı, Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp toprağı ile karadan bağlantısının olmaması ve donanmasının zayıflığı gibi nedenlerle Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle İtalya ile ilgili,

I. Trablusgarp halkı ile tarihî ve kültürel bağlarını kullanmaya çalışmıştır.
II. Savunmasız olduğu düşüncesiyle Trablusgarp’a göz dikmiştir.
III.Ekonomik kaygılarla Trablusgarp’a saldırmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

MEB MAyıs 2020

Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanı sıra demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler, farklı milletlerin bir arada yaşadığı Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu.

Verilen bilgide Selanik’in, aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmamıştır?

8 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

MEB Ocak 2021

Millî şair olarak bilinen Mehmet Emin Yurdakul’un şiirleriyle okul yıllarında tanışan Mustafa Kemal, onun için: “Şiirlerinde bana millî benliğimin gururunu tattıran ilk anlatımı bulmuştum.” demiştir.

Buna göre Mehmet Emin Yurdakul’un Mustafa Kemal’de,

I. vatan sevgisi
II. millî şuur
III.adalet

duygularından hangilerinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

MEB Ekim  2019

Haritada Mustafa Kemal’in doğduğu ve ilk çocukluk yıllarının geçtiği Selanik şehrine ait bazı bilgiler verilmiştir.

Bu haritaya göre Selanik ile ilgili,

I. Ticaretin en yoğun yaşandığı şehirdir.
II. Kültürel gelişmeler yayılma imkânı bulmuştur.
III.Farklı dinlere mensup insanların kaynaştığı bir şehirdir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

Question Image

10 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

MEB Ocak 2021

Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alarak giderlerini karşılamaya çalıştı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alınan borçlar büyük oranda israf edildi. Devlet, otuz yıl içinde borçlarının faizini dahi ödeyemez hâle gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler Osmanlı yönetiminin çağrısıyla bir araya gelerek Düyûn-u Umûmiye adında uluslararası bir teşkilat kurdular. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat, vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu.

Buna göre XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

0%