Devletin Ortak Yaşam İçin Yaptığı Çalışmalar

Devletin, ortak yaşam gereksinimlerini karşılamaya yönelik faaliyetleri, vatandaşların sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını korumak, refahlarını artırmak ve toplumsal dayanışmayı sağlamak için yürüttüğü hizmetlerdir. Bu faaliyetler, sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletin temel görevleri arasında yer alır. Devletin, ortak yaşam gereksinimlerini karşılamaya yönelik faaliyetleri şunlardır:

 • Eğitim: Devlet, herkesin eğitim hakkına sahip olduğunu kabul eder ve eğitimi zorunlu, parasız ve eşitlikçi bir şekilde sunar. Devlet, özel eğitim gerektiren bireylere de destek eğitim programları uygular.
 • Sağlık: Devlet, herkesin sağlık hakkına sahip olduğunu kabul eder ve sağlık hizmetlerini ücretsiz veya uygun fiyatlı bir şekilde sunar. Devlet, sağlık altyapısını geliştirir, koruyucu ve tedavi edici hizmetler verir, sağlık sigortası sistemi kurar.
 • Sosyal güvenlik: Devlet, herkesin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu kabul eder ve sosyal güvenlik hizmetlerini geniş kapsamlı ve adil bir şekilde sunar. Devlet, işsizlik, hastalık, yaşlılık, ölüm, engellilik gibi durumlarda vatandaşlara maddi destek sağlar.
 • Çevre: Devlet, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu kabul eder ve çevre hizmetlerini etkin bir şekilde sunar. Devlet, çevreyi korur, kirliliği önler, doğal kaynakları rasyonel bir şekilde kullanır, çevre bilincini artırır.
 • Kültür: Devlet, herkesin kültürel haklara sahip olduğunu kabul eder ve kültür hizmetlerini çeşitli ve demokratik bir şekilde sunar. Devlet, kültürel mirası korur, kültürel çeşitliliği destekler, kültürel faaliyetleri teşvik eder, kültürel altyapıyı geliştirir.

Devletin, ortak yaşam gereksinimlerini karşılamaya yönelik bir dizi faaliyeti bulunmaktadır. Bu faaliyetler, toplumun refahını artırmak, kamu hizmetlerini sunmak, vatandaşların haklarını korumak ve genel olarak toplumsal iyiliği sağlamak amacıyla yürütülür. İşte devletin ortak yaşam gereksinimlerini karşılamaya yönelik bazı faaliyetlerinin örnekleri:

 1. Eğitim:
  • Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim gibi temel eğitim hizmetlerinin sunulması.
  • Eğitim kurumlarının fiziksel altyapısının geliştirilmesi ve bakımı.
  • Eğitim programlarının ve müfredatın belirlenmesi.
  • Öğrencilere burs ve eğitim desteği sağlanması.
 2. Sağlık:
  • Sağlık hizmetlerinin sunulması, hastanelerin işletilmesi ve sağlık personelinin istihdamı.
  • Aşı programları, sağlık taramaları ve hastalık kontrolü gibi önleyici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi.
  • Kamu sağlık politikalarının oluşturulması ve uygulanması.
  • İlaç ve tıbbi malzemelerin dağıtımı ve denetimi.
 3. Çevre:
  • Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması.
  • Çevresel kirliliği önlemek için yasal düzenlemelerin yapılması ve denetlenmesi.
  • Çevre bilincini artırmak ve çevresel sorunlara çözüm bulmak için eğitim programları düzenlenmesi.
  • Yeşil alanların korunması ve şehir planlamasında çevresel faktörlerin dikkate alınması.
 4. Toplumsal Güvenlik ve Adalet:
  • Yasaların oluşturulması, yürürlüğe konulması ve uygulanması.
  • Polis teşkilatının işletilmesi ve kamu düzeninin korunması.
  • Cezaevlerinin işletilmesi ve cezaevi reformlarının yapılması.
  • Sosyal yardım programları ve refah hizmetlerinin sunulması.
 5. Ulaşım ve Altyapı:
  • Yolların, köprülerin, demiryollarının ve diğer ulaşım altyapısının inşası ve bakımı.
  • Enerji altyapısının geliştirilmesi ve enerji tedarikinin sağlanması.
  • Su ve kanalizasyon sistemlerinin işletilmesi ve temiz suyun temini.

Devletin bu gibi faaliyetleri, toplumun ortak yaşam gereksinimlerini karşılamak ve genel refahı artırmak için önemlidir. Bu faaliyetler, kamu hizmetleri olarak adlandırılır ve vergi gelirleri ve diğer kamu kaynaklarıyla finanse edilir.

 

Yurttaşların vergi verme sorumluluğunu yerine getirmesi, birçok açıdan önemlidir ve aşağıdaki nedenlerle vurgulanabilir:

 1. Kamu Hizmetlerinin Finansmanı: Vergi gelirleri, kamu hizmetlerinin finansmanında temel kaynaklardan biridir. Eğitim, sağlık, güvenlik, altyapı gibi birçok kamu hizmeti, vergilerin toplanmasıyla finanse edilir. Dolayısıyla, vergi verme sorumluluğunu yerine getirmek, toplumun genel refahını artırmak için önemlidir.
 2. Adil Gelir Dağılımı: Vergi sistemi, gelirin adil bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Geliri yüksek olan bireylerin daha fazla vergi ödemesi, toplumun daha eşitlikçi bir yapıya kavuşmasına katkı sağlar. Vergi verme sorumluluğunu yerine getirmek, sosyal adaletin ve gelir dağılımının dengelenmesine yardımcı olabilir.
 3. Kamu Hizmetlerinden Yararlanma: Vergi verme sorumluluğunu yerine getiren bireyler, vergilerin toplanmasıyla finanse edilen kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptirler. Bu hizmetler arasında sağlık hizmetleri, eğitim imkanları, altyapı hizmetleri ve kamu güvenliği bulunur.
 4. Kamu Maliyesinin Sürdürülebilirliği: Vergi gelirleri, devletin kamu harcamalarını finanse etmek için temel kaynaklardan biridir. Vergi gelirlerinin düzenli olarak toplanması, devletin mali disiplinini korumasına ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini sağlamasına yardımcı olur.
 5. Demokratik Katılımın Teşviki: Vergi verme, vatandaşların devlet yönetimine katılımını ve demokratik süreçlere katkı sağlar. Vergilerin nasıl kullanılacağına dair kararlar, toplumun genel taleplerine ve ihtiyaçlarına dayalı olarak alınır. Vergi verme sorumluluğunu yerine getirmek, bu süreçte aktif bir rol oynamak anlamına gelir.

Sonuç olarak, vergi verme sorumluluğunu yerine getirmek, toplumun genel refahını artırmak, adil bir gelir dağılımı sağlamak, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkını güvence altına almak, kamu maliyesinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve demokratik süreçlere katılımı teşvik etmek için önemlidir.

 

Kamu malının kullanımında israfın önlenmesi, kamu malî yönetimi ve kontrolü ile ilgili kanunlar ve etik değerler çerçevesinde ele alınmaktadır. Kamu malının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri kapsamında ele alınmaktadır. Ayrıca, gıda kayıplarının ve israfının önlenmesi için ulusal strateji belgeleri ve eylem planları da bulunmaktadır. Bu belgeler, kamu malının kullanımında israfın önlenmesi amacıyla çeşitli tedbirlerin alındığını göstermektedir. Yurttaşların da kamuya ait malların kullanımında israfı önlemek için etik değerlere saygı göstermeleri ve malın gereksiz yere tüketilmemesi konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.