844 Eğitim ve Kültür Alanında Yenilikler Online Kazanım Testi

İTA.8.4.4. Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
a) Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf İnkılabı, Millet Mektepleri, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu ele alınır.
b) 1933 Üniversite Reformu’ndan hareketle Atatürk’ün bilimsel gelişme ve kalkınmaya verdiği önem vurgulanır.
c) Atatürk’ün güzel sanatlara ve spora verdiği önem örneklerle açıklanır.

 

/15
2 oylar, 3 ort
38

844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

844 Eğitim ve Kültür Alanında Yenilikler

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilk yıllarında çok yönlü yetiştirilmesi planlanan yeni neslin spor bilinci ve kültürünün oluşumuna önem verildi.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi doğrultusunda yapılan çalışmalara örnek olarak gösterilebilir?

2 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilk yıllarında okuma yazma bilen kişi sayısı çok azdı. Bu durum toplumsal gelişmenin önündeki en büyük engeldi. 

Bu engel, aşağıdaki çalışmalardan hangisi ile aşılmaya çalışılmıştır?

3 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk’ün çalışmalarından hangisi millî kültür ve millî kimlik oluşturma amacına yönelik değildir?

4 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk, Türk milletinin köklü ve zengin bir tarihe sahip olduğunun farkındaydı. Ayrıca Türklerin tarih boyunca kurdukları devletlerin dünya medeniyetine yaptıkları katkıların ve insanlığa hizmetlerinin yeterince anlatılamadığını düşünüyordu. Bu nedenle de Türk tarihinin araştırılarak milletimizin kültürel zenginliğinin bir an evvel gözler önüne serilmesini istiyordu.

Verilen açıklama, aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?

5 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

“Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.”

Mustafa Kemal bu sözüyle üniversitelerde aşağıdaki niteliklerden hangisine sahip kişiler yetiştirilmesini istemiş olamaz?

6 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk’ün öncülüğünde 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kuruldu. Kurumun adı 1935’te Türk Tarih Kurumuna çevrildi. Kurum Türklerin dünya medeniyetine katkılarının ortaya çıkarılıp bunun hem yeni nesillere aktarılması hem de dünyaya  duyurulması için çalıştı.

Verilen bilgiden Türk Tarih Kurumu hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet öncesi dönemde ülkemizdeki eğitim kurumları incelendiğinde dinî eğitim veren medreseler, Batı tarzında eğitim veren mektepler ve azınlıklar ile yabancılara ait okullar bir arada bulunmaktaydı. Eğitimdeki bu çok başlılık nedeniyle öğrenciler farklı dünya görüşlerine sahip kişiler olarak yetişiyorlardı. 

Bu durumu ortadan kaldırmak için cumhuriyet döneminde yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Millet Mekteplerinde okuma yazma ve yeni Türk  alfabesini bilmeyen yetişkinlere okuma yazma öğretilmiştir.

Verilen bilgiye göre, Millet Mektepleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Mustafa Kemal, başöğretmen olarak kara tahtanın başına geçerek Harf İnkılabı’nın başarısı için çaba harcamıştır.

Mustafa Kemal, bu tutumuyla,

I. Yeni Türk alfabesinin kısa sürede tüm vatandaşlar tarafından öğrenilmesi
II. Tarihin bir bütün olarak değerlendirilmesi
III. Çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlenmesi

amaçlarından hangilerine ulaşmayı hedeflemiştir?

10 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Harf İnkılabı’ndan sonra Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve Halkevlerinin açılması aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkı sağlamıştır?

11 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Çünkü Atatürk güzel sanatları, milletimizin tanınmasının ve çağdaş milletler arasında hak ettiği yeri alabilmesinin bir aracı olarak görüyordu.

Bu açıklamayı yapan bir kişi, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiştir?

12 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

“Millî duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin millî ve zengin olması, millî duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.”

Atatürk’ün bu sözleri doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?

13 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Atatürk’ün temel hedefi, en hayati meselesi, Türkiye’yi çağdaş medeniyet ve kültürün bir parçası hâline getirmekti. Bunun yolu bilim ve teknolojiden geçmekteydi.

Bu amaca yönelik olarak aşağıdaki çalışmalardan hangisi gerçekleştirilmiştir?

14 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

“Eğitim öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir millet yapmaya imkân aramak boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı?”
Mustafa Kemal

Mustafa Kemal bu sözleriyle 3 Mart 1924 tarihinde yapılan yeniliklerden hangisinin gerekçesini belirtmiştir?

15 / 15

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Mustafa Kemal, TBMM’de yaptığı bir konuşmada şöyle demiştir:

“Üniversite oluşumuna verdiğimiz önemi ifade etmek isterim. Yarım önlemlerin kısır olduğuna şüphe yoktur. Bütün işlerimizde olduğu gibi eğitim ve üniversitede de radikal önlemlerle yürümek kesin kararımızdır.”

Mustafa Kemal, bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

0%