841 Laiklik İlkesi Kazanım Pekiştirme Testi

8. Sınıf 4. Ünite 1. kazanım olan ve Atatürk İlkeleri konusundaki Laiklik ilkesi ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
2 oylar, 5 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

841 Atatürk İlkeleri

841 Laiklik İlkesi Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Laiklik ilkesi doğrultusunda;

  • Saltanatın Kaldırılması
  • Medeni Kanunun Kabulü
  • Hilafetin kaldırılması
  • ............?...............

yenilikleri yapılmıştır.

“?” işaretli kutuya aşağıdakilerden hangisini yazamayız?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Laiklik, devletin dini kurallara bağlı kalmaksızın yönetilebilmesini öngören, inanç ve ibadet özgürlüğünü garanti altına alan bir düşünce sistemidir.

Buna göre Atatürk döneminde gerçekleştirilen,

I. Medreselerin kapatılması

II. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması

III. Miladi Takvim'in kullanılmaya başlanması

gelişmelerinden hangilerinin Laiklik ilkesi ile or­taya konulan düşünce sistemini destekler nitelikte olduğu söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk'ün laiklik anlayışında;

I. İnanç özgürlüğünü sağlamak

II. Yöneticileri iş ve eylemlerinde serbest bırakmak

III.Toplumun yönetilmesinde akıl ve bilimi rehber almak

IV.Milli ekonomiyi koruyacak tedbirler almak

gibi unsurlardan hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Laiklik ilkesinin esası din ve devlet işlerinin ayrılma-sını sağlamak, din ve inanç özgürlüğü getirmektir.

Aşağıdakilerden hangisi, bir toplumda laiklik ilkesinin uygulandığını kanıtlayan gelişmelerden biri değildir?

5 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk'ün laik devlet anlayışına göre yasalar din kurallarına değil, akıl ve bilime dayanmalı­dır. Şeyhlik, müritlik, dervişlik gibi adlar altında hiçbir iş yapmadığı halde halktan büyük ba­ğışlar toplayan kişiler engellenmelidir. Hiç kim­se din ve inancından dolayı ayrımcılığa uğramamalıdır.

Buna göre Atatürk'ün, laik devlet düzeni ile aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savu­nulamaz?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Laiklik, devletin her türlü inanca eşit uzaklık­ta olmasını, din ve vicdan hürriyetinin sağ­lanmasını amaçlamıştır.

Buna göre,

I. "Devletin dini  İslam'dır."  Maddesinin anayasadan çıkarılması,

II. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabulü,

III. Tekke ve zaviyelerin kapatılması

uygulamalardan hangisi ya da hangileriyle bu amaca ulaşılmak istendiği söylenemez?

7 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Laiklik ilkesi ile devlet, çeşitli dinler, inançlar karşısında tarafsız kalır. Devletin resmi bir dini yoktur. Din ve mezhep kavgalarına karşıdır.

Buna göre laik devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisini des­teklemez?

8 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Devlet her türlü dinsel inanç, karşısında tarafsız kalır ve bu dinlere bağlı olanlar arasında ayrım yapmaz.

Bu bilgiler Atatürk ilke­lerinden hangileri ile bağlantılıdır?

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Laik bir toplumda din, mezhep ve inanç özgürlüğü-nün sağlanmış olması nedeniyle din ve mezhep çatışmaları ortadan kalkacaktır.

Buna göre laiklik ilkesinin aşağıdakilerden hangisine doğrudan katkı sağladığı savunulabilir?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Laiklik Ilkesi­nin Türk Toplumuna Faydalari

  1. Hukuksal alanda birliği sağlaması
  2. Dini duyguların kullanılarak halkın kandırılmasını engellemesi
  3.  .............. ? ....................

Yukarıdaki “?” işaretli bölüme aşağıdakilerden hangisini yazamayız?

0%