841 Atatürk İlkeleri Online Test – 2

Musa Özgün hocamızın sorularından oluşan  Atatürk İlkeleri ile ilgili online testtir.

/10
7 oylar, 4.6 ortalama
1064
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

841 Atatürk İlkeleri

841 Atatürk İlkeleri - 2

1 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı; ileriye dönük, çağdaş ve birleştirici bir özellik taşır. Temel hedefi; yeni kurulan Türk devletinin milli birlik ve beraberlik içerisinde yaşaması ve çağdaşlaşmasıdır.

Buna göre Lozan Anlaşması’nın maddelerinden hangisi bu hedefi gerçekleştirmeye katkı yapmıştır?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmış, kadınlara seçme ve seçilme haklarını veren maddeler anayasaya eklenmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyet’in 12. Yıldönümü için bir çok döviz hazırlanmıştı.
“Atatürk bizim en büyüğümüzdür.”
“Atatürk bu milletin en yükseğidir.”
gibi dövizler listesini gözden geçiren Atatürk hepsini çizdi, yalnız şunu yazdı: “Atatürk bizden biridir.”

Buna göre Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temelinde hangi kavram bulunur?

4 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara örnek gösterilemez?

5 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir.”

Atatürk’ün bu sözü hangi ilke ile ilişkilidir?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Halkçılık ilkesi doğrultusunda;

  • Saltanatın kaldırılmasıyla egemenliğin halka eşit olarak dayandırılması sağlanmış,
  • Tevhidi Tedrisat Kanunu ile karma eğitim uygulamasına geçilmiş,
  • Soyadı Kanunu ile üstünlük belirten unvan ve lakaplar kaldırılmıştır.

Buna göre:

I. Siyasi,
II. Toplumsal,
III. Ekonomik,
IV. Eğitim,

alanlarının hangileriyle ilgili çalışmaların yapıldığı söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Aşağıdaki ifadelerden hangisi halkçılık ilkesinin bir özelliği olamaz?

8 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Devletçilik ilkesi özel teşebbüsün yapamadıklarını devletin yapmasını öngörür. Atatürk’ün devletçilik anlayışı özel girişimi reddetmez. Aksine özel girişimi desteklemeye çalışır. Ekonomide devletin ve halkın işbirliğini destekler.

Buna göre;

I. Halkın yatırımlar konusunda özendirilmeye çalışılması

II. İşletmelere kredi sağlayan bankaların kurulması

III. Yatırımların sadece devlet eliyle yapılması

uygulamalarından hangileri Atatürk’ün bu düşüncesini yansıtır?

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Halkçılık ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen bazı inkılaplar şunlardır:

Şapka kanunu ile kıyafet ayrıcalığının kaldırılması

Aşar vergisinin kaldırılması

Medeni Kanun ile kadın – erkek arasında sosyal ve hukuki farklılıkların giderilmesi

Buna göre;

I. Devlet halkın yararına politikalar üretmiştir.

II. Çağdaşlaşmaya yönelik girişimler olmuştur.

III. Milli gelir dengeli dağıtılmaya çalışılmıştır

IV. Sorunlara çözümler üretilmiştir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyet’in ilk yıllarında halk ekonomik yönden zor durumdaydı. Çökmüş bir ekonomi, sermaye yetersizlikleri, harap olmuş bir ülke, nitelikli iş gücünün yetersizliği, Osmanlı devletinden üstlenilen borçlar, bazı işletmelerin yabancı tekelinde olması gibi sebepler devletin ekonomide daha etkin rol oynamasına sebep oldu ve devletçilik ilkesi doğdu.

Açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

0%