8. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorulardan oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
105

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2021

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi yönetim sistemini değiştirme amacına yöneliktir?

2 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2021

Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önergenin bazı maddeleri şunlardır:
Büyük Millet Meclisi’nin üstünde hiçbir güç yoktur.
Meclis, yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplamıştır.
Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul, hükûmet işlerine bakar; Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır.

Bu maddeler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

3 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2021

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alarak giderleri karşılamaya çalıştı. Devlet, otuz yıl içinde borçlarının faizini ödeyemez hâle gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler, bir araya gelerek Düyûn-u Umûmiye adında
uluslararası bir teşkilat kurdular. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat, vergileri toplayarak alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

4 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2021

Mustafa Kemal’in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Selanik, Türklerle birlikte Rum, Yunan, Bulgar ve Yahudi gibi farklı etnik ve dinî kökenden gelen toplulukların birlikte yaşadığı bir şehirdi. Selanik şehrinin çok uluslu yapısı, zengin bir kültürel ortamın oluşmasını sağlamıştır.

Selanik şehrinin bu yapısı Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olmuştur?

5 / 25

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2021

Kuvây-ı Millîye birlikleri, Anadolu’nun işgali sonrası sivil halk tarafından kurulmuş, işgalci devletlere karşı kendi bölgelerini savunmak için mücadele etmiştir. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise karşı çıkarılan isyanların bastırılmasında görev alan Kuvây-ı Millîye birlikleri, daha etkin bir mücadele için birleştirilerek düzenli orduya dönüştürülmüştür. 

Buna göre Kuvây-ı Millîye birlikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2021

Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demiryolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu bir yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıkları bağımsızlıkları isteme konusunda etkilemiştir.

Bu bilgiye göre Selanik şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2021

Mustafa Kemal, “Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu düşüncesi doğrultusundaki gelişmelerdendir?

8 / 25

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

DPY 2021

Tekalif-i Millîye Emirlerinin “Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecektir.” kararı ile ordunun hangi ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır?

9 / 25

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

DPY 2021

Mustafa Kemal; “Biliyorsunuz ki, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan beri Ermeniler, gerek Ermenistan içinde gerek sınıra yakın yerlerde Türkleri toptan öldürmekten vazgeçmiyorlardı. 1920’nin sonbaharında Ermeni kıyımı dayanılmaz bir noktaya geldi. Ermeniler üzerine yürümeye karar verdik. 9 Haziran 1920’de doğu bölgesinde geçici seferberlik ilan ettik.” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu açıklaması, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?

10 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2021

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

11 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı sonucunda yaşanan ulusal nitelikli gelişmelerden biridir?

12 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Birinci İnönü Muharebesi’nin kazanılması üzerine, İtilaf Devletleri ortaya çıkan yeni durumu değerlendirmek ve Sevr’i diplomatik yollardan TBMM’ye kabul ettirmek için Londra’da bir konferans düzenlenmişlerdir. TBMM bu konferansa katılmış, ancak  konferanstan olumlu bir sonuç çıkmamıştır. Buna rağmen TBMM, dış politikada bazı kazanımlar elde etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin dış politikada elde ettiği bu kazanımlardan biri değildir?

13 / 25

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisinin isyanları bastırmak için yasama yetkisini kullandığını gösterir?

14 / 25

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

DPY 2021

Millî Mücadele’nin kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri, Lozan’daki barış konferasına İstanbul Hükûmeti ve TBMM Hükûmeti’ni birlikte davet etmişlerdir.

Buna göre İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

15 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2021

Atatürk Dönemi’nde;
Yeni Türk devletinin rejimi belirlendi.
Devlet başkanlığı sorunu çözüme kavuşturuldu.
Meclis hükûmeti sisteminden kabine sistemine geçildi.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

16 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2021

Laik devlette herkes, istediği dine inanmakta ve inançlarının gereğini yerine getirmekte özgürdür. Devlet vatandaşlarını dinlerine göre ayırmaz ve onlara dinlerine göre muamelede bulunmaz. Dini ve mezhebi ne olursa olsun bütün vatandaşlarını aynı tutar. Böylece toplumsal barışa katkıda bulunur. 

Bu bilgide laiklik ilkesinin aşağıdakilerden hangisine olan katkısından söz edilmemiştir?

17 / 25

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

DPY 2021

1929 Dünya Ekonomik Krizi nedeniyle yaşanan sorunlar, halkın hükûmete tepki göstermesine neden olmuştur. Mecliste hükûmetin ekonomi politikalarını denetleyecek ve alternatif politikalar üretecek bir partiye ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın farkında olan Gazi
Mustafa Kemal, Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istedi. Fethi Bey, Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan bazı milletvekillerinin katılımıyla Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

18 / 25

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

DPY 2021

Atatürk’ün ısrarla üzerinde durduğu Hatay konusu 1937’de Milletler Cemiyetine taşındı. Hatay’da seçimler yapıldı ve Hatay Meclisi 2 Eylül 1938’de ilk toplantısını yaparak bağımsız Hatay Devleti’ni kurdu. Hatay Meclisi, 19 Haziran 1939’da Türkiye’ye bağlanma kararı aldı. TBMM, 7 Temmuz 1939’da düzenlediği bir yasa ile Hatay’ın Türkiye’nin bir ili olduğunu kabul etti.

Bu metne aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir?

19 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2021

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin yorumu yanlış eşleştirilmiştir?

20 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2021

“Evlat, için rahat olsun! Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez...”

Mustafa Kemal’in bu sözleri, aşağıdakilerden hangisini ilke edindiğinin göstergesidir?

21 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2021

Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisinde ulusal egemenliğe dayalı bir yönetimin kurulacağı düşüncesi belirtilmiştir?

22 / 25

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

DPY 2021

İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması Ortadoğu’da güvenliği tehlikeye düşürmüştür. Buna karşılık Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bir araya gelerek “Sadabat Paktı”nı oluşturmuştur. Bu pakta üye devletler, birbirlerinin sınırlarına saygı göstermeyi ve içişlerine müdahale etmemeyi taahhüt etmişlerdir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

23 / 25

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu ile yapılan düzenlemelerden biri değildir?

24 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2021

(I) Cumhuriyet yönetimi, gücünü halktan alan, halk iradesine dayanan yönetim biçimidir. (II) Egemenlik hakları kayıtsız şartsız millete aittir. (III) Cumhuriyet yönetiminde kişiler ekonomik durumlarına, cinsiyetlerine, ırklarına ve inançlarına göre ayrıştırılamaz. (IV) Cumhuriyetçilik her alanda değişime ve gelişime fırsat tanımıştır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde cumhuriyet yönetiminin inkılapçı karakteri vurgulanmıştır?

25 / 25

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

DPY 2021

 Sevr Antlaşması’nın “Osmanlı kaynaklarını korumak ve artırmak için mali bir komisyon kurulacak, bu komisyon Osmanlı bütçesini kontrol edecek.” maddesi aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

Ortalama skor 68%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Eray100 %25
2nil100 %25
3SAMİ 100 %25
4Azra Barulay100 %25
5Aslanlı100 %25
6Ebru100 %25
7Hatice Gökçe100 %25
8a100 %25
9Atakan100 %25
10Ayşe100 %25
11ff100 %25
12Elanur98 %24.5
13Alperen96 %24
14nesrin96 %24
15Mal96 %24
16hacışakir96 %24
17İsim96 %24
18Qs96 %24
19muallim96 %24
20Havva Nur Beyaz92 %23
21zzzz92 %23
22Esma92 %23
23Jk92 %23
24fm92 %23
25ERDEM92 %23
26Rumeysa88 %22
27[email protected]88 %22
28Abdulrezzak88 %22
29Birgül melek88 %22
308/D88 %22
31Alperen84 %21
32deneme84 %21
33Tyg84 %21
34rrr84 %21
35Alperen84 %21
36dsfzs84 %21
378b84 %21
38AHMET KARACA84 %21
39D84 %21
40ömer82 %20.5
41sd80 %20
42Şura baynal80 %20
438a80 %20
44Ben78.4 %19.6
45[email protected]76 %19
46[email protected]76 %19
47Mehmet Can76 %19
48Nursima76 %19
49metin mi etin mi76 %19
50Göçeri8c76 %19
51Nursena72 %18
52Sultan72 %18
53dsnjfsnfsys68 %17
54Burcu ALPARSLAN64 %16
55864 %16
56Zeynep sude64 %16
57jjs64 %16
58Dilek 60 %15
59mustafa60 %15
60G60 %15
618/A60 %15
62sibel58 %14.5
63Nisanur57.33 %14.33
64sude56 %14
65ee56 %14
66sazi56 %14
67rigby52 %13
68Hayrunnisa TAŞKIN52 %13
69EFE CAN48 %12
708\b48 %12
71barısdurden46 %11.5
72A44 %11
73Gözde44 %11
74M40 %10
75[email protected]40 %10
76Melih küçük37.33 %9.33
77Buse36 %9
78Yusuf36 %9
79Yusuf32 %8
80Nisa20 %5
81EE20 %5
82Gujc20 %5
83S16 %4
84Muhammed Parlak12 %3
85Burak8 %2
86jojoque08 %2
87ÇÇÇÇ0 %0
88Ay0 %0
89q0 %0
90A0 %0
91A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Zafer Ege Küçük 303
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72Ahmet291
73Kuzey Günsy290
74Hasan288
75ali286
76Bilal283
77a282
78emine280
79beloo278
80F275
811275
82ahmet 273
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Deniz Kılıç 243
118Normal_bir_insan241
119Betül ŞEKERCİ237
120Elif237
121Nilda Ece Yılmaz237
122Elif237
123Buseyne hasnavi236
124Zehra Belinay Develi235
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168Makbule213
169Akay Yalçın213
170Rumeysa Akgün213
171yusuf211
172Hazal210
173İrem209
174Efecan209
175Elifnur kara209
176Gülistan Nursu Ertürk209
177cemada209
178Ahmet Yusuf208
179Abdulgani kit207
180kjk206
181Bekirhan206
182a206
183Eren ÖZ 6/F206
184Arda205
185Yaren Yener204
186Ömer Enes ÇAKAL204
187DORUK ALİ TANDOĞAN203
188cengiz203
189Kaan Yılmaz202
190CEMRE 201
191Nida201
192Yağmur Alkaşı 201
193Aslıhan201
194Eren Müjdeci 201
195Mete Büyükkasim 201
196Hüseyin emre bulgurcu 200
197T200
198beren su oturak199
199Uras hıdır199
200.199
201Çağan199
202Firdevs öz198
203macide198
204ege hayal198
205Mesude198
206azad196
207A196
2086a196
209Vedat194
210Kaan görkem BARIŞ194
211KAYRA194
212Deniz Ayabaktı 194
213Meryem ulaş193
214KEREM BJK193
215ela193
216Eliz190
217Kardelen190
218Elif190
219Defne Su Güzel190
220TuanaTuna 190
221A190
222Oğuzhan yüksel188
223Gamze188
224Ahmet188
225Damla188
226efe188
227A188
228mehmet fatih188
229Asya Yolcu187
230MHD HANI HALIMEH186
231Erdem 186
232fvodk186
233yylyş186
234Hasan185
235sevde185
236Dosyal185
237MİNA SU CAV185
2388d185
239Enes184
2406/A184
241bilinmeyen184
242Elif KERKÜT183
243halit183
244Ahmet Kadir Yabaş183
245Deniz183
246ecem183
247Ahmet SERİN 182
248nehir182
249Şeyma Nur Akkaya182
250Hira Nur Avcı 182
251Sezgin181
252YILDIZ8I180
253Mert ali180
254Ecrin üst180
255asd180
256şevval180
257Mücteba Tabak 179
258Hedibe Taş179
2598a179
260Hatice azra çiçek 178
261Ali Efe İnceoğlu178
262Okyanus177
263salih177
264Yiğit ÖZER177
265a177
266arda177
267Ilım Beyza Dikye176
268Melisa 176
269rumeysa176
270Furkan Yürük175
271Ömer Mert Arslan175
272Arda175
273Burak 175
274BUSE 174
275cibril174
276Ecrin Vahide AVAROĞLU174
277azra173
278Zehra173
279Aysel Karasu173
280Ece Duru Gürpüzer173
281Elif172
282sude172
283Ece 172
284Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
285a172
2867A172
287Mahsun 171
288k171
289İrfan171
290Yaren170
291Ahmet Orkun170
292İrem170
293Bahar 169
294Aslı Buğlem Akdeniz169
295Hshs169
296Büşra168
297Yakup168
298kutay168
299Hasan tuna Gövenç 167
300lwooe166
301Kaan Düztaş166
302Emre ÇOBANOĞLU166
303Süleyman Arif ARARAT165
304EMİR GÖSTERİCİ165
305Dilay165
306Süleyman165
307furkan164
308uğr164
309ferhat164
310Tuanna Aylan163
311Arda Özvurgun 5/C163
312Ebrar YAVUZ163
313Nilay163
314M.Said 6-f162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326Kumsal158
327Yiğit158
328SEMİH ÖVET158
329Suphi Meryem ekşi 158
330Deniz Kamğa 157
331Oxbssjks157
332Mehmet Fatih 157
333imran ceylin sarı157
334Eylül157
335Çınar157
336Ece su157
337Samet godek157
338Muhammed Emin156
339Buğlem Güçlü156
340ARDA156
341Ahmet155
342Damla155
343Ömer 155
344Arda karaçor155
345Elanur155
346Sueda155
347ajsdaşisdiajsşa155
348Toprak155
349Mert Pehlevan155
350Refia155
351Sude155
352gizem155
353Zübeyir Esad Seçkin155
354EMİRHAN154
355Esma154
356Bahar154
357Arda Arabaci154
358Enes154
359cüneyt154
360dfd154
361İrem153
362Batuhan Biter153
363Abdulkerim152
364Eclil152
365Tanem152
366DERYA152
367Mustafa MIZRAK152
368arda152
369Sebahat152
370Hasan 152
371u152
372BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
373Safiye Betül152
374dilber152
375Soruların Şahı151
376Ayça Acar151
377Efe151
378Fatih Mehmet yılmaz151
379Burcu Dursun151
380pınar151
381Zeyn Ali Paşa151
382E151
383Dhkş151
384Sümeyye150
385Cemre Solmaz149
386Yağız Yusuf Büyükdoğan149
387q149
388Yusuf148
389h148
390Ayşenur148
391Eymen148
392Hilal 148
393Zümra Keleş 148
394Sude Melek Aksu 148
395ercument148
396gizem148
397Mahmut148
398gj148
399Elif AZRA148
400Egehan elmas 148
401su147
4025147
403ylllp147
404Ela Nur LAL147
405Kemal Alptekin Kaplan146
406Ali Eymen Kaval146
407mert146
408Fatih146
409Hatice Gönülseven146
410.146
411Poyraz Mete146
412Rahmi145
413Mert145
414Hayrunnisa145
4158145
416Ali Toprak Özcan 144
417Gül Asya YOLDAŞ144
418SIDIKA CERİTLİOĞLU144
419Beren Acar144
420n144
421Sıla143
422MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
423Emir Ahmet yigit143
424Hafsanur143
425Öykü Gövcü 143
426Sultan143
427nes51143
428efe143
429doktor143
430EYMENG142
431Zeynep142
432Ahmet Orkun 142
433Defne Aldıçoğlu142
434cjkj142
435kağan142
436j141
4378A141
438Metin Eren Üzgü140
439Hurşit Miraç140
440sos140
441U140
442Hzhxh139
443Elif139
444Ebrar Benli139
445Emir sarp139
446büşra139
447Kardelen138
448Melis138
449ZEREN ÜRKÜNÇ138
450Neva Soylar138
451Şz138
452Seda138
453Hayrunisa Çetkin137
454Yağız YUSUF Büyükdoğan137
455azra gaziyiz137
456kerem137
457ayşe137
4586/b ibrahim ege137
459abdurahman egetas136
460jinou136
461Sılanur soylu 136
462ZÜLAL136
4635/E136
464Canan akdağ136
465Ceylin136
466g136
467Erdoğan135
468sinem135
469Yunus emre135
470Ömer Faruk135
471Zülal135
472İbrahim Emin SIĞINDIM135
473Ledeyna Güner135
474ECRİN ÖZDEN 6/A135
475eren135
476d135
477Ruken 134
478Ceylin134
479Yiğit Can Özdemir134
480ceyhun134
4818A134
482ahmet134
483a134
484Miray Küni133
485Yasin Mehmet pisil133
486Sağane lağ133
487Elif133
488İrem133
489kks133
490r133
491BELİNAY ÇELİK132
492Beyzanur132
493Ceyda Ercin132
494Gülsu132
495almina132
496SEMİH ASAF BULUN 132
497eertuuk132
498çiğdem132
499Yusuf131
500Çınar Güzelmansur131