8. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorulardan oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
114

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2021

Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demiryolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu bir yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıkları bağımsızlıkları isteme konusunda etkilemiştir.

Bu bilgiye göre Selanik şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2021

Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisinde ulusal egemenliğe dayalı bir yönetimin kurulacağı düşüncesi belirtilmiştir?

3 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2021

Laik devlette herkes, istediği dine inanmakta ve inançlarının gereğini yerine getirmekte özgürdür. Devlet vatandaşlarını dinlerine göre ayırmaz ve onlara dinlerine göre muamelede bulunmaz. Dini ve mezhebi ne olursa olsun bütün vatandaşlarını aynı tutar. Böylece toplumsal barışa katkıda bulunur. 

Bu bilgide laiklik ilkesinin aşağıdakilerden hangisine olan katkısından söz edilmemiştir?

4 / 25

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

DPY 2021

Millî Mücadele’nin kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri, Lozan’daki barış konferasına İstanbul Hükûmeti ve TBMM Hükûmeti’ni birlikte davet etmişlerdir.

Buna göre İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

5 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı sonucunda yaşanan ulusal nitelikli gelişmelerden biridir?

6 / 25

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

DPY 2021

Atatürk’ün ısrarla üzerinde durduğu Hatay konusu 1937’de Milletler Cemiyetine taşındı. Hatay’da seçimler yapıldı ve Hatay Meclisi 2 Eylül 1938’de ilk toplantısını yaparak bağımsız Hatay Devleti’ni kurdu. Hatay Meclisi, 19 Haziran 1939’da Türkiye’ye bağlanma kararı aldı. TBMM, 7 Temmuz 1939’da düzenlediği bir yasa ile Hatay’ın Türkiye’nin bir ili olduğunu kabul etti.

Bu metne aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir?

7 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2021

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi yönetim sistemini değiştirme amacına yöneliktir?

8 / 25

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

DPY 2021

Mustafa Kemal; “Biliyorsunuz ki, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan beri Ermeniler, gerek Ermenistan içinde gerek sınıra yakın yerlerde Türkleri toptan öldürmekten vazgeçmiyorlardı. 1920’nin sonbaharında Ermeni kıyımı dayanılmaz bir noktaya geldi. Ermeniler üzerine yürümeye karar verdik. 9 Haziran 1920’de doğu bölgesinde geçici seferberlik ilan ettik.” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu açıklaması, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?

9 / 25

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

DPY 2021

Tekalif-i Millîye Emirlerinin “Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecektir.” kararı ile ordunun hangi ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır?

10 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2021

Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önergenin bazı maddeleri şunlardır:
Büyük Millet Meclisi’nin üstünde hiçbir güç yoktur.
Meclis, yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplamıştır.
Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul, hükûmet işlerine bakar; Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır.

Bu maddeler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

11 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Birinci İnönü Muharebesi’nin kazanılması üzerine, İtilaf Devletleri ortaya çıkan yeni durumu değerlendirmek ve Sevr’i diplomatik yollardan TBMM’ye kabul ettirmek için Londra’da bir konferans düzenlenmişlerdir. TBMM bu konferansa katılmış, ancak  konferanstan olumlu bir sonuç çıkmamıştır. Buna rağmen TBMM, dış politikada bazı kazanımlar elde etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin dış politikada elde ettiği bu kazanımlardan biri değildir?

12 / 25

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu ile yapılan düzenlemelerden biri değildir?

13 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2021

Mustafa Kemal’in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Selanik, Türklerle birlikte Rum, Yunan, Bulgar ve Yahudi gibi farklı etnik ve dinî kökenden gelen toplulukların birlikte yaşadığı bir şehirdi. Selanik şehrinin çok uluslu yapısı, zengin bir kültürel ortamın oluşmasını sağlamıştır.

Selanik şehrinin bu yapısı Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olmuştur?

14 / 25

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2021

Kuvây-ı Millîye birlikleri, Anadolu’nun işgali sonrası sivil halk tarafından kurulmuş, işgalci devletlere karşı kendi bölgelerini savunmak için mücadele etmiştir. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise karşı çıkarılan isyanların bastırılmasında görev alan Kuvây-ı Millîye birlikleri, daha etkin bir mücadele için birleştirilerek düzenli orduya dönüştürülmüştür. 

Buna göre Kuvây-ı Millîye birlikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

15 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2021

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alarak giderleri karşılamaya çalıştı. Devlet, otuz yıl içinde borçlarının faizini ödeyemez hâle gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler, bir araya gelerek Düyûn-u Umûmiye adında
uluslararası bir teşkilat kurdular. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat, vergileri toplayarak alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

16 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2021

Atatürk Dönemi’nde;
Yeni Türk devletinin rejimi belirlendi.
Devlet başkanlığı sorunu çözüme kavuşturuldu.
Meclis hükûmeti sisteminden kabine sistemine geçildi.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

17 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2021

(I) Cumhuriyet yönetimi, gücünü halktan alan, halk iradesine dayanan yönetim biçimidir. (II) Egemenlik hakları kayıtsız şartsız millete aittir. (III) Cumhuriyet yönetiminde kişiler ekonomik durumlarına, cinsiyetlerine, ırklarına ve inançlarına göre ayrıştırılamaz. (IV) Cumhuriyetçilik her alanda değişime ve gelişime fırsat tanımıştır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde cumhuriyet yönetiminin inkılapçı karakteri vurgulanmıştır?

18 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2021

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

19 / 25

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

DPY 2021

İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması Ortadoğu’da güvenliği tehlikeye düşürmüştür. Buna karşılık Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bir araya gelerek “Sadabat Paktı”nı oluşturmuştur. Bu pakta üye devletler, birbirlerinin sınırlarına saygı göstermeyi ve içişlerine müdahale etmemeyi taahhüt etmişlerdir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

20 / 25

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

DPY 2021

 Sevr Antlaşması’nın “Osmanlı kaynaklarını korumak ve artırmak için mali bir komisyon kurulacak, bu komisyon Osmanlı bütçesini kontrol edecek.” maddesi aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

21 / 25

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

DPY 2021

1929 Dünya Ekonomik Krizi nedeniyle yaşanan sorunlar, halkın hükûmete tepki göstermesine neden olmuştur. Mecliste hükûmetin ekonomi politikalarını denetleyecek ve alternatif politikalar üretecek bir partiye ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın farkında olan Gazi
Mustafa Kemal, Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istedi. Fethi Bey, Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan bazı milletvekillerinin katılımıyla Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

22 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2021

Mustafa Kemal, “Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu düşüncesi doğrultusundaki gelişmelerdendir?

23 / 25

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisinin isyanları bastırmak için yasama yetkisini kullandığını gösterir?

24 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2021

“Evlat, için rahat olsun! Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez...”

Mustafa Kemal’in bu sözleri, aşağıdakilerden hangisini ilke edindiğinin göstergesidir?

25 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2021

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin yorumu yanlış eşleştirilmiştir?

Ortalama skor 66%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Eray100 %25
2nil100 %25
3SAMİ 100 %25
4Azra Barulay100 %25
5Aslanlı100 %25
6Ebru100 %25
7Hatice Gökçe100 %25
8a100 %25
9Atakan100 %25
10Ayşe100 %25
11ff100 %25
12Elanur98 %24.5
13Alperen96 %24
14nesrin96 %24
15Mal96 %24
16hacışakir96 %24
17ece96 %24
18İsim96 %24
19Qs96 %24
20muallim96 %24
21Havva Nur Beyaz92 %23
22zzzz92 %23
23Esma92 %23
24Jk92 %23
25fm92 %23
26ERDEM92 %23
27Rumeysa88 %22
28[email protected]88 %22
29.şljb88 %22
30Abdulrezzak88 %22
31Birgül melek88 %22
328/D88 %22
33Alperen84 %21
34deneme84 %21
35Tyg84 %21
36rrr84 %21
37Alperen84 %21
38dsfzs84 %21
398b84 %21
40AHMET KARACA84 %21
41D84 %21
42ömer82 %20.5
43sd80 %20
44Şura baynal80 %20
458a80 %20
46Ben78.4 %19.6
47[email protected]76 %19
48[email protected]76 %19
49Mehmet Can76 %19
50Nursima76 %19
51metin mi etin mi76 %19
52Göçeri8c76 %19
53Dilek 74 %18.5
54Nursena72 %18
55Sultan72 %18
56dsnjfsnfsys68 %17
57Burcu ALPARSLAN64 %16
58864 %16
59Zeynep sude64 %16
60jjs64 %16
61Alische60 %15
62mustafa60 %15
63G60 %15
648/A60 %15
65sibel58 %14.5
66Nisanur57.33 %14.33
67sude56 %14
68ee56 %14
69sazi56 %14
70rigby52 %13
71Hayrunnisa TAŞKIN52 %13
72EFE CAN48 %12
738\b48 %12
74barısdurden46 %11.5
75Rakun44 %11
76A44 %11
77Gözde44 %11
78M40 %10
79[email protected]40 %10
80Melih küçük37.33 %9.33
81Buse36 %9
82Yusuf36 %9
83Yusuf32 %8
84Kjhhh24 %6
85rtgrerare20 %5
86Nisa20 %5
87EE20 %5
88Gujc20 %5
89baran16 %4
90S16 %4
91Muhammed Parlak12 %3
92Burak8 %2
93jojoque08 %2
94r4 %1
95ÇÇÇÇ0 %0
96Ay0 %0
97q0 %0
98A0 %0
99A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7662
2SAMİ 2573
3arzu1511
4z1238
5H1112
6cglr1091
7eyup1077
8İlayda1061
9ENSAR1032
10asd972
11G914
12Efe910
13Slm892
14e892
15d854
16H840
17A810
18eeeee802
19Uğur 772
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Se sdd611
25Nisa Nur Kulaç579
26Nisa Duru Bingül573
27Beren573
28ahmet 571
29t558
30Yunus Emre Göktaş542
31serseri527
32ali516
33Reyyan513
34C510
35Q510
36Ömer Enes ÇAKAL504
37bbbbbbb500
38Gümüş485
39deniz485
40hhhhhh476
41Kayra Karakartal467
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44j454
45cesur449
46Ares444
47Y444
48Melek çakır443
49d443
50Melih Hasan441
51naz441
52Emine435
53Zafer Ege Küçük 435
54Mert 7F434
55bilinmeyen430
56Buğra efe420
57t413
58Deniz412
59Mirac Muhammet Topçu411
60ylllp408
61Reyyan SEÇGİN 407
62Furkan Alper 407
63sevinç405
64ali400
65Arda398
66DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
67UEVDJANA395
68Medine385
69Mirzat379
70gürkan375
71yağmurrr374
72asd374
73hale ceylan 371
74Aslıhan369
75Alper369
76A369
77Deniz Güren367
78seda366
79esra366
80blablabla365
81Ramazan ışık364
82m362
83Elif361
84Hanibe 357
85Enes354
86ahmet353
87sevim353
88YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
89Mina351
90Kuzey349
91Ege349
92Ecrin 348
93Fenerli Çiftçi348
94Melek Büşra Cebeci347
95cu347
96yusuf pro @345
97Elif345
98Oh uyuj jjhoj344
99Hayrunisa Altay339
100mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
101koraydulger338
1028a337
1036\\a334
104Ü334
105yağmur yılmaz333
106Hazal331
1076a328
108A325
109Ali325
110Damla323
111Asdf322
112Kuzey Günsy321
113Ömür317
114k316
115Nazlı315
116cansu314
117Benkim1232313
118M.yiğit313
119Sabire312
120*310
121İbrahim309
122Özge 308
123Arda306
124Hasan305
125Arda Arabaci304
126mehmet304
127nehir303
128A303
129asa302
130Bilal300
131Fatma Nur299
132MERVE297
133kaan297
1346f296
135Dilek 296
136Arda Yılmaz296
137beren su oturak291
138Eylül291
139Zehra Reyyan Yanmaz291
140Ahmet291
141Elif Şenol290
142MİNA SU CAV290
143yigit289
144a289
145Gökay288
146beloo288
147Zeynep DEDE288
148f284
149T284
150yylyş283
151Nikolay282
152a282
153Gülistan Nursu Ertürk281
154Hikmet281
155Abdurrahman280
156emine280
157Ayşe277
158Zeren ERTUĞRUL276
159serra276
160Neslihan Gül276
161F275
1621275
163Ekin272
164Ramazan Sevindir271
165canan kara270
166Tuba 269
167Tahir268
168efe doruk268
169Ahmet Burak267
170ege hayal267
171Ecrin Karabacak 6-F266
172Ali Batın TAN265
173Nilda Ece Yılmaz265
174cüneyt265
175Zehra Belinay Develi264
1762264
177Görkem263
178sılanur262
179fvodk262
180Sayed osman261
181Mürşit Parlakgün261
182deneme260
183Hedibe Taş260
184cihab260
185Belinay259
186ilkan keneç258
187Yiğit ali Akkuş258
188eylül sude258
189Deniz Kılıç 257
190Elif Tuana Kafşakoğlu256
191Guııoı256
192Aslı Beyza Güneş255
193Abdulgani kit255
194hjk254
195Defne254
196n254
197duru253
198Fatma253
199İbrahim253
200Emine kayrak252
201B252
202m252
203Meryemnur 251
2046/A251
205Muhammed başçi 250
206çiğdem250
207Ecrin249
208Yağmur Ceylan249
209DORUK ALİ TANDOĞAN248
210Umut can248
211Nisa çelikoğlu248
212Çınar247
213Zübeyir Esad Seçkin247
214Mesude246
215mnş245
216Ahmet Sağnak244
217Ahmet KORKMAZ244
218Sümeyye241
219Normal_bir_insan241
220ali241
221Ali Efe İnceoğlu241
222Beren KOÇ240
223Sümeyye239
224Burcu239
225Ceylin238
226H238
227Betül ŞEKERCİ237
228Elif237
229Kardelen236
230Buseyne hasnavi236
231Şeyma Nur Akkaya235
232furkan234
233IntelligenceBox234
234Yunus Emre Göktaş233
235Eren ÖZ 6/F233
236Erdem yücel232
237Öykü232
238Rüzgar230
239Se230
240Samet229
241Fdjfyyt229
242Akay Yalçın229
243Çağan229
244tarık topçu227
245Yiğit Alperen Kırpık227
246aa227
247Emine naz 225
248Rabia225
249Aliberke Şahin225
250Cihan Arda Demirel225
251Hshs225
252Mustafa Osanmaz224
253kjk224
254Şura Baynal224
255aaa224
256aaa224
257Afra Fatıma Oflaz 222
258T222
259efe222
260G221
261Kd221
262gggg221
263Batuhan 220
264Azad220
265Elif Başaran 220
266alara219
267Mihrap Karaman218
268Ezda218
269Nil Er218
270Sultan Ekin217
271azra217
272Doğa ÇAM217
273A217
274Yusuf216
275123216
276Asya216
277gulcebi216
278lara215
279Azra bolat215
280haççik215
281Efecan214
282Yağmursu214
283ilayda214
284sümeyye214
285Yağız Yusuf Büyükdoğan214
286mmmlll214
287Makbule213
288zeynep sahra213
289Rumeysa Akgün213
290ada güler213
291KEREM KARATAŞ213
292Mete Büyükkasim 213
293Gülce Erkeç212
294g212
295Dhkş212
296yusuf211
297Esma Enrar211
298Eren Müjdeci 210
299İrem209
300Elifnur kara209
301Hayrunnisa209
302cemada209
303FEHİME209
304Ahmet Yusuf208
305a208
306Kaan görkem BARIŞ207
307Aslı207
308Deniz Ayabaktı 207
309Burak 206
310Defne Su Güzel206
311Bekirhan206
312Ledeyna Güner206
313dws205
314Arda205
315aynur205
316Yaren Yener204
317Ömer Enes ÇAKAL204
318macide204
3195a204
320MHD HANI HALIMEH203
321Gamze203
322cengiz203
323ggg203
324zeliha kaya203
325Merve Tınmaz202
326Asya Yolcu202
327Kaan Yılmaz202
328CEMRE 201
329Nida201
330Yağmur Alkaşı 201
331Nazmi Mete 201
332Hüseyin emre bulgurcu 200
333azad200
334Ezgi su200
335Melek Vardar200
336Yağmur200
337ferhat200
338ş200
339Uras hıdır199
340Mustafa Enes Kocadağ 6D199
341.199
342Döne Ada199
343Dosyal199
344Firdevs öz198
345Elif KERKÜT198
346Sare198
347Elif AZRA198
348A198
349Ahmet SERİN 197
350Süleyman196
351ebrar196
352a196
353Esra Aksoy195
3548d195
355mehmet fatih195
356Vedat194
357Ceyda Ercin194
358KAYRA194
359Hira Nur Avcı 194
360Meryem ulaş193
361KEREM BJK193
362Enes193
363poyraz193
364q193
365ela193
366Hiranur Kendir192
367Ecrin Vahide AVAROĞLU192
368hakan192
369kennnturan192
370Enise Semra Gurlaş191
371Deniz191
372R. Aytuğ Cıvak191
373aaaaaa191
374MİNA SU CAV191
375Eliz190
376Kardelen190
377Elif190
378TuanaTuna 190
379macide190
380ilhan190
381ihsan mahir davuş189
382lòn189
383Oğuzhan yüksel188
384Ahmet188
385Damla188
386Zeynep Çelebi188
387AZRA188
388Gj uyu188
389a187
390Hanife186
391Çağın Akgül186
392Z.seray186
393Erdem 186
394fatma186
395Hasan185
396sevde185
397e185
398Mete184
399Ayberk184
400halit183
401Ahmet Kadir Yabaş183
402ecem183
403lgs183
404hıdır yalçın183
405q183
406Sezgin181
407Selin181
408Erd181
409YILDIZ8I180
410Mert ali180
411Ecrin üst180
412şevval180
413Mücteba Tabak 179
414ALİ179
415Nil soğancılar179
416cibril179
417Hatice azra çiçek 178
418Hazal178
419Nilay178
420ecrin ayaz178
421E178
422KOLAYDI178
423sibel178
4246/d178
425Okyanus177
426salih177
427Yiğit ÖZER177
428Batuhan çalımlı177
429Utku177
430Yunus177
431Masal177
432a177
433k177
434arda177
435Dfdömffl177
436ertuğrul177
437Ilım Beyza Dikye176
438imagine losing176
439Melisa 176
440Turkay176
441Enes Yiğit BAYKAL176
442rumeysa176
443Yağzel176
444a176
4457A176
446Ömer Mert Arslan175
447Arda175
448Mert175
449büşra175
4505175
451ARDA175
452Eclil174
453BUSE 174
454Miraç Tuğra Aydın174
455mehmet174
4568 b174
457ökkkjjjj174
458Zehra173
459Aysel Karasu173
460Ece Duru Gürpüzer173
461İkra Nur Demir173
462oğuzhan173
463wsd173
464Yusuf172
465Elif172
466Merve172
467Kemal efe Cetin172
468sude172
469Elif bakar172
470Sebahat172
471Ece 172
472Ecrin172
473Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
474Mahsun 171
475Ceylin171
476osman yüce171
477İrfan171
478dilber171
479Yaren170
480Ahmet Orkun170
481İrem170
482Yusuf İslam konuk170
483B170
484Bahar 169
485Elifnur169
486Elif169
487Aslı Buğlem Akdeniz169
488Ə169
489Egehan elmas 169
490d169
491Dfg169
492Recep Emre168
493Azizcan aydoğan168
494Büşra168
495ta168
4966A168
497Aysun168
498Yakup168
499kutay168
500Barış Bolut167