8. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorulardan oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
118

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2021

“Evlat, için rahat olsun! Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez...”

Mustafa Kemal’in bu sözleri, aşağıdakilerden hangisini ilke edindiğinin göstergesidir?

2 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Birinci İnönü Muharebesi’nin kazanılması üzerine, İtilaf Devletleri ortaya çıkan yeni durumu değerlendirmek ve Sevr’i diplomatik yollardan TBMM’ye kabul ettirmek için Londra’da bir konferans düzenlenmişlerdir. TBMM bu konferansa katılmış, ancak  konferanstan olumlu bir sonuç çıkmamıştır. Buna rağmen TBMM, dış politikada bazı kazanımlar elde etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin dış politikada elde ettiği bu kazanımlardan biri değildir?

3 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2021

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi yönetim sistemini değiştirme amacına yöneliktir?

4 / 25

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisinin isyanları bastırmak için yasama yetkisini kullandığını gösterir?

5 / 25

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

DPY 2021

Tekalif-i Millîye Emirlerinin “Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecektir.” kararı ile ordunun hangi ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır?

6 / 25

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

DPY 2021

Mustafa Kemal; “Biliyorsunuz ki, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan beri Ermeniler, gerek Ermenistan içinde gerek sınıra yakın yerlerde Türkleri toptan öldürmekten vazgeçmiyorlardı. 1920’nin sonbaharında Ermeni kıyımı dayanılmaz bir noktaya geldi. Ermeniler üzerine yürümeye karar verdik. 9 Haziran 1920’de doğu bölgesinde geçici seferberlik ilan ettik.” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu açıklaması, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?

7 / 25

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

DPY 2021

İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması Ortadoğu’da güvenliği tehlikeye düşürmüştür. Buna karşılık Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bir araya gelerek “Sadabat Paktı”nı oluşturmuştur. Bu pakta üye devletler, birbirlerinin sınırlarına saygı göstermeyi ve içişlerine müdahale etmemeyi taahhüt etmişlerdir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2021

(I) Cumhuriyet yönetimi, gücünü halktan alan, halk iradesine dayanan yönetim biçimidir. (II) Egemenlik hakları kayıtsız şartsız millete aittir. (III) Cumhuriyet yönetiminde kişiler ekonomik durumlarına, cinsiyetlerine, ırklarına ve inançlarına göre ayrıştırılamaz. (IV) Cumhuriyetçilik her alanda değişime ve gelişime fırsat tanımıştır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde cumhuriyet yönetiminin inkılapçı karakteri vurgulanmıştır?

9 / 25

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu ile yapılan düzenlemelerden biri değildir?

10 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2021

Mustafa Kemal’in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Selanik, Türklerle birlikte Rum, Yunan, Bulgar ve Yahudi gibi farklı etnik ve dinî kökenden gelen toplulukların birlikte yaşadığı bir şehirdi. Selanik şehrinin çok uluslu yapısı, zengin bir kültürel ortamın oluşmasını sağlamıştır.

Selanik şehrinin bu yapısı Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olmuştur?

11 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2021

Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önergenin bazı maddeleri şunlardır:
Büyük Millet Meclisi’nin üstünde hiçbir güç yoktur.
Meclis, yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplamıştır.
Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul, hükûmet işlerine bakar; Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır.

Bu maddeler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

12 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2021

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

13 / 25

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

DPY 2021

Atatürk’ün ısrarla üzerinde durduğu Hatay konusu 1937’de Milletler Cemiyetine taşındı. Hatay’da seçimler yapıldı ve Hatay Meclisi 2 Eylül 1938’de ilk toplantısını yaparak bağımsız Hatay Devleti’ni kurdu. Hatay Meclisi, 19 Haziran 1939’da Türkiye’ye bağlanma kararı aldı. TBMM, 7 Temmuz 1939’da düzenlediği bir yasa ile Hatay’ın Türkiye’nin bir ili olduğunu kabul etti.

Bu metne aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir?

14 / 25

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

DPY 2021

Millî Mücadele’nin kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri, Lozan’daki barış konferasına İstanbul Hükûmeti ve TBMM Hükûmeti’ni birlikte davet etmişlerdir.

Buna göre İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

15 / 25

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

DPY 2021

 Sevr Antlaşması’nın “Osmanlı kaynaklarını korumak ve artırmak için mali bir komisyon kurulacak, bu komisyon Osmanlı bütçesini kontrol edecek.” maddesi aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

16 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2021

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin yorumu yanlış eşleştirilmiştir?

17 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2021

Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisinde ulusal egemenliğe dayalı bir yönetimin kurulacağı düşüncesi belirtilmiştir?

18 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı sonucunda yaşanan ulusal nitelikli gelişmelerden biridir?

19 / 25

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2021

Kuvây-ı Millîye birlikleri, Anadolu’nun işgali sonrası sivil halk tarafından kurulmuş, işgalci devletlere karşı kendi bölgelerini savunmak için mücadele etmiştir. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise karşı çıkarılan isyanların bastırılmasında görev alan Kuvây-ı Millîye birlikleri, daha etkin bir mücadele için birleştirilerek düzenli orduya dönüştürülmüştür. 

Buna göre Kuvây-ı Millîye birlikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

20 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2021

Atatürk Dönemi’nde;
Yeni Türk devletinin rejimi belirlendi.
Devlet başkanlığı sorunu çözüme kavuşturuldu.
Meclis hükûmeti sisteminden kabine sistemine geçildi.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

21 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2021

Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demiryolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu bir yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıkları bağımsızlıkları isteme konusunda etkilemiştir.

Bu bilgiye göre Selanik şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

22 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2021

Mustafa Kemal, “Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu düşüncesi doğrultusundaki gelişmelerdendir?

23 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2021

Laik devlette herkes, istediği dine inanmakta ve inançlarının gereğini yerine getirmekte özgürdür. Devlet vatandaşlarını dinlerine göre ayırmaz ve onlara dinlerine göre muamelede bulunmaz. Dini ve mezhebi ne olursa olsun bütün vatandaşlarını aynı tutar. Böylece toplumsal barışa katkıda bulunur. 

Bu bilgide laiklik ilkesinin aşağıdakilerden hangisine olan katkısından söz edilmemiştir?

24 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2021

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alarak giderleri karşılamaya çalıştı. Devlet, otuz yıl içinde borçlarının faizini ödeyemez hâle gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler, bir araya gelerek Düyûn-u Umûmiye adında
uluslararası bir teşkilat kurdular. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat, vergileri toplayarak alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

25 / 25

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

DPY 2021

1929 Dünya Ekonomik Krizi nedeniyle yaşanan sorunlar, halkın hükûmete tepki göstermesine neden olmuştur. Mecliste hükûmetin ekonomi politikalarını denetleyecek ve alternatif politikalar üretecek bir partiye ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın farkında olan Gazi
Mustafa Kemal, Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istedi. Fethi Bey, Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan bazı milletvekillerinin katılımıyla Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Ortalama skor 66%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Eray100 %25
2nil100 %25
3SAMİ 100 %25
4Azra Barulay100 %25
5Aslanlı100 %25
6Ebru100 %25
7Hatice Gökçe100 %25
8a100 %25
9Atakan100 %25
10Ayşe100 %25
11ff100 %25
12Elanur98 %24.5
13Alperen96 %24
14Hatice Nur Yurt96 %24
15nesrin96 %24
16Mal96 %24
17hacışakir96 %24
18ece96 %24
19İsim96 %24
20Qs96 %24
21muallim96 %24
22Havva Nur Beyaz92 %23
23zzzz92 %23
24Esma92 %23
25Jk92 %23
26fm92 %23
27ERDEM92 %23
28Rumeysa88 %22
29[email protected]88 %22
30.şljb88 %22
31Abdulrezzak88 %22
32Birgül melek88 %22
338/D88 %22
34Alperen84 %21
35deneme84 %21
36Tyg84 %21
37rrr84 %21
38Alperen84 %21
39dsfzs84 %21
408b84 %21
41AHMET KARACA84 %21
42D84 %21
43ömer82 %20.5
44sd80 %20
45Şura baynal80 %20
468a80 %20
47Ben78.4 %19.6
48[email protected]76 %19
49[email protected]76 %19
50Mehmet Can76 %19
51Nursima76 %19
52metin mi etin mi76 %19
53Göçeri8c76 %19
54Dilek 74 %18.5
55Nursena72 %18
56Sultan72 %18
57dsnjfsnfsys68 %17
58Burcu ALPARSLAN64 %16
59864 %16
60Zeynep sude64 %16
61Bedirhan şahin64 %16
62jjs64 %16
63Alische60 %15
64mustafa60 %15
65G60 %15
668/A60 %15
67sibel58 %14.5
68Nisanur57.33 %14.33
69sude56 %14
70ee56 %14
71sazi56 %14
72rigby52 %13
73Hayrunnisa TAŞKIN52 %13
74EFE CAN48 %12
758\b48 %12
76barısdurden46 %11.5
77Rakun44 %11
78A44 %11
79Gözde44 %11
80SERRA MELEK ÖZCAN40 %10
81M40 %10
82[email protected]40 %10
83Melih küçük37.33 %9.33
84Buse36 %9
85Yusuf36 %9
86Yusuf32 %8
87Kjhhh24 %6
88rtgrerare20 %5
89Nisa20 %5
90EE20 %5
91Gujc20 %5
92baran16 %4
93S16 %4
94Muhammed Parlak12 %3
95Musa12 %3
96Burak8 %2
97jojoque08 %2
98r4 %1
99ÇÇÇÇ0 %0
100Ay0 %0
101q0 %0
102A0 %0
103A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11501
2SAMİ 2573
3arzu2340
4ALİ2110
5z1788
6eeeee1654
7H1644
8ENSAR1597
9İlayda1507
10asd1425
11d1413
12e1382
13eyup1325
14G1250
15Slm1156
16A1146
17cglr1091
18Efe1082
19Hatice Nur Yurt1058
20H993
21ahmet 858
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25Melek çakır797
26Arda Yılmaz788
27v785
28Uğur 772
29efe733
30ali707
31elif702
32Nisa Duru Bingül696
33ylllp687
34bbbbbbb673
35t668
36Furkan Yürük667
37Belinay663
38oykuıpıl660
39hjk657
40Elif645
41Y618
42A616
43d610
44Nisa Nur Kulaç604
45m603
46hhhhhh599
47j597
48T596
49aleyna583
50Ali579
51Ömer Enes ÇAKAL575
52Emine574
53Beren573
54Enes573
55serseri571
56Deniz566
57Mirac Muhammet Topçu565
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Q545
62Yunus Emre Göktaş542
63Mert 7F535
64Ares518
65Hazal517
66Reyyan513
67Ledeyna Güner513
68Ecrin Bayrak511
69deniz504
70Burak491
71Zeynep DEDE487
72Gümüş485
73ali485
74Kuzey484
75naz480
76koraydulger479
77Buğra efe471
78Ü470
79Emine kayrak467
80Arda451
81cesur449
82esra449
83k446
84Nazlı445
85Zafer Ege Küçük 444
86M.yiğit443
87Melih Hasan441
88Özge 440
89YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
90Sabire437
91DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
92asd436
93Sümeyye432
94yylyş432
95bilinmeyen430
96Neslihan Gül429
97imagine losing427
98İbrahim425
99R. Aytuğ Cıvak422
100Ali Batın TAN421
101ihsan mahir davuş420
102t419
103Azizcan aydoğan417
104Reyyan SEÇGİN 412
105Sare411
106Mirzat409
107Defne408
108yigit406
1096a406
110Elif405
111sevinç405
112Zehra Reyyan Yanmaz405
113Zeynep Çelebi403
114yağmurrr402
115A402
116Arda398
117Alper397
118UEVDJANA395
1196f391
120Aysun391
121Elif Şenol387
122Medine385
123Ayşe381
124Hiranur kendir380
1258a380
126f379
127Elif379
128Cemre378
129İlayda376
130gürkan375
131Esma374
132Arda Arabaci373
133Ali Efe İnceoğlu373
134hale ceylan 371
135cüneyt371
136İkra Nur Demir370
137Mina369
138blablabla369
139A369
140Baki368
141*367
142Ecrin 367
143Deniz Güren367
144seda366
145Hanibe 366
146Kardelen365
147Melek Vardar365
148Ramazan ışık364
149Nikolay363
150fvodk363
151Melek Büşra Cebeci361
152asa361
153Gülce Erkeç360
154MİNA SU CAV358
155Sümeyye354
156ahmet353
157a353
158sevim353
159tuncay352
160Ege349
161Fenerli Çiftçi348
162cu347
163yusuf pro @345
164aaa345
165Oh uyuj jjhoj344
166oğuzhan343
167mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
168f340
169Hayrunisa Altay339
170alara339
171yağmur yılmaz336
172yağmur336
1736\\a334
174Yusuf İslam konuk332
175Kd332
176Abdurrahman330
177rüzgar ünal329
178Medine Sıla Kayacan329
179Eylül328
180Hasan327
181lòn327
182nehir326
183Asdf326
184mehmet326
185Ali nazim324
186Damla323
187Kuzey Günsy321
188Ecrin320
1895a320
190a318
191Ömür317
192Nil soğancılar317
193Hikmet316
194Çınar316
195Ahmet KORKMAZ315
196cansu314
197Gökay313
198Benkim1232313
199Zeynep koç312
200Fehime özdemir312
201abcdef312
202KOLAYDI312
203cihab311
204Sema311
205Kerri309
206Dilek 309
207Tahir307
208macide307
209serra306
210a306
211Esma Enrar304
212YİĞİT UZUNOĞLU304
213n303
214Elif Hoda301
215Musa bulduk301
216Bilal300
217Fatma Nur299
218ebrar299
219İslam Can299
220Nilda Ece Yılmaz298
221MERVE297
222kaan297
223dws297
224Se297
225Kemal efe Cetin296
226Eymencan296
227koray295
228Zeynep buğlem ANDAÇ294
229Büşra294
230Umut can294
231Yiğit ali Akkuş292
232Nisa çelikoğlu292
233Şeyma Nur Akkaya292
234Ə292
235Fatma292
236beren su oturak291
237asya291
238Ahmet291
239ada290
240Selin290
241beloo288
242efe288
243Burcu287
244Gülistan Nursu Ertürk287
245q287
246123287
247Ecrin285
248H284
249Doruk283
250sekizler283
251aa283
252DORUK ALİ TANDOĞAN282
253a282
254aaaaaa282
255ada güler281
256Ahmet Sağnak280
257emine280
258osman yüce279
259x279
260Hedibe Taş278
261gggg277
2622277
263Zeren ERTUĞRUL276
264Ramazan Sevindir276
265ege hayal276
266F275
267ilkan keneç275
268Mete275
2691275
270KEREM KARATAŞ275
271Aliberke Şahin274
272deneme274
273T272
274FEHİME272
275Ekin272
276Bahtiyar271
277a271
278g271
279Deniz Kılıç 270
280canan kara270
281k270
282a270
283aaa270
284Tuba 269
285Zehra Belinay Develi269
286efe doruk268
287Ahmet Burak267
288ecrin ayaz267
289Efe Bozkurt266
290Ecrin Karabacak 6-F266
291Neden266
292Mehmet Akif Ersoy265
293furkan264
294Yağzel264
295Azra cankilic264
296Görkem263
297ta262
298sılanur262
299Sayed osman261
300Mürşit Parlakgün261
301Beren KOÇ260
302Emre258
303eylül sude258
304Elif Tuana Kafşakoğlu256
305Guııoı256
306MİNA SU CAV256
307Aslı Beyza Güneş255
308Abdulgani kit255
309Alperen Doğankaya255
310Nil Er255
311ali255
312aynur254
313duru253
314İbrahim253
315zeliha kaya253
316Abdülhamit252
317B252
318Çağan252
319a252
320m252
321Meryemnur 251
322BenEuyfDeğilim251
323a251
3246/A251
325Muhammed başçi 250
326Yiğit250
327Hshs250
328çiğdem250
329Yağmur Ceylan249
330Ayberk249
331Nisa Çelik249
332Esra pehlevan249
333Şervan tursun249
334gulcebi249
335Kağan248
336merve dağdelen248
337Zübeyir Esad Seçkin247
338Tuğberk karabudan246
339Akay Yalçın246
340Müjgan Minez246
341Mesude246
342mnş245
343Zeynep244
344Rabia244
345A243
346Döne Ada242
347Ibrahim242
348Adlem Gökçe Yaman241
349Irmak özer241
350Normal_bir_insan241
351hıdır yalçın241
352ertuğrul241
353zeynep sahra240
354Zeynep Ceyda Koca240
355Elif239
356Şevval su yeniceli239
357Ceylin238
358Abdullah238
359Aysu238
360g238
361ayşe238
362Betül ŞEKERCİ237
363Elif237
364wsd237
365Buseyne hasnavi236
366.235
367Dhkş235
368IntelligenceBox234
369Aslı234
370Otsıtaur234
371e234
372Mert Ali YILDIRIM233
373Yunus Emre Göktaş233
374Fftgtgtgy233
375Hayrunnisa233
376Eren ÖZ 6/F233
377Umut kamil232
378Erdem yücel232
379Öykü232
3806-A232
381Ecrin naz ataş231
382jjjjj231
383ggg231
384ökkkjjjj231
385Rüzgar230
386Azra bolat230
3875/E230
388Samet229
389Fdjfyyt229
390Z.seray229
391Dfg229
392EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
393Muhammed Emin228
394Dosyal228
395mmmlll228
396Arda227
397tarık topçu227
398Yiğit Alperen Kırpık227
399BATIN BERK YORULMAZ226
400Çağın Akgül226
401Defne yolcu 226
402Esma Hıra226
403Aybars226
404yaso226
405Emine naz 225
406Cihan Arda Demirel225
407Enes Yiğit BAYKAL225
408Mustafa Osanmaz224
409azra224
410kjk224
411Yağız Yusuf Büyükdoğan224
412Şura Baynal224
413G224
414Bekirhan223
415H223
416Afra Fatıma Oflaz 222
417Yiğit Ali ÖZTÜRK222
418Eylül Görpeler 222
419Elif Başaran 222
420Sıdıka SARIBIYIK221
421G221
422W221
423Nehir220
424MHD HANI HALIMEH220
425Batuhan 220
426Kaan görkem BARIŞ220
427Ayşegül YELOĞLU220
428Azad220
4297b220
430Ebrar219
431Dfdömffl219
4325/A Aslı kaya218
433Mihrap Karaman218
434Ezda218
435Elif Uysal218
436Zeynep Oyman218
437Ceylin akardere217
438Sultan Ekin217
439Doğa ÇAM217
440Yusuf216
441Masal216
442Aa216
443Asya216
444Omar216
445Belinay215
446lara215
447jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
448sena215
449Şüheda215
4507hg215
451haççik215
452Anıl Şenol215
453İrem214
454Efecan214
455Yağmursu214
456ilayda214
457sümeyye214
4588d214
459fatma214
460Makbule213
461Alperendogankya213
462Rumeysa Akgün213
463hilal213
4645213
465Mete Büyükkasim 213
466Eylül mina212
467Ahmet SERİN 212
468Utku212
469Uras hıdır212
470Görkem212
471Melih212
472ada!☆211
473yusuf211
474ismail211
475dilber211
476Gamze210
477Esen210
478Eren Müjdeci 210
479poyraz210
480Mahmut efe209
481Elifnur kara209
482cemada209
483ferhat209
484Ahmet Yusuf208
485KAYRA207
486Deniz Ayabaktı 207
487Hazal207
488D207
489ilhan207
490Burak 206
491Defne Su Güzel206
492sfgh206
4937B206
494kennnturan206
495ARDA206
496Arda205
497Ömer Akdemir205
498a205
4997/C Yılmaztürk204
500Yaren Yener204