8. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

8. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorulardan oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
0 oylar, 0 ortalama
12

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

DPY 2021

Kuvây-ı Millîye birlikleri, Anadolu’nun işgali sonrası sivil halk tarafından kurulmuş, işgalci devletlere karşı kendi bölgelerini savunmak için mücadele etmiştir. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise karşı çıkarılan isyanların bastırılmasında görev alan Kuvây-ı Millîye birlikleri, daha etkin bir mücadele için birleştirilerek düzenli orduya dönüştürülmüştür. 

Buna göre Kuvây-ı Millîye birlikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 25

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

DPY 2021

Atatürk’ün ısrarla üzerinde durduğu Hatay konusu 1937’de Milletler Cemiyetine taşındı. Hatay’da seçimler yapıldı ve Hatay Meclisi 2 Eylül 1938’de ilk toplantısını yaparak bağımsız Hatay Devleti’ni kurdu. Hatay Meclisi, 19 Haziran 1939’da Türkiye’ye bağlanma kararı aldı. TBMM, 7 Temmuz 1939’da düzenlediği bir yasa ile Hatay’ın Türkiye’nin bir ili olduğunu kabul etti.

Bu metne aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir?

3 / 25

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2021

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alarak giderleri karşılamaya çalıştı. Devlet, otuz yıl içinde borçlarının faizini ödeyemez hâle gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler, bir araya gelerek Düyûn-u Umûmiye adında
uluslararası bir teşkilat kurdular. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat, vergileri toplayarak alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu.

Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

4 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı sonucunda yaşanan ulusal nitelikli gelişmelerden biridir?

5 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2021

Mustafa Kemal’in doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Selanik, Türklerle birlikte Rum, Yunan, Bulgar ve Yahudi gibi farklı etnik ve dinî kökenden gelen toplulukların birlikte yaşadığı bir şehirdi. Selanik şehrinin çok uluslu yapısı, zengin bir kültürel ortamın oluşmasını sağlamıştır.

Selanik şehrinin bu yapısı Mustafa Kemal’in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olmuştur?

6 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2021

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisinin yorumu yanlış eşleştirilmiştir?

7 / 25

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisinin isyanları bastırmak için yasama yetkisini kullandığını gösterir?

8 / 25

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

DPY 2021

Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demiryolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu bir yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıkları bağımsızlıkları isteme konusunda etkilemiştir.

Bu bilgiye göre Selanik şehri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 25

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

DPY 2021

İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırması Ortadoğu’da güvenliği tehlikeye düşürmüştür. Buna karşılık Türkiye, İran, Irak ve Afganistan bir araya gelerek “Sadabat Paktı”nı oluşturmuştur. Bu pakta üye devletler, birbirlerinin sınırlarına saygı göstermeyi ve içişlerine müdahale etmemeyi taahhüt etmişlerdir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2021

(I) Cumhuriyet yönetimi, gücünü halktan alan, halk iradesine dayanan yönetim biçimidir. (II) Egemenlik hakları kayıtsız şartsız millete aittir. (III) Cumhuriyet yönetiminde kişiler ekonomik durumlarına, cinsiyetlerine, ırklarına ve inançlarına göre ayrıştırılamaz. (IV) Cumhuriyetçilik her alanda değişime ve gelişime fırsat tanımıştır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde cumhuriyet yönetiminin inkılapçı karakteri vurgulanmıştır?

11 / 25

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

DPY 2021

Mustafa Kemal; “Biliyorsunuz ki, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan beri Ermeniler, gerek Ermenistan içinde gerek sınıra yakın yerlerde Türkleri toptan öldürmekten vazgeçmiyorlardı. 1920’nin sonbaharında Ermeni kıyımı dayanılmaz bir noktaya geldi. Ermeniler üzerine yürümeye karar verdik. 9 Haziran 1920’de doğu bölgesinde geçici seferberlik ilan ettik.” demiştir.

Mustafa Kemal’in bu açıklaması, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturur?

12 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2021

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi yönetim sistemini değiştirme amacına yöneliktir?

13 / 25

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

DPY 2021

Atatürk Dönemi’nde;
Yeni Türk devletinin rejimi belirlendi.
Devlet başkanlığı sorunu çözüme kavuşturuldu.
Meclis hükûmeti sisteminden kabine sistemine geçildi.
Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?

14 / 25

Kategori: 832 Batı Cephesi

DPY 2021

Birinci İnönü Muharebesi’nin kazanılması üzerine, İtilaf Devletleri ortaya çıkan yeni durumu değerlendirmek ve Sevr’i diplomatik yollardan TBMM’ye kabul ettirmek için Londra’da bir konferans düzenlenmişlerdir. TBMM bu konferansa katılmış, ancak  konferanstan olumlu bir sonuç çıkmamıştır. Buna rağmen TBMM, dış politikada bazı kazanımlar elde etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin dış politikada elde ettiği bu kazanımlardan biri değildir?

15 / 25

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

DPY 2021

Tekalif-i Millîye Emirlerinin “Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecektir.” kararı ile ordunun hangi ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır?

16 / 25

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu ile yapılan düzenlemelerden biri değildir?

17 / 25

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

DPY 2021

Laik devlette herkes, istediği dine inanmakta ve inançlarının gereğini yerine getirmekte özgürdür. Devlet vatandaşlarını dinlerine göre ayırmaz ve onlara dinlerine göre muamelede bulunmaz. Dini ve mezhebi ne olursa olsun bütün vatandaşlarını aynı tutar. Böylece toplumsal barışa katkıda bulunur. 

Bu bilgide laiklik ilkesinin aşağıdakilerden hangisine olan katkısından söz edilmemiştir?

18 / 25

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

DPY 2021

Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önergenin bazı maddeleri şunlardır:
Büyük Millet Meclisi’nin üstünde hiçbir güç yoktur.
Meclis, yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplamıştır.
Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul, hükûmet işlerine bakar; Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır.

Bu maddeler aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

19 / 25

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

DPY 2021

1929 Dünya Ekonomik Krizi nedeniyle yaşanan sorunlar, halkın hükûmete tepki göstermesine neden olmuştur. Mecliste hükûmetin ekonomi politikalarını denetleyecek ve alternatif politikalar üretecek bir partiye ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacın farkında olan Gazi
Mustafa Kemal, Fethi Bey’den yeni bir parti kurmasını istedi. Fethi Bey, Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan bazı milletvekillerinin katılımıyla Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

20 / 25

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

DPY 2021

Erzurum Kongresi’nin aşağıdaki kararlarından hangisinde ulusal egemenliğe dayalı bir yönetimin kurulacağı düşüncesi belirtilmiştir?

21 / 25

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

DPY 2021

“Evlat, için rahat olsun! Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez...”

Mustafa Kemal’in bu sözleri, aşağıdakilerden hangisini ilke edindiğinin göstergesidir?

22 / 25

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

DPY 2021

“Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda gerçekleştirilmiştir?

23 / 25

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

DPY 2021

 Sevr Antlaşması’nın “Osmanlı kaynaklarını korumak ve artırmak için mali bir komisyon kurulacak, bu komisyon Osmanlı bütçesini kontrol edecek.” maddesi aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

24 / 25

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

DPY 2021

Millî Mücadele’nin kazanılmasından sonra İtilaf Devletleri, Lozan’daki barış konferasına İstanbul Hükûmeti ve TBMM Hükûmeti’ni birlikte davet etmişlerdir.

Buna göre İtilaf Devletleri aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

25 / 25

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

DPY 2021

Mustafa Kemal, “Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner.” demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu düşüncesi doğrultusundaki gelişmelerdendir?

Ortalama skor 37%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1ff92 %23
2Ayberk68 %17
3glşdsvnasdfghjklşişlkjhbvc56 %14
4Nggfhhgh56 %14
5Zeynep48 %12
6rtgrerare20 %5
7Zehra20 %5
8erik16 %4
9Ümidi12 %3
10jh0 %0
11abuzettin0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a5075
2.1351
3ALİ1349
4Asd1122
5Der1059
6s997
7Çağla933
8Ali919
95e909
10K899
11Ege Gören869
12rana849
13g808
14yağmur ml774
15efwfwe755
16İlayda697
17Aysu681
18Aa669
19a657
20Aa649
21Yusuf İslam Konuk641
22ahmet baki623
23Elif Hoda605
24T601
25A599
26D585
27yıldız574
28ilayda559
29Berk551
30Kağan Çakar 🙂551
31Hürünaz544
32Nehir522
33H515
34Çağrı511
35deniz511
36[email protected]501
37rrrr485
38emria483
39Ceylin akardere482
40Yiğit467
41İrmak454
42uuuuu445
43ilknur444
44jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc438
45Çağrı433
46.431
47e.ç428
48Şervan tursun427
49Egemen426
50Nalan426
51Kayra421
52K417
53a412
54Mert403
55Abc395
56a384
57Ert349
58Nimet333
59ada332
60Sudem328
61osman321
62K314
63Uceduniecd310
64M309
65elf305
66öykü304
67Hena303
68Emine299
69kedy295
70d294
71[email protected]290
72NİL290
73hammod290
74Efe Uygar286
75Berat282
76G280
77Esra278
78Tmkkj277
79gdvg277
80YİĞİT274
81Uahwj273
82HUZEYFE270
83Enes Efe269
84y267
85burak260
86Belinay259
87Abdullah258
88Şeref Arda254
89Sema253
90Saflar kulübü252
915c sınıfı249
92e249
93defne248
94öykü247
95İlayda246
96aa245
97eymen241
98bekir241
99Zerenkalpben238
100Hilal237