8. Sınıf 1. Ünite Değerlendirme Sınavı

  • 8. Sınıf 1. Ünite Değerlendirme Sınavı
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 20 soru vardır.
  • Süre 20 dakikadır.

/20
14 oylar, 3.6 ortalama
852
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 1. Ünite Değerlendirme Sınavı

1 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

TEOG 2013

Mustafa Kemal’in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik, çeşitli din ve milliyetten oluşan nüfusuyla renkli bir yapıya sahipti. Yüzyıllarca bir arada yaşayan bu farklı kültürler, Fransız İhtilali’nin etkisiyle çatışma ortamı içine sürüklenmişlerdir.

Bu bilgilere göre, Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısına ilişkin;

I-   Çok uluslu bir yapıya sahiptir.

II-  Zengin bir kültürel yapı vardır.

III- Milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur.

IV- Ticari hayata gayrimüslimler hâkimdir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

TEOG 2013

Balkanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler, Osmanlı aydınları arasında yeni anlayışlara neden oldu. Fransız İhtilali’nin etkilerini gören bu kişiler Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir akımlarına yöneldiler. Bu akımların ortak amacı, devleti içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmaktı.

Bu paragrafa göre Mustafa Kemal'in doğup büyüdüğü dönemle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

3 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

TEOG 2016

Mustafa Kemal, 1898 yılında Manastır Askerî İdadisini başarıyla bitirerek İstanbul Harp Okuluna girdi. Buradan 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Öğrenimine Harp Akademisinde devam ederek 1905 yılında kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.

Bu bilgiden Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

4 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

TEOG 2013

“Kolağası Mehmet Tevfik Bey, değerli bir Türk subayıydı. Türk tarihini iyi biliyor ve öğrencilerine sevdiriyordu. Atatürk, Türk tarihini bütün genişliği ve derinliği ile kavra-mış olan hocasından daima saygı ile söz ederdi. Bir gün bana “Tevfik Bey’e minnet borcum vardır. Bana yeni bir ufuk açtı.” demiştir.”

Sizce, Mustafa Kemal’in tarih öğretmenine beslediği şükran ve minnetin sebebi ne olabilir?

5 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

TEOG 2014

Sömürge arayışı içindeki İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı’nın o tarihlerde Trablusgarp’a ordu ve donanma gönderebilecek durumu olmadığı için Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı, gizlice Trablusgarp’a gittiler. Bu subaylar orada yerli halkı örgütleyerek Trablusgarp’ı savundular. Ayrıca Derne ve Tobruk’ta da İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler.

Yalnız bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Fransız İhtilali ile yayılan milliyetçilik fikri Osmanlı Devleti’ne de zarar verdi. Çünkü .........

Bu cümlenin anlamlı ve doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi ile devam edilmemelidir?

7 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

DPY 2020

Panslavizm; Slav ulusların özellikle Balkanlardaki Sırpların, Hırvatların, Slovenlerin ve Bulgarların, Rusya’nın önderliğinde siyasi bir birliğe kavuşmasını amaçlar.

Buna göre “Panslavizm” düşüncesinin ortaya çıkmasında aşağıdaki kavramlardan hangisi etkili olmuştur?

8 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

TEOG 2015

Mustafa Kemal, Manastır’da yaşadığı dönemde vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’den ve eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’dan etkilenmiştir. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in dersleriyle de tarih bilinci gelişmiştir. Bu dönemde ayrıca Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış, onların hürriyet, özgürlük ve cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden faydalanmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle Manastır şehri, Mustafa Kemal’i daha çok hangi açıdan etkilemiştir?

9 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

TEOG 2016

İtalyanlar, Trablusgarp’a asker çıkarınca Osmanlı Devleti, işgali önlemek için bölgeye ordu gönderemedi. Bunun yerine Trablusgarp’ı savunmak için gönüllü subaylarını gönderdi. Bu subaylardan biri de Mustafa Kemal’di.

Bu bilgiden Mustafa Kemal’in, aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılabilir?

10 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

DPY 2018

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde okurken, matematik öğretmeni bir gün; “Aranızdan müzakereci seçeceğim, olmak isteyenler ayağa kalksın” dedi. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa Kemal, kendini ortaya atamadı. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı: “Ben daha iyi yaparım” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi oldu.

Bu anıdan Mustafa Kemal’in hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır?

11 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

TEOG 2013

Mustafa Kemal, komşularının oğlunun okula giderken giydiği askeri kıyafetten etkilen-miş ve asker olmaya karar vermişti. Bu nedenle gizlice askeri rüştiye sınavına hazırlanmış ve sonunda da Selanik Askeri Rüştiyesini kazanmıştı.

Parçaya göre, Mustafa Kemal'in askerlik mesleğini seçmesinde hangisi etkili olmuştur?

12 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

TEOG 2014

İtalya, 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırdı. Osmanlı Devleti, Trablusgarp’a ordu veya donanma gönderebilecek durumda değildi. Savaş başlayınca bölgeye içinde Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir grup genç ve gönüllü Osmanlı subayı gönderildi. Mustafa Kemal ve arkadaşları yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

13 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

LGS 2018

Manastır Askeri İdadisi yıllarında Mustafa Kemal’i en çok etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk – Yunan Savaşı olmuştur. Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen barış masasında istediğini elde edememiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’de, Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisinin iyi yönetilemediği fikri oluşturmuştur?

14 / 20

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

LGS 2020

Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Bu fikir akımlarından biri de Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık akımı, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı Milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede görülmüştür.
Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun bir göstergesidir?

15 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

TEOG 2013

Mustafa Kemal’in lise öğrenimini yaptığı Manastır şehrinde, çeşitli din ve ulustan insanlar yaşamaktaydı. Fransız İhtilali’nin etkisiyle bu uluslarda, bağımsız yaşama duyguları gelişmeye başlayınca aralarında çekişmeler ortaya çıktı.

Manastır’daki bu sosyal ortamın Mustafa Kemal’in üzerindeki etkisi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

16 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

TEOG 2016

Mustafa Kemal, Şemsi Efendi Mektebinden sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesine devam etmiştir. Ancak daha sonra kendi iradesi ile Askerî Rüştiye sınavlarına girmiş ve başarılı olmuştur.

Bu bilgi Mustafa Kemal’in, aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek gösterilir?

17 / 20

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

TEOG 2015

Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemde ülkede; bir tarafta geleneksel öğretime devam eden medreseler, diğer tarafta modern mekteplerle birlikte, askerî okullar ve çeşitli meslek okulları eğitim öğretim faaliyetlerinde  bulunuyordu. Bunun yanında ülkede yaşayan gayrimüslimlerin açtıkları azınlık okulları da vardı. Bu okulların her biri kendi amaçları doğrultusunda eğitim yapıyordu. Bu karışık durum ülkede, düşünce ve bilgi birikimi yönünden farklı kuşaklar yetişmesine neden oluyordu.

Bu parçadan, Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemdeki eğitim öğretim sistemi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

18 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

TEOG 2013

Mustafa Kemal, Harp Akademisini bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak Şam'a atandı. 1909'da, Meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart Ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusu'nun kurmay başkanlığını yaptı. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı Deme ve Tobruk'ta başarılı mücadeleler verdi. Bu başarısından sonra binbaşı rütbesine terfi etti. I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar'da büyük başarılar elde etti. Bu başarılarından dolayı albay rütbesine yükseldi.

Buna göre Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

19 / 20

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

DPY 2020

Mustafa Kemal ilk askerî başarısını aşağıdakilerden hangisinde kazanmıştır?

20 / 20

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

TEOG 2017

  • Ziya Gökalp, özellikle Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserleri ile tanınmıştır.
  • Namık Kemal, Türk edebiyatının öncü şairlerinden olup “vatan şairi” olarak anılır.

Ziya Gökalp ve Namık Kemal eserleriyle Atatürk’ü hangi alanda etkilemiştir?

0%