6. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

6. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorulardan oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
5 oylar, 5 ortalama
3
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

6. Sınıf Deneme Sınavı

6. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

1 / 25

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

DPY 2019

Ülkemizde büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin dağılımında yaz yağışlarının fazla olması, bitki örtüsünün gür çayır ve meralardan oluşması etkilidir.

Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde büyükbaş hayvancılığın yaygın olması beklenir?

2 / 25

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

DPY 2019

“Yaşadığım bölgede toprak sürekli donmuş halde olduğu için bitki örtüsü yoktur. Bu yüzden tarım ürünleri yetiştirilemez. Avcılık ve balıkçılık önemli geçim kaynağımızdır. Kış aylarında buzdan ve balina kemiklerinden yapılmış evlerde yaşarız.”

Buna göre yukarıdaki ifadeleri kullanan kişinin yaşadığı yerde görülen iklim tipi hangisidir?

3 / 25

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

DPY 2019

Beşerî coğrafya, insanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilimdir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşerî coğrafyanın konusu değildir?

4 / 25

Kategori: 622 İslamiyetin Doğuşu

DPY 2019

Medine Sözleşmesi’nin “Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır ve inançlarını yaşamakta serbest olacaklardır.” maddesinde aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi korunmaya çalışılmıştır?

5 / 25

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

DPY 2019

Sosyal Bilgiler öğretmeni öğrencilerinin bilimsel araştırma basamaklarına uygun bir araştırma yapmalarını söylemiştir. 

Buna göre öğrencilerin ilk olarak aşağıdaki basamaklardan hangisini yapması gerekir?

6 / 25

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

DPY 2019

Tabloda yönetim biçimleri ve özellikleri verilmiştir:

YÖNETİM BİÇİMLERİ ÖZELLİKLERİ
CumhuriyetDemokrasi ile ilişkilendirilebilir, halk söz  sahibidir.
Teokrasi Devlet yönetiminde dinî kurallar etkilidir.
Monarşi Halk, yöneticilerini belirli bir süreliğine seçer.
Oligarşi Yönetme yetkisi bir grubun elindedir.

Buna göre yönetim biçimlerinden hangisine ait özellik yanlıştır?

7 / 25

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

DPY 2019

Sevgi, sosyal bilimlere ilgi duyan, sözel yeteneklere sahip, geçmişi araştırmayı ve incelemeyi seven bir öğrencidir.

Sevgi’nin ilgi ve yeteneğini dikkate alarak bir meslek seçimi yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini seçmesi beklenir?

8 / 25

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

DPY 2019

Sağladığı gelirler sebebiyle “bacasız sanayi” olarak adlandırılan ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 25

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

DPY 2019

Hizmet; ticaret, ulaştırma, sağlık, eğitim ve güvenlik gibi faaliyetlerin tümünü kapsayan ekonomik sektördür.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisinin hizmet sektörüne ait olduğu söylenebilir?

10 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

DPY 2019

Kağanlığın Tanrı tarafından verilen bir görev olarak görüldüğü ve kan yoluyla babadan oğula geçtiğine inanılan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

11 / 25

Kategori: 655 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye

DPY 2019

Aynı mesleğe sahip insanların bir kısmı diğerlerinden daha verimli çalışabilmektedirler. Yaptığı işin hakkını veren, verimli insanlara nitelikli insanlar denilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli insana ait bir özelliktir?

12 / 25

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

DPY 2019

Konuşulan dil, inanç, gündelik hayat ve toplumun geçmişten günümüze kadar geçirdiği ortak yaşantı millî kültürü oluşturmaktadır.

Bu bilgide millî kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

13 / 25

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

DPY 2019

“Toplumun tüm kesimlerinin bir su teknesinin başında, bir araya gelebileceğinin ispatıdır.” cümlesinde ebru sanatının hangi özelliği vurgulanmaktadır?

14 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

DPY 2019

“Yapılan arkeolojik kazılarda Altay bölgesinde Hunlar zamanında açılmış sulama kanallarına rastlanmıştır. Kök Türkler zamanında da kullanıldığı anlaşılan Tötü Kanalı’nın boyu 10 km’ye yakındı ve o kadar yüksek teknik bilgiye dayanmakta idi ki Ruslar 1935 yılında bu kanalı aynen kullanmaya devam ettiler.”
İbrahim Kafesoğlu
Bu bilgiye göre Tötü Kanalı’nın kullanılması Kök Türklerin hangisiyle uğraştıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

15 / 25

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

DPY 2019

Türkiye haritası üzerinde belirli bölgeler numaralandırılarak verilmiştir.

Buna göre, numaralanmış yerlerin hangilerinde karasal iklim görülmektedir?

Question Image

16 / 25

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

DPY 2019

Ülkemiz 36°- 42° kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu meridyenleri arasında yer alır.

Yalnızca bu bilgiye dayanarak ülkemiz ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

17 / 25

Kategori: 644 Emek Bir Hazinedir

DPY 2019

Anayasamızın 64. maddesine göre: “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anayasamıza aykırı bir durumdur?

18 / 25

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

DPY 20109

Yapılan kazılar sonucunda Şanlıurfa’nın Örencik köyü yakınlarında dünyanın bilinen ilk tapınağı olan Göbeklitepe ortaya çıkarılmıştır.

Buna göre Göbeklitepe’nin ortaya çıkarılmasında aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangisi etkili olmuştur?

19 / 25

Kategori: 611 Değişen Rollerim

DPY 2019

Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren çeşitli roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı doğuştan sahip olduğumuz rollerdir. Bunları seçme olanağımız yoktur. Bu roller biyolojik özelliklerimizden kaynaklanan, herhangi bir ilgi ve yetenek gerektirmeyen rollerimizdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğuştan sahip olduğumuz rollerden biridir?

20 / 25

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

DPY 2019

Türkiye’de Zonguldak ve çevresinde çıkartılan, demir-çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

DPY 2019

“Hun sanatının temeli konargöçer yaşam tarzına dayanır.” diyen bir tarihçiye göre aşağıdaki eserlerden hangisinin bu döneme ait olması beklenemez?

22 / 25

Kategori: 662 Üç Kuvvet

DPY 2019

Anayasamızda yer alan “yasama yetkisi” aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

23 / 25

Kategori: 666 Kadın ve Toplum

DPY 2019

Türk kadını 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı elde etmiştir. 1933 yılında muhtar ve ihtiyar kuruluna seçme ve seçilme hakkı, 1934 yılında genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Kadınlar, Bulgaristan ve Fransa’da 1944 yılında, İtalya’da 1945 yılında, İsviçre’de 1971 yılında siyasi haklarını elde etmişlerdir.

Buna göre Türkiye’deki kadın hakları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

24 / 25

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

DPY 2019

Kaşgarlı Mahmud tarafından Abbasi halifesine sunulan, Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılmış, birçok Türk lehçesine ait örnekler bulunan eser aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 25

Kategori: 611 Değişen Rollerim

DPY 2019

Hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Ancak bizim de hak ve özgürlükler konusunda yerine getirmemiz gereken çeşitli sorumluluklarımız bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdaki sorumluluklardan hangisi eğitim hakkı ile ilişkilidir?

0%