6. Sınıf 1. Dönem Denemesi

Birinci dönem değerlendirmesi olarak da yararlanılabilecek bir testtir. 25 sorudan oluşan Bursluluk sınavı ayarında bir testtir.

 

/24
0 oylar, 0 ortalama
340

6. Sınıf Deneme Sınavı

6. Sınıf 1. Dönem Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 24

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

Batı Hunları Çin hakimiyetine girmemek için batıya doğru göç etmeye başlamıştır. Türklerin geldiğini gören bazı kavimler, Türklerden kaçarak Avrupa’ya doğru göç etmeye başlamıştır. 375 yılında birçok milletin göç etmesine neden olan bu olaya Kavimler Göçü denir. Kavimler Göçünün dünya tarihi ve Türk tarihi açısından bazı sonuçları olmuştur.

Buna göre Kavimler Göçünün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Türk tarihi açısından sonuçları arasında yer alır?

2 / 24

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI

İLGİLİ OLDUĞU ALAN
1- Türklerin Anadolu’daki ilerleyişi bir süre durdu.  
2- Doğu- Batı arasındaki ticari faaliyetler arttı.  
3- Matbaa, kağıt, pusula ve barut Avrupa’ya götürüldü.  

Haçlı seferlerinin sonuçlarının ilgili alanlarla doğru bir biçimde eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 24

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

2020 DPY

Karadeniz iklimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4 / 24

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

En uzun paralel dairesi ekvatordur, sıfır derece ile gösterilir ve kutuplara gidildikçe paralel dairelerinin boyları kısalmaktadır.

Buna göre aşağıdaki paralel dairelerinden hangisi diğerlerine göre daha kısadır?

5 / 24

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

 

KÖKTÜRKLER   UYGURLAR
I Minyatür sanatında ilerlemişlerdir. a Hukuk kurallarını yazılı hale getirmişlerdir.
II Türk adıyla kurulan ilk devlettir. b Göç ve türeyiş destanlarına sahiptir.
III Bozkurt ve Ergenekon Destanlarına sahiptir. c Tarım, ticaret, bilim, sanat ve mimaride ileri gitmişlerdir.
IV Devleti ikili sisteme uygun olarak yönetmişlerdir. d Orhun Abidelerini dikmişlerdir.

Tablodaki devletlere yönelik bilgilerin eşleştirilmesinde yapılan hatanın giderilebilmesi için hangi öncüllerin yer değiştirmesi gerekmektedir?

6 / 24

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

 

TOPLUMSAL DAYANIŞMA İLE İLGİLİ İFADELER
I Kırsal kesimlerde yardımlaşma ve dayanışma duygusu kentlere göre daha azdır.
II Toplumsal yardımlaşma sadece aynı toplum içinde yapılmalı, uluslararası düzeyde olmamalıdır.
III Sadaka taşları Osmanlı Devleti’nde asalet ve merhametin simgesi haline gelmiştir.
IV Kızılay, doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olanlara giyecek ve gıda yardımı yapar.

Tablodaki ifadeler incelenecek olduğunda kaç numaralı ifadelerin yanlış bir bilgi içerdiği söylenebilir?

7 / 24

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

 • Türkler yazıyı geç kullandıkları için sav, sagu, koşuk ve destan gibi sözlü kültür örnekleri oldukça yaygındır.
 • Türk tarihinde ilk kez yazıyı kullanan Kök Türklerin ve Uygurların kendilerine ait alfabeleri bulunmaktadır.
 • Türk tarihinin ilk yazılı eserleri olan Orhun Kitabeleri Kök Türk alfabesi ile yazılmıştır.

İlk Türk devletlerinin kültür ve medeniyeti hakkında verilen bilgiler aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

8 / 24

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

DPY 2019

Ülkemiz 36°- 42° kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu meridyenleri arasında yer alır.

Yalnızca bu bilgiye dayanarak ülkemiz ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

9 / 24

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

"Yaşadığım yerde hep yağış var. Yağmurluk ve şemsiye her mevsim vazgeçilmez aksesuarımızdır."

Bunları söyleyen kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülür?

10 / 24

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

Orta Asya’daki Türk boyları çeşitli sebeplerle dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir.

Bu göçlerin sebeplerinden hangileri;

I- Olumsuz iklim koşulları

II- Çin baskısı

III- Otlakların yetersizliği

siyasi sebepler içerisinde yer alır?

11 / 24

Kategori: 611 Değişen Rollerim

Dünyaya geldiğimiz andan itibaren kendi isteğimizle çalışarak, başarı göstererek sahip olduğumuz bazı rollerimiz vardır. Bunlar doğuştan gelmez, özgür irademizle katıldığımız grupların bize yüklediği, sonradan edinilmiş rollerdir.

Buna göre;

 • Öğretmen
 • Kuzen,
 • İzci,
 • Ekip sorumlusu,
 • Müzisyen

rollerinden kaç tanesi metinde verilen açıklamada belirtilen roller arasında yer alır?

12 / 24

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

“Türkler, İslamiyet’i benimsedikten sonra askeri ve siyasi olarak İslam dünyasına çeşitli hizmetler yapmıştır.” diyen Betül öğretmen, Türklerin İslamiyet’e katkılarından hangisini kastetmiş olamaz?

13 / 24

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

624 yılı

Bedir Savaşı
625 yılı Uhud Savaşı
628 yılı Hudeybiye Barışı

Tabloda boş bırakılan yerler ile aşağıdaki seçenekler eşleştirilecek olduğunda hangisi dışarıda kalır?

14 / 24

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırlarının gösterildiği haritadan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

Question Image

15 / 24

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, yeryüzü şekillerine, ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yer üstü kaynaklarına, farklı ekonomik, siyasi ve kültürel topluluklara göre konumunun belirlenmesine göreceli konum denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun etkilerinden biri değildir?

16 / 24

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra Sultan Alp Arslan, komutanlarını Anadolu’yu fethetmek ve yurt edinmekle görevlendirdi. Bu durum sonucunda bu komutanlar Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı beylikler kurdular.

Metinde verilen bilgilerden hareketler Anadolu’da kurulan ilk beyliklerin aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirmiş olması beklenemez?

17 / 24

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

Verilen görselde aşağıdaki kavramlardan hangisinin temsil edildiği söylenebilir?

Question Image

18 / 24

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

Yusuf Has Hacib’in “Mutluluk Veren Bilgi” anlamına gelen bu eseri, Türk-İslam Edebiyatı’na ait önemli eserlerdendir. Yazar, eserini 1070’te Karahanlı Hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han'a sunmuştur. Bu eser ideal devlet idaresini öğretmek amacıyla yazılmıştır. Eserde dünya ve ahiret mutluluğu için nasıl bir yaşam sürülmesi gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.

Hakkında bilgi verilen eser, aşağıdaki Türk İslam eserlerinden hangisidir?

19 / 24

Kategori: 622 İslamiyetin Doğuşu

DPY 2019

Medine Sözleşmesi’nin “Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır ve inançlarını yaşamakta serbest olacaklardır.” maddesinde aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi korunmaya çalışılmıştır?

20 / 24

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

 • Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas, Tokat, Kayseri, Amasya, Malatya ve çevresinde kurulmuştur.
 • Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri içerisinde en güçlü beyliktir.
 • Tokat Niksar’da bulunan Yağıbasan Medresesi Anadolu’daki ilk medreselerden biridir.

Verilen metinden hareketle Danişmentler hakkında verilen aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

21 / 24

Kategori: 615 Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

Aşağıda Belma ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir.

Belma’nın,

I- 9 Eylül Ortaokulu’nda öğrenim görmesi

II- Ödevlerini vaktinde teslim etmesi gerektiği

III- Yaşına uygun olan kitaplar arasında istediğini okuması

Bu örneklerin hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarıyla ilişkilendirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

22 / 24

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Ülkemizde Zonguldak ve çevresinde çıkarılan bir madendir. Demir-çelik sanayisinde demirin eritilmesinde kullanılmaktadır. Bu fabrikalarda yoğun olarak kullanılması hava kirliliğine neden olmaktadır.

Yukarıdaki parçada hakkında bilgi verilen yer altı zenginliği hangisidir?

23 / 24

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Ülkemiz kuzey yarım kürede ve orta kuşakta yer almaktadır.

Buna göre ülkemize esen rüzgarların etkilerine yönelik aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

24 / 24

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

“…Kültür ortamla uyumludur. O ortam milletin karakteridir. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile ters düşen bütün yabancı unsurlarla mücadele etme gereği; milli düşünceleri büyük bir olgunlukla her karşıt düşünceye karşı şiddetle ve fedakarlıkla savunma zorunluluğu öğretilmelidir.”

Atatürk’ün kültür hakkındaki sözünden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Sudenaz DUYMUŞ100 %24
2Duru Direkçi100 %24
3Hazel100 %24
4Melisa Doğan100 %24
5Aslı naz 100 %24
6Alperen Sevindik100 %24
7Zeynep100 %24
8Hatice Çetinkaya100 %24
9Hayrunnisa Çalık100 %24
10Anıl100 %24
11emirhan yalçın100 %24
12Kevser Yücel100 %24
13muhammed oğuz96 %23
14Meryem Gargılı 95 %23
15NERGİZ MÜRSEL95 %23
16Meral95 %23
17Beyza95 %23
18emre95 %23
19EMİR 95 %23
20afife bilge ARI95 %23
21Yusuf95 %23
22Burhan95 %23
23Kağan 95 %23
24elif özdemir95 %23
25Abdullah Kerem özsoy94 %22.67
26mehmet akif yüce92 %22
27ELİF BAŞ 91 %22
28emirhan91 %22
29Zeynep Alpar 91 %22
30Melih Güzel91 %22
31elif91 %22
32sevde nur Kayacan91 %22
33SAMİ89.5 %21.5
34Berra Yağmur Çalışkan89.5 %21.5
356G88 %21
36Abdulrezzak88 %21
37Hüseyin emre bulgurcu 87.22 %21
38arin87 %21
39ABDUL SAMET BAĞDATLIOĞLU 87 %21
40Freddy87 %21
41İrem87 %21
42Zeynep Ecrin Esinti87 %21
43bengü sevimli87 %21
44Enes Emir87 %21
45havvanur87 %21
46Mehmet 87 %21
47Aslı Naz Şengül 87 %21
48Yüsra 87 %21
49Enes Murat Tanrıverdi87 %21
50Hatice Gönülseven87 %21
51Özge87 %21
52rıdvan87 %21
53ferhat87 %21
54Turkay85 %20.5
55Bevin85 %20.5
56Asya Korkmaz85 %20.5
576D Ömer furkan83 %20
58Can Ozan83 %20
59Bevin Kırmızıçiçek83 %20
60💗Zeyneb💗83 %20
61mert83 %20
62Zeynep Doğan83 %20
63water83 %20
64cengizhan bozok83 %20
65Doruk83 %20
66ebru83 %20
67Abdullah81 %19.5
68Nazan80 %19.33
69Rızgar 79 %19
70Açelya Suden Arslan79 %19
71Rabia PALA79 %19
72Arhan79 %19
73Sude79 %19
74Sude Melek Aksu 79 %19
75Yunus Emre Akdoğan79 %19
76Irmak79 %19
77Süleyman er79 %19
78nurcan cebeci79 %19
79W79 %19
80Ali Kebir koçhan79 %19
81Metehan HARMAN78.5 %19
82Berranur Ürem 76.5 %18.5
83Emine75 %18
84Miraç sami er75 %18
85Zeynep nisa musluk75 %18
86Melda l75 %18
87Ecrin Neva Soylar 75 %18
88Muhammed enes75 %18
89Hkks75 %18
90R75 %18
91nbgvfc75 %18
92Hiranur usta75 %18
93Rukiye Yıldız75 %18
94Sena Değişman75 %18
95KADRİYE ŞAHİN75 %18
96Msiho75 %18
97çağrı71 %17
98Mehmet Yiğit ZORLU70.25 %17
99Abdussamet 70 %17
100Safiy Betül70 %17
101BelinY70 %17
102R70 %17
103Sude70 %17
104Elif Aslan67.67 %16.33
105hatice67 %16
106ayşenur67 %16
107Sırma 66.5 %16
108ş̸u̸h̸e̸d̸a̸ b͎ü͎r͎l͎ü͎k͎k͎a͎r͎a͎66.5 %16
109Onur Çetin66 %16
110Esma Melek66 %16
111Ramazan 66 %16
112Yüsra66 %16
113Zeynep66 %16
114Hira Nur Arslan66 %16
115Mustafa 66 %16
116Furkan Selim ipek 66 %16
117Ramazan64.5 %15.5
118Hamza64.5 %15.5
119ÖMER Bilbil63.67 %15.33
120Hayrünnisa63.33 %15.33
121ebru63 %15
122tuğba 62.5 %15
123Muhammet kasim yarba62.5 %15
124Eren62 %15
125Erhan62 %15
126lol62 %15
127Esma s.62 %15
128Halil62 %15
129Zehra Sude Balat62 %15
130Semih Akmeşe62 %15
131Emirhan YALNIZ62 %15
132Ömer busug59.83 %14.5
133Melek 58 %14
134Rabia Eslem58 %14
135Zey58 %14
136Şeyma58 %14
137Buse güzel58 %14
138Azra58 %14
139 AHMET ENES 58 %14
140Buğlen Sena58 %14
141BERKE EMİR ÖZKAN58 %14
142Ahsen56 %13.5
143Furkan 56 %13.5
144Çiğdem 55.33 %13.33
145Ömer Faruk sarıgül 54 %13
146Ömer furkan Büyüktaş54 %13
147Halil Emre Demir54 %13
148S54 %13
149Özgür can 54 %13
150DAMLA51 %12.33
151Ahsen50 %12
152Meryem Bahadır 6A50 %12
153Şevval Meydan50 %12
154Efko50 %12
155Nrnn50 %12
156Berke Çetin50 %12
157ABDUL SAMET 49.75 %12
158Ahmet karakayalı48 %11.5
159hatice46.75 %11.25
160İrem46 %11
161rahime46 %11
162kerem cem46 %11
163Buse45 %11
164hamza45 %11
165Eren45 %11
166CEYLİN İLHAN 45 %11
167Seyit Ali Gazi45 %11
168elçin45 %11
169Bengü sevimlii43.5 %10.5
170Abdussamed43 %10.5
171melis42 %10
172Jklk41 %10
173CEMRE SOLAK41 %10
174Fatma sude 41 %10
175Osman41 %10
176burak bakca41 %10
177Orkan41 %10
178Yusuf kabak41 %10
179Mirac Sami er41 %10
180Zehra38 %9
181Hasan 37.5 %9
182SUDE37.33 %9
183BUSE 37.25 %9
184selman37 %9
185ü37 %9
186Seher Ünal37 %9
187Orkan33 %8
188133 %8
189Zehra Mendeş33 %8
190Emin33 %8
191Songül33 %8
192Elif nqz33 %8
193Reşad33 %8
194dyk933 %8
195c29 %7
196zehra29 %7
197Melda 28.67 %7
198Özge26.75 %6.5
199Zeynep Bal26.5 %6.5
200ABDUL SAMET BAĞDATLIOĞLU 25 %6
201Uğurcan25 %6
202Şevval Cicioğlu 25 %6
203Yağmur Eda Atmaca25 %6
204bengü sevimli25 %6
205Zafer yakar25 %6
206Gizem 24.5 %6
207Nisanur Çağlayan22.5 %5.5
208gggg21 %5
209PREFÖSÖR20 %5
210Toprak19.33 %4.67
211Eylül 16 %4
212atakan özkan16 %4
213Hasan16 %4
214ayşe ekşi16 %4
215ömer musa şenel13 %3
216Mehmet Kaya 12.5 %3
217Efe Türkmen12 %3
218Nergiz8 %2
219Esmanur Birlik 8 %2
220Mert Öztürk8 %2
221Cemali8 %2
222Enes8 %2
223Ayşe6 %1.5
224Yunus4 %1
225ehra4 %1
226Seray4 %1
227Fıdan2 %0.5
228Ada Su 0 %0
229hjkkl0 %0
230vbmöç0 %0
231Ayşe0 %0
232Muzaffer0 %0
233Ayşe0 %0
234Şeyma Yaşar0 %0
235Selma 0 %0
236sfgh0 %0
237Beyza Bilen 0 %0
238Elif0 %0
239efe0 %0
240Emirhan YALNIZ0 %0
241Ahmed saif0 %0
242YSN0 %0
243hatice0 %0
244Abdullah Ömür Ekici0 %0
245E0 %0
246Zekeriya Akar0 %0
247JKK0 %0
248aysima0 %0
249Ali0 %0
250F0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11536
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1794
6ENSAR1686
7eeeee1667
8H1656
9İlayda1507
10asd1430
11d1413
12e1394
13eyup1325
14G1260
15A1165
16Slm1156
17Efe1105
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H993
21ahmet 864
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29efe733
30ali707
31elif702
32Nisa Duru Bingül696
33ylllp690
34bbbbbbb673
35t668
36Furkan Yürük667
37Belinay663
38oykuıpıl660
39hjk657
40Elif645
41d620
42Y618
43A616
44Nisa Nur Kulaç604
45T604
46m603
47hhhhhh599
48j597
49aleyna583
50Ali579
51Ömer Enes ÇAKAL575
52Emine574
53Mirac Muhammet Topçu574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Q545
62Yunus Emre Göktaş542
63Mert 7F535
64Ares518
65Hazal517
66Reyyan513
67Ledeyna Güner513
68Ecrin Bayrak511
69deniz504
70Burak491
71Zeynep DEDE487
72Gümüş485
73ali485
74Kuzey484
75koraydulger483
76M.yiğit482
77naz480
78Buğra efe479
79Ü470
80Emine kayrak467
81Defne460
82esra459
83Arda451
84k451
85cesur449
86Nazlı445
87Zafer Ege Küçük 444
88Melih Hasan441
89Özge 440
90YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
91yylyş438
92Sabire437
93DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
94asd436
95Sümeyye432
96bilinmeyen430
97Neslihan Gül429
98imagine losing427
99Melek Vardar426
100İbrahim425
101R. Aytuğ Cıvak422
102Ali Batın TAN421
103ihsan mahir davuş420
104t419
105Azizcan aydoğan417
106Gülce Erkeç415
107Reyyan SEÇGİN 412
108A412
109Sare411
110Mirzat409
111yigit406
1126a406
113Elif405
114sevinç405
115Zehra Reyyan Yanmaz405
116Zeynep Çelebi403
117yağmurrr402
118Arda398
119Alper397
120UEVDJANA395
1216f391
122Aysun391
123Elif Şenol387
124Medine385
125Ayşe381
126Hiranur kendir380
1278a380
128f379
129Elif379
130Cemre378
131İlayda376
132gürkan375
133Esma374
134Arda Arabaci373
135Ali Efe İnceoğlu373
136hale ceylan 371
137cüneyt371
138İkra Nur Demir370
139Mina369
140blablabla369
141A369
142Baki368
143*367
144Ecrin 367
145Deniz Güren367
146seda366
147Hanibe 366
148Kardelen365
149Ramazan ışık364
150Nikolay363
151fvodk363
152Melek Büşra Cebeci361
153asa361
154MİNA SU CAV358
155Sümeyye354
156ahmet353
157a353
158sevim353
159tuncay352
160yağmur351
161Ege349
162Fenerli Çiftçi348
163cu347
164yusuf pro @345
165aaa345
166Oh uyuj jjhoj344
167oğuzhan343
168mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
169f340
170Hayrunisa Altay339
171alara339
172yağmur yılmaz336
173Asdf335
1746\\a334
175Yusuf İslam konuk332
176Nil soğancılar332
177Kd332
178Abdurrahman330
179rüzgar ünal329
180Medine Sıla Kayacan329
181Eylül328
182Nisa Çelik328
183Hasan327
184lòn327
185nehir326
186mehmet326
187Ali nazim324
188Damla323
189Kuzey Günsy321
190Ecrin320
191Eymencan320
192Çınar320
1935a320
194a318
195Ömür317
196Hikmet316
197Ahmet KORKMAZ315
198cansu314
199Ahmet Sağnak314
200Gökay313
201Benkim1232313
202Zeynep koç312
203Fehime özdemir312
204abcdef312
205KOLAYDI312
206cihab311
207Sema311
208Kerri309
209Dilek 309
210Tahir307
211macide307
212serra306
213a306
214Musa bulduk305
215Esma Enrar304
216YİĞİT UZUNOĞLU304
217n303
218dws302
219Elif Hoda301
220Bilal300
221q300
222Fatma Nur299
223ebrar299
224İslam Can299
225Nilda Ece Yılmaz298
226MERVE297
227kaan297
228Se297
229Kemal efe Cetin296
230efe296
231koray295
232a295
233Zeynep buğlem ANDAÇ294
234Büşra294
235y294
236Umut can294
237Yiğit ali Akkuş292
238Nisa çelikoğlu292
239Şeyma Nur Akkaya292
240Ə292
241Fatma292
242beren su oturak291
243asya291
244Ahmet291
245KAYLA NAZ290
246ada290
247Selin290
248aaaaaa289
249beloo288
250Burcu287
251Gülistan Nursu Ertürk287
252123287
253Ecrin285
254H284
255MİNA SU CAV284
256Doruk283
257sekizler283
258aa283
259DORUK ALİ TANDOĞAN282
260a282
261ada güler281
262emine280
263osman yüce279
264x279
265Hedibe Taş278
266g277
267gggg277
2682277
269Zeren ERTUĞRUL276
270Ramazan Sevindir276
271ege hayal276
272F275
273ilkan keneç275
274Mete275
2751275
276KEREM KARATAŞ275
277Aliberke Şahin274
278deneme274
279T272
280FEHİME272
281Ekin272
282Bahtiyar271
283Deniz Kılıç 270
284Alin asya270
285canan kara270
286k270
287a270
288aaa270
289Tuba 269
290Zehra Belinay Develi269
291efe doruk268
292Ahmet Burak267
293ecrin ayaz267
294Efe Bozkurt266
295Ecrin Karabacak 6-F266
296Neden266
297merve dağdelen266
298Mehmet Akif Ersoy265
299furkan264
300Yağzel264
301Azra cankilic264
302Görkem263
303a263
304ta262
305sılanur262
306Sayed osman261
307Mürşit Parlakgün261
308Beren KOÇ260
309Emre258
310eylül sude258
311Elif Tuana Kafşakoğlu256
312Guııoı256
313Aslı Beyza Güneş255
314Abdulgani kit255
315Alperen Doğankaya255
316Nil Er255
317ali255
318aynur254
319duru253
320İbrahim253
321zeliha kaya253
322Zeynep Beyza252
323Abdülhamit252
324B252
325Çağan252
326a252
327m252
328Meryemnur 251
329BenEuyfDeğilim251
3306/A251
331Muhammed başçi 250
332Yiğit250
333Hshs250
334çiğdem250
335Yağmur Ceylan249
336Ayberk249
337Esra pehlevan249
338Şervan tursun249
339gulcebi249
340Kağan248
341Zübeyir Esad Seçkin247
342Tuğberk karabudan246
343Akay Yalçın246
344Müjgan Minez246
345Mesude246
346Belinay245
347mnş245
348Zeynep244
349Rabia244
350A243
351ayşe243
352Döne Ada242
353Ibrahim242
354Yiğit Başarı241
355Adlem Gökçe Yaman241
356Irmak özer241
357Normal_bir_insan241
358hıdır yalçın241
359ertuğrul241
360zeynep sahra240
361Eren Müjdeci 240
3626-A240
363Zeynep Ceyda Koca240
364Elif239
365Şevval su yeniceli239
366Ceylin238
367Abdullah238
368Aysu238
369g238
370Betül ŞEKERCİ237
371Elif237
372wsd237
373Buseyne hasnavi236
374.235
375Dhkş235
376Gufiroe234
377IntelligenceBox234
378Aslı234
379Otsıtaur234
380e234
381Mert Ali YILDIRIM233
382Yunus Emre Göktaş233
383Fftgtgtgy233
384Hayrunnisa233
385a233
386Eren ÖZ 6/F233
387ökkkjjjj233
388bekir233
389Umut kamil232
390Erdem yücel232
391Öykü232
392Ecrin naz ataş231
393jjjjj231
394ggg231
395Rüzgar230
396Azra bolat230
3975/E230
398Samet229
399Fdjfyyt229
400Z.seray229
401Dfg229
402EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
403Muhammed Emin228
404Dosyal228
405mmmlll228
406Arda227
407tarık topçu227
408Enes Yiğit BAYKAL227
409Yiğit Alperen Kırpık227
410BATIN BERK YORULMAZ226
411Çağın Akgül226
412Melih226
413Defne yolcu 226
414Esma Hıra226
415Aybars226
416yaso226
417Emine naz 225
418Cihan Arda Demirel225
419Dfdömffl225
420hilal225
421Mustafa Osanmaz224
422azra224
423kjk224
424Yağız Yusuf Büyükdoğan224
425Şura Baynal224
426G224
427Bekirhan223
428H223
429Afra Fatıma Oflaz 222
430Yiğit Ali ÖZTÜRK222
431Eylül Görpeler 222
432Elif Başaran 222
433Sıdıka SARIBIYIK221
434G221
435W221
436Nehir220
437MHD HANI HALIMEH220
438Batuhan 220
439Kaan görkem BARIŞ220
440Ayşegül YELOĞLU220
441Azad220
4427b220
443Ebrar219
4445/A Aslı kaya218
445Mihrap Karaman218
446Ezda218
447Elif Uysal218
448Zeynep Oyman218
449Ceylin akardere217
450Sultan Ekin217
451Doğa ÇAM217
452Yusuf216
453Masal216
454Aa216
455çınar kankaya216
456Asya216
457Omar216
458lara215
459jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
460sena215
461Şüheda215
4627hg215
463haççik215
464Anıl Şenol215
465sfgh215
466İrem214
467Efecan214
468Yağmursu214
469ilayda214
470Barış Arın Yavuzcan214
471sümeyye214
4728d214
473fatma214
474Makbule213
475Alperendogankya213
476Rumeysa Akgün213
4775213
478Mete Büyükkasim 213
479Eylül mina212
480Ahmet SERİN 212
481Utku212
482Uras hıdır212
483Görkem212
484ada!☆211
485yusuf211
486ismail211
487dilber211
488Gamze210
489Esen210
490poyraz210
491Mahmut efe209
492Elifnur kara209
493cemada209
494ferhat209
4957B209
496Ahmet Yusuf208
497Aa208
498KAYRA207
499Deniz Ayabaktı 207
500Hazal207