6. Sınıf 1. Dönem Denemesi

Birinci dönem değerlendirmesi olarak da yararlanılabilecek bir testtir. 25 sorudan oluşan Bursluluk sınavı ayarında bir testtir.

 

/24
0 oylar, 0 ortalama
321

6. Sınıf Deneme Sınavı

6. Sınıf 1. Dönem Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 24

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI

İLGİLİ OLDUĞU ALAN
1- Türklerin Anadolu’daki ilerleyişi bir süre durdu.  
2- Doğu- Batı arasındaki ticari faaliyetler arttı.  
3- Matbaa, kağıt, pusula ve barut Avrupa’ya götürüldü.  

Haçlı seferlerinin sonuçlarının ilgili alanlarla doğru bir biçimde eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 24

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

Yusuf Has Hacib’in “Mutluluk Veren Bilgi” anlamına gelen bu eseri, Türk-İslam Edebiyatı’na ait önemli eserlerdendir. Yazar, eserini 1070’te Karahanlı Hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han'a sunmuştur. Bu eser ideal devlet idaresini öğretmek amacıyla yazılmıştır. Eserde dünya ve ahiret mutluluğu için nasıl bir yaşam sürülmesi gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.

Hakkında bilgi verilen eser, aşağıdaki Türk İslam eserlerinden hangisidir?

3 / 24

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

 • Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas, Tokat, Kayseri, Amasya, Malatya ve çevresinde kurulmuştur.
 • Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri içerisinde en güçlü beyliktir.
 • Tokat Niksar’da bulunan Yağıbasan Medresesi Anadolu’daki ilk medreselerden biridir.

Verilen metinden hareketle Danişmentler hakkında verilen aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

4 / 24

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

“Türkler, İslamiyet’i benimsedikten sonra askeri ve siyasi olarak İslam dünyasına çeşitli hizmetler yapmıştır.” diyen Betül öğretmen, Türklerin İslamiyet’e katkılarından hangisini kastetmiş olamaz?

5 / 24

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

“…Kültür ortamla uyumludur. O ortam milletin karakteridir. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile ters düşen bütün yabancı unsurlarla mücadele etme gereği; milli düşünceleri büyük bir olgunlukla her karşıt düşünceye karşı şiddetle ve fedakarlıkla savunma zorunluluğu öğretilmelidir.”

Atatürk’ün kültür hakkındaki sözünden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 24

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

624 yılı

Bedir Savaşı
625 yılı Uhud Savaşı
628 yılı Hudeybiye Barışı

Tabloda boş bırakılan yerler ile aşağıdaki seçenekler eşleştirilecek olduğunda hangisi dışarıda kalır?

7 / 24

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

DPY 2019

Ülkemiz 36°- 42° kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu meridyenleri arasında yer alır.

Yalnızca bu bilgiye dayanarak ülkemiz ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

8 / 24

Kategori: 622 İslamiyetin Doğuşu

DPY 2019

Medine Sözleşmesi’nin “Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır ve inançlarını yaşamakta serbest olacaklardır.” maddesinde aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi korunmaya çalışılmıştır?

9 / 24

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra Sultan Alp Arslan, komutanlarını Anadolu’yu fethetmek ve yurt edinmekle görevlendirdi. Bu durum sonucunda bu komutanlar Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı beylikler kurdular.

Metinde verilen bilgilerden hareketler Anadolu’da kurulan ilk beyliklerin aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirmiş olması beklenemez?

10 / 24

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Ülkemiz kuzey yarım kürede ve orta kuşakta yer almaktadır.

Buna göre ülkemize esen rüzgarların etkilerine yönelik aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

11 / 24

Kategori: 615 Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

Aşağıda Belma ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir.

Belma’nın,

I- 9 Eylül Ortaokulu’nda öğrenim görmesi

II- Ödevlerini vaktinde teslim etmesi gerektiği

III- Yaşına uygun olan kitaplar arasında istediğini okuması

Bu örneklerin hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarıyla ilişkilendirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

12 / 24

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

 

KÖKTÜRKLER   UYGURLAR
I Minyatür sanatında ilerlemişlerdir. a Hukuk kurallarını yazılı hale getirmişlerdir.
II Türk adıyla kurulan ilk devlettir. b Göç ve türeyiş destanlarına sahiptir.
III Bozkurt ve Ergenekon Destanlarına sahiptir. c Tarım, ticaret, bilim, sanat ve mimaride ileri gitmişlerdir.
IV Devleti ikili sisteme uygun olarak yönetmişlerdir. d Orhun Abidelerini dikmişlerdir.

Tablodaki devletlere yönelik bilgilerin eşleştirilmesinde yapılan hatanın giderilebilmesi için hangi öncüllerin yer değiştirmesi gerekmektedir?

13 / 24

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırlarının gösterildiği haritadan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

Question Image

14 / 24

Kategori: 611 Değişen Rollerim

Dünyaya geldiğimiz andan itibaren kendi isteğimizle çalışarak, başarı göstererek sahip olduğumuz bazı rollerimiz vardır. Bunlar doğuştan gelmez, özgür irademizle katıldığımız grupların bize yüklediği, sonradan edinilmiş rollerdir.

Buna göre;

 • Öğretmen
 • Kuzen,
 • İzci,
 • Ekip sorumlusu,
 • Müzisyen

rollerinden kaç tanesi metinde verilen açıklamada belirtilen roller arasında yer alır?

15 / 24

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

En uzun paralel dairesi ekvatordur, sıfır derece ile gösterilir ve kutuplara gidildikçe paralel dairelerinin boyları kısalmaktadır.

Buna göre aşağıdaki paralel dairelerinden hangisi diğerlerine göre daha kısadır?

16 / 24

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

 

TOPLUMSAL DAYANIŞMA İLE İLGİLİ İFADELER
I Kırsal kesimlerde yardımlaşma ve dayanışma duygusu kentlere göre daha azdır.
II Toplumsal yardımlaşma sadece aynı toplum içinde yapılmalı, uluslararası düzeyde olmamalıdır.
III Sadaka taşları Osmanlı Devleti’nde asalet ve merhametin simgesi haline gelmiştir.
IV Kızılay, doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olanlara giyecek ve gıda yardımı yapar.

Tablodaki ifadeler incelenecek olduğunda kaç numaralı ifadelerin yanlış bir bilgi içerdiği söylenebilir?

17 / 24

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

Verilen görselde aşağıdaki kavramlardan hangisinin temsil edildiği söylenebilir?

Question Image

18 / 24

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

2020 DPY

Karadeniz iklimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

19 / 24

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

"Yaşadığım yerde hep yağış var. Yağmurluk ve şemsiye her mevsim vazgeçilmez aksesuarımızdır."

Bunları söyleyen kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülür?

20 / 24

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, yeryüzü şekillerine, ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yer üstü kaynaklarına, farklı ekonomik, siyasi ve kültürel topluluklara göre konumunun belirlenmesine göreceli konum denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun etkilerinden biri değildir?

21 / 24

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

Batı Hunları Çin hakimiyetine girmemek için batıya doğru göç etmeye başlamıştır. Türklerin geldiğini gören bazı kavimler, Türklerden kaçarak Avrupa’ya doğru göç etmeye başlamıştır. 375 yılında birçok milletin göç etmesine neden olan bu olaya Kavimler Göçü denir. Kavimler Göçünün dünya tarihi ve Türk tarihi açısından bazı sonuçları olmuştur.

Buna göre Kavimler Göçünün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Türk tarihi açısından sonuçları arasında yer alır?

22 / 24

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Ülkemizde Zonguldak ve çevresinde çıkarılan bir madendir. Demir-çelik sanayisinde demirin eritilmesinde kullanılmaktadır. Bu fabrikalarda yoğun olarak kullanılması hava kirliliğine neden olmaktadır.

Yukarıdaki parçada hakkında bilgi verilen yer altı zenginliği hangisidir?

23 / 24

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

Orta Asya’daki Türk boyları çeşitli sebeplerle dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir.

Bu göçlerin sebeplerinden hangileri;

I- Olumsuz iklim koşulları

II- Çin baskısı

III- Otlakların yetersizliği

siyasi sebepler içerisinde yer alır?

24 / 24

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

 • Türkler yazıyı geç kullandıkları için sav, sagu, koşuk ve destan gibi sözlü kültür örnekleri oldukça yaygındır.
 • Türk tarihinde ilk kez yazıyı kullanan Kök Türklerin ve Uygurların kendilerine ait alfabeleri bulunmaktadır.
 • Türk tarihinin ilk yazılı eserleri olan Orhun Kitabeleri Kök Türk alfabesi ile yazılmıştır.

İlk Türk devletlerinin kültür ve medeniyeti hakkında verilen bilgiler aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Sudenaz DUYMUŞ100 %24
2Duru Direkçi100 %24
3Hazel100 %24
4Melisa Doğan100 %24
5Aslı naz 100 %24
6Alperen Sevindik100 %24
7Zeynep100 %24
8Hatice Çetinkaya100 %24
9Hayrunnisa Çalık100 %24
10Anıl100 %24
11emirhan yalçın100 %24
12Kevser Yücel100 %24
13Meryem Gargılı 95 %23
14NERGİZ MÜRSEL95 %23
15Meral95 %23
16Beyza95 %23
17emre95 %23
18EMİR 95 %23
19afife bilge ARI95 %23
20Yusuf95 %23
21Burhan95 %23
22Kağan 95 %23
23elif özdemir95 %23
24Abdullah Kerem özsoy94 %22.67
25mehmet akif yüce92 %22
26ELİF BAŞ 91 %22
27emirhan91 %22
28Zeynep Alpar 91 %22
29Melih Güzel91 %22
30elif91 %22
31sevde nur Kayacan91 %22
32SAMİ89.5 %21.5
33Berra Yağmur Çalışkan89.5 %21.5
34Abdulrezzak88 %21
35Hüseyin emre bulgurcu 87.22 %21
36arin87 %21
37ABDUL SAMET BAĞDATLIOĞLU 87 %21
38Freddy87 %21
39İrem87 %21
40Zeynep Ecrin Esinti87 %21
41bengü sevimli87 %21
42Enes Emir87 %21
43havvanur87 %21
44Mehmet 87 %21
45Aslı Naz Şengül 87 %21
46Yüsra 87 %21
47Enes Murat Tanrıverdi87 %21
48Hatice Gönülseven87 %21
49Özge87 %21
50rıdvan87 %21
51ferhat87 %21
52Turkay85 %20.5
53Bevin85 %20.5
54Asya Korkmaz85 %20.5
556D Ömer furkan83 %20
56Can Ozan83 %20
57Bevin Kırmızıçiçek83 %20
58💗Zeyneb💗83 %20
59Zeynep Doğan83 %20
60cengizhan bozok83 %20
61Doruk83 %20
62ebru83 %20
63Abdullah81 %19.5
64Nazan80 %19.33
65Rızgar 79 %19
66Rabia PALA79 %19
67Arhan79 %19
68Sude79 %19
69Sude Melek Aksu 79 %19
70Yunus Emre Akdoğan79 %19
71Irmak79 %19
72Süleyman er79 %19
73W79 %19
74Ali Kebir koçhan79 %19
75Metehan HARMAN78.5 %19
76Berranur Ürem 76.5 %18.5
77Miraç sami er75 %18
78Zeynep nisa musluk75 %18
79Melda l75 %18
80Ecrin Neva Soylar 75 %18
81Muhammed enes75 %18
82Hkks75 %18
83R75 %18
84Hiranur usta75 %18
85Rukiye Yıldız75 %18
86Sena Değişman75 %18
87KADRİYE ŞAHİN75 %18
88Msiho75 %18
89çağrı71 %17
90Mehmet Yiğit ZORLU70.25 %17
91Abdussamet 70 %17
92Safiy Betül70 %17
93BelinY70 %17
94R70 %17
95Sude70 %17
96Elif Aslan67.67 %16.33
97hatice67 %16
98Sırma 66.5 %16
99ş̸u̸h̸e̸d̸a̸ b͎ü͎r͎l͎ü͎k͎k͎a͎r͎a͎66.5 %16
100Onur Çetin66 %16
101Esma Melek66 %16
102Ramazan 66 %16
103Yüsra66 %16
104Zeynep66 %16
105Hira Nur Arslan66 %16
106Mustafa 66 %16
107Furkan Selim ipek 66 %16
108Ramazan64.5 %15.5
109Hamza64.5 %15.5
110ÖMER Bilbil63.67 %15.33
111Hayrünnisa63.33 %15.33
112ebru63 %15
113tuğba 62.5 %15
114Muhammet kasim yarba62.5 %15
115Eren62 %15
116Erhan62 %15
117lol62 %15
118Esma s.62 %15
119Halil62 %15
120Zehra Sude Balat62 %15
121Semih Akmeşe62 %15
122Emirhan YALNIZ62 %15
123Ömer busug59.83 %14.5
124Melek 58 %14
125Rabia Eslem58 %14
126Şeyma58 %14
127Buse güzel58 %14
128 AHMET ENES 58 %14
129Buğlen Sena58 %14
130BERKE EMİR ÖZKAN58 %14
131Ahsen56 %13.5
132Furkan 56 %13.5
133Çiğdem 55.33 %13.33
134Ömer Faruk sarıgül 54 %13
135Ömer furkan Büyüktaş54 %13
136Halil Emre Demir54 %13
137S54 %13
138Özgür can 54 %13
139DAMLA51 %12.33
140Ahsen50 %12
141Meryem Bahadır 6A50 %12
142Şevval Meydan50 %12
143Efko50 %12
144Nrnn50 %12
145Berke Çetin50 %12
146ABDUL SAMET 49.75 %12
147Ahmet karakayalı48 %11.5
148hatice46.75 %11.25
149İrem46 %11
150rahime46 %11
151Buse45 %11
152hamza45 %11
153Eren45 %11
154CEYLİN İLHAN 45 %11
155Seyit Ali Gazi45 %11
156elçin45 %11
157Bengü sevimlii43.5 %10.5
158Abdussamed43 %10.5
159Jklk41 %10
160CEMRE SOLAK41 %10
161Fatma sude 41 %10
162Osman41 %10
163burak bakca41 %10
164Orkan41 %10
165Yusuf kabak41 %10
166Mirac Sami er41 %10
167Zehra38 %9
168Hasan 37.5 %9
169SUDE37.33 %9
170BUSE 37.25 %9
171selman37 %9
172ü37 %9
173Seher Ünal37 %9
174Orkan33 %8
175133 %8
176Zehra Mendeş33 %8
177Emin33 %8
178Songül33 %8
179Elif nqz33 %8
180Reşad33 %8
181zehra29 %7
182Melda 28.67 %7
183Özge26.75 %6.5
184Zeynep Bal26.5 %6.5
185ABDUL SAMET BAĞDATLIOĞLU 25 %6
186Uğurcan25 %6
187Şevval Cicioğlu 25 %6
188Yağmur Eda Atmaca25 %6
189bengü sevimli25 %6
190Zafer yakar25 %6
191Gizem 24.5 %6
192Nisanur Çağlayan22.5 %5.5
193gggg21 %5
194PREFÖSÖR20 %5
195Toprak19.33 %4.67
196Eylül 16 %4
197atakan özkan16 %4
198Hasan16 %4
199ayşe ekşi16 %4
200Mehmet Kaya 12.5 %3
201Efe Türkmen12 %3
202Nergiz8 %2
203Esmanur Birlik 8 %2
204Mert Öztürk8 %2
205Cemali8 %2
206Enes8 %2
207Ayşe6 %1.5
208Yunus4 %1
209ehra4 %1
210Fıdan2 %0.5
211Ada Su 0 %0
212hjkkl0 %0
213vbmöç0 %0
214Ayşe0 %0
215Muzaffer0 %0
216Ayşe0 %0
217Şeyma Yaşar0 %0
218Selma 0 %0
219sfgh0 %0
220Beyza Bilen 0 %0
221Elif0 %0
222efe0 %0
223Emirhan YALNIZ0 %0
224Ahmed saif0 %0
225YSN0 %0
226hatice0 %0
227Abdullah Ömür Ekici0 %0
228E0 %0
229JKK0 %0
230Ali0 %0
231F0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd564
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Asdf303
65blablabla301
66Fatma Nur299
67Zafer Ege Küçük 298
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72Ahmet291
73Kuzey Günsy290
74Hasan288
75ali286
76Bilal283
77a282
78emine280
79beloo278
80F275
811275
82Ekin272
83Gökay270
84gürkan270
85ahmet 270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Deniz Kılıç 243
118Normal_bir_insan241
119Betül ŞEKERCİ237
120Elif237
121Nilda Ece Yılmaz237
122Elif237
123Buseyne hasnavi236
124Zehra Belinay Develi235
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168Makbule213
169Akay Yalçın213
170yusuf211
171Hazal210
172İrem209
173Efecan209
174Elifnur kara209
175Gülistan Nursu Ertürk209
176cemada209
177Ahmet Yusuf208
178Abdulgani kit207
179kjk206
180Bekirhan206
181a206
182Eren ÖZ 6/F206
183Arda205
184Yaren Yener204
185Ömer Enes ÇAKAL204
186DORUK ALİ TANDOĞAN203
187cengiz203
188Kaan Yılmaz202
189CEMRE 201
190Nida201
191Yağmur Alkaşı 201
192Aslıhan201
193Eren Müjdeci 201
194Mete Büyükkasim 201
195Hüseyin emre bulgurcu 200
196T200
197beren su oturak199
198Uras hıdır199
199.199
200Çağan199
201Firdevs öz198
202macide198
203ege hayal198
204Mesude198
205azad196
206A196
2076a196
208Vedat194
209Kaan görkem BARIŞ194
210KAYRA194
211Deniz Ayabaktı 194
212Meryem ulaş193
213KEREM BJK193
214ela193
215Eliz190
216Kardelen190
217Elif190
218Defne Su Güzel190
219TuanaTuna 190
220A190
221Oğuzhan yüksel188
222Gamze188
223Ahmet188
224Damla188
225efe188
226A188
227mehmet fatih188
228Asya Yolcu187
229MHD HANI HALIMEH186
230Erdem 186
231fvodk186
232yylyş186
233Hasan185
234sevde185
235Dosyal185
236MİNA SU CAV185
2378d185
238Enes184
2396/A184
240bilinmeyen184
241Elif KERKÜT183
242halit183
243Ahmet Kadir Yabaş183
244Deniz183
245ecem183
246Ahmet SERİN 182
247nehir182
248Şeyma Nur Akkaya182
249Hira Nur Avcı 182
250Sezgin181
251YILDIZ8I180
252Mert ali180
253Ecrin üst180
254asd180
255şevval180
256Mücteba Tabak 179
257Hedibe Taş179
2588a179
259Hatice azra çiçek 178
260Ali Efe İnceoğlu178
261Okyanus177
262salih177
263Yiğit ÖZER177
264a177
265arda177
266Ilım Beyza Dikye176
267Melisa 176
268rumeysa176
269Furkan Yürük175
270Ömer Mert Arslan175
271Arda175
272Burak 175
273BUSE 174
274cibril174
275Ecrin Vahide AVAROĞLU174
276azra173
277Zehra173
278Aysel Karasu173
279Ece Duru Gürpüzer173
280Elif172
281sude172
282Ece 172
283Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
284a172
2857A172
286Mahsun 171
287İrfan171
288Yaren170
289Ahmet Orkun170
290İrem170
291Bahar 169
292Aslı Buğlem Akdeniz169
293Hshs169
294Büşra168
295Yakup168
296kutay168
297Hasan tuna Gövenç 167
298lwooe166
299Kaan Düztaş166
300Emre ÇOBANOĞLU166
301Süleyman Arif ARARAT165
302EMİR GÖSTERİCİ165
303Dilay165
304Süleyman165
305furkan164
306uğr164
307k164
308ferhat164
309Tuanna Aylan163
310Arda Özvurgun 5/C163
311Ebrar YAVUZ163
312Nilay163
313M.Said 6-f162
314Rumeysa Akgün162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326Kumsal158
327Yiğit158
328SEMİH ÖVET158
329Suphi Meryem ekşi 158
330Deniz Kamğa 157
331Oxbssjks157
332Mehmet Fatih 157
333imran ceylin sarı157
334Eylül157
335Çınar157
336Ece su157
337Samet godek157
338Muhammed Emin156
339Buğlem Güçlü156
340ARDA156
341Ahmet155
342Damla155
343Ömer 155
344Arda karaçor155
345Elanur155
346Sueda155
347ajsdaşisdiajsşa155
348Toprak155
349Mert Pehlevan155
350Refia155
351Sude155
352gizem155
353Zübeyir Esad Seçkin155
354EMİRHAN154
355Esma154
356Bahar154
357Arda Arabaci154
358Enes154
359cüneyt154
360dfd154
361İrem153
362Batuhan Biter153
363Abdulkerim152
364Eclil152
365Tanem152
366DERYA152
367Mustafa MIZRAK152
368arda152
369Sebahat152
370Hasan 152
371u152
372BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
373Safiye Betül152
374dilber152
375Soruların Şahı151
376Ayça Acar151
377Efe151
378Fatih Mehmet yılmaz151
379Burcu Dursun151
380pınar151
381Zeyn Ali Paşa151
382E151
383Dhkş151
384Sümeyye150
385Cemre Solmaz149
386Yağız Yusuf Büyükdoğan149
387q149
388Yusuf148
389h148
390Ayşenur148
391Eymen148
392Hilal 148
393Zümra Keleş 148
394Sude Melek Aksu 148
395ercument148
396gizem148
397Mahmut148
398gj148
399Elif AZRA148
400Egehan elmas 148
401su147
4025147
403ylllp147
404Ela Nur LAL147
405Kemal Alptekin Kaplan146
406Ali Eymen Kaval146
407mert146
408Fatih146
409Hatice Gönülseven146
410.146
411Poyraz Mete146
412Rahmi145
413Mert145
414Hayrunnisa145
4158145
416Ali Toprak Özcan 144
417Gül Asya YOLDAŞ144
418SIDIKA CERİTLİOĞLU144
419Beren Acar144
420n144
421Sıla143
422MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
423Emir Ahmet yigit143
424Hafsanur143
425Öykü Gövcü 143
426Sultan143
427nes51143
428efe143
429doktor143
430EYMENG142
431Zeynep142
432Ahmet Orkun 142
433Defne Aldıçoğlu142
434cjkj142
435kağan142
436j141
4378A141
438Metin Eren Üzgü140
439Hurşit Miraç140
440sos140
441U140
442Hzhxh139
443Elif139
444Ebrar Benli139
445Emir sarp139
446büşra139
447Kardelen138
448Melis138
449ZEREN ÜRKÜNÇ138
450Neva Soylar138
451Şz138
452Seda138
453Hayrunisa Çetkin137
454Yağız YUSUF Büyükdoğan137
455azra gaziyiz137
456kerem137
457ayşe137
4586/b ibrahim ege137
459abdurahman egetas136
460jinou136
461Sılanur soylu 136
462ZÜLAL136
4635/E136
464Canan akdağ136
465Ceylin136
466g136
467Erdoğan135
468sinem135
469Yunus emre135
470Ömer Faruk135
471Zülal135
472İbrahim Emin SIĞINDIM135
473Ledeyna Güner135
474ECRİN ÖZDEN 6/A135
475eren135
476d135
477Ruken 134
478Ceylin134
479Yiğit Can Özdemir134
480ceyhun134
4818A134
482ahmet134
483a134
484Miray Küni133
485Yasin Mehmet pisil133
486Sağane lağ133
487Elif133
488İrem133
489kks133
490r133
491BELİNAY ÇELİK132
492Beyzanur132
493Ceyda Ercin132
494Gülsu132
495almina132
496SEMİH ASAF BULUN 132
497eertuuk132
498çiğdem132
499Yusuf131
500Çınar Güzelmansur131