6. Sınıf 1. Dönem Denemesi

Birinci dönem değerlendirmesi olarak da yararlanılabilecek bir testtir. 25 sorudan oluşan Bursluluk sınavı ayarında bir testtir.

 

/24
0 oylar, 0 ortalama
327

6. Sınıf Deneme Sınavı

6. Sınıf 1. Dönem Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 24

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

“Türkler, İslamiyet’i benimsedikten sonra askeri ve siyasi olarak İslam dünyasına çeşitli hizmetler yapmıştır.” diyen Betül öğretmen, Türklerin İslamiyet’e katkılarından hangisini kastetmiş olamaz?

2 / 24

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

“…Kültür ortamla uyumludur. O ortam milletin karakteridir. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile ters düşen bütün yabancı unsurlarla mücadele etme gereği; milli düşünceleri büyük bir olgunlukla her karşıt düşünceye karşı şiddetle ve fedakarlıkla savunma zorunluluğu öğretilmelidir.”

Atatürk’ün kültür hakkındaki sözünden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

3 / 24

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

Ülkemizde Zonguldak ve çevresinde çıkarılan bir madendir. Demir-çelik sanayisinde demirin eritilmesinde kullanılmaktadır. Bu fabrikalarda yoğun olarak kullanılması hava kirliliğine neden olmaktadır.

Yukarıdaki parçada hakkında bilgi verilen yer altı zenginliği hangisidir?

4 / 24

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

"Yaşadığım yerde hep yağış var. Yağmurluk ve şemsiye her mevsim vazgeçilmez aksesuarımızdır."

Bunları söyleyen kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülür?

5 / 24

Kategori: 611 Değişen Rollerim

Dünyaya geldiğimiz andan itibaren kendi isteğimizle çalışarak, başarı göstererek sahip olduğumuz bazı rollerimiz vardır. Bunlar doğuştan gelmez, özgür irademizle katıldığımız grupların bize yüklediği, sonradan edinilmiş rollerdir.

Buna göre;

 • Öğretmen
 • Kuzen,
 • İzci,
 • Ekip sorumlusu,
 • Müzisyen

rollerinden kaç tanesi metinde verilen açıklamada belirtilen roller arasında yer alır?

6 / 24

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

624 yılı

Bedir Savaşı
625 yılı Uhud Savaşı
628 yılı Hudeybiye Barışı

Tabloda boş bırakılan yerler ile aşağıdaki seçenekler eşleştirilecek olduğunda hangisi dışarıda kalır?

7 / 24

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

Yusuf Has Hacib’in “Mutluluk Veren Bilgi” anlamına gelen bu eseri, Türk-İslam Edebiyatı’na ait önemli eserlerdendir. Yazar, eserini 1070’te Karahanlı Hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han'a sunmuştur. Bu eser ideal devlet idaresini öğretmek amacıyla yazılmıştır. Eserde dünya ve ahiret mutluluğu için nasıl bir yaşam sürülmesi gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.

Hakkında bilgi verilen eser, aşağıdaki Türk İslam eserlerinden hangisidir?

8 / 24

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Herhangi bir yerin kıtalara, denizlere, yeryüzü şekillerine, ülkelere, ulaşım yollarına, yer altı ve yer üstü kaynaklarına, farklı ekonomik, siyasi ve kültürel topluluklara göre konumunun belirlenmesine göreceli konum denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun etkilerinden biri değildir?

9 / 24

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırlarının gösterildiği haritadan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

Question Image

10 / 24

Kategori: 615 Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

Aşağıda Belma ile ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir.

Belma’nın,

I- 9 Eylül Ortaokulu’nda öğrenim görmesi

II- Ödevlerini vaktinde teslim etmesi gerektiği

III- Yaşına uygun olan kitaplar arasında istediğini okuması

Bu örneklerin hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarıyla ilişkilendirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

11 / 24

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasından sonra Sultan Alp Arslan, komutanlarını Anadolu’yu fethetmek ve yurt edinmekle görevlendirdi. Bu durum sonucunda bu komutanlar Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı beylikler kurdular.

Metinde verilen bilgilerden hareketler Anadolu’da kurulan ilk beyliklerin aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirmiş olması beklenemez?

12 / 24

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

Batı Hunları Çin hakimiyetine girmemek için batıya doğru göç etmeye başlamıştır. Türklerin geldiğini gören bazı kavimler, Türklerden kaçarak Avrupa’ya doğru göç etmeye başlamıştır. 375 yılında birçok milletin göç etmesine neden olan bu olaya Kavimler Göçü denir. Kavimler Göçünün dünya tarihi ve Türk tarihi açısından bazı sonuçları olmuştur.

Buna göre Kavimler Göçünün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Türk tarihi açısından sonuçları arasında yer alır?

13 / 24

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

 

TOPLUMSAL DAYANIŞMA İLE İLGİLİ İFADELER
I Kırsal kesimlerde yardımlaşma ve dayanışma duygusu kentlere göre daha azdır.
II Toplumsal yardımlaşma sadece aynı toplum içinde yapılmalı, uluslararası düzeyde olmamalıdır.
III Sadaka taşları Osmanlı Devleti’nde asalet ve merhametin simgesi haline gelmiştir.
IV Kızılay, doğal afetlerde yardıma ihtiyacı olanlara giyecek ve gıda yardımı yapar.

Tablodaki ifadeler incelenecek olduğunda kaç numaralı ifadelerin yanlış bir bilgi içerdiği söylenebilir?

14 / 24

Kategori: 622 İslamiyetin Doğuşu

DPY 2019

Medine Sözleşmesi’nin “Müslüman ve Yahudi topluluklar barış içerisinde yaşayacaklardır ve inançlarını yaşamakta serbest olacaklardır.” maddesinde aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisi korunmaya çalışılmıştır?

15 / 24

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

 • Danişment Ahmet Gazi tarafından Sivas, Tokat, Kayseri, Amasya, Malatya ve çevresinde kurulmuştur.
 • Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri içerisinde en güçlü beyliktir.
 • Tokat Niksar’da bulunan Yağıbasan Medresesi Anadolu’daki ilk medreselerden biridir.

Verilen metinden hareketle Danişmentler hakkında verilen aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

16 / 24

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

2020 DPY

Karadeniz iklimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

17 / 24

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

 

KÖKTÜRKLER   UYGURLAR
I Minyatür sanatında ilerlemişlerdir. a Hukuk kurallarını yazılı hale getirmişlerdir.
II Türk adıyla kurulan ilk devlettir. b Göç ve türeyiş destanlarına sahiptir.
III Bozkurt ve Ergenekon Destanlarına sahiptir. c Tarım, ticaret, bilim, sanat ve mimaride ileri gitmişlerdir.
IV Devleti ikili sisteme uygun olarak yönetmişlerdir. d Orhun Abidelerini dikmişlerdir.

Tablodaki devletlere yönelik bilgilerin eşleştirilmesinde yapılan hatanın giderilebilmesi için hangi öncüllerin yer değiştirmesi gerekmektedir?

18 / 24

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

Verilen görselde aşağıdaki kavramlardan hangisinin temsil edildiği söylenebilir?

Question Image

19 / 24

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

Ülkemiz kuzey yarım kürede ve orta kuşakta yer almaktadır.

Buna göre ülkemize esen rüzgarların etkilerine yönelik aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

20 / 24

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

Orta Asya’daki Türk boyları çeşitli sebeplerle dünyanın değişik yerlerine göç etmişlerdir.

Bu göçlerin sebeplerinden hangileri;

I- Olumsuz iklim koşulları

II- Çin baskısı

III- Otlakların yetersizliği

siyasi sebepler içerisinde yer alır?

21 / 24

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

 • Türkler yazıyı geç kullandıkları için sav, sagu, koşuk ve destan gibi sözlü kültür örnekleri oldukça yaygındır.
 • Türk tarihinde ilk kez yazıyı kullanan Kök Türklerin ve Uygurların kendilerine ait alfabeleri bulunmaktadır.
 • Türk tarihinin ilk yazılı eserleri olan Orhun Kitabeleri Kök Türk alfabesi ile yazılmıştır.

İlk Türk devletlerinin kültür ve medeniyeti hakkında verilen bilgiler aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgilidir?

22 / 24

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

En uzun paralel dairesi ekvatordur, sıfır derece ile gösterilir ve kutuplara gidildikçe paralel dairelerinin boyları kısalmaktadır.

Buna göre aşağıdaki paralel dairelerinden hangisi diğerlerine göre daha kısadır?

23 / 24

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

DPY 2019

Ülkemiz 36°- 42° kuzey paralelleri ile 26°- 45° doğu meridyenleri arasında yer alır.

Yalnızca bu bilgiye dayanarak ülkemiz ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

24 / 24

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

HAÇLI SEFERLERİNİN SONUÇLARI

İLGİLİ OLDUĞU ALAN
1- Türklerin Anadolu’daki ilerleyişi bir süre durdu.  
2- Doğu- Batı arasındaki ticari faaliyetler arttı.  
3- Matbaa, kağıt, pusula ve barut Avrupa’ya götürüldü.  

Haçlı seferlerinin sonuçlarının ilgili alanlarla doğru bir biçimde eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Sudenaz DUYMUŞ100 %24
2Duru Direkçi100 %24
3Hazel100 %24
4Melisa Doğan100 %24
5Aslı naz 100 %24
6Alperen Sevindik100 %24
7Zeynep100 %24
8Hatice Çetinkaya100 %24
9Hayrunnisa Çalık100 %24
10Anıl100 %24
11emirhan yalçın100 %24
12Kevser Yücel100 %24
13Meryem Gargılı 95 %23
14NERGİZ MÜRSEL95 %23
15Meral95 %23
16Beyza95 %23
17emre95 %23
18EMİR 95 %23
19afife bilge ARI95 %23
20Yusuf95 %23
21Burhan95 %23
22Kağan 95 %23
23elif özdemir95 %23
24Abdullah Kerem özsoy94 %22.67
25mehmet akif yüce92 %22
26ELİF BAŞ 91 %22
27emirhan91 %22
28Zeynep Alpar 91 %22
29Melih Güzel91 %22
30elif91 %22
31sevde nur Kayacan91 %22
32SAMİ89.5 %21.5
33Berra Yağmur Çalışkan89.5 %21.5
34Abdulrezzak88 %21
35Hüseyin emre bulgurcu 87.22 %21
36arin87 %21
37ABDUL SAMET BAĞDATLIOĞLU 87 %21
38Freddy87 %21
39İrem87 %21
40Zeynep Ecrin Esinti87 %21
41bengü sevimli87 %21
42Enes Emir87 %21
43havvanur87 %21
44Mehmet 87 %21
45Aslı Naz Şengül 87 %21
46Yüsra 87 %21
47Enes Murat Tanrıverdi87 %21
48Hatice Gönülseven87 %21
49Özge87 %21
50rıdvan87 %21
51ferhat87 %21
52Turkay85 %20.5
53Bevin85 %20.5
54Asya Korkmaz85 %20.5
556D Ömer furkan83 %20
56Can Ozan83 %20
57Bevin Kırmızıçiçek83 %20
58💗Zeyneb💗83 %20
59mert83 %20
60Zeynep Doğan83 %20
61cengizhan bozok83 %20
62Doruk83 %20
63ebru83 %20
64Abdullah81 %19.5
65Nazan80 %19.33
66Rızgar 79 %19
67Rabia PALA79 %19
68Arhan79 %19
69Sude79 %19
70Sude Melek Aksu 79 %19
71Yunus Emre Akdoğan79 %19
72Irmak79 %19
73Süleyman er79 %19
74W79 %19
75Ali Kebir koçhan79 %19
76Metehan HARMAN78.5 %19
77Berranur Ürem 76.5 %18.5
78Emine75 %18
79Miraç sami er75 %18
80Zeynep nisa musluk75 %18
81Melda l75 %18
82Ecrin Neva Soylar 75 %18
83Muhammed enes75 %18
84Hkks75 %18
85R75 %18
86Hiranur usta75 %18
87Rukiye Yıldız75 %18
88Sena Değişman75 %18
89KADRİYE ŞAHİN75 %18
90Msiho75 %18
91çağrı71 %17
92Mehmet Yiğit ZORLU70.25 %17
93Abdussamet 70 %17
94Safiy Betül70 %17
95BelinY70 %17
96R70 %17
97Sude70 %17
98Elif Aslan67.67 %16.33
99hatice67 %16
100Sırma 66.5 %16
101ş̸u̸h̸e̸d̸a̸ b͎ü͎r͎l͎ü͎k͎k͎a͎r͎a͎66.5 %16
102Onur Çetin66 %16
103Esma Melek66 %16
104Ramazan 66 %16
105Yüsra66 %16
106Zeynep66 %16
107Hira Nur Arslan66 %16
108Mustafa 66 %16
109Furkan Selim ipek 66 %16
110Ramazan64.5 %15.5
111Hamza64.5 %15.5
112ÖMER Bilbil63.67 %15.33
113Hayrünnisa63.33 %15.33
114ebru63 %15
115tuğba 62.5 %15
116Muhammet kasim yarba62.5 %15
117Eren62 %15
118Erhan62 %15
119lol62 %15
120Esma s.62 %15
121Halil62 %15
122Zehra Sude Balat62 %15
123Semih Akmeşe62 %15
124Emirhan YALNIZ62 %15
125Ömer busug59.83 %14.5
126Melek 58 %14
127Rabia Eslem58 %14
128Zey58 %14
129Şeyma58 %14
130Buse güzel58 %14
131 AHMET ENES 58 %14
132Buğlen Sena58 %14
133BERKE EMİR ÖZKAN58 %14
134Ahsen56 %13.5
135Furkan 56 %13.5
136Çiğdem 55.33 %13.33
137Ömer Faruk sarıgül 54 %13
138Ömer furkan Büyüktaş54 %13
139Halil Emre Demir54 %13
140S54 %13
141Özgür can 54 %13
142DAMLA51 %12.33
143Ahsen50 %12
144Meryem Bahadır 6A50 %12
145Şevval Meydan50 %12
146Efko50 %12
147Nrnn50 %12
148Berke Çetin50 %12
149ABDUL SAMET 49.75 %12
150Ahmet karakayalı48 %11.5
151hatice46.75 %11.25
152İrem46 %11
153rahime46 %11
154kerem cem46 %11
155Buse45 %11
156hamza45 %11
157Eren45 %11
158CEYLİN İLHAN 45 %11
159Seyit Ali Gazi45 %11
160elçin45 %11
161Bengü sevimlii43.5 %10.5
162Abdussamed43 %10.5
163Jklk41 %10
164CEMRE SOLAK41 %10
165Fatma sude 41 %10
166Osman41 %10
167burak bakca41 %10
168Orkan41 %10
169Yusuf kabak41 %10
170Mirac Sami er41 %10
171Zehra38 %9
172Hasan 37.5 %9
173SUDE37.33 %9
174BUSE 37.25 %9
175selman37 %9
176ü37 %9
177Seher Ünal37 %9
178Orkan33 %8
179133 %8
180Zehra Mendeş33 %8
181Emin33 %8
182Songül33 %8
183Elif nqz33 %8
184Reşad33 %8
185c29 %7
186zehra29 %7
187Melda 28.67 %7
188Özge26.75 %6.5
189Zeynep Bal26.5 %6.5
190ABDUL SAMET BAĞDATLIOĞLU 25 %6
191Uğurcan25 %6
192Şevval Cicioğlu 25 %6
193Yağmur Eda Atmaca25 %6
194bengü sevimli25 %6
195Zafer yakar25 %6
196Gizem 24.5 %6
197Nisanur Çağlayan22.5 %5.5
198gggg21 %5
199PREFÖSÖR20 %5
200Toprak19.33 %4.67
201Eylül 16 %4
202atakan özkan16 %4
203Hasan16 %4
204ayşe ekşi16 %4
205ömer musa şenel13 %3
206Mehmet Kaya 12.5 %3
207Efe Türkmen12 %3
208Nergiz8 %2
209Esmanur Birlik 8 %2
210Mert Öztürk8 %2
211Cemali8 %2
212Enes8 %2
213Ayşe6 %1.5
214Yunus4 %1
215ehra4 %1
216Fıdan2 %0.5
217Ada Su 0 %0
218hjkkl0 %0
219vbmöç0 %0
220Ayşe0 %0
221Muzaffer0 %0
222Ayşe0 %0
223Şeyma Yaşar0 %0
224Selma 0 %0
225sfgh0 %0
226Beyza Bilen 0 %0
227Elif0 %0
228efe0 %0
229Emirhan YALNIZ0 %0
230Ahmed saif0 %0
231YSN0 %0
232hatice0 %0
233Abdullah Ömür Ekici0 %0
234E0 %0
235JKK0 %0
236Ali0 %0
237F0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7309
2SAMİ 2573
3arzu1402
4z1229
5cglr1091
6eyup1067
7İlayda1061
8H1033
9ENSAR1008
10asd882
11e870
12G854
13Slm849
14Efe838
15d826
16H808
17A807
18Uğur 772
19eeeee738
20Eylül sarıkabk719
21elif639
22v622
23Nisa Nur Kulaç579
24ahmet 561
25Se sdd559
26Furkan Yürük548
27t525
28serseri522
29Reyyan513
30C510
31Q510
32Gümüş485
33bbbbbbb484
34ali473
35deniz469
36Kayra Karakartal467
37Nisa Duru Bingül465
38Ecrin Bayrak460
39Hatice Nur Yurt455
40Ömer Enes ÇAKAL454
41j449
42Ares444
43Melek çakır443
44Melih Hasan441
45Y439
46Emine435
47Zafer Ege Küçük 435
48cesur434
49hhhhhh432
50d432
51bilinmeyen430
52Beren423
53Buğra efe420
54Mert 7F413
55t413
56Reyyan SEÇGİN 407
57Furkan Alper 407
58sevinç405
59Arda398
60DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
61Yunus Emre Göktaş395
62UEVDJANA395
63ylllp388
64Mirac Muhammet Topçu386
65Medine385
66ali382
67Mirzat379
68gürkan375
69naz375
70yağmurrr374
71hale ceylan 371
72Aslıhan369
73Alper369
74A369
75seda366
76blablabla365
77Ramazan ışık364
78asd364
79Deniz Güren362
80m362
81Hanibe 357
82Enes354
83sevim353
84YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
85Mina351
86Kuzey349
87Ege349
88Ecrin 348
89Fenerli Çiftçi348
90Melek Büşra Cebeci347
91cu347
92yusuf pro @345
93Elif345
94Oh uyuj jjhoj344
95esra343
96Hayrunisa Altay339
97mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
98koraydulger338
998a337
1006\\a334
101yağmur yılmaz333
102Hazal331
103Deniz330
104Damla323
105Kuzey Günsy321
1066a319
107Ömür317
108Nazlı315
109cansu314
110Benkim1232313
111M.yiğit313
112Sabire312
113İbrahim309
114Özge 308
115Asdf308
116Arda306
117Hasan305
118k305
119Arda Arabaci304
120mehmet304
121nehir303
122Ü303
123A300
124Fatma Nur299
125MERVE297
126kaan297
1276f296
128Dilek 296
129Arda Yılmaz296
130Elif292
131beren su oturak291
132Eylül291
133Zehra Reyyan Yanmaz291
134Ahmet291
135MİNA SU CAV290
136yigit289
137a289
138Gökay288
139beloo288
140Zeynep DEDE288
141Ali288
142Bilal283
143yylyş283
144Nikolay282
145a282
146T282
147Elif Şenol280
148emine280
149Gülistan Nursu Ertürk279
150Ayşe277
151Zeren ERTUĞRUL276
152F275
1531275
154f274
155asa274
156Abdurrahman273
157Neslihan Gül273
158Ekin272
159Ramazan Sevindir271
160canan kara270
161Tuba 269
162Tahir268
163efe doruk268
164Ahmet Burak267
165ege hayal267
166Ecrin Karabacak 6-F266
167Ali Batın TAN265
168Nilda Ece Yılmaz265
169Hikmet265
170cüneyt265
171Zehra Belinay Develi264
1722264
173Görkem263
174sılanur262
175fvodk262
176Sayed osman261
177Mürşit Parlakgün261
178Hedibe Taş260
179cihab260
180ilkan keneç258
181Yiğit ali Akkuş258
182eylül sude258
183Deniz Kılıç 257
184Elif Tuana Kafşakoğlu256
185Guııoı256
186Abdulgani kit255
187hjk254
188Defne254
189duru253
190Fatma253
191İbrahim253
192Emine kayrak252
193deneme252
194B252
195m252
196Meryemnur 251
1976/A251
198Muhammed başçi 250
199çiğdem250
200Ecrin249
201Yağmur Ceylan249
202DORUK ALİ TANDOĞAN248
203Nisa çelikoğlu248
204Çınar247
205Zübeyir Esad Seçkin247
206mnş245
207Ahmet Sağnak244
208A243
209Sümeyye241
210Normal_bir_insan241
211ali241
212Ali Efe İnceoğlu241
213Beren KOÇ240
214Sümeyye239
215Burcu239
216Ceylin238
217H238
218Betül ŞEKERCİ237
219Elif237
220Kardelen236
221Buseyne hasnavi236
222furkan234
223IntelligenceBox234
224serra234
225Yunus Emre Göktaş233
226Eren ÖZ 6/F233
227Aslı Beyza Güneş232
228Erdem yücel232
229Öykü232
230Rüzgar230
231Samet229
232Fdjfyyt229
233Akay Yalçın229
234Çağan229
235Şeyma Nur Akkaya229
236tarık topçu227
237Yiğit Alperen Kırpık227
238Emine naz 225
239Rabia225
240Aliberke Şahin225
241Cihan Arda Demirel225
242Hshs225
243n225
244Mustafa Osanmaz224
245kjk224
246Şura Baynal224
247aa223
248Afra Fatıma Oflaz 222
249T222
250G221
251Kd221
252gggg221
253Batuhan 220
254Azad220
255efe220
256Se220
257Mesude220
258alara219
259Mihrap Karaman218
260Ezda218
261Nil Er218
262aaa218
263Sultan Ekin217
264azra217
265Doğa ÇAM217
266Yusuf216
267Asya216
268A216
269Elif Başaran 216
270lara215
271Azra bolat215
272haççik215
273Efecan214
274Yağmursu214
275ilayda214
276sümeyye214
277Yağız Yusuf Büyükdoğan214
278Makbule213
279zeynep sahra213
280Rumeysa Akgün213
281ada güler213
282123213
283KEREM KARATAŞ213
284Mete Büyükkasim 213
285Gülce Erkeç212
286g212
287Dhkş212
288yusuf211
289Esma Enrar211
290Eren Müjdeci 210
291İrem209
292Elifnur kara209
293cemada209
294Ahmet Yusuf208
295a208
296Kaan görkem BARIŞ207
297Aslı207
298Deniz Ayabaktı 207
299Burak 206
300Defne Su Güzel206
301Bekirhan206
302dws205
303Arda205
304aynur205
305Yaren Yener204
306Ömer Enes ÇAKAL204
307macide204
308MHD HANI HALIMEH203
309Gamze203
310cengiz203
311ggg203
312mmmlll203
313zeliha kaya203
314Merve Tınmaz202
315Asya Yolcu202
316Kaan Yılmaz202
317CEMRE 201
318Nida201
319Yağmur Alkaşı 201
320Nazmi Mete 201
321Hüseyin emre bulgurcu 200
322azad200
323Ezgi su200
324Melek Vardar200
325Yağmur200
326ferhat200
327ş200
328Uras hıdır199
329Mustafa Enes Kocadağ 6D199
330.199
331Dosyal199
332Firdevs öz198
333Elif KERKÜT198
334Sare198
335A198
336Ahmet SERİN 197
337Ahmet KORKMAZ197
338Süleyman196
339ebrar196
340a196
341Esra Aksoy195
3428d195
343mehmet fatih195
344Vedat194
345Ceyda Ercin194
346KAYRA194
347Hira Nur Avcı 194
348FEHİME194
349Meryem ulaş193
350KEREM BJK193
351Enes193
352poyraz193
353q193
354ela193
355aaa193
356Hiranur Kendir192
357hakan192
358ahmet191
359Enise Semra Gurlaş191
360Döne Ada191
361Deniz191
362R. Aytuğ Cıvak191
363aaaaaa191
364Eliz190
365Kardelen190
366Elif190
367TuanaTuna 190
368ilhan190
369ihsan mahir davuş189
370lòn189
371Oğuzhan yüksel188
372Ahmet188
373Damla188
374Zeynep Çelebi188
375AZRA188
376Hanife186
377Çağın Akgül186
378Erdem 186
379Hasan185
380sevde185
381e185
382Mete184
383Ayberk184
384halit183
385Ahmet Kadir Yabaş183
386ecem183
387hıdır yalçın183
388MİNA SU CAV183
389q183
390kennnturan183
391Sezgin181
392Selin181
393Erd181
394YILDIZ8I180
395Mert ali180
396Ecrin üst180
397şevval180
398*179
399Mücteba Tabak 179
400Nil soğancılar179
401Gj uyu179
402cibril179
403gulcebi179
404Hatice azra çiçek 178
405Hazal178
406Nilay178
407ecrin ayaz178
408E178
409KOLAYDI178
4106/d178
411Okyanus177
412salih177
413Yiğit ÖZER177
414Batuhan çalımlı177
415Utku177
416Yunus177
417a177
418arda177
419Ilım Beyza Dikye176
420Melisa 176
421Turkay176
422Enes Yiğit BAYKAL176
423rumeysa176
424Yağzel176
425a176
4267A176
427Ömer Mert Arslan175
428Arda175
429Hayrunnisa175
430Mert175
4315175
432ARDA175
433Eclil174
434BUSE 174
435Miraç Tuğra Aydın174
436mehmet174
437Elif AZRA174
4388 b174
439ökkkjjjj174
440Ecrin Vahide AVAROĞLU174
441Zehra173
442Aysel Karasu173
443Ece Duru Gürpüzer173
444İkra Nur Demir173
445oğuzhan173
446Elif172
447Merve172
448Kemal efe Cetin172
449sude172
450Belinay172
451Elif bakar172
452Ece 172
453Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
454Mahsun 171
455Ceylin171
456macide171
457İrfan171
458sibel171
459dilber171
460Yaren170
461Ahmet Orkun170
462İrem170
463Umut can170
464Bahar 169
465Elif169
466Aslı Buğlem Akdeniz169
467Ə169
468Egehan elmas 169
469d169
470ertuğrul169
471fatma169
472Recep Emre168
473Azizcan aydoğan168
474Büşra168
475ta168
4766A168
477Yakup168
478kutay168
479lgs168
480Barış Bolut167
481Hasan tuna Gövenç 167
482Sebahat167
483u167
484Dfdömffl167
485lwooe166
486Kerem166
487Kaan Düztaş166
488imran ceylin sarı166
489Eylül Görpeler 166
490Emre ÇOBANOĞLU166
491Hasan 166
492ercument166
493Nurgül166
494Eymencan166
495Süleyman Arif ARARAT165
496EMİR GÖSTERİCİ165
497Dilay165
498Ömer Bayburt165
499Ecrin Naz165
500yağmur165