7. Sınıf 1. Dönem Denemesi

Birinci dönem değerlendirmesi olarak da yararlanılabilecek bir testtir. 25 sorudan oluşan Bursluluk sınavı ayarında bir testtir.

 

/25
2 oylar, 5 ortalama
567

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf 1. Dönem Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Nüfusu kalabalık olan yerlerin özellikleri arasında ..................?................

Yukarıdaki ifadede soru işareti ile gösterilen yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

2 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İnsanlar arasında yaşanan çatışmaların sona ermesi ve sorunun çözülmesine uzlaşma denir.

Buna göre kişiler arası iletişimde uzlaşmanın oluşmasında;

I- Sürekli öğüt ve emir vermek

II- Ben dili kullanmak

III- Eleştirilere açık olmak

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

3 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

1693'te ltalyan seyyah Gemelli Careri, Edirne'de bulunduğu sıradaki gözlemlerinden şu şekilde bahsetmektedir:

"Bütün camilerin hayır işlerinde kullanılmak üzere büyük gelirleri vardır. Bu gelirler, akıl hastaları, fakir halkın bakımı ve çocukların eğitimi gibi hayır işlerinde kullanılmak üzere yapılan bağışlar, verilen hediyelerdir. Bunun yanı sıra onlar (Türkler) camilerin yanındaki imaretlerde fakir halka bin okka pilav ve yeterli miktarda et dağıtırlar.”

Verilen metinden hareketle Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dair bir bilgiye ulaşılamaz?

4 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (TÜİK 2019)

Yaş Grubu Nüfusa göre oranı
0 - 14 % 23,1
15 - 64 % 67,8
65 ve üzeri % 9,1

Yukarıdaki verilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Ayşegül öğretmen, sosyal bilgiler dersinde öğrencilerine “Çelebi Mehmet, Osmanlı Devleti’nin ikincisi kurucu olarak kabul edilmektedir. Çünkü…” demiştir.

Ayşegül öğretmen cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirirse öğrencilerine doğru bir bilgi vermiş olur?

6 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başları arasında İngiltere’de başlayan, hayvan ve insan gücü yerine buhar gücüyle çalışan makinelerin kullanılmasıyla gelişen bir süreci içerir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin özelliğini yansıtmaz?

7 / 25

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Kitle iletişim araçları kamuoyunda önemli role sahiptir. Kitle iletişim hem hak hem de özgürlüktür. Bu hak ve özgürlüğü kullanırken yerine getirilmesi gereken sorumluluklar da vardır.

Buna göre sorumluluğunu yerine getiren bir yayın organının,

I- Belli bir düşünce hakkında algı yaratmak

II- Düşünce özgürlüğünü destekleyici yayınlar yapmak

III- Halkın doğru haber alma hakkına saygı duymak

faaliyetlerinden hangisini yapması beklenir?

8 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile;

  • Herkesin can ve mal güvenliği güvence altına alınmış oldu.
  • Herkes kanun önünde eşit sayıldı.
  • Herkese eşit yargılanma hakkı tanındı.

Buna göre Tanzimat Fermanı ile getirilen yenilikler ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

9 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

Tüccar ayaklarını altına alıp kahve veya salep içerek gelecek olan müşterisini bekliyor. Türk tüccarı müşterisine karşı son derece kibar. Zorlama, üsteleme, kavga yok. Çünkü önemli olan edep ve namus. Paranın üstünü tam olarak geri veriyor, tartıyı dürüstçe yapıyor ve tartarken terazide yuvarlak ağırlıklar kullanıyor.

Bela Horvath’ın yazdıklarından hareketle Türkler hakkında;

I- Ticaret yaşamı

II- Çevreye verdikleri önem

III- Mesleki yaşam

durumlarından hangisi hakkında bilgiye ulaşılabilir?

10 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet döneminde Venedik ve Cenevizlerin hakimiyetinde bulunan Limni, Eğriboz, Midilli ve Gökçeada gibi adaları fethetmiştir.

Ege denizinde bulunan bu adaların fethi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

11 / 25

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Anayasamızın 28. Maddesinde “Basın hürdür, sansür edilemez.” ifadesi geçmektedir.

Bu durum aşağıdaki hak ve özgürlüklerden öncelikle hangisini destekler niteliktedir?

12 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Göç edilen yerde nüfusun hızla artması ile birlikte konut ihtiyacı artar, konut sayısının az olması ile ev fiyatları yükselir, gecekondulaşma ve çarpık kentleşme ortaya çıkar.

Buna göre hangi ilde göçe bağlı olarak yukarıda anlatılan sorunlar daha çok yaşanır?

13 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı

Sektör Oran
Tarım 12
Sanayi 26
Hizmet 62

Tablodaki özelliklere sahip bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

14 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Yukarıda verilen görselde teknolojinin hangi alandaki etkisine vurgu yapılmıştır?

Question Image

15 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı idarecileri İslam hukukunun başka dinlere karşı hoşgörü anlayışından hareketle toplumu ırk esasına göre değil din esasına göre teşkilatlandırırdı. Bu sistemde gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler kendi dini liderleri etrafında teşkilatlanarak kendi kurumlarını tesis etme ve yasalarını uygulama hakkına sahip olmuşlardır.

Hakkında bilgi verilen Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

BİLGİ

İLGİLİ OLDUĞU KAVRAM
1- Kıvamlı suyun üzerine gül dalı ve at kılından fırçalar yardımıyla suda erimez boyaların yüzeye serpilip kâğıda alınmasıyla oluşan süsleme sanatıdır.  
2- Özellikle Arap harflerini kullanarak yazıyı daha şekilli ve güzel hale getirme yöntemidir.  
3- Toprağın pişirildikten sonra şekil verilip tabak, vazo ve sürahi gibi eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatıdır.  

Tabloda verilen bilgilerin ilgili olduğu kavram ile doğru biçimde eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

17 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İnsanların iletişimsizliklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan gerginlik haline çatışma denir.

Buna göre kişiler arası iletişimde çatışmanın yaşanmasında;

I- Önyargılı olmak

II- jest ve mimiklere dikkat etmemek

III- Öz saygıyı geliştirici bir dil kullanmak

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

18 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Kasabamız artık eskisi gibi değil, bahçeli tek katlı evlerimizin yakınlarına oteller, apartlar yapılıyor. Kıyılara marinalar ve tesisler kuruluyor. Özellikle yazları çeşitli yerlerden insanlar kasabamıza âdeta akın ediyor. Sokakta artık tanıdıklara daha az rastlıyorum. Son dönemlerde arazi fiyatları da oldukça arttı.

Buna göre kasaba nüfusunun artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Coğrafi keşifler daha çok ekonomik sonuçlar ortaya çıkarsa da başka alanlarda da sonuçlar meydana getirmiştir.

  İLGİLİ ALAN   SONUÇ
I Dini a Keşiflere destek veren krallıklar güçlendi.
II Siyasi b Dünyanın düz olduğunu söyleyen din adamlarına güven azaldı.
III Bilimsel c Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı.

Tablodaki “sonuç-ilgili alan” eşleştirmesindeki hatanın giderildiği eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde gösterilmektedir?

20 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

  • İstanbul’u kuşatırken Bizans’a yardımları önlemek için Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır.
  • İstanbul’u kurtarmak için gelen haçlıları Niğbolu Savaşı’nda yenmiştir.
  • Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybedip esir düştü.

Hakkında bilgi verilen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde ilk özel matbaa İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından kurulmuştur.

Verilen bilgiden hareketle Osmanlı Devleti’nde ilk özel matbaanın kurulmasının;

I- Kitap sayısının artması

II- Kitap fiyatlarının ucuzlaması

III- Bilginin yayılmasının kolaylaşması

durumlarından hangilerine sebep olduğu söylenebilir?

22 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

“Hızla yaygınlaşan sosyal medya kullanımı yeni bir iletişim kültürü ortaya çıkarmıştır. Mesajlaşma sırasında kullanılan ifade, simge ve karakterler bu kültürün bir parçasıdır. İnsanlar arasında bu iletişim kültürünün yaygınlaşması bazı sorunlarda yol açmaktadır.”

diyen bir kişi sosyal medya kullanımının sebep olduğu aşağıdaki sorunlardan hangisini kastediyor olabilir?

23 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Etkili iletişimi “iletilmek istenilen mesajı karşıdaki kişi/kişilere amaçlanan/niyet edilen bir biçimde iletebilmek, istenileni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmaktır.” diye tanımlayan Elif öğretmen, etkili bir iletişim kurabilmek için nelerin yapılabileceğini öğrencilerinin düşünmelerini istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurabilmek için yapılması gerekenler arasında gösterilemez?

24 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Etkili iletişim, kişinin gelişimine katkı sağladığı gibi topluma uyumunu da etkiler. Bu yüzden konuşmacı veya dinleyici olduğumuz durumlarda, etkili iletişime engel olacak tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu tutum ve davranışlar arasında yer aldığı söylenemez?

25 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda yapılan bazı ıslahatlar şunlardır:

  • Osmanlı Devleti 1827 yılında İngiltere’den ilk kez buharlı gemi satın aldı.
  • 1851’de vapur seferlerini düzenli hale getirmek için Şirket-i Hayriye kuruldu.
  • 1856 yılında İzmir-Aydın arasında ilk demir yolu hattı inşa edildi.

Metne göre Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda yapılan bu ıslahatların topluma hangi alanda doğrudan katkı sağladığı söylenebilir?

Ortalama skor 61%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1halil mete 100 %25
2Ğ100 %25
3Fatma su Ertürk 100 %25
4Melih BATAR100 %25
5Yunus Emre Ekenel100 %25
6Mert100 %25
7Melike100 %25
8Eylül sartık 100 %25
9Baki 7 b100 %25
10Sudenaz100 %25
11Yusuf aşık100 %25
12Fatıma Zehra 100 %25
13BERAT ÖZÇETİN 100 %25
14Zehra 100 %25
15Feyzasu100 %25
16ALP YILDIRIM100 %25
17Beyza Şener100 %25
18Eymen 100 %25
19Ebrar100 %25
20Halis Kocataş100 %25
21dty9ı0100 %25
22Mehmet Yağız100 %25
23Oyuncu190598 %24.5
24Hamza96 %24
25Ezel İkra Duran96 %24
26yağmurdoğan96 %24
27Ceritbey96 %24
28Azra96 %24
29güler ipek96 %24
30Eda96 %24
31Ayça Acar96 %24
32Yunus96 %24
33İdil96 %24
34Gokay96 %24
35Ömer Önder96 %24
36Sudenaz96 %24
37ALİ ORUN96 %24
38Rana Fatmanur Durman94 %23.5
39Rümeysa Ceylin Küçük 94 %23.5
40Yavuz TAT93.33 %23.33
41SAMİ93.33 %23.33
42Fatma92 %23
43HASAN92 %23
44Hazal92 %23
45Harun Taş 92 %23
46Salih KOCATAŞ92 %23
47Meryem caksak92 %23
48Nazlı gül Akgüç92 %23
49Zeynep Sude bozyel 92 %23
50metehan92 %23
51Ayşe Sena Şevik 92 %23
52İremnur Arslan92 %23
53Hayrunnisa Alcu 7 A92 %23
54Günel92 %23
55Naile 92 %23
56İlkay92 %23
57Osman Berk Özçelik92 %23
58Toprak Sürücü 92 %23
59ZEHRA92 %23
60Buket Naz 92 %23
61Yusuf Emir92 %23
62Fatma Zehra küçükkosova92 %23
63Zeynep92 %23
647/C92 %23
65ahmet92 %23
66Zeynep 92 %23
67ssssss92 %23
68Hilal92 %23
69Sadık Enes Dinç88 %22
70Güldeniz88 %22
71Fatima88 %22
72Rümeysa 88 %22
73Ayşe☃️88 %22
74Leyla88 %22
75Nisa Nur şahin ş88 %22
76Ece 88 %22
77Sanem Erdoğan 88 %22
78Alptuğ88 %22
79Mustafa Şahin 88 %22
80Sanem yılmaz88 %22
81Yağmur Nisa88 %22
82Serdal88 %22
83Metin Eren Üzgü88 %22
84Elif Karapınar88 %22
85Reyhan Günel88 %22
86Osman Kağan ERTİLAV88 %22
87Rahime Altun88 %22
88Osman Efe88 %22
89Am88 %22
90ldlddeıfhdehfger88 %22
91efe88 %22
92Zeynep boz84 %21
93Merve84 %21
94anıl84 %21
95Zeynep boz 84 %21
96Berinay Duranoğlu84 %21
97Paradise84 %21
98MİRAY BAYRAK84 %21
99Elif sudr84 %21
100Mustafa Akbulut84 %21
101Zerya kutlu84 %21
102Ahsen Araboğa84 %21
103Emirhan Soylu84 %21
104Mert Efe Arıkan84 %21
105Zeynep☪️84 %21
106Busenaz84 %21
107Ali Babalık84 %21
108BEKIR84 %21
109Ceylin Yorgancı84 %21
110Ceritbey 84 %21
111Mustafa kahriman84 %21
112Fatmagül84 %21
113Elif84 %21
114Sultan84 %21
115Yusra Berra Demirtaş84 %21
116ERGÜN YÜKSEL84 %21
117Firdevs Ayvaz84 %21
118yyşşyş84 %21
119Nisanur Damar84 %21
120Hüseyin Erdem84 %21
121Semih Şahin84 %21
122İbrahim zencirkıran84 %21
123Nurdan tuğcu 84 %21
124deniz84 %21
125berkay84 %21
126Arda karaçor83.43 %20.86
127Kardelen Karlı 82 %20.5
128Damla Ekin80 %20
129Ebrar Benli80 %20
130Irmak BULUŞ80 %20
131Salih80 %20
132Aslıhan Karagunlu80 %20
133Sare80 %20
134Muhammed Emin Şahin80 %20
135derin 80 %20
136ceylin nisa80 %20
137İrem kavun80 %20
138Ayşegül Kaya80 %20
139Tuanna80 %20
140Talha80 %20
141Ayşe Gül Kök 80 %20
142Doruk80 %20
143Azra Barut80 %20
144ENSAR DEMİR80 %20
145Ebra80 %20
146Talha Köse80 %20
147YUSUF CAN80 %20
148Fırat YURDAKUL 80 %20
149Bayram Efe80 %20
150Eyüp Tarık Eroğlu80 %20
151Kumsal79 %19.75
152Sami Yusuf78 %19.5
153Ronaldo Süü76 %19
154ESLEM UTAŞ 7/E76 %19
155zeynep ceylan76 %19
156Efe 76 %19
157servet AVADOS 76 %19
158Doğu76 %19
159Ayşe76 %19
160Zeynep yalçın 76 %19
161Yağız Bülbül76 %19
162Yağmur76 %19
163Ahmet Burak GÜNEŞ 76 %19
164Sultan76 %19
165Arda Sarıkayalı76 %19
166Mehmet Akif Akgün76 %19
167Asya Sevgül76 %19
168Bayram Uçtu76 %19
169Sevval76 %19
170Mehmet karakus76 %19
171Sedanur 76 %19
172Mustafa Kaan 76 %19
173HASAN TALHA KAKAÇ 76 %19
174Mustafa efe Anılır 76 %19
175Ceren Erdoğan 76 %19
176Ahmet Çıtnak76 %19
177BEHRAM SONTEKİN76 %19
178Umut EREN76 %19
179Melisa74 %18.5
180YAĞMUR KARA73.33 %18.33
181Mustafa Salih Kut73 %18.25
182Furkan Can Güneş72 %18
183GÖZDE BEYCUR72 %18
184Mehmet Ali 72 %18
185Fikriye naz kalay72 %18
186ffdf72 %18
187Betül 7/A72 %18
188Bengisu72 %18
189Ahsen Gökkaya72 %18
190Sultan YILMIŞ72 %18
191Hatice öztürk72 %18
192Necdet Furkan Demirel72 %18
193Evin72 %18
194kerem ceylan72 %18
195Alp yağız özalp72 %18
196Fatmagül72 %18
197Hazal72 %18
198Hatice Kübra Sağun72 %18
199Sultan Güler70 %17.5
200Berra yıldız70 %17.5
201Mihriban özmen70 %17.5
202Zehra Gül68 %17
203asdasdasd68 %17
204Ercan Er68 %17
205aybüke68 %17
206Ahmet68 %17
207Ravza Nur Akagündüz68 %17
208Zeynep Reyyan68 %17
209Emirhan Şahin68 %17
210Sefa Turgut akkaya68 %17
211Burak 68 %17
212Evin68 %17
213Kübra 68 %17
214Yusuf Eren kurt68 %17
215taha68 %17
216Rümeysa Sarı 68 %17
217Salih Özsoy66.67 %16.67
218Ömer65.33 %16.33
219Alicandemirci64 %16
220Fatma Sönmez64 %16
221Fazlıcan 64 %16
222azra64 %16
223Utku64 %16
224Sinan yönet64 %16
225Arda Akkoç64 %16
226Abdullah64 %16
227mehmet uğurlu64 %16
228Beyza64 %16
229yaren64 %16
230Esma Özahioğlu 64 %16
231Hazal64 %16
232Damla Ekin64 %16
233Merve64 %16
234İremsu64 %16
235veysel64 %16
236Selver özsoy62 %15.5
237Ömer Yaldır60.8 %15.2
238Alara Başoda60 %15
239Harun Taş 60 %15
240Jjxjx60 %15
241HÜSEYİN BAŞER 60 %15
242Hacı Ömer Mercan60 %15
243mahmut tuncer60 %15
244Çağrı Alaş60 %15
245Nazar pesen60 %15
246Fatmagül BALCI 7/M60 %15
247Efe60 %15
248Beyza 60 %15
249Yusuf emre 60 %15
250y60 %15
251Rümeysa özdemir60 %15
252Melisa H****58.67 %14.67
253Aybüke Taş58 %14.5
254Sultan Ekin57.87 %14.47
255Sümerya 56 %14
256Çağrı karakaya56 %14
257Eslem UTAŞ56 %14
258Burcu56 %14
259Selamcan 56 %14
260Merve56 %14
261Emine Ela Acar56 %14
262gfgf56 %14
263FİDEL COSTRO CHE GUEVEARA56 %14
264Gde54 %13.5
265Gubvgc54 %13.5
266Pelin54 %13.5
267Beyza52.67 %13.17
268serdar52 %13
269ali yağız durukan 52 %13
270Gamze52 %13
271Mert Çalışır52 %13
272Sami Burak Özdemir52 %13
273Sıla52 %13
274Yiğitcan52 %13
275Mahmut Tuncer52 %13
276Arda şahin 52 %13
277Ali karakas50.67 %12.67
278Serkan50 %12.5
279burcu 50 %12.5
280Mahmut ekinci50 %12.5
281alp yıldırım50 %12.5
282Hivda50 %12.5
283Burak BİNGÖL50 %12.5
284Fırat nas49.33 %12.33
285DAMLA48 %12
286Beritan48 %12
287Kutay48 %12
288Pervin 48 %12
289Sıla48 %12
290Ramazan48 %12
291Velican48 %12
292Umut alkan48 %12
293Leyla ebrar Gökkaya48 %12
294Hamza48 %12
295B48 %12
296Mustafa Uğur sönmez46 %11.5
297Fatma Yılmaz46 %11.5
298Ahmet44.29 %11.07
299Ruken44 %11
300Fatma su Ertürk 44 %11
301Rana44 %11
302Ceren 44 %11
303Taha bahar44 %11
304Harun Taş 44 %11
305Mehmet44 %11
306Alican demici44 %11
307Evin güzel42 %10.5
308Mert41.71 %10.43
309Elif41.33 %10.33
310Yılmaz40 %10
311Süleyman Emre Yiğit40 %10
312Rafet Akdeniz40 %10
313TARIK ÖZTÜRK40 %10
314Şeyma40 %10
315Tunahan40 %10
316Yiğitkan Demirci40 %10
317Sevdenur karakuzu 40 %10
318ELA NUR38 %9.5
319Eylüllll37.33 %9.33
320Muhammed Karalar36 %9
321fmg36 %9
322Sedat gül36 %9
323Aslı34 %8.5
324Ğ32 %8
325Burak32 %8
326Cafer32 %8
327Eymen32 %8
328hygtr32 %8
329GGGGGGY32 %8
330Emirhan cengiz 7/A28 %7
331büşra girişen 28 %7
332bekir28 %7
333ersiiiin28 %7
334İskender Baran Kınıklı28 %7
335Elvan28 %7
336Talha28 %7
337Rabiya Oğuzcu28 %7
338Yusuf Eymen AKGÜLOĞLU28 %7
339Fatma Altaşer25.6 %6.4
340Fatih 25.33 %6.33
341ismail evrim şahan24 %6
342Eyüp Ulutaş24 %6
343Emir Dağhan Kalın24 %6
344Rojda24 %6
345Veysel buşuğ 24 %6
346Tuğba 24 %6
347berfin24 %6
348Samet20 %5
349Bilal20 %5
350Slm20 %5
351Tijen20 %5
352Osman mete20 %5
353Fatma20 %5
354Tuna20 %5
355Yakup20 %5
356Eflin18 %4.5
357Güvercin16 %4
358hgk16 %4
359Ziza16 %4
360Melih16 %4
361Emrullah 16 %4
362Harun Taş 16 %4
363Seyfibunlu16 %4
364FATMA16 %4
365fatmanur16 %4
366Gshjajs12 %3
367Bedirhan tabak12 %3
368İrem Genç12 %3
369Hamza9.33 %2.33
370Rasimhan8 %2
371Harun 8 %2
372Merve8 %2
373Berkay 8 %2
374Adem8 %2
375seyran8 %2
376Rümeysa özdemir8 %2
377Eymen Cemiloğlu6 %1.5
378Servet Avados6 %1.5
379Isimsiz4 %1
380Buğlem naz temizcan4 %1
381sülüma4 %1
382Zehra4 %1
383Sefa4 %1
384Zeki4 %1
385abi4 %1
386İsmail efe2 %0.5
387damla cnm0 %0
388Jsjsmsjejsjsj0 %0
389ENSAR0 %0
390Celal baba0 %0
391Oyuncu 0010 %0
392Merhaba0 %0
393RABİA RANA 0 %0
394Tuğçe Elmacı 0 %0
395Mehmet Emin BABAYİĞİT0 %0
396M0 %0
397Mustafa karaca0 %0
398Abdulcelil 0 %0
399A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Zafer Ege Küçük 303
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168bilinmeyen214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203Çağan199
204Firdevs öz198
205macide198
206ege hayal198
207Mesude198
208azad196
209A196
2106a196
211Vedat194
212Kaan görkem BARIŞ194
213KAYRA194
214Deniz Ayabaktı 194
215Meryem ulaş193
216KEREM BJK193
217ela193
218Eliz190
219Kardelen190
220Elif190
221Defne Su Güzel190
222TuanaTuna 190
223A190
224Oğuzhan yüksel188
225Ahmet188
226Damla188
227efe188
228A188
229mehmet fatih188
230Asya Yolcu187
231MHD HANI HALIMEH186
232Erdem 186
233fvodk186
234yylyş186
235Hasan185
236sevde185
237Dosyal185
238MİNA SU CAV185
2398d185
240Enes184
2416/A184
242Elif KERKÜT183
243halit183
244Ahmet Kadir Yabaş183
245Deniz183
246ecem183
247Ahmet SERİN 182
248nehir182
249Şeyma Nur Akkaya182
250Hira Nur Avcı 182
251Sezgin181
252YILDIZ8I180
253Mert ali180
254Ecrin üst180
255asd180
256şevval180
257Mücteba Tabak 179
258Hedibe Taş179
2598a179
260Hatice azra çiçek 178
261Ali Efe İnceoğlu178
262Okyanus177
263salih177
264Yiğit ÖZER177
265a177
266arda177
267Ilım Beyza Dikye176
268Melisa 176
269rumeysa176
270Furkan Yürük175
271Ömer Mert Arslan175
272Arda175
273Burak 175
274BUSE 174
275cibril174
276Ecrin Vahide AVAROĞLU174
277azra173
278Zehra173
279Aysel Karasu173
280Ece Duru Gürpüzer173
281Elif172
282sude172
283Ece 172
284Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
285a172
2867A172
287Mahsun 171
288k171
289İrfan171
290Yaren170
291Ahmet Orkun170
292İrem170
293Bahar 169
294Aslı Buğlem Akdeniz169
295Hshs169
296Büşra168
297Yakup168
298kutay168
299Hasan tuna Gövenç 167
300lwooe166
301Kaan Düztaş166
302Emre ÇOBANOĞLU166
303Süleyman Arif ARARAT165
304EMİR GÖSTERİCİ165
305Dilay165
306Süleyman165
307furkan164
308uğr164
309ferhat164
310Tuanna Aylan163
311Arda Özvurgun 5/C163
312Ebrar YAVUZ163
313Nilay163
314M.Said 6-f162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326cesur159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131