7. Sınıf 1. Dönem Denemesi

Birinci dönem değerlendirmesi olarak da yararlanılabilecek bir testtir. 25 sorudan oluşan Bursluluk sınavı ayarında bir testtir.

 

/25
2 oylar, 5 ortalama
48

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf 1. Dönem Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile;

  • Herkesin can ve mal güvenliği güvence altına alınmış oldu.
  • Herkes kanun önünde eşit sayıldı.
  • Herkese eşit yargılanma hakkı tanındı.

Buna göre Tanzimat Fermanı ile getirilen yenilikler ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

2 / 25

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Anayasamızın 28. Maddesinde “Basın hürdür, sansür edilemez.” ifadesi geçmektedir.

Bu durum aşağıdaki hak ve özgürlüklerden öncelikle hangisini destekler niteliktedir?

3 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İnsanların iletişimsizliklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan gerginlik haline çatışma denir.

Buna göre kişiler arası iletişimde çatışmanın yaşanmasında;

I- Önyargılı olmak

II- jest ve mimiklere dikkat etmemek

III- Öz saygıyı geliştirici bir dil kullanmak

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

4 / 25

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Kitle iletişim araçları kamuoyunda önemli role sahiptir. Kitle iletişim hem hak hem de özgürlüktür. Bu hak ve özgürlüğü kullanırken yerine getirilmesi gereken sorumluluklar da vardır.

Buna göre sorumluluğunu yerine getiren bir yayın organının,

I- Belli bir düşünce hakkında algı yaratmak

II- Düşünce özgürlüğünü destekleyici yayınlar yapmak

III- Halkın doğru haber alma hakkına saygı duymak

faaliyetlerinden hangisini yapması beklenir?

5 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı idarecileri İslam hukukunun başka dinlere karşı hoşgörü anlayışından hareketle toplumu ırk esasına göre değil din esasına göre teşkilatlandırırdı. Bu sistemde gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler kendi dini liderleri etrafında teşkilatlanarak kendi kurumlarını tesis etme ve yasalarını uygulama hakkına sahip olmuşlardır.

Hakkında bilgi verilen Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İnsanlar arasında yaşanan çatışmaların sona ermesi ve sorunun çözülmesine uzlaşma denir.

Buna göre kişiler arası iletişimde uzlaşmanın oluşmasında;

I- Sürekli öğüt ve emir vermek

II- Ben dili kullanmak

III- Eleştirilere açık olmak

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

7 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda yapılan bazı ıslahatlar şunlardır:

  • Osmanlı Devleti 1827 yılında İngiltere’den ilk kez buharlı gemi satın aldı.
  • 1851’de vapur seferlerini düzenli hale getirmek için Şirket-i Hayriye kuruldu.
  • 1856 yılında İzmir-Aydın arasında ilk demir yolu hattı inşa edildi.

Metne göre Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda yapılan bu ıslahatların topluma hangi alanda doğrudan katkı sağladığı söylenebilir?

8 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Göç edilen yerde nüfusun hızla artması ile birlikte konut ihtiyacı artar, konut sayısının az olması ile ev fiyatları yükselir, gecekondulaşma ve çarpık kentleşme ortaya çıkar.

Buna göre hangi ilde göçe bağlı olarak yukarıda anlatılan sorunlar daha çok yaşanır?

9 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (TÜİK 2019)

Yaş Grubu Nüfusa göre oranı
0 - 14 % 23,1
15 - 64 % 67,8
65 ve üzeri % 9,1

Yukarıdaki verilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Etkili iletişim, kişinin gelişimine katkı sağladığı gibi topluma uyumunu da etkiler. Bu yüzden konuşmacı veya dinleyici olduğumuz durumlarda, etkili iletişime engel olacak tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu tutum ve davranışlar arasında yer aldığı söylenemez?

11 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

  • İstanbul’u kuşatırken Bizans’a yardımları önlemek için Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır.
  • İstanbul’u kurtarmak için gelen haçlıları Niğbolu Savaşı’nda yenmiştir.
  • Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybedip esir düştü.

Hakkında bilgi verilen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Etkili iletişimi “iletilmek istenilen mesajı karşıdaki kişi/kişilere amaçlanan/niyet edilen bir biçimde iletebilmek, istenileni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmaktır.” diye tanımlayan Elif öğretmen, etkili bir iletişim kurabilmek için nelerin yapılabileceğini öğrencilerinin düşünmelerini istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurabilmek için yapılması gerekenler arasında gösterilemez?

13 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Kasabamız artık eskisi gibi değil, bahçeli tek katlı evlerimizin yakınlarına oteller, apartlar yapılıyor. Kıyılara marinalar ve tesisler kuruluyor. Özellikle yazları çeşitli yerlerden insanlar kasabamıza âdeta akın ediyor. Sokakta artık tanıdıklara daha az rastlıyorum. Son dönemlerde arazi fiyatları da oldukça arttı.

Buna göre kasaba nüfusunun artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Nüfusu kalabalık olan yerlerin özellikleri arasında ..................?................

Yukarıdaki ifadede soru işareti ile gösterilen yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

15 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Yukarıda verilen görselde teknolojinin hangi alandaki etkisine vurgu yapılmıştır?

Question Image

16 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

Tüccar ayaklarını altına alıp kahve veya salep içerek gelecek olan müşterisini bekliyor. Türk tüccarı müşterisine karşı son derece kibar. Zorlama, üsteleme, kavga yok. Çünkü önemli olan edep ve namus. Paranın üstünü tam olarak geri veriyor, tartıyı dürüstçe yapıyor ve tartarken terazide yuvarlak ağırlıklar kullanıyor.

Bela Horvath’ın yazdıklarından hareketle Türkler hakkında;

I- Ticaret yaşamı

II- Çevreye verdikleri önem

III- Mesleki yaşam

durumlarından hangisi hakkında bilgiye ulaşılabilir?

17 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde ilk özel matbaa İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından kurulmuştur.

Verilen bilgiden hareketle Osmanlı Devleti’nde ilk özel matbaanın kurulmasının;

I- Kitap sayısının artması

II- Kitap fiyatlarının ucuzlaması

III- Bilginin yayılmasının kolaylaşması

durumlarından hangilerine sebep olduğu söylenebilir?

18 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Ayşegül öğretmen, sosyal bilgiler dersinde öğrencilerine “Çelebi Mehmet, Osmanlı Devleti’nin ikincisi kurucu olarak kabul edilmektedir. Çünkü…” demiştir.

Ayşegül öğretmen cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirirse öğrencilerine doğru bir bilgi vermiş olur?

19 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başları arasında İngiltere’de başlayan, hayvan ve insan gücü yerine buhar gücüyle çalışan makinelerin kullanılmasıyla gelişen bir süreci içerir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin özelliğini yansıtmaz?

20 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet döneminde Venedik ve Cenevizlerin hakimiyetinde bulunan Limni, Eğriboz, Midilli ve Gökçeada gibi adaları fethetmiştir.

Ege denizinde bulunan bu adaların fethi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

21 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

“Hızla yaygınlaşan sosyal medya kullanımı yeni bir iletişim kültürü ortaya çıkarmıştır. Mesajlaşma sırasında kullanılan ifade, simge ve karakterler bu kültürün bir parçasıdır. İnsanlar arasında bu iletişim kültürünün yaygınlaşması bazı sorunlarda yol açmaktadır.”

diyen bir kişi sosyal medya kullanımının sebep olduğu aşağıdaki sorunlardan hangisini kastediyor olabilir?

22 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

BİLGİ

İLGİLİ OLDUĞU KAVRAM
1- Kıvamlı suyun üzerine gül dalı ve at kılından fırçalar yardımıyla suda erimez boyaların yüzeye serpilip kâğıda alınmasıyla oluşan süsleme sanatıdır.  
2- Özellikle Arap harflerini kullanarak yazıyı daha şekilli ve güzel hale getirme yöntemidir.  
3- Toprağın pişirildikten sonra şekil verilip tabak, vazo ve sürahi gibi eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatıdır.  

Tabloda verilen bilgilerin ilgili olduğu kavram ile doğru biçimde eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Coğrafi keşifler daha çok ekonomik sonuçlar ortaya çıkarsa da başka alanlarda da sonuçlar meydana getirmiştir.

  İLGİLİ ALAN   SONUÇ
I Dini a Keşiflere destek veren krallıklar güçlendi.
II Siyasi b Dünyanın düz olduğunu söyleyen din adamlarına güven azaldı.
III Bilimsel c Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı.

Tablodaki “sonuç-ilgili alan” eşleştirmesindeki hatanın giderildiği eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde gösterilmektedir?

24 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı

Sektör Oran
Tarım 12
Sanayi 26
Hizmet 62

Tablodaki özelliklere sahip bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

25 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

1693'te ltalyan seyyah Gemelli Careri, Edirne'de bulunduğu sıradaki gözlemlerinden şu şekilde bahsetmektedir:

"Bütün camilerin hayır işlerinde kullanılmak üzere büyük gelirleri vardır. Bu gelirler, akıl hastaları, fakir halkın bakımı ve çocukların eğitimi gibi hayır işlerinde kullanılmak üzere yapılan bağışlar, verilen hediyelerdir. Bunun yanı sıra onlar (Türkler) camilerin yanındaki imaretlerde fakir halka bin okka pilav ve yeterli miktarda et dağıtırlar.”

Verilen metinden hareketle Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dair bir bilgiye ulaşılamaz?

Ortalama skor 64%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1THE BEST100 %25
2Tülin96 %24
3Hürünaz96 %24
4Anonim96 %24
5dfgxgx92 %23
6Gökçe92 %23
7müjganğ92 %23
8HACKER92 %23
9ayliz88 %22
10The best88 %22
11.88 %22
12Emine84 %21
13Bengüsu84 %21
14rana84 %21
15eren84 %21
16şenel84 %21
17yk80 %20
18abuzer80 %20
19dsdsad80 %20
20Halil76 %19
21Ygdxfgxsf76 %19
22dmgxm76 %19
23ndtej76 %19
24gffdee76 %19
25emir76 %19
26elanur72 %18
27Ahmet72 %18
28[email protected]64 %16
29Ronaldo61.33 %15.33
30Zeynep56 %14
31Furkan Alper52 %13
32.44 %11
33Melek Mina Samancı44 %11
34MARAZ40 %10
35Best player36 %9
36Alper28 %7
37ahmed24 %6
38hilal20 %5
39Naz20 %5
40İ14 %3.5
41erkam8 %2
42mete0 %0
43E_ada0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8452
2ALİ2110
3a1719
4aa1560
5D1406
6Gdhzhbds1406
7Asd1208
8111206
9Deniz1195
10G1157
11İlayda1099
12Er1067
13G1059
14rana1016
15ali983
16Ilgın KARAKARTAL901
17hatice nur yurt850
18ARzu850
19kg810
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23t761
24oykuıpıl710
25Elif666
26eyup653
27Adam_Ucuyo646
28Nisa Duru Bingül623
29z620
30E617
31Melek Vardar 6/B607
32Enes Solmaz599
33byz584
34Ghg fa583
35Beren573
36sss551
37Selin548
38ayşen erva542
39Alische538
40Sema523
41Ömer Enes ÇAKAL517
42asads513
43Nazlı Akgül509
44Zeynep Çelebi509
45Sare505
46İrem500
47Defne Turna492
48Burak491
49emira489
50h489
51KEREM KARATAŞ483
52t481
53Çağla480
54Özge478
55Yunus Emre Göktaş476
56ada474
57Alara Cengiz472
58dd472
59Zeyne DEDE470
60R.Aytuğ Cıvak466
611464
62Azizcan457
63Hürünaz453
64Sümeyye451
65gg451
66sekizler450
67Yiğitali Akkuş444
68arda can444
69w441
70Ledeyna Güner437
71Melek428
72Nisa Çelik428
73imagine losing427
74Gülce Erkeç423
75Nfuws422
76Jjjjjjjkl420
77Elif Hoda416
78Esma414
79Liya412
80a407
81İrmak406
82Elif Öykü405
83Elif405
84SENA404
85erkan403
86ahmet398
877/A396
88Barış Arın Yavuzcan394
89Baki390
90Cemre390
91Emine384
92msu384
93Aysu383
94Secil bilgin382
95Kuzey381
96s379
97cahoo378
98Ali Batın TAN374
99Medine373
100İkranur373
101Irmak özer371
102Ceylin akardere370
103Berk370
104C369
105*367
106tuncay367
107Mısra Direk366
108K365
109zozo365
110Levent364
111Nikolay363
112Yusuf İslam konuk362
113Sevde362
114bekir362
115naz362
116Zeynep Beyza359
117Doruk Celal Darçin356
118Esra356
119ihsan mahir davuş354
120Hiranur354
121a353
122Furkan Alper353
123Elif351
124Esra pehlevan349
125oğuz347
126Nehir344
127Çınar Temurtaş344
128İlayda341
129M.yiğit aslan340
130Nil Soğancılar339
131Serra Nur336
132Eymencan336
133yağmur335
134Elif Çakır334
135uuu331
136Dyrr7ti330
137Elif330
138rüzgar ünal329
139Ögenci329
140İsim329
141ı326
142hasan319
143Kardelen karataş318
144Mizgin317
145sudem316
146Ahmet KORKMAZ315
147Sıdıka SARIBIYIK314
148Aslıhan313
149Zeynep koç312
150Fehime özdemir312
151we310
152Kerri309
153Ezgi Su308
154Merve Tınmaz 5-C307
155esila307
156Kayla Naz Akdeniz306
157Zeynep Ceyda Koca306
158Eylül305
159Çağrı302
160Ebrar299
161İslam Can299
162Zeynep Buğlem ANDAÇ298
163C298
164Bnb296
165koray295
166hira294
167burak294
168Büşra294
169bero294
170ğ290
1718b289
172Şervan tursun289
173ALI KUTAY288
174ArdaB.288
175.288
176Burcu287
177Efe Uygar286
178Ecrin285
179macide282
180Emre280
181Sare278
182Dilara Köroğlu277
183Hayice276
184Eymen274
185YİĞİT274
186Bilge Kağan ELMAS274
187a274
188tdtgt272
189Bahtiyar271
190Medine Sıla Kayacan271
191y268
192Awdd268
193Yiğit Manazoğlu267
194sena267
195Efe Bozkurt266
196Hazal266
197ecrin266
198Neden266
199Mehmet Akif Ersoy265
200fsm265
201C261
202Şevval su259
203osman259
204Rüzgar Berat259
205Belinay258
206Yiğit258
207bbshen258
208Arda258
209Menna258
210öykü257
211Aa257
212çınar kankaya256
213Ecrin KARAARSLAN254
214Esma Ebrar254
215CEMRE254
216tr253
217Mete252
218Abdülhamit252
219a252
220W252
221aeâtçaaet251
222Minel Tuana Köseoğlu249
223Kağan248
224fafğpafo0pağkfla245
2257B245
226Ömer244
227klşh244
228merve244
229YİĞİT UZUNOĞLU243
230Gülşah242
231Azra242
232Asd242
233SÜMEYRA EKERİM242
234Adlem Gökçe Yaman241
235Sümeyye Cankılıç241
236Mete241
237zeynep sahra240
238Elif239
239Semra238
240Hilal237
241Melih DUMAN237
242-236
243.235
244Gufiroe234
245Elif bakar234
246Kemal efe Çetin233
247seyit233
248Umut kamil232
249Ecrin naz ataş231
250Azra231
251xzftfew1ttt231
252Hazal230
253Abdullah230
254Tuğberk karabudan230
255sss230
256Ali230
257Z.seray229
258T229
259Yağmur228
260EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
261Arda227
262Belkıssu227
263Yiğit226
264BATIN BERK YORULMAZ226
265Esma Hıra226
2668225
267Asel225
268@224
269Ahmet SAĞNAK223
270Yiğit Ali ÖZTÜRK222
271serra222
272ada!☆221
273Eftelya221
274alihan221
275Ayşegül YELOĞLU220
276doğan220
277FURKAN220
278Zeynep beyza219
279makbule yeşillik219
280Yiğit218
281Mert Ali Yıldırım218
282ilkan218
283Elif Uysal218
284Zeynep Oyman218
285efe218
2868a-b218
287c217
288ddddd217
289senem217
290ayşe217
291Yusuf İslam Konuk216
292kerem216
293Omar216
294Ayris Mina minez215
295ecrin ayaz215
296aa215
297Musa215
298nevin214
299Alperendogankya213
300Ekin213
301Eylül mina212
302emira212
303Çağatay212
304savas212
305Cfcvcfd211
306Esen210
307Yiğit209
308Mahmut efe209
309İbrahim haktan209
310Yağzel Baykal209
311Kumsal ela209
312www208
313Kaan208
314elvin gezgin207
315nazlı207
316Ali berke şahin206
317nasuh can206
318ada güler206
319yeşim206
320nazmi mete206
3215a206
322kennnturan206
3237a206
324efe205
325Enes Yiğit BAYKAL205
326Efsanur205
327S205
328ghggtyhtt205
329Hanife204
330Sümeyye204
3311204
332Zerenkalpben203
333Eylul203
334A202
335Yiğit201
336Semra201
337Esma201
338coco cola201
339aaaa201
340Asya200
341ERDEM200
3426200
3437a200
344ahmet baki199
345ZEYNEP BEYZA199
3468B199
347ss199
348Ebrar198
349Ela Kayıhan197
350Umut197
351murat197
352burak196
3537-D harun emir özdemir195
354Esra Aksoy195
355Asel195
356aleyna194
357Zeynep194
358Asya194
359aa194
360jk194
361Asya10193
362PINAR193
363YUSUF193
364nur193
365Mete192
366Selin192
367ötp192
368sssss192
369SADİ UTKU ALBAYRAK191
370ASLI191
3717c191
372s191
373F190
374LŞLLŞLŞL189
375Efgtyu189
376hazal189
377Defne yolcu188
378Eylül187
379Esma187
380kemal değirmenci187
381Deniz187
382naime yontem186
383Fatma baş186
384kayra186
385er186
386Aslı185
387Sefa Talha binici185
388Özlem185
389Sabire184
390NİSA NUR184
391Devran Ufuk184
392eren184
393GHostkiller139999184
394ismail184
395Bartu Efe183
396s183
397Miray182
398ada182
399naz182
400elf182
401Esma182
402faatma182
403ali182
404WETG4QA181
405Gy181
406Sadullah181
407shinunoga e wa180
408doruk179
409erdal20179
410Derin178
411ilayda177
412Rüzgar177
413q177
414rr177
415Hmz176
416Gökçe176
417okan176
418Asaaaaaaaaa176
419İp lı176
420ayşe176
421Yusuf Eymen Bilgir175
422Merve175
423Berk Ali175
424Misafir175
425osman7676175
426Aybars Akçay174
427Gamze ÖZKICIR173
428Kerem Aktaş173
429s173
430Merve172
431Sarıca172
432Ece su172
433Oyku172
434Anıl172
435Ece171
436Eylül Çelik171
437cemre171
438Berko171
439Suheda171
440Gürkan170
441Serhat170
442yusufi169
443Mina169
444poyraz169
445Mustafa Çınar ozkan169
446Eymen169
447Eso168
448kerem167
449Roseanne Park167
450İlkan167
451löomm167
452Egemen SARAÇOĞLU166
453Kazım d166
454Buket166
455Cemre165
456sarp165
457Ertuğ165
458rüzgar165
459Serap Demir165
460metehan164
461Hvhvhv164
462Ee164
463fatış164
464Görkem Kurt163
465lıkjlhujy163
466y163
467Eylül Karakır163
468Yalçın162
469Masal162
470e162
471HÜSAMEDDİN 5/G161
472Zehra161
473j161
474Ranim160
475Bahadır160
476ilayda160
477Eymen Işık Adar160
478Kuttik160
479Beray159
480rana159
481Merve Nur159
482Cengizhan159
483yunus159
484SİMAY USLU159
485Zeyneb USTAALİOĞLU159
486aynur159
487Ece159
488Mustafa Enes158
489E158
490Tuba158
491ayşe<3158
492Yağzel158
493Ali Efe İnceoğlu158
494zenia158
495Firdevs Sena157
496Defne157
497Mt157
498[email protected]157
499Alperendogankya156
500Ömeroviç156