7. Sınıf 1. Dönem Denemesi

Birinci dönem değerlendirmesi olarak da yararlanılabilecek bir testtir. 25 sorudan oluşan Bursluluk sınavı ayarında bir testtir.

 

/25
2 oylar, 5 ortalama
568

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf 1. Dönem Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başları arasında İngiltere’de başlayan, hayvan ve insan gücü yerine buhar gücüyle çalışan makinelerin kullanılmasıyla gelişen bir süreci içerir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin özelliğini yansıtmaz?

2 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Kasabamız artık eskisi gibi değil, bahçeli tek katlı evlerimizin yakınlarına oteller, apartlar yapılıyor. Kıyılara marinalar ve tesisler kuruluyor. Özellikle yazları çeşitli yerlerden insanlar kasabamıza âdeta akın ediyor. Sokakta artık tanıdıklara daha az rastlıyorum. Son dönemlerde arazi fiyatları da oldukça arttı.

Buna göre kasaba nüfusunun artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

BİLGİ

İLGİLİ OLDUĞU KAVRAM
1- Kıvamlı suyun üzerine gül dalı ve at kılından fırçalar yardımıyla suda erimez boyaların yüzeye serpilip kâğıda alınmasıyla oluşan süsleme sanatıdır.  
2- Özellikle Arap harflerini kullanarak yazıyı daha şekilli ve güzel hale getirme yöntemidir.  
3- Toprağın pişirildikten sonra şekil verilip tabak, vazo ve sürahi gibi eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatıdır.  

Tabloda verilen bilgilerin ilgili olduğu kavram ile doğru biçimde eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

“Hızla yaygınlaşan sosyal medya kullanımı yeni bir iletişim kültürü ortaya çıkarmıştır. Mesajlaşma sırasında kullanılan ifade, simge ve karakterler bu kültürün bir parçasıdır. İnsanlar arasında bu iletişim kültürünün yaygınlaşması bazı sorunlarda yol açmaktadır.”

diyen bir kişi sosyal medya kullanımının sebep olduğu aşağıdaki sorunlardan hangisini kastediyor olabilir?

5 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde ilk özel matbaa İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından kurulmuştur.

Verilen bilgiden hareketle Osmanlı Devleti’nde ilk özel matbaanın kurulmasının;

I- Kitap sayısının artması

II- Kitap fiyatlarının ucuzlaması

III- Bilginin yayılmasının kolaylaşması

durumlarından hangilerine sebep olduğu söylenebilir?

6 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Coğrafi keşifler daha çok ekonomik sonuçlar ortaya çıkarsa da başka alanlarda da sonuçlar meydana getirmiştir.

  İLGİLİ ALAN   SONUÇ
I Dini a Keşiflere destek veren krallıklar güçlendi.
II Siyasi b Dünyanın düz olduğunu söyleyen din adamlarına güven azaldı.
III Bilimsel c Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı.

Tablodaki “sonuç-ilgili alan” eşleştirmesindeki hatanın giderildiği eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde gösterilmektedir?

7 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Etkili iletişim, kişinin gelişimine katkı sağladığı gibi topluma uyumunu da etkiler. Bu yüzden konuşmacı veya dinleyici olduğumuz durumlarda, etkili iletişime engel olacak tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu tutum ve davranışlar arasında yer aldığı söylenemez?

8 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet döneminde Venedik ve Cenevizlerin hakimiyetinde bulunan Limni, Eğriboz, Midilli ve Gökçeada gibi adaları fethetmiştir.

Ege denizinde bulunan bu adaların fethi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

9 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı idarecileri İslam hukukunun başka dinlere karşı hoşgörü anlayışından hareketle toplumu ırk esasına göre değil din esasına göre teşkilatlandırırdı. Bu sistemde gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler kendi dini liderleri etrafında teşkilatlanarak kendi kurumlarını tesis etme ve yasalarını uygulama hakkına sahip olmuşlardır.

Hakkında bilgi verilen Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Etkili iletişimi “iletilmek istenilen mesajı karşıdaki kişi/kişilere amaçlanan/niyet edilen bir biçimde iletebilmek, istenileni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmaktır.” diye tanımlayan Elif öğretmen, etkili bir iletişim kurabilmek için nelerin yapılabileceğini öğrencilerinin düşünmelerini istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurabilmek için yapılması gerekenler arasında gösterilemez?

11 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile;

  • Herkesin can ve mal güvenliği güvence altına alınmış oldu.
  • Herkes kanun önünde eşit sayıldı.
  • Herkese eşit yargılanma hakkı tanındı.

Buna göre Tanzimat Fermanı ile getirilen yenilikler ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

12 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda yapılan bazı ıslahatlar şunlardır:

  • Osmanlı Devleti 1827 yılında İngiltere’den ilk kez buharlı gemi satın aldı.
  • 1851’de vapur seferlerini düzenli hale getirmek için Şirket-i Hayriye kuruldu.
  • 1856 yılında İzmir-Aydın arasında ilk demir yolu hattı inşa edildi.

Metne göre Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda yapılan bu ıslahatların topluma hangi alanda doğrudan katkı sağladığı söylenebilir?

13 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı

Sektör Oran
Tarım 12
Sanayi 26
Hizmet 62

Tablodaki özelliklere sahip bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

14 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

1693'te ltalyan seyyah Gemelli Careri, Edirne'de bulunduğu sıradaki gözlemlerinden şu şekilde bahsetmektedir:

"Bütün camilerin hayır işlerinde kullanılmak üzere büyük gelirleri vardır. Bu gelirler, akıl hastaları, fakir halkın bakımı ve çocukların eğitimi gibi hayır işlerinde kullanılmak üzere yapılan bağışlar, verilen hediyelerdir. Bunun yanı sıra onlar (Türkler) camilerin yanındaki imaretlerde fakir halka bin okka pilav ve yeterli miktarda et dağıtırlar.”

Verilen metinden hareketle Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dair bir bilgiye ulaşılamaz?

15 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Nüfusu kalabalık olan yerlerin özellikleri arasında ..................?................

Yukarıdaki ifadede soru işareti ile gösterilen yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

16 / 25

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Kitle iletişim araçları kamuoyunda önemli role sahiptir. Kitle iletişim hem hak hem de özgürlüktür. Bu hak ve özgürlüğü kullanırken yerine getirilmesi gereken sorumluluklar da vardır.

Buna göre sorumluluğunu yerine getiren bir yayın organının,

I- Belli bir düşünce hakkında algı yaratmak

II- Düşünce özgürlüğünü destekleyici yayınlar yapmak

III- Halkın doğru haber alma hakkına saygı duymak

faaliyetlerinden hangisini yapması beklenir?

17 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Ayşegül öğretmen, sosyal bilgiler dersinde öğrencilerine “Çelebi Mehmet, Osmanlı Devleti’nin ikincisi kurucu olarak kabul edilmektedir. Çünkü…” demiştir.

Ayşegül öğretmen cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirirse öğrencilerine doğru bir bilgi vermiş olur?

18 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (TÜİK 2019)

Yaş Grubu Nüfusa göre oranı
0 - 14 % 23,1
15 - 64 % 67,8
65 ve üzeri % 9,1

Yukarıdaki verilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

19 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İnsanlar arasında yaşanan çatışmaların sona ermesi ve sorunun çözülmesine uzlaşma denir.

Buna göre kişiler arası iletişimde uzlaşmanın oluşmasında;

I- Sürekli öğüt ve emir vermek

II- Ben dili kullanmak

III- Eleştirilere açık olmak

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

20 / 25

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Anayasamızın 28. Maddesinde “Basın hürdür, sansür edilemez.” ifadesi geçmektedir.

Bu durum aşağıdaki hak ve özgürlüklerden öncelikle hangisini destekler niteliktedir?

21 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Yukarıda verilen görselde teknolojinin hangi alandaki etkisine vurgu yapılmıştır?

Question Image

22 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

  • İstanbul’u kuşatırken Bizans’a yardımları önlemek için Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır.
  • İstanbul’u kurtarmak için gelen haçlıları Niğbolu Savaşı’nda yenmiştir.
  • Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybedip esir düştü.

Hakkında bilgi verilen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Göç edilen yerde nüfusun hızla artması ile birlikte konut ihtiyacı artar, konut sayısının az olması ile ev fiyatları yükselir, gecekondulaşma ve çarpık kentleşme ortaya çıkar.

Buna göre hangi ilde göçe bağlı olarak yukarıda anlatılan sorunlar daha çok yaşanır?

24 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

Tüccar ayaklarını altına alıp kahve veya salep içerek gelecek olan müşterisini bekliyor. Türk tüccarı müşterisine karşı son derece kibar. Zorlama, üsteleme, kavga yok. Çünkü önemli olan edep ve namus. Paranın üstünü tam olarak geri veriyor, tartıyı dürüstçe yapıyor ve tartarken terazide yuvarlak ağırlıklar kullanıyor.

Bela Horvath’ın yazdıklarından hareketle Türkler hakkında;

I- Ticaret yaşamı

II- Çevreye verdikleri önem

III- Mesleki yaşam

durumlarından hangisi hakkında bilgiye ulaşılabilir?

25 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İnsanların iletişimsizliklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan gerginlik haline çatışma denir.

Buna göre kişiler arası iletişimde çatışmanın yaşanmasında;

I- Önyargılı olmak

II- jest ve mimiklere dikkat etmemek

III- Öz saygıyı geliştirici bir dil kullanmak

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

Ortalama skor 61%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1halil mete 100 %25
2Ğ100 %25
3Fatma su Ertürk 100 %25
4Melih BATAR100 %25
5Yunus Emre Ekenel100 %25
6Mert100 %25
7Melike100 %25
8Eylül sartık 100 %25
9Baki 7 b100 %25
10Sudenaz100 %25
11Yusuf aşık100 %25
12Fatıma Zehra 100 %25
13BERAT ÖZÇETİN 100 %25
14Zehra 100 %25
15Feyzasu100 %25
16ALP YILDIRIM100 %25
17Beyza Şener100 %25
18Eymen 100 %25
19Ebrar100 %25
20Halis Kocataş100 %25
21dty9ı0100 %25
22Mehmet Yağız100 %25
23Oyuncu190598 %24.5
24Hamza96 %24
25Ezel İkra Duran96 %24
26yağmurdoğan96 %24
27Ceritbey96 %24
28Azra96 %24
29güler ipek96 %24
30Eda96 %24
31Ayça Acar96 %24
32Yunus96 %24
33İdil96 %24
34Gokay96 %24
35Ömer Önder96 %24
36Sudenaz96 %24
37ALİ ORUN96 %24
38Rana Fatmanur Durman94 %23.5
39Rümeysa Ceylin Küçük 94 %23.5
40Yavuz TAT93.33 %23.33
41SAMİ93.33 %23.33
42Fatma92 %23
43HASAN92 %23
44Hazal92 %23
45Harun Taş 92 %23
46Salih KOCATAŞ92 %23
47Meryem caksak92 %23
48Nazlı gül Akgüç92 %23
49Zeynep Sude bozyel 92 %23
50metehan92 %23
51Ayşe Sena Şevik 92 %23
52İremnur Arslan92 %23
53Hayrunnisa Alcu 7 A92 %23
54Günel92 %23
55Naile 92 %23
56İlkay92 %23
57Osman Berk Özçelik92 %23
58Toprak Sürücü 92 %23
59ZEHRA92 %23
60Buket Naz 92 %23
61Yusuf Emir92 %23
62Fatma Zehra küçükkosova92 %23
63Zeynep92 %23
647/C92 %23
65ahmet92 %23
66Zeynep 92 %23
67ssssss92 %23
68Hilal92 %23
69Sadık Enes Dinç88 %22
70Güldeniz88 %22
71Fatima88 %22
72Rümeysa 88 %22
73Ayşe☃️88 %22
74Leyla88 %22
75Nisa Nur şahin ş88 %22
76Ece 88 %22
77Sanem Erdoğan 88 %22
78Alptuğ88 %22
79Mustafa Şahin 88 %22
80Sanem yılmaz88 %22
81Yağmur Nisa88 %22
82Serdal88 %22
83Metin Eren Üzgü88 %22
84Elif Karapınar88 %22
85Reyhan Günel88 %22
86Osman Kağan ERTİLAV88 %22
87Rahime Altun88 %22
88Osman Efe88 %22
89Am88 %22
90ldlddeıfhdehfger88 %22
91efe88 %22
92Zeynep boz84 %21
93Merve84 %21
94anıl84 %21
95Zeynep boz 84 %21
96Berinay Duranoğlu84 %21
97Paradise84 %21
98MİRAY BAYRAK84 %21
99Elif sudr84 %21
100Mustafa Akbulut84 %21
101Zerya kutlu84 %21
102Ahsen Araboğa84 %21
103Emirhan Soylu84 %21
104Mert Efe Arıkan84 %21
105Zeynep☪️84 %21
106Busenaz84 %21
107Ali Babalık84 %21
108BEKIR84 %21
109Ceylin Yorgancı84 %21
110Ceritbey 84 %21
111Mustafa kahriman84 %21
112Fatmagül84 %21
113Elif84 %21
114Sultan84 %21
115Yusra Berra Demirtaş84 %21
116ERGÜN YÜKSEL84 %21
117Firdevs Ayvaz84 %21
118yyşşyş84 %21
119Nisanur Damar84 %21
120Hüseyin Erdem84 %21
121Semih Şahin84 %21
122İbrahim zencirkıran84 %21
123Nurdan tuğcu 84 %21
124deniz84 %21
125berkay84 %21
126Arda karaçor83.43 %20.86
127Kardelen Karlı 82 %20.5
128Damla Ekin80 %20
129Ebrar Benli80 %20
130Irmak BULUŞ80 %20
131Salih80 %20
132Aslıhan Karagunlu80 %20
133Sare80 %20
134Muhammed Emin Şahin80 %20
135derin 80 %20
136ceylin nisa80 %20
137İrem kavun80 %20
138Ayşegül Kaya80 %20
139Tuanna80 %20
140Talha80 %20
141Ayşe Gül Kök 80 %20
142Doruk80 %20
143Azra Barut80 %20
144ENSAR DEMİR80 %20
145Ebra80 %20
146Talha Köse80 %20
147YUSUF CAN80 %20
148Fırat YURDAKUL 80 %20
149Bayram Efe80 %20
150Eyüp Tarık Eroğlu80 %20
151Kumsal79 %19.75
152Sami Yusuf78 %19.5
153Ronaldo Süü76 %19
154ESLEM UTAŞ 7/E76 %19
155zeynep ceylan76 %19
156Efe 76 %19
157servet AVADOS 76 %19
158Doğu76 %19
159Ayşe76 %19
160Zeynep yalçın 76 %19
161Yağız Bülbül76 %19
162Yağmur76 %19
163Ahmet Burak GÜNEŞ 76 %19
164Sultan76 %19
165Arda Sarıkayalı76 %19
166Mehmet Akif Akgün76 %19
167Asya Sevgül76 %19
168Bayram Uçtu76 %19
169Sevval76 %19
170Mehmet karakus76 %19
171Sedanur 76 %19
172Mustafa Kaan 76 %19
173HASAN TALHA KAKAÇ 76 %19
174Mustafa efe Anılır 76 %19
175Ceren Erdoğan 76 %19
176Ahmet Çıtnak76 %19
177BEHRAM SONTEKİN76 %19
178Umut EREN76 %19
179Melisa74 %18.5
180YAĞMUR KARA73.33 %18.33
181Mustafa Salih Kut73 %18.25
182Furkan Can Güneş72 %18
183GÖZDE BEYCUR72 %18
184Mehmet Ali 72 %18
185Fikriye naz kalay72 %18
186ffdf72 %18
187Betül 7/A72 %18
188Bengisu72 %18
189Ahsen Gökkaya72 %18
190Sultan YILMIŞ72 %18
191Hatice öztürk72 %18
192Necdet Furkan Demirel72 %18
193Evin72 %18
194kerem ceylan72 %18
195Alp yağız özalp72 %18
196Fatmagül72 %18
197Hazal72 %18
198Hatice Kübra Sağun72 %18
199Sultan Güler70 %17.5
200Berra yıldız70 %17.5
201Mihriban özmen70 %17.5
202Zehra Gül68 %17
203asdasdasd68 %17
204Ercan Er68 %17
205aybüke68 %17
206Ahmet68 %17
207Ravza Nur Akagündüz68 %17
208Zeynep Reyyan68 %17
209Emirhan Şahin68 %17
210Sefa Turgut akkaya68 %17
211Burak 68 %17
212Evin68 %17
213Kübra 68 %17
214Yusuf Eren kurt68 %17
215taha68 %17
216Rümeysa Sarı 68 %17
217Salih Özsoy66.67 %16.67
218Ömer65.33 %16.33
219Alicandemirci64 %16
220Fatma Sönmez64 %16
221Fazlıcan 64 %16
222azra64 %16
223Utku64 %16
224Sinan yönet64 %16
225Arda Akkoç64 %16
226Abdullah64 %16
227mehmet uğurlu64 %16
228Beyza64 %16
229yaren64 %16
230Esma Özahioğlu 64 %16
231Hazal64 %16
232Damla Ekin64 %16
233Merve64 %16
234İremsu64 %16
235veysel64 %16
236Selver özsoy62 %15.5
237Ömer Yaldır60.8 %15.2
238Alara Başoda60 %15
239Harun Taş 60 %15
240Jjxjx60 %15
241HÜSEYİN BAŞER 60 %15
242Hacı Ömer Mercan60 %15
243mahmut tuncer60 %15
244Çağrı Alaş60 %15
245Nazar pesen60 %15
246Fatmagül BALCI 7/M60 %15
247Efe60 %15
248Beyza 60 %15
249Yusuf emre 60 %15
250y60 %15
251Rümeysa özdemir60 %15
252Melisa H****58.67 %14.67
253Aybüke Taş58 %14.5
254Sultan Ekin57.87 %14.47
255Sümerya 56 %14
256Çağrı karakaya56 %14
257Eslem UTAŞ56 %14
258Burcu56 %14
259Selamcan 56 %14
260Merve56 %14
261Emine Ela Acar56 %14
262gfgf56 %14
263FİDEL COSTRO CHE GUEVEARA56 %14
264Gde54 %13.5
265Gubvgc54 %13.5
266Pelin54 %13.5
267Beyza52.67 %13.17
268serdar52 %13
269ali yağız durukan 52 %13
270Gamze52 %13
271Mert Çalışır52 %13
272Sami Burak Özdemir52 %13
273Sıla52 %13
274Yiğitcan52 %13
275Mahmut Tuncer52 %13
276Arda şahin 52 %13
277Ali karakas50.67 %12.67
278Serkan50 %12.5
279burcu 50 %12.5
280Mahmut ekinci50 %12.5
281alp yıldırım50 %12.5
282Hivda50 %12.5
283Burak BİNGÖL50 %12.5
284Fırat nas49.33 %12.33
285DAMLA48 %12
286Beritan48 %12
287Kutay48 %12
288Pervin 48 %12
289Sıla48 %12
290Ramazan48 %12
291Velican48 %12
292Umut alkan48 %12
293Leyla ebrar Gökkaya48 %12
294Hamza48 %12
295B48 %12
296Mustafa Uğur sönmez46 %11.5
297Fatma Yılmaz46 %11.5
298Ahmet44.29 %11.07
299Ruken44 %11
300Fatma su Ertürk 44 %11
301Rana44 %11
302Ceren 44 %11
303Taha bahar44 %11
304Harun Taş 44 %11
305Mehmet44 %11
306Alican demici44 %11
307Evin güzel42 %10.5
308Mert41.71 %10.43
309Elif41.33 %10.33
310Yılmaz40 %10
311Süleyman Emre Yiğit40 %10
312Rafet Akdeniz40 %10
313TARIK ÖZTÜRK40 %10
314Şeyma40 %10
315Tunahan40 %10
316MARAZ40 %10
317Yiğitkan Demirci40 %10
318Sevdenur karakuzu 40 %10
319ELA NUR38 %9.5
320Eylüllll37.33 %9.33
321Muhammed Karalar36 %9
322fmg36 %9
323Sedat gül36 %9
324Aslı34 %8.5
325Ğ32 %8
326Burak32 %8
327Cafer32 %8
328Eymen32 %8
329hygtr32 %8
330GGGGGGY32 %8
331Emirhan cengiz 7/A28 %7
332büşra girişen 28 %7
333bekir28 %7
334ersiiiin28 %7
335İskender Baran Kınıklı28 %7
336Elvan28 %7
337Talha28 %7
338Rabiya Oğuzcu28 %7
339Yusuf Eymen AKGÜLOĞLU28 %7
340Fatma Altaşer25.6 %6.4
341Fatih 25.33 %6.33
342ismail evrim şahan24 %6
343Eyüp Ulutaş24 %6
344Emir Dağhan Kalın24 %6
345Rojda24 %6
346Veysel buşuğ 24 %6
347Tuğba 24 %6
348berfin24 %6
349Samet20 %5
350Bilal20 %5
351Slm20 %5
352Tijen20 %5
353Osman mete20 %5
354Fatma20 %5
355Tuna20 %5
356Yakup20 %5
357Eflin18 %4.5
358Güvercin16 %4
359hgk16 %4
360Ziza16 %4
361Melih16 %4
362Emrullah 16 %4
363Harun Taş 16 %4
364Seyfibunlu16 %4
365FATMA16 %4
366fatmanur16 %4
367Gshjajs12 %3
368Bedirhan tabak12 %3
369İrem Genç12 %3
370Hamza9.33 %2.33
371Rasimhan8 %2
372Harun 8 %2
373Merve8 %2
374Berkay 8 %2
375Adem8 %2
376seyran8 %2
377Rümeysa özdemir8 %2
378Eymen Cemiloğlu6 %1.5
379Servet Avados6 %1.5
380Isimsiz4 %1
381Buğlem naz temizcan4 %1
382sülüma4 %1
383Zehra4 %1
384Sefa4 %1
385Zeki4 %1
386abi4 %1
387İsmail efe2 %0.5
388damla cnm0 %0
389Jsjsmsjejsjsj0 %0
390ENSAR0 %0
391Celal baba0 %0
392Oyuncu 0010 %0
393Merhaba0 %0
394RABİA RANA 0 %0
395Tuğçe Elmacı 0 %0
396Mehmet Emin BABAYİĞİT0 %0
397M0 %0
398Mustafa karaca0 %0
399Abdulcelil 0 %0
400A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7662
2SAMİ 2573
3arzu1505
4z1238
5H1112
6cglr1091
7eyup1077
8İlayda1061
9ENSAR1032
10asd972
11G914
12Efe910
13Slm892
14e892
15d854
16H840
17A810
18eeeee802
19Uğur 772
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Se sdd611
25Nisa Nur Kulaç579
26Nisa Duru Bingül573
27Beren573
28ahmet 571
29t558
30Yunus Emre Göktaş542
31serseri527
32ali516
33Reyyan513
34C510
35Q510
36Ömer Enes ÇAKAL504
37bbbbbbb500
38Gümüş485
39deniz485
40hhhhhh476
41Kayra Karakartal467
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44j454
45cesur449
46Ares444
47Y444
48Melek çakır443
49d443
50Melih Hasan441
51naz441
52Emine435
53Zafer Ege Küçük 435
54Mert 7F434
55bilinmeyen430
56Buğra efe420
57t413
58Deniz412
59Mirac Muhammet Topçu411
60ylllp408
61Reyyan SEÇGİN 407
62Furkan Alper 407
63sevinç405
64ali400
65Arda398
66DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
67UEVDJANA395
68Medine385
69Mirzat379
70gürkan375
71yağmurrr374
72asd374
73hale ceylan 371
74Aslıhan369
75Alper369
76A369
77Deniz Güren367
78seda366
79blablabla365
80Ramazan ışık364
81m362
82esra362
83Elif361
84Hanibe 357
85Enes354
86ahmet353
87sevim353
88YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
89Mina351
90Kuzey349
91Ege349
92Ecrin 348
93Fenerli Çiftçi348
94Melek Büşra Cebeci347
95cu347
96yusuf pro @345
97Elif345
98Oh uyuj jjhoj344
99Hayrunisa Altay339
100mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
101koraydulger338
1028a337
1036\\a334
104Ü334
105yağmur yılmaz333
106Hazal331
1076a328
108A325
109Ali325
110Damla323
111Asdf322
112Kuzey Günsy321
113Ömür317
114k316
115Nazlı315
116cansu314
117Benkim1232313
118M.yiğit313
119Sabire312
120*310
121İbrahim309
122Özge 308
123Arda306
124Hasan305
125Arda Arabaci304
126mehmet304
127nehir303
128A303
129asa302
130Bilal300
131Fatma Nur299
132MERVE297
133kaan297
1346f296
135Dilek 296
136Arda Yılmaz296
137beren su oturak291
138Eylül291
139Zehra Reyyan Yanmaz291
140Ahmet291
141Elif Şenol290
142MİNA SU CAV290
143yigit289
144a289
145Gökay288
146beloo288
147Zeynep DEDE288
148f284
149T284
150yylyş283
151Nikolay282
152a282
153Gülistan Nursu Ertürk281
154Hikmet281
155Abdurrahman280
156emine280
157Ayşe277
158Zeren ERTUĞRUL276
159serra276
160Neslihan Gül276
161F275
1621275
163Ekin272
164Ramazan Sevindir271
165canan kara270
166Tuba 269
167Tahir268
168efe doruk268
169Ahmet Burak267
170ege hayal267
171Ecrin Karabacak 6-F266
172Ali Batın TAN265
173Nilda Ece Yılmaz265
174cüneyt265
175Zehra Belinay Develi264
1762264
177Görkem263
178sılanur262
179fvodk262
180Sayed osman261
181Mürşit Parlakgün261
182deneme260
183Hedibe Taş260
184cihab260
185Belinay259
186ilkan keneç258
187Yiğit ali Akkuş258
188eylül sude258
189Deniz Kılıç 257
190Elif Tuana Kafşakoğlu256
191Guııoı256
192Aslı Beyza Güneş255
193Abdulgani kit255
194hjk254
195Defne254
196n254
197duru253
198Fatma253
199İbrahim253
200Emine kayrak252
201B252
202m252
203Meryemnur 251
2046/A251
205Muhammed başçi 250
206çiğdem250
207Ecrin249
208Yağmur Ceylan249
209DORUK ALİ TANDOĞAN248
210Umut can248
211Nisa çelikoğlu248
212Çınar247
213Zübeyir Esad Seçkin247
214Mesude246
215mnş245
216Ahmet Sağnak244
217Ahmet KORKMAZ244
218Sümeyye241
219Normal_bir_insan241
220ali241
221Ali Efe İnceoğlu241
222Beren KOÇ240
223Sümeyye239
224Burcu239
225Ceylin238
226H238
227Betül ŞEKERCİ237
228Elif237
229Kardelen236
230Buseyne hasnavi236
231Şeyma Nur Akkaya235
232furkan234
233IntelligenceBox234
234Yunus Emre Göktaş233
235Eren ÖZ 6/F233
236Erdem yücel232
237Öykü232
238Rüzgar230
239Se230
240Samet229
241Fdjfyyt229
242Akay Yalçın229
243Çağan229
244tarık topçu227
245Yiğit Alperen Kırpık227
246aa227
247Emine naz 225
248Rabia225
249Aliberke Şahin225
250Cihan Arda Demirel225
251Hshs225
252Mustafa Osanmaz224
253kjk224
254Şura Baynal224
255aaa224
256aaa224
257Afra Fatıma Oflaz 222
258T222
259efe222
260G221
261Kd221
262gggg221
263Batuhan 220
264Azad220
265Elif Başaran 220
266alara219
267Mihrap Karaman218
268Ezda218
269Nil Er218
270Sultan Ekin217
271azra217
272Doğa ÇAM217
273A217
274Yusuf216
275123216
276Asya216
277gulcebi216
278lara215
279Azra bolat215
280haççik215
281Efecan214
282Yağmursu214
283ilayda214
284sümeyye214
285Yağız Yusuf Büyükdoğan214
286mmmlll214
287Makbule213
288zeynep sahra213
289Rumeysa Akgün213
290ada güler213
291KEREM KARATAŞ213
292Mete Büyükkasim 213
293Gülce Erkeç212
294g212
295Dhkş212
296yusuf211
297Esma Enrar211
298Eren Müjdeci 210
299İrem209
300Elifnur kara209
301Hayrunnisa209
302cemada209
303FEHİME209
304Ahmet Yusuf208
305a208
306Kaan görkem BARIŞ207
307Aslı207
308Deniz Ayabaktı 207
309Burak 206
310Defne Su Güzel206
311Bekirhan206
312Ledeyna Güner206
313dws205
314Arda205
315aynur205
316Yaren Yener204
317Ömer Enes ÇAKAL204
318macide204
3195a204
320MHD HANI HALIMEH203
321Gamze203
322cengiz203
323ggg203
324zeliha kaya203
325Merve Tınmaz202
326Asya Yolcu202
327Kaan Yılmaz202
328CEMRE 201
329Nida201
330Yağmur Alkaşı 201
331Nazmi Mete 201
332Hüseyin emre bulgurcu 200
333azad200
334Ezgi su200
335Melek Vardar200
336Yağmur200
337ferhat200
338ş200
339Uras hıdır199
340Mustafa Enes Kocadağ 6D199
341.199
342Döne Ada199
343Dosyal199
344Firdevs öz198
345Elif KERKÜT198
346Sare198
347Elif AZRA198
348A198
349Ahmet SERİN 197
350Süleyman196
351ebrar196
352a196
353Esra Aksoy195
3548d195
355mehmet fatih195
356Vedat194
357Ceyda Ercin194
358KAYRA194
359Hira Nur Avcı 194
360Meryem ulaş193
361KEREM BJK193
362Enes193
363poyraz193
364q193
365ela193
366Hiranur Kendir192
367Ecrin Vahide AVAROĞLU192
368hakan192
369kennnturan192
370Enise Semra Gurlaş191
371Deniz191
372R. Aytuğ Cıvak191
373aaaaaa191
374MİNA SU CAV191
375Eliz190
376Kardelen190
377Elif190
378TuanaTuna 190
379macide190
380ilhan190
381ihsan mahir davuş189
382lòn189
383Oğuzhan yüksel188
384Ahmet188
385Damla188
386Zeynep Çelebi188
387AZRA188
388Gj uyu188
389a187
390Hanife186
391Çağın Akgül186
392Z.seray186
393Erdem 186
394fatma186
395Hasan185
396sevde185
397e185
398Mete184
399Ayberk184
400halit183
401Ahmet Kadir Yabaş183
402ecem183
403lgs183
404hıdır yalçın183
405q183
406Sezgin181
407Selin181
408Erd181
409YILDIZ8I180
410Mert ali180
411Ecrin üst180
412şevval180
413Mücteba Tabak 179
414ALİ179
415Nil soğancılar179
416cibril179
417Hatice azra çiçek 178
418Hazal178
419Nilay178
420ecrin ayaz178
421E178
422KOLAYDI178
423sibel178
4246/d178
425Okyanus177
426salih177
427Yiğit ÖZER177
428Batuhan çalımlı177
429Utku177
430Yunus177
431Masal177
432a177
433k177
434arda177
435Dfdömffl177
436ertuğrul177
437Ilım Beyza Dikye176
438imagine losing176
439Melisa 176
440Turkay176
441Enes Yiğit BAYKAL176
442rumeysa176
443Yağzel176
444a176
4457A176
446Ömer Mert Arslan175
447Arda175
448Mert175
449büşra175
4505175
451ARDA175
452Eclil174
453BUSE 174
454Miraç Tuğra Aydın174
455mehmet174
4568 b174
457ökkkjjjj174
458Zehra173
459Aysel Karasu173
460Ece Duru Gürpüzer173
461İkra Nur Demir173
462oğuzhan173
463wsd173
464Yusuf172
465Elif172
466Merve172
467Kemal efe Cetin172
468sude172
469Elif bakar172
470Sebahat172
471Ece 172
472Ecrin172
473Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
474Mahsun 171
475Ceylin171
476osman yüce171
477İrfan171
478dilber171
479Yaren170
480Ahmet Orkun170
481İrem170
482Yusuf İslam konuk170
483B170
484Bahar 169
485Elifnur169
486Elif169
487Aslı Buğlem Akdeniz169
488Ə169
489Egehan elmas 169
490d169
491Dfg169
492Recep Emre168
493Azizcan aydoğan168
494Büşra168
495ta168
4966A168
497Aysun168
498Yakup168
499kutay168
500Barış Bolut167