7. Sınıf 1. Dönem Denemesi

Birinci dönem değerlendirmesi olarak da yararlanılabilecek bir testtir. 25 sorudan oluşan Bursluluk sınavı ayarında bir testtir.

 

/25
2 oylar, 5 ortalama
588

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf 1. Dönem Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Nüfusu kalabalık olan yerlerin özellikleri arasında ..................?................

Yukarıdaki ifadede soru işareti ile gösterilen yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

2 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet döneminde Venedik ve Cenevizlerin hakimiyetinde bulunan Limni, Eğriboz, Midilli ve Gökçeada gibi adaları fethetmiştir.

Ege denizinde bulunan bu adaların fethi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

3 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İnsanlar arasında yaşanan çatışmaların sona ermesi ve sorunun çözülmesine uzlaşma denir.

Buna göre kişiler arası iletişimde uzlaşmanın oluşmasında;

I- Sürekli öğüt ve emir vermek

II- Ben dili kullanmak

III- Eleştirilere açık olmak

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

4 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Yukarıda verilen görselde teknolojinin hangi alandaki etkisine vurgu yapılmıştır?

Question Image

5 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (TÜİK 2019)

Yaş Grubu Nüfusa göre oranı
0 - 14 % 23,1
15 - 64 % 67,8
65 ve üzeri % 9,1

Yukarıdaki verilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İnsanların iletişimsizliklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan gerginlik haline çatışma denir.

Buna göre kişiler arası iletişimde çatışmanın yaşanmasında;

I- Önyargılı olmak

II- jest ve mimiklere dikkat etmemek

III- Öz saygıyı geliştirici bir dil kullanmak

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

7 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda yapılan bazı ıslahatlar şunlardır:

  • Osmanlı Devleti 1827 yılında İngiltere’den ilk kez buharlı gemi satın aldı.
  • 1851’de vapur seferlerini düzenli hale getirmek için Şirket-i Hayriye kuruldu.
  • 1856 yılında İzmir-Aydın arasında ilk demir yolu hattı inşa edildi.

Metne göre Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda yapılan bu ıslahatların topluma hangi alanda doğrudan katkı sağladığı söylenebilir?

8 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Coğrafi keşifler daha çok ekonomik sonuçlar ortaya çıkarsa da başka alanlarda da sonuçlar meydana getirmiştir.

  İLGİLİ ALAN   SONUÇ
I Dini a Keşiflere destek veren krallıklar güçlendi.
II Siyasi b Dünyanın düz olduğunu söyleyen din adamlarına güven azaldı.
III Bilimsel c Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı.

Tablodaki “sonuç-ilgili alan” eşleştirmesindeki hatanın giderildiği eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde gösterilmektedir?

9 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

BİLGİ

İLGİLİ OLDUĞU KAVRAM
1- Kıvamlı suyun üzerine gül dalı ve at kılından fırçalar yardımıyla suda erimez boyaların yüzeye serpilip kâğıda alınmasıyla oluşan süsleme sanatıdır.  
2- Özellikle Arap harflerini kullanarak yazıyı daha şekilli ve güzel hale getirme yöntemidir.  
3- Toprağın pişirildikten sonra şekil verilip tabak, vazo ve sürahi gibi eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatıdır.  

Tabloda verilen bilgilerin ilgili olduğu kavram ile doğru biçimde eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile;

  • Herkesin can ve mal güvenliği güvence altına alınmış oldu.
  • Herkes kanun önünde eşit sayıldı.
  • Herkese eşit yargılanma hakkı tanındı.

Buna göre Tanzimat Fermanı ile getirilen yenilikler ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

11 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Etkili iletişimi “iletilmek istenilen mesajı karşıdaki kişi/kişilere amaçlanan/niyet edilen bir biçimde iletebilmek, istenileni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmaktır.” diye tanımlayan Elif öğretmen, etkili bir iletişim kurabilmek için nelerin yapılabileceğini öğrencilerinin düşünmelerini istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurabilmek için yapılması gerekenler arasında gösterilemez?

12 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Kasabamız artık eskisi gibi değil, bahçeli tek katlı evlerimizin yakınlarına oteller, apartlar yapılıyor. Kıyılara marinalar ve tesisler kuruluyor. Özellikle yazları çeşitli yerlerden insanlar kasabamıza âdeta akın ediyor. Sokakta artık tanıdıklara daha az rastlıyorum. Son dönemlerde arazi fiyatları da oldukça arttı.

Buna göre kasaba nüfusunun artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı

Sektör Oran
Tarım 12
Sanayi 26
Hizmet 62

Tablodaki özelliklere sahip bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

14 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

Tüccar ayaklarını altına alıp kahve veya salep içerek gelecek olan müşterisini bekliyor. Türk tüccarı müşterisine karşı son derece kibar. Zorlama, üsteleme, kavga yok. Çünkü önemli olan edep ve namus. Paranın üstünü tam olarak geri veriyor, tartıyı dürüstçe yapıyor ve tartarken terazide yuvarlak ağırlıklar kullanıyor.

Bela Horvath’ın yazdıklarından hareketle Türkler hakkında;

I- Ticaret yaşamı

II- Çevreye verdikleri önem

III- Mesleki yaşam

durumlarından hangisi hakkında bilgiye ulaşılabilir?

15 / 25

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Anayasamızın 28. Maddesinde “Basın hürdür, sansür edilemez.” ifadesi geçmektedir.

Bu durum aşağıdaki hak ve özgürlüklerden öncelikle hangisini destekler niteliktedir?

16 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Göç edilen yerde nüfusun hızla artması ile birlikte konut ihtiyacı artar, konut sayısının az olması ile ev fiyatları yükselir, gecekondulaşma ve çarpık kentleşme ortaya çıkar.

Buna göre hangi ilde göçe bağlı olarak yukarıda anlatılan sorunlar daha çok yaşanır?

17 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başları arasında İngiltere’de başlayan, hayvan ve insan gücü yerine buhar gücüyle çalışan makinelerin kullanılmasıyla gelişen bir süreci içerir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin özelliğini yansıtmaz?

18 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Etkili iletişim, kişinin gelişimine katkı sağladığı gibi topluma uyumunu da etkiler. Bu yüzden konuşmacı veya dinleyici olduğumuz durumlarda, etkili iletişime engel olacak tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu tutum ve davranışlar arasında yer aldığı söylenemez?

19 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Ayşegül öğretmen, sosyal bilgiler dersinde öğrencilerine “Çelebi Mehmet, Osmanlı Devleti’nin ikincisi kurucu olarak kabul edilmektedir. Çünkü…” demiştir.

Ayşegül öğretmen cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirirse öğrencilerine doğru bir bilgi vermiş olur?

20 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

  • İstanbul’u kuşatırken Bizans’a yardımları önlemek için Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır.
  • İstanbul’u kurtarmak için gelen haçlıları Niğbolu Savaşı’nda yenmiştir.
  • Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybedip esir düştü.

Hakkında bilgi verilen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 25

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Kitle iletişim araçları kamuoyunda önemli role sahiptir. Kitle iletişim hem hak hem de özgürlüktür. Bu hak ve özgürlüğü kullanırken yerine getirilmesi gereken sorumluluklar da vardır.

Buna göre sorumluluğunu yerine getiren bir yayın organının,

I- Belli bir düşünce hakkında algı yaratmak

II- Düşünce özgürlüğünü destekleyici yayınlar yapmak

III- Halkın doğru haber alma hakkına saygı duymak

faaliyetlerinden hangisini yapması beklenir?

22 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde ilk özel matbaa İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından kurulmuştur.

Verilen bilgiden hareketle Osmanlı Devleti’nde ilk özel matbaanın kurulmasının;

I- Kitap sayısının artması

II- Kitap fiyatlarının ucuzlaması

III- Bilginin yayılmasının kolaylaşması

durumlarından hangilerine sebep olduğu söylenebilir?

23 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı idarecileri İslam hukukunun başka dinlere karşı hoşgörü anlayışından hareketle toplumu ırk esasına göre değil din esasına göre teşkilatlandırırdı. Bu sistemde gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler kendi dini liderleri etrafında teşkilatlanarak kendi kurumlarını tesis etme ve yasalarını uygulama hakkına sahip olmuşlardır.

Hakkında bilgi verilen Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

1693'te ltalyan seyyah Gemelli Careri, Edirne'de bulunduğu sıradaki gözlemlerinden şu şekilde bahsetmektedir:

"Bütün camilerin hayır işlerinde kullanılmak üzere büyük gelirleri vardır. Bu gelirler, akıl hastaları, fakir halkın bakımı ve çocukların eğitimi gibi hayır işlerinde kullanılmak üzere yapılan bağışlar, verilen hediyelerdir. Bunun yanı sıra onlar (Türkler) camilerin yanındaki imaretlerde fakir halka bin okka pilav ve yeterli miktarda et dağıtırlar.”

Verilen metinden hareketle Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dair bir bilgiye ulaşılamaz?

25 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

“Hızla yaygınlaşan sosyal medya kullanımı yeni bir iletişim kültürü ortaya çıkarmıştır. Mesajlaşma sırasında kullanılan ifade, simge ve karakterler bu kültürün bir parçasıdır. İnsanlar arasında bu iletişim kültürünün yaygınlaşması bazı sorunlarda yol açmaktadır.”

diyen bir kişi sosyal medya kullanımının sebep olduğu aşağıdaki sorunlardan hangisini kastediyor olabilir?

Ortalama skor 61%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1halil mete 100 %25
2Ğ100 %25
3Fatma su Ertürk 100 %25
4Melih BATAR100 %25
5Yunus Emre Ekenel100 %25
6Mert100 %25
7Melike100 %25
8Eylül sartık 100 %25
9Baki 7 b100 %25
10Sudenaz100 %25
11Yusuf aşık100 %25
12Fatıma Zehra 100 %25
13BERAT ÖZÇETİN 100 %25
14Zehra 100 %25
15Feyzasu100 %25
16ALP YILDIRIM100 %25
17Beyza Şener100 %25
18Eymen 100 %25
19Ebrar100 %25
20Halis Kocataş100 %25
21dty9ı0100 %25
22Mehmet Yağız100 %25
23Oyuncu190598 %24.5
24Hamza96 %24
25Ezel İkra Duran96 %24
26yağmurdoğan96 %24
27Ceritbey96 %24
28Azra96 %24
29güler ipek96 %24
30Eda96 %24
31Ayça Acar96 %24
32Yunus96 %24
33İdil96 %24
34Gokay96 %24
35Ömer Önder96 %24
36Sudenaz96 %24
37ALİ ORUN96 %24
38Rana Fatmanur Durman94 %23.5
39Rümeysa Ceylin Küçük 94 %23.5
40Yavuz TAT93.33 %23.33
41SAMİ93.33 %23.33
42Fatma92 %23
43HASAN92 %23
44Hazal92 %23
45Harun Taş 92 %23
46Salih KOCATAŞ92 %23
47Meryem caksak92 %23
48dfgxgx92 %23
49Gökçe92 %23
50Nazlı gül Akgüç92 %23
51Zeynep Sude bozyel 92 %23
52metehan92 %23
53Ayşe Sena Şevik 92 %23
54İremnur Arslan92 %23
55Hayrunnisa Alcu 7 A92 %23
56Günel92 %23
57Naile 92 %23
58İlkay92 %23
59Osman Berk Özçelik92 %23
60Toprak Sürücü 92 %23
61ZEHRA92 %23
62Buket Naz 92 %23
63Yusuf Emir92 %23
64Fatma Zehra küçükkosova92 %23
65Zeynep92 %23
667/C92 %23
67ahmet92 %23
68Zeynep 92 %23
69ssssss92 %23
70Hilal92 %23
71Sadık Enes Dinç88 %22
72Güldeniz88 %22
73Fatima88 %22
74Rümeysa 88 %22
75Ayşe☃️88 %22
76Leyla88 %22
77Nisa Nur şahin ş88 %22
78Ece 88 %22
79Sanem Erdoğan 88 %22
80ayliz88 %22
81Alptuğ88 %22
82Mustafa Şahin 88 %22
83Sanem yılmaz88 %22
84Yağmur Nisa88 %22
85Serdal88 %22
86Metin Eren Üzgü88 %22
87Elif Karapınar88 %22
88Reyhan Günel88 %22
89Osman Kağan ERTİLAV88 %22
90.88 %22
91Rahime Altun88 %22
92Osman Efe88 %22
93Am88 %22
94ldlddeıfhdehfger88 %22
95efe88 %22
96Zeynep boz84 %21
97Merve84 %21
98anıl84 %21
99Zeynep boz 84 %21
100Berinay Duranoğlu84 %21
101Emine84 %21
102Paradise84 %21
103MİRAY BAYRAK84 %21
104Elif sudr84 %21
105Mustafa Akbulut84 %21
106Zerya kutlu84 %21
107Bengüsu84 %21
108Ahsen Araboğa84 %21
109Emirhan Soylu84 %21
110Mert Efe Arıkan84 %21
111Zeynep☪️84 %21
112Busenaz84 %21
113Ali Babalık84 %21
114BEKIR84 %21
115Ceylin Yorgancı84 %21
116Ceritbey 84 %21
117Mustafa kahriman84 %21
118Fatmagül84 %21
119Elif84 %21
120Sultan84 %21
121Yusra Berra Demirtaş84 %21
122ERGÜN YÜKSEL84 %21
123Firdevs Ayvaz84 %21
124yyşşyş84 %21
125Nisanur Damar84 %21
126Hüseyin Erdem84 %21
127Semih Şahin84 %21
128İbrahim zencirkıran84 %21
129Nurdan tuğcu 84 %21
130deniz84 %21
131berkay84 %21
132Arda karaçor83.43 %20.86
133Kardelen Karlı 82 %20.5
134yk80 %20
135Damla Ekin80 %20
136Ebrar Benli80 %20
137Irmak BULUŞ80 %20
138Salih80 %20
139Aslıhan Karagunlu80 %20
140Sare80 %20
141Muhammed Emin Şahin80 %20
142derin 80 %20
143ceylin nisa80 %20
144İrem kavun80 %20
145Ayşegül Kaya80 %20
146Tuanna80 %20
147Talha80 %20
148Ayşe Gül Kök 80 %20
149Doruk80 %20
150Azra Barut80 %20
151ENSAR DEMİR80 %20
152Ebra80 %20
153Talha Köse80 %20
154YUSUF CAN80 %20
155Fırat YURDAKUL 80 %20
156Bayram Efe80 %20
157Eyüp Tarık Eroğlu80 %20
158Kumsal79 %19.75
159Sami Yusuf78 %19.5
160Ronaldo Süü76 %19
161ESLEM UTAŞ 7/E76 %19
162zeynep ceylan76 %19
163Efe 76 %19
164servet AVADOS 76 %19
165Halil76 %19
166Doğu76 %19
167Ayşe76 %19
168Zeynep yalçın 76 %19
169Yağız Bülbül76 %19
170Yağmur76 %19
171Ahmet Burak GÜNEŞ 76 %19
172Sultan76 %19
173Arda Sarıkayalı76 %19
174Mehmet Akif Akgün76 %19
175Asya Sevgül76 %19
176Bayram Uçtu76 %19
177Sevval76 %19
178Mehmet karakus76 %19
179ndtej76 %19
180Sedanur 76 %19
181Mustafa Kaan 76 %19
182HASAN TALHA KAKAÇ 76 %19
183Mustafa efe Anılır 76 %19
184Ceren Erdoğan 76 %19
185gffdee76 %19
186Ahmet Çıtnak76 %19
187BEHRAM SONTEKİN76 %19
188Umut EREN76 %19
189Melisa74 %18.5
190YAĞMUR KARA73.33 %18.33
191Mustafa Salih Kut73 %18.25
192Furkan Can Güneş72 %18
193GÖZDE BEYCUR72 %18
194Mehmet Ali 72 %18
195Fikriye naz kalay72 %18
196ffdf72 %18
197Betül 7/A72 %18
198Bengisu72 %18
199Ahsen Gökkaya72 %18
200Sultan YILMIŞ72 %18
201Hatice öztürk72 %18
202Necdet Furkan Demirel72 %18
203Evin72 %18
204kerem ceylan72 %18
205Alp yağız özalp72 %18
206Fatmagül72 %18
207Hazal72 %18
208Hatice Kübra Sağun72 %18
209Sultan Güler70 %17.5
210Berra yıldız70 %17.5
211Mihriban özmen70 %17.5
212Zehra Gül68 %17
213asdasdasd68 %17
214Ercan Er68 %17
215aybüke68 %17
216Ahmet68 %17
217Ravza Nur Akagündüz68 %17
218Zeynep Reyyan68 %17
219Emirhan Şahin68 %17
220Sefa Turgut akkaya68 %17
221Burak 68 %17
222Evin68 %17
223Kübra 68 %17
224Yusuf Eren kurt68 %17
225taha68 %17
226Rümeysa Sarı 68 %17
227Salih Özsoy66.67 %16.67
228Ömer65.33 %16.33
229Alicandemirci64 %16
230Fatma Sönmez64 %16
231Fazlıcan 64 %16
232azra64 %16
233Utku64 %16
234Sinan yönet64 %16
235Arda Akkoç64 %16
236Abdullah64 %16
237mehmet uğurlu64 %16
238Beyza64 %16
239yaren64 %16
240Esma Özahioğlu 64 %16
241Hazal64 %16
242Damla Ekin64 %16
243Merve64 %16
244İremsu64 %16
245veysel64 %16
246Selver özsoy62 %15.5
247Ömer Yaldır60.8 %15.2
248Alara Başoda60 %15
249Harun Taş 60 %15
250Jjxjx60 %15
251HÜSEYİN BAŞER 60 %15
252Hacı Ömer Mercan60 %15
253mahmut tuncer60 %15
254Çağrı Alaş60 %15
255Nazar pesen60 %15
256Fatmagül BALCI 7/M60 %15
257Efe60 %15
258Beyza 60 %15
259Yusuf emre 60 %15
260y60 %15
261Rümeysa özdemir60 %15
262Melisa H****58.67 %14.67
263Aybüke Taş58 %14.5
264Sultan Ekin57.87 %14.47
265Sümerya 56 %14
266Çağrı karakaya56 %14
267Eslem UTAŞ56 %14
268Burcu56 %14
269Selamcan 56 %14
270Merve56 %14
271Emine Ela Acar56 %14
272gfgf56 %14
273FİDEL COSTRO CHE GUEVEARA56 %14
274Gde54 %13.5
275Gubvgc54 %13.5
276Pelin54 %13.5
277Beyza52.67 %13.17
278serdar52 %13
279ali yağız durukan 52 %13
280Gamze52 %13
281Mert Çalışır52 %13
282Sami Burak Özdemir52 %13
283Sıla52 %13
284Yiğitcan52 %13
285Mahmut Tuncer52 %13
286Furkan Alper52 %13
287Arda şahin 52 %13
288Ali karakas50.67 %12.67
289Serkan50 %12.5
290burcu 50 %12.5
291Mahmut ekinci50 %12.5
292alp yıldırım50 %12.5
293Hivda50 %12.5
294Burak BİNGÖL50 %12.5
295Fırat nas49.33 %12.33
296DAMLA48 %12
297Beritan48 %12
298Kutay48 %12
299Pervin 48 %12
300Sıla48 %12
301Ramazan48 %12
302Velican48 %12
303Umut alkan48 %12
304Leyla ebrar Gökkaya48 %12
305Hamza48 %12
306B48 %12
307Mustafa Uğur sönmez46 %11.5
308Fatma Yılmaz46 %11.5
309Ahmet44.29 %11.07
310Ruken44 %11
311Fatma su Ertürk 44 %11
312Rana44 %11
313Ceren 44 %11
314Taha bahar44 %11
315.44 %11
316Harun Taş 44 %11
317Mehmet44 %11
318Melek Mina Samancı44 %11
319Alican demici44 %11
320Evin güzel42 %10.5
321Mert41.71 %10.43
322Elif41.33 %10.33
323Yılmaz40 %10
324Süleyman Emre Yiğit40 %10
325Rafet Akdeniz40 %10
326TARIK ÖZTÜRK40 %10
327Şeyma40 %10
328Tunahan40 %10
329MARAZ40 %10
330Yiğitkan Demirci40 %10
331Sevdenur karakuzu 40 %10
332ELA NUR38 %9.5
333Eylüllll37.33 %9.33
334Muhammed Karalar36 %9
335fmg36 %9
336Sedat gül36 %9
337Aslı34 %8.5
338Ğ32 %8
339Burak32 %8
340Cafer32 %8
341Eymen32 %8
342hygtr32 %8
343GGGGGGY32 %8
344Emirhan cengiz 7/A28 %7
345büşra girişen 28 %7
346bekir28 %7
347ersiiiin28 %7
348İskender Baran Kınıklı28 %7
349Alper28 %7
350Elvan28 %7
351Talha28 %7
352Rabiya Oğuzcu28 %7
353Yusuf Eymen AKGÜLOĞLU28 %7
354Fatma Altaşer25.6 %6.4
355Fatih 25.33 %6.33
356ismail evrim şahan24 %6
357Eyüp Ulutaş24 %6
358Emir Dağhan Kalın24 %6
359Rojda24 %6
360Veysel buşuğ 24 %6
361Tuğba 24 %6
362berfin24 %6
363Samet20 %5
364Bilal20 %5
365Slm20 %5
366Tijen20 %5
367Osman mete20 %5
368Fatma20 %5
369Naz20 %5
370Tuna20 %5
371Yakup20 %5
372Eflin18 %4.5
373Güvercin16 %4
374hgk16 %4
375Ziza16 %4
376Melih16 %4
377Emrullah 16 %4
378Harun Taş 16 %4
379Seyfibunlu16 %4
380FATMA16 %4
381fatmanur16 %4
382İ14 %3.5
383Gshjajs12 %3
384Bedirhan tabak12 %3
385İrem Genç12 %3
386Hamza9.33 %2.33
387Rasimhan8 %2
388Harun 8 %2
389Merve8 %2
390Berkay 8 %2
391Adem8 %2
392seyran8 %2
393Rümeysa özdemir8 %2
394Eymen Cemiloğlu6 %1.5
395Servet Avados6 %1.5
396Isimsiz4 %1
397Buğlem naz temizcan4 %1
398sülüma4 %1
399Zehra4 %1
400Sefa4 %1
401Zeki4 %1
402abi4 %1
403İsmail efe2 %0.5
404damla cnm0 %0
405Jsjsmsjejsjsj0 %0
406ENSAR0 %0
407Celal baba0 %0
408mete0 %0
409Oyuncu 0010 %0
410Merhaba0 %0
411RABİA RANA 0 %0
412Tuğçe Elmacı 0 %0
413Mehmet Emin BABAYİĞİT0 %0
414M0 %0
415Mustafa karaca0 %0
416Abdulcelil 0 %0
417A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11787
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1863
6eeeee1755
7ENSAR1729
8H1665
9İlayda1525
10d1448
11asd1442
12e1408
13eyup1325
14G1279
15A1208
16Slm1166
17Efe1150
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H997
21ahmet 872
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Elif818
25Kayra Karakartal818
26v799
27Melek çakır797
28Arda Yılmaz788
29Uğur 772
30efe748
31ali717
32elif702
33Nisa Duru Bingül696
34ylllp690
35bbbbbbb685
36t668
37Furkan Yürük667
38Belinay663
39oykuıpıl660
40hjk657
41T635
42j628
43A627
44Nisa Nur Kulaç624
45d622
46Y618
47m603
48hhhhhh599
49Mirac Muhammet Topçu591
50aleyna583
51Ali579
52Ömer Enes ÇAKAL575
53Emine574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Mert 7F545
62Q545
63Yunus Emre Göktaş542
64Neslihan Gül521
65Ares518
66Hazal517
67Reyyan513
68Ledeyna Güner513
69Ecrin Bayrak511
70deniz504
71Özge 503
72Nazlı501
73koraydulger492
74Burak491
75Zeynep DEDE487
76Gümüş485
77ali485
78Kuzey484
79M.yiğit482
80naz480
81Buğra efe479
82esra477
83yağmurrr471
84Ü470
85Emine kayrak467
86yylyş461
87Defne460
88Arda451
89k451
90cesur449
91Arda Arabaci449
92Zafer Ege Küçük 444
93Melih Hasan441
94YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
95Sabire437
96DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
97alara436
98asd436
99Sümeyye432
100bilinmeyen430
101imagine losing427
102Melek Vardar426
103İbrahim425
104R. Aytuğ Cıvak422
105Ali Batın TAN421
106ihsan mahir davuş420
107t419
108Azizcan aydoğan417
109Gülce Erkeç415
110Reyyan SEÇGİN 412
111A412
112Sare411
113Yiğit ali Akkuş410
114Mirzat409
115yigit406
1166a406
117Elif405
118sevinç405
119Zehra Reyyan Yanmaz405
120Zeynep Çelebi403
121Eylül402
122Selin401
123Arda398
124Elif398
125Alper397
126UEVDJANA395
1276f391
128Aysun391
129Elif Şenol387
130Medine385
131f385
132Ayşe381
133Hiranur kendir380
1348a380
135Cemre378
136İlayda376
137gürkan375
138Esma374
139Ali Efe İnceoğlu373
140hale ceylan 371
141cüneyt371
142İkra Nur Demir370
143Mina369
144blablabla369
145A369
146Baki368
147*367
148Ecrin 367
149Deniz Güren367
150seda366
151Hanibe 366
152Kardelen365
153Ramazan ışık364
154MİNA SU CAV364
155Nikolay363
156fvodk363
157Melek Büşra Cebeci361
158asa361
159abcdef360
160Sümeyye354
161ahmet353
162nehir353
163a353
164sevim353
165aaa353
166tuncay352
167yağmur351
168Alin asya349
169Eymencan349
170Ege349
171Fenerli Çiftçi348
172cu347
173Nil soğancılar347
174yusuf pro @345
175KEREM KARATAŞ345
176Oh uyuj jjhoj344
177oğuzhan343
178mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
179f340
180Hayrunisa Altay339
181yağmur yılmaz336
182Asdf335
1836\\a334
184lòn334
185Yusuf İslam konuk332
186Kd332
187Abdurrahman330
188rüzgar ünal329
189Medine Sıla Kayacan329
190Nisa Çelik328
191Hasan327
192a327
193mehmet326
194Ali nazim324
195Damla323
196Kuzey Günsy321
197Ecrin320
198Çınar320
1995a320
200Ömür317
201Hikmet316
202sekizler316
203Ahmet KORKMAZ315
204cansu314
205Ahmet Sağnak314
206a314
207Gökay313
208Benkim1232313
209Zeynep koç312
210Fehime özdemir312
211KOLAYDI312
212cihab311
213Sema311
214n310
215Kerri309
216Dilek 309
217Tahir307
218macide307
219serra306
220a306
221Musa bulduk305
222Esma Enrar304
223YİĞİT UZUNOĞLU304
224dws302
225aaaaaa302
226aa302
227Elif Hoda301
228efe301
229Bilal300
230q300
231Fatma Nur299
232ebrar299
233fgtytah299
234İslam Can299
235Ezgi su299
236Nilda Ece Yılmaz298
237a298
238MERVE297
239kaan297
240Se297
241Kemal efe Cetin296
242koray295
243Sıdıka SARIBIYIK295
244Zeynep buğlem ANDAÇ294
245Büşra294
246y294
247Umut can294
248Nisa çelikoğlu292
249Şeyma Nur Akkaya292
250Ə292
251Fatma292
252beren su oturak291
253asya291
254Ahmet291
255Sümeyra Ekerim291
256KAYLA NAZ290
257ada290
258x290
259beloo288
260Burcu287
261Gülistan Nursu Ertürk287
262123287
263Ecrin285
264H284
265MİNA SU CAV284
266Doruk283
267DORUK ALİ TANDOĞAN282
268a282
269ada güler281
270a280
271emine280
272osman yüce279
273Hedibe Taş278
274g277
275gggg277
2762277
277Zeren ERTUĞRUL276
278Ramazan Sevindir276
279ege hayal276
280F275
281ilkan keneç275
282Mete275
2831275
284Aliberke Şahin274
285deneme274
286Zeynep Ceyda Koca273
287T272
288k272
289FEHİME272
290Ekin272
291Bahtiyar271
292Deniz Kılıç 270
293canan kara270
294aaa270
295Tuba 269
296Zehra Belinay Develi269
297efe doruk268
298Ahmet Burak267
299ecrin ayaz267
300Efe Bozkurt266
301Ecrin Karabacak 6-F266
302Neden266
303merve dağdelen266
304Mehmet Akif Ersoy265
305furkan264
306Midgin264
307Yağzel264
308Azra cankilic264
309Yiğit263
310Görkem263
311bekir263
312ta262
313sılanur262
314Sayed osman261
315Mürşit Parlakgün261
316Beren KOÇ260
317ökkkjjjj260
318Emre258
319eylül sude258
320Elif Tuana Kafşakoğlu256
321Guııoı256
322Aslı Beyza Güneş255
323Abdulgani kit255
324Alperen Doğankaya255
325Nil Er255
326ali255
327aynur254
328duru253
329İbrahim253
330zeliha kaya253
331Zeynep Beyza252
332Abdülhamit252
333B252
334Çağan252
335a252
336m252
337Meryemnur 251
338BenEuyfDeğilim251
3396/A251
340Muhammed başçi 250
341Hshs250
342çiğdem250
343Yağmur Ceylan249
344Ayberk249
345Esra pehlevan249
346Şevval su yeniceli249
347Şervan tursun249
348gulcebi249
349Kağan248
350Zübeyir Esad Seçkin247
351Tuğberk karabudan246
352Akay Yalçın246
353Müjgan Minez246
354Mesude246
355Belinay245
356mnş245
357Zeynep244
358Rabia244
359A243
360ayşe243
361Döne Ada242
362Ibrahim242
363Yiğit Başarı241
364Adlem Gökçe Yaman241
365Irmak özer241
366Normal_bir_insan241
367Aa241
368hıdır yalçın241
369ertuğrul241
370zeynep sahra240
371Eren Müjdeci 240
3726-A240
373Elif239
374Ceylin238
375Abdullah238
376Aysu238
377jjjjj238
378g238
379Betül ŞEKERCİ237
380Elif237
381wsd237
382Buseyne hasnavi236
383ggg236
384Bnb236
385.235
386hilal235
387Dhkş235
388Gufiroe234
389IntelligenceBox234
390Aslı234
391Otsıtaur234
392e234
393Mert Ali YILDIRIM233
394Yunus Emre Göktaş233
395Fftgtgtgy233
396Enes Yiğit BAYKAL233
397Hayrunnisa233
398a233
399Eren ÖZ 6/F233
400Umut kamil232
401Erdem yücel232
402Öykü232
403Ecrin naz ataş231
404Rüzgar230
405Azra bolat230
4065/E230
407Samet229
408Fdjfyyt229
409Z.seray229
410Dfg229
411EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
412Muhammed Emin228
413Dosyal228
414sfgh228
415mmmlll228
416seyit228
417Arda227
418tarık topçu227
419Yiğit Alperen Kırpık227
420BATIN BERK YORULMAZ226
421Çağın Akgül226
422Melih226
423Defne yolcu 226
424Esma Hıra226
425Aybars226
426Ömer Akdemir226
427yaso226
428Emine naz 225
429Cihan Arda Demirel225
430Dfdömffl225
431Mustafa Osanmaz224
432azra224
433kjk224
434Nehir224
435Yağız Yusuf Büyükdoğan224
436Şura Baynal224
437H224
438G224
439Bekirhan223
4407b223
441Afra Fatıma Oflaz 222
442Yiğit Ali ÖZTÜRK222
443Eylül Görpeler 222
444Elif Başaran 222
445Hazal221
446G221
447W221
448Nehir220
449MHD HANI HALIMEH220
450Batuhan 220
451Kaan görkem BARIŞ220
452Ayşegül YELOĞLU220
453nevın220
454Azad220
455Ebrar219
4565/A Aslı kaya218
457Mihrap Karaman218
458Ezda218
459Elif Uysal218
460Zeynep Oyman218
461ferhat218
462Ceylin akardere217
463Uğur Baykal217
464Sultan Ekin217
465Doğa ÇAM217
466Yusuf216
467Masal216
468çınar kankaya216
469Asya216
470Omar216
471lara215
472jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
473sena215
474Şüheda215
4757hg215
476haççik215
477Anıl Şenol215
478İrem214
479Efecan214
480Yağmursu214
481ilayda214
482Barış Arın Yavuzcan214
483sümeyye214
4848d214
485fatma214
486Makbule213
487Alperendogankya213
488Rumeysa Akgün213
4895213
4907B213
491Mete Büyükkasim 213
492Eylül mina212
493Ahmet SERİN 212
494Utku212
495Uras hıdır212
496Görkem212
497ada!☆211
498yusuf211
499ismail211
500dilber211