7. Sınıf 1. Dönem Denemesi

Birinci dönem değerlendirmesi olarak da yararlanılabilecek bir testtir. 25 sorudan oluşan Bursluluk sınavı ayarında bir testtir.

 

/25
2 oylar, 5 ort
41

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf 1. Dönem Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

  • İstanbul’u kuşatırken Bizans’a yardımları önlemek için Anadolu Hisarı’nı yaptırmıştır.
  • İstanbul’u kurtarmak için gelen haçlıları Niğbolu Savaşı’nda yenmiştir.
  • Timur ile 1402 yılında yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybedip esir düştü.

Hakkında bilgi verilen padişah aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Yukarıda verilen görselde teknolojinin hangi alandaki etkisine vurgu yapılmıştır?

Question Image

3 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

“Hızla yaygınlaşan sosyal medya kullanımı yeni bir iletişim kültürü ortaya çıkarmıştır. Mesajlaşma sırasında kullanılan ifade, simge ve karakterler bu kültürün bir parçasıdır. İnsanlar arasında bu iletişim kültürünün yaygınlaşması bazı sorunlarda yol açmaktadır.”

diyen bir kişi sosyal medya kullanımının sebep olduğu aşağıdaki sorunlardan hangisini kastediyor olabilir?

4 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Osmanlı Devleti, Fatih Sultan Mehmet döneminde Venedik ve Cenevizlerin hakimiyetinde bulunan Limni, Eğriboz, Midilli ve Gökçeada gibi adaları fethetmiştir.

Ege denizinde bulunan bu adaların fethi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

5 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda yapılan bazı ıslahatlar şunlardır:

  • Osmanlı Devleti 1827 yılında İngiltere’den ilk kez buharlı gemi satın aldı.
  • 1851’de vapur seferlerini düzenli hale getirmek için Şirket-i Hayriye kuruldu.
  • 1856 yılında İzmir-Aydın arasında ilk demir yolu hattı inşa edildi.

Metne göre Osmanlı Devleti’nde 19. Yüzyılda yapılan bu ıslahatların topluma hangi alanda doğrudan katkı sağladığı söylenebilir?

6 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

BİLGİ

İLGİLİ OLDUĞU KAVRAM
1- Kıvamlı suyun üzerine gül dalı ve at kılından fırçalar yardımıyla suda erimez boyaların yüzeye serpilip kâğıda alınmasıyla oluşan süsleme sanatıdır.  
2- Özellikle Arap harflerini kullanarak yazıyı daha şekilli ve güzel hale getirme yöntemidir.  
3- Toprağın pişirildikten sonra şekil verilip tabak, vazo ve sürahi gibi eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatıdır.  

Tabloda verilen bilgilerin ilgili olduğu kavram ile doğru biçimde eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 25

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Anayasamızın 28. Maddesinde “Basın hürdür, sansür edilemez.” ifadesi geçmektedir.

Bu durum aşağıdaki hak ve özgürlüklerden öncelikle hangisini destekler niteliktedir?

8 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

1693'te ltalyan seyyah Gemelli Careri, Edirne'de bulunduğu sıradaki gözlemlerinden şu şekilde bahsetmektedir:

"Bütün camilerin hayır işlerinde kullanılmak üzere büyük gelirleri vardır. Bu gelirler, akıl hastaları, fakir halkın bakımı ve çocukların eğitimi gibi hayır işlerinde kullanılmak üzere yapılan bağışlar, verilen hediyelerdir. Bunun yanı sıra onlar (Türkler) camilerin yanındaki imaretlerde fakir halka bin okka pilav ve yeterli miktarda et dağıtırlar.”

Verilen metinden hareketle Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dair bir bilgiye ulaşılamaz?

9 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Kasabamız artık eskisi gibi değil, bahçeli tek katlı evlerimizin yakınlarına oteller, apartlar yapılıyor. Kıyılara marinalar ve tesisler kuruluyor. Özellikle yazları çeşitli yerlerden insanlar kasabamıza âdeta akın ediyor. Sokakta artık tanıdıklara daha az rastlıyorum. Son dönemlerde arazi fiyatları da oldukça arttı.

Buna göre kasaba nüfusunun artmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile;

  • Herkesin can ve mal güvenliği güvence altına alınmış oldu.
  • Herkes kanun önünde eşit sayıldı.
  • Herkese eşit yargılanma hakkı tanındı.

Buna göre Tanzimat Fermanı ile getirilen yenilikler ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

11 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Etkili iletişimi “iletilmek istenilen mesajı karşıdaki kişi/kişilere amaçlanan/niyet edilen bir biçimde iletebilmek, istenileni elde etmek ve beklenen tepkiyi oluşturmaktır.” diye tanımlayan Elif öğretmen, etkili bir iletişim kurabilmek için nelerin yapılabileceğini öğrencilerinin düşünmelerini istemiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim kurabilmek için yapılması gerekenler arasında gösterilemez?

12 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İnsanların iletişimsizliklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan gerginlik haline çatışma denir.

Buna göre kişiler arası iletişimde çatışmanın yaşanmasında;

I- Önyargılı olmak

II- jest ve mimiklere dikkat etmemek

III- Öz saygıyı geliştirici bir dil kullanmak

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

13 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı idarecileri İslam hukukunun başka dinlere karşı hoşgörü anlayışından hareketle toplumu ırk esasına göre değil din esasına göre teşkilatlandırırdı. Bu sistemde gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler kendi dini liderleri etrafında teşkilatlanarak kendi kurumlarını tesis etme ve yasalarını uygulama hakkına sahip olmuşlardır.

Hakkında bilgi verilen Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Coğrafi keşifler daha çok ekonomik sonuçlar ortaya çıkarsa da başka alanlarda da sonuçlar meydana getirmiştir.

  İLGİLİ ALAN   SONUÇ
I Dini a Keşiflere destek veren krallıklar güçlendi.
II Siyasi b Dünyanın düz olduğunu söyleyen din adamlarına güven azaldı.
III Bilimsel c Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı.

Tablodaki “sonuç-ilgili alan” eşleştirmesindeki hatanın giderildiği eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde gösterilmektedir?

15 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

İnsanlar arasında yaşanan çatışmaların sona ermesi ve sorunun çözülmesine uzlaşma denir.

Buna göre kişiler arası iletişimde uzlaşmanın oluşmasında;

I- Sürekli öğüt ve emir vermek

II- Ben dili kullanmak

III- Eleştirilere açık olmak

faktörlerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

16 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Ayşegül öğretmen, sosyal bilgiler dersinde öğrencilerine “Çelebi Mehmet, Osmanlı Devleti’nin ikincisi kurucu olarak kabul edilmektedir. Çünkü…” demiştir.

Ayşegül öğretmen cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirirse öğrencilerine doğru bir bilgi vermiş olur?

17 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Etkili iletişim, kişinin gelişimine katkı sağladığı gibi topluma uyumunu da etkiler. Bu yüzden konuşmacı veya dinleyici olduğumuz durumlarda, etkili iletişime engel olacak tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu tutum ve davranışlar arasında yer aldığı söylenemez?

18 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

Tüccar ayaklarını altına alıp kahve veya salep içerek gelecek olan müşterisini bekliyor. Türk tüccarı müşterisine karşı son derece kibar. Zorlama, üsteleme, kavga yok. Çünkü önemli olan edep ve namus. Paranın üstünü tam olarak geri veriyor, tartıyı dürüstçe yapıyor ve tartarken terazide yuvarlak ağırlıklar kullanıyor.

Bela Horvath’ın yazdıklarından hareketle Türkler hakkında;

I- Ticaret yaşamı

II- Çevreye verdikleri önem

III- Mesleki yaşam

durumlarından hangisi hakkında bilgiye ulaşılabilir?

19 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Türkiye Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (TÜİK 2019)

Yaş Grubu Nüfusa göre oranı
0 - 14 % 23,1
15 - 64 % 67,8
65 ve üzeri % 9,1

Yukarıdaki verilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

20 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Çalışan Nüfusun Sektörel Dağılımı

Sektör Oran
Tarım 12
Sanayi 26
Hizmet 62

Tablodaki özelliklere sahip bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

21 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Göç edilen yerde nüfusun hızla artması ile birlikte konut ihtiyacı artar, konut sayısının az olması ile ev fiyatları yükselir, gecekondulaşma ve çarpık kentleşme ortaya çıkar.

Buna göre hangi ilde göçe bağlı olarak yukarıda anlatılan sorunlar daha çok yaşanır?

22 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nde ilk özel matbaa İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından kurulmuştur.

Verilen bilgiden hareketle Osmanlı Devleti’nde ilk özel matbaanın kurulmasının;

I- Kitap sayısının artması

II- Kitap fiyatlarının ucuzlaması

III- Bilginin yayılmasının kolaylaşması

durumlarından hangilerine sebep olduğu söylenebilir?

23 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Nüfusu kalabalık olan yerlerin özellikleri arasında ..................?................

Yukarıdaki ifadede soru işareti ile gösterilen yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

24 / 25

Kategori: 714 İletişim Özgürlüğü

Kitle iletişim araçları kamuoyunda önemli role sahiptir. Kitle iletişim hem hak hem de özgürlüktür. Bu hak ve özgürlüğü kullanırken yerine getirilmesi gereken sorumluluklar da vardır.

Buna göre sorumluluğunu yerine getiren bir yayın organının,

I- Belli bir düşünce hakkında algı yaratmak

II- Düşünce özgürlüğünü destekleyici yayınlar yapmak

III- Halkın doğru haber alma hakkına saygı duymak

faaliyetlerinden hangisini yapması beklenir?

25 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başları arasında İngiltere’de başlayan, hayvan ve insan gücü yerine buhar gücüyle çalışan makinelerin kullanılmasıyla gelişen bir süreci içerir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin özelliğini yansıtmaz?

The average score is 65%

0%

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1THE BEST100 %25
2Tülin96 %24
3Hürünaz96 %24
4Anonim96 %24
5Y96 %24
6müjganğ92 %23
7HACKER92 %23
8The best88 %22
9Halil Dogan88 %22
10rana84 %21
11eren84 %21
12şenel84 %21
13abuzer80 %20
14dsdsad80 %20
15Ygdxfgxsf76 %19
16dmgxm76 %19
17gffdee76 %19
18emir76 %19
19elanur72 %18
20Ahmet72 %18
21göktürk67.5 %16.88
22[email protected]64 %16
23Ronaldo61.33 %15.33
24Zeynep56 %14
25MARAZ40 %10
26Best player36 %9
27ahmed24 %6
28hilal20 %5
29erkam8 %2
30bilal0 %0
31mete0 %0
32E_ada0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a5820
2.1496
3ALİ1349
4Asd1265
5s1101
6Der1059
7Ahmet1051
85e1034
9Çağla1001
10yağmur ml962
11Ali958
12K942
13Ege Gören877
14g874
15rana849
16efwfwe803
17Aa753
18Aa719
19deniz702
20İlayda697
21Aysu681
22a671
23A652
24Yusuf İslam Konuk641
25D627
26ahmet baki623
27[email protected]606
28Elif Hoda605
29T601
30e.ç597
31.593
32yıldız574
33jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc574
34ilayda559
35Berk551
36Kağan Çakar 🙂551
37H550
38Hürünaz544
39rrrr537
40Nehir522
41a519
42Çağrı511
43Hh500
44uuuuu499
45osman495
46Şervan tursun489
47emria483
48Ceylin akardere482
49İrmak471
50Yiğit467
51Mert464
52K464
53HUZEYFE463
54a459
55ilknur444
56Nalan439
57Çağrı437
58Egemen426
59Kayra421
60Abc403
61G391
62Zeynep381
63ada374
64Ert359
65hammod349
66Saflar kulübü340
67d337
68Nimet333
69K333
70y331
71Sudem328
72Sdf324
73abuzer324
74M323
75a320
76Tmkkj318
77kedy317
78Mahmut314
79Uceduniecd310
80elf305
81öykü304
82Hena303
83Emine299
84eryn298
85lkkkk297
86Esra297
87[email protected]295
88Davuthan Halıcı293
89gdvg291
90burak290
91NİL290
92Efe Uygar286
93Berat282
94ötp280
95e279
96Uahwj278
97YİĞİT274
98bekir272
99Enes Efe269
100efe266