Yarıyıl Tatili Online Deneme Sınavı 3

  • 8. Sınıf Deneme Sınavı 
  • I. ve II. Üniteleri kapsamaktadır.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 12 dakikadır.
/10
1 oylar, 1 ortalama
235
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Yarıyıl Tatili Deneme Sınavı 3

1 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

23 Nisan 1920 tarihinde açılan ilk meclisin harcama kalemlerine bakıldığında çoğunluğun askeri harcamalar olduğu görülmektedir.

Bu durumun sebepleri arasında,

I. Kuva-yı Milliye'den düzenli orduya geçilmiş olması
II. Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılmış olması
III. İlk meclisin öncelikli hedefinin bağımsızlığı kazanmak olması

unsurlarından hangisi ya da hangileri etkilidir?

2 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın,

I. Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması ile Karadeniz istihkâmlarının İtilaf Devletleri tarafınca işgali sağlanacaktır.
II. Hudutların korunması ile iç asayişin temini haricinde Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.
III. Hükûmet haberleşmesi haricinde telsiz, telgraf ve kabloların bütün denetimi itilaf devletlerine geçecektir.

maddelerine bakarak Osmanlı Devleti'nin hangi alanda doğrudan sınırlandırıldığına ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

TEOG 2015

Mustafa Kemal, Manastır’da yaşadığı dönemde vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal’den ve eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakul’dan etkilenmiştir. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in dersleriyle de tarih bilinci gelişmiştir. Bu dönemde ayrıca Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış, onların hürriyet, özgürlük ve cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden faydalanmıştır.

Verilen bilgilerden hareketle Manastır şehri, Mustafa Kemal’i daha çok hangi açıdan etkilemiştir?

4 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal, 1881'de milliyetçilik isyanlarının ve ayrılıkçı fikirlerin baş gösterdiği Selanik şehrinde doğmuştur.

Milliyetçilik fikrinin Selanik'te etkili olması şehrin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile açıklanamaz?

5 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesinde;

I. Sömürge elde etme,
II. Kapitülasyonları kaldırma,
III. Kaybettiği toprakları geri alma,

amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta ulusal bir kongrenin toplanacağı duyurulmuştu. Mustafa Kemal, örgütlenmeyi ulusal düzeye çıkarmak ve Anadolu’da milli iradeye dayalı bir meclis kurmak istiyordu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

“Hükümet merkezi düşmanların şiddetli çemberi içindeydi. Siyasal ve askerî bir çember vardı. İşte böyle bir çember içinde yurdu savunacak, ulusun ve devletin bağımsızlığını koruyacak kuvvetlere emrediyorlardı. Bu biçimde yapılan emirlerle, devlet ve ulusun araçları temel görevlerini yapamıyorlardı. Yapamazlardı da. Bu araçları savunmanın birincisi olan ordu da, 'ordu' adını korumakla birlikte, elbette temel görevini yerine getirmekten yoksundu. İşte bunun içindir ki yurdu savunmak ve korumak olan temel görevi yerine getirmek, doğrudan doğruya, ulusun kendisine kalıyor. Buna ..................... diyoruz.”

Atatürk'ün Nutuk'ta anlattığı bu bölümde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

8 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli, Kurtuluş Savaşı döneminde vatanın mevcut sınırlarını belirleyen 6 madde içeren bir belgedir. Misak-ı Millî ’nin günümüz Türkçe’sindeki anlamı “Milli Yemin” olarak bilinmektedir. Misaki-i Milli ile....................................

Verilen metindeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulamaz?

9 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devleti'ni içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için bazı devlet adamları ve aydınların ortaya koyduğu İslamcılık düşüncesi II. Abdülhamit tarafından devlet politikası haline getirildi. Bu anlayışa göre İslam dünyası Osmanlı halifesi etrafında birleştirilirse devletin yıkılması önlenebilirdi.

Osmanlı Devleti’nde meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi bu akımın uygulanamayacağını göstermektedir?

10 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

  • 13 Nisan 1909’da İstanbul’da 31 Mart İsyanı çıkınca Mustafa Kemal, Kurmay Başkanı olarak görev aldığı Hareket Ordusu ile İstanbul'a gelerek isyanın bastırılmasını sağlamıştır.
  • İtalya'nın Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’ı işgal etmesi üzerine Mustafa Kemal bir grup arkadaşıyla birlikte savaşa gönüllü katılmıştır. Mustafa Kemal, Derne ve Tobruk'ta başarılı mücadeleler vermiştir.
  • Sofya Ataşeliğine atanan Mustafa Kemal burada Avrupa devletlerinin temsilcileriyle doğrudan tanışmış, görüşmüş ve Bulgar Meclisinin çalışmalarını yakından izleme fırsatı bulmuştur.

Mustafa Kemal’in askerlik hayatında görev aldığı bazı yerlerle ilgili verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

0%