Sosyal Bilgiler İkinci Dönem Zümre Toplantısı

Sosyal Bilgiler ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi için ikinci dönem zümre toplantı tutanağı ve kararlarıdır.

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SIDIKA ÇALIŞKAN ORTAOKULU
II. KANAAT DÖNEMİ SOSYAL BİLGİLER ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Toplantı No   : 2
Toplantı Tarihi: 09/02/2022
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar: Erkan İSANMAZ, Tolga BÖREKÇİ, Yasemin ERES, Şükran AKDENİZ, Yücel ARAZSU

 

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi
 3. I. Dönem öğrenci başarı durumlarının değerlendirilmesi
 4. Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulup çözüm yollarının aranması
 5. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenerek alınacak önlemlerin karşılaştırılması
 6. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
 7. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
 8. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
 9. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 10. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 11. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
 12. Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması.
 13. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları.
 14. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konulan ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
 15. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
 16. Dilek ve temenniler

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Grubu 2. Dönem Zümre Toplantısı,  Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran AKDENİZ başkanlığında, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Yücel ARAZSU, Erkan İSANMAZ, Yasemin ERES ve Tolga BÖREKÇİ’nin katılımıyla 09.02.2022 tarihinde, saat 16.00’da Öğretmenler Odasında yapıldı. Zümre Başkanı Şükran AKDENİZ gündem maddelerinin e-Müfredat Yönergesine uygun olduğunu belirtti.

 

2)   I. Dönem  Zümre Toplantısı Tutanağı, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin ERES tarafından okundu.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga BÖREKÇİ, 1. Dönem Zümre Toplantısında alınan kararlara büyük ölçüde uyulduğunu, derslerin kazanımlar doğrultusunda işlendiğini ancak yeni müfredattaki etkinliklerin çok zaman aldığını ve ders saatinin yeterli olmadığını bunun sonucunda da yapılan yıllık planda biraz geri kalındığını belirtti. II. Dönem bazı kazanımları hızlı işlenerek müfredatın zamanında yetiştirilebileceğini belirtti.

3)   Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erkan İSANMAZ öğrencilerin başarı düzeyinin gayet memnun edici olduğunu bu düşünceye öğrencilerin sınıf içindeki performansları, yazılı sonuçları ve öğrencilerin girmiş oldukları çeşitli deneme sınavlarının sonucuna dayanarak söylediğini belirtti.  Şükran Akdeniz söz alarak I. Dönem sonu itibariyle tüm sınıflarda başarı yüzdelerinin % 100 olduğunu söyledi. Başarının bu denli yüksek olmasında okulda hafta sonu açılan yetiştirme kurslarının katkısının fazla olduğunu belirtti.

 

4) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga BÖREKÇİ en büyük sorunun ders saatinden kaynaklandığını bu yüzden de etkinliklerin sınıfta yapılabilmesine zaman ayıramadıklarını daha çok ev ödevi olarak verildiğini belirtti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erkan İSANMAZ, T.C. İnkılap Tarihi dersinin kazanım sayısının azaltılmış gibi görünmesine rağmen kazanımların birleştirilmesi şeklinde bir sadeleştirme olduğu için programın yoğun olması yüzünden 8. sınıflarda yıllık plandan birkaç konu geri kalındığını belirtti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga BÖREKÇİ bazı kazanımları hızlı işleyerek müfredata yetişilebileceğimizi belirtti

 

5)  Velilerimizin eğitime karşı duyarlı olması ve sürekli öğrencilerini takip etmeleri başarıyı artıran sebepler arasında olduğunu belirten Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin ERES  öğrencilerin ilgisini çekecek ve görsel proje görevleri vermek  yoluyla öğrencileri derslere ilgilerinin daha da  artırılabileceğini söyledi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yücel ARAZSU belirli aralıklarla genel tekrarlar, bilgi yarışması gibi yollarla öğrencilerin bilgilerin taze tutulabilmesinin sağlanması unutmayı azaltacağını, öğrenci başarılarının artırılması için; öğrencilerle bire bir görüşme yapılması, veliler ile sık sık görüşülmesi başarıyı artıracağını belirtti.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran AKDENİZ, II. Dönem için başarıyı arttırıcı yöntem ve teknik olarak:
“a)Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap,  dergi, resim ve fotoğraf gibi gereçlerin sınıfa getirilmesi akıllı tahtalardan ve EBA’dan yararlanılması
b)Öğrencilere dersi daha ilginç hale getirecek, soyuttan somuta çevirebilecek ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması Bunun içinde siyasi olayların seyrinden çok, neden –sonuç ilişkisi üzerinde durulacak ayrıntı sayılabilecek tarihlerle, yer ve kişi adları ezberletilmemesi, ancak Türk tarihinde önemli olayların tarihleri ve neden- sonuçları özellikle öğretilmesi
c) Öğrenci velileri ile işbirliği sağlanması
d) Derse tüm öğrencilerin katılımının sağlanması
e) Okuldaki diğer öğretmenlerle işbirliğinin sağlanması”  gerektiğini belirtti

6)   Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yücel ARAZSU, konuların içeriğine göre diğer ders öğretmenleri ile işbirliği yapıldığını bu işbirliğinin yararlı olduğunu yine be işbirliğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

 

7) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin ERES gerek idare bazında gerekse de ders öğretmeni olarak eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmeler ile bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişikliklerin titizlikle takip edilmesinin gerektiğinin altını çizerek, Tebliğler dergisinin, yeni yönetmeliklerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi “www.meb.gov.tr” adresinden, müfredat ve programlar ile ilgili değişiklerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “http://ttkb.meb.gov.tr/” sayfasından takip edilmesi gerektiği belirtti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran Akdeniz, EBA sitesinde derslerimizle ilgili birçok materyalin olduğunu ve bunların daha önceden planlanıp öğrencilere gösterilebileceğini buradan öğrencilere ödev verilebileceğini belirtti.

 

8) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran AKDENİZ girişimcilik konusunda ikinci dönem 5. Sınıf ve 6. Sınıf müfredatında konularımız olduğunu çevremizdeki girişimcilik örneklerini öğrencilere gösterilebileceğini gerekirse sınıfa davet ederek söyleşi yapılabileceğini belirtti.

 

9) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin ERES, dersin konusuna göre ders araçlarının kullanılmasının, ders araç ve gereçlerinden bütün öğrencilerin yararlanmasının önemi üzerinde durdu. Okulda bulunan araç gereçlerin ( harita, ansiklopedi, model küre, atlas) ve özellikle Akıllı Tahtaların konuların özelliklerine göre kullanılabileceğini ilave etti Şükran Akdeniz 2487 sayılı tebliğler dergisinden ilköğretim okulu Sosyal Bilgiler dersi öğretim programından, Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek araç ve gereçlerin neler olduğunu okudu. Elimizde bulunmayan araç ve gereçlerin en kısa zamanda temin edilmesinin zorunluluğu üzerinde durdu. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga Börekçi akıllı tahtalarda konularımıza ilişkin kısa filmler izletilebileceğini bunun için önceden hazırlık yapılması gerektiğini ve uygun bölümlerin gösterilebileceğini belirtti.

 

10) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erkan İSANMAZ öğrencilerin yaparak, yaşayarak, görerek öğrenmesinin kalıcı eğitim verdiğini belirterek bu kapsamda Sosyal Bilgiler dersindeki kazanımlara uygun geziler yapıldığını belirtti. II. Dönemde de yine bu tür gezi ve gözlemlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin ERES 8. Sınıf konularının daha iyi oturması için daha 7. Sınıftan Ankara gezisine götürülmesi ve burada Meclis binaları, Anıtkabir, Atatürk Orman Çiftliği gibi yerleri görmesi faydalı olacağını belirterek 7. Sınıflarla Ankara gezisinin planlanması gerektiğini söyledi.

 

11) Yücel ARAZSU sınav analizlerinin yapılmasının ve sınavlar arasında karşılaştırmalar yapılmasının faydalı olacağını belirtti. Öğrencilere uygulanan sınavların analizlerinin yapılması hem öğrencinin anlamadığı konuların belirlenmesi açısından hem de genel olarak anlaşılmayan konuların belirlenmesi açısından faydalı olacağı için sınav sonuçlarının analizinin çıkarılmasının faydalı olacağını Yasemin ERES belirtti.

 

12) Tolga Börekçi sınavların yönetmelik kapsamında aşağıdaki gibi yapılması gerektiğini belirtti.

Ders Yazılı Sayısı Yazılı Tarihleri Ders İçi Performans Sayısı
5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2 1. Yazılı Nisan Ayının İlk Haftası 3
2. Yazılı Mayıs Ayının Üçüncü Haftası
6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2 1. Yazılı Nisan Ayının İlk Haftası 3
2. Yazılı Mayıs Ayının Üçüncü Haftası
7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2 1. Yazılı Nisan Ayının İlk Haftası 3
2. Yazılı Mayıs Ayının Üçüncü Haftası
8. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 1. Yazılı Nisan Ayının İlk Haftası 2
2. Yazılı Mayıs Ayının Üçüncü Haftası

 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran AKDENİZ proje görevi için 1. Dönem Zümre toplantısında konuların ve değerlendirme ölçeklerinin belirlendiğini bu dönemde aynen geçerli olduğunu belirtti.

 

13) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şükran Akdeniz öğrencilerimizin spor ve sanat alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli etkinliklere katıldığını ancak Sosyal Bilgilerle bir etkinliğe katılmadığını belirtti. Bununla alakalı yazılar gelirse öğrencilere duyurulması ve gerekli motivasyonun sağlanması gerektiğini söyledi.

 

14) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin ERES I. Dönem zümresinde bununla ilgili kararlar alındığını ve bu kararların aynen geçerli olduğunu belirtti.

 

15) Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga Börekçi okulumuzda ders sırasında, okul içinde, veya nöbetlerde, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir kazayla ve olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alındığını belirtti. Bu konuda çeşitli eğitimlerin de verildiğini söyledi.

 

16)    2021-2022 Öğretim yılı II. Döneminin başarılı geçmesi dilek ve temennileriyle toplantı sona erdi.

Erkan İSANMAZ          Yasemin Eres          Tolga Börekçi        Şükran Akdeniz      Yücel ARAZSU

Sos Bil. Öğret.             Sos Bil. Öğret.         Sos Bil. Öğret.        Sos Bil. Öğret.        Sos Bil. Öğret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SIDIKA ÇALIŞKAN ORTAOKULU
II. KANAAT DÖNEMİ SOSYAL BİLGİLER ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI KARARLARI

 

Alınan Kararlar

1. Okul-aile işbirliğinin daha dazla sağlanması,  öğrencilere ilgi çekici ve kısa ödevler verilmesi, performans görevlerinde rehberlik edilmesi kararı alındı.
2.   Öğrencilerin derslere ilgilerinin daha fazla çekilmesi için akıllı tahta, video gibi araç-gereçlerden yararlanılması, soru-cevap tekniğinin daha çok kullanılması, belirli aralıklarla genel tekrarlar ve bilgi yarışmalarının düzenlenmesi kararlaştırıldı.
3.   Müfredatın yetiştirilebilmesi için bazı etkinliklerin ev ödevi olarak verilmesi ve daha sonra kontrollerin yapılması kararlaştırıldı.
4.   Dönem içinde yapılacak olan çalışmaların zümre kararlarına uygun olmasına dikkat edilmesi
5.   Okulda müfredata uygun eksik haritaların tamamlanmasına karar verildi. Akıllı tahtalardan etkileşimli şekilde kullanılması kararı alındı.
6.   Özellikle Türkçe Matematik ve Fen ve Teknoloji Öğretmenleri ile iş birliğine gidilmesi kararı alındı.
7.    Sınıflar arası bilgi yarışmalarının düzenlenmesi kararı alındı
8.    Oluşabilecek değişiklikleri  ve yenilikleri takip etmek için www.meb.gov.tr ve http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ sitelerinin izlenmesi kararı alındı.

Erkan İSANMAZ           Yasemin Eres         Tolga Börekçi       Şükran Akdeniz       Yücel ARAZSU

Sos Bil. Öğret.             Sos Bil. Öğret.         Sos Bil. Öğret.        Sos Bil. Öğret.        Sos Bil. Öğret.

 

Zümre toplantısını buradan indirebilirsiniz.