Şanlıurfa MEM LGS Deneme Sınavı 3 (Şubat)

Şanlıurfa İl MEM tarafından hazırlanan 3. deneme sınavıdır.

 

Soruların ilgili olduğu kazanımlar
827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar
836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
832 Batı Cephesi
811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
825 İstiklal Yolculuğu
813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur
842 Siyasi Alandaki Gelişmeler
823 İşgal Yıllarında Anadolu
/10
1 oylar, 5 ortalama
86
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Şanlıurfa LGS Deneme Sınavı 3

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Hıyanet-i Vataniye Kanunu

  • Madde 2: Bilfiil vatan hainliği yapanlar idam edilir.
  • Madde 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
  • Madde 10: İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar, iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılır.

Hıyanet-i Vataniye Kanununun verilen maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mustafa Kemal, Mondros Ateşkesi ile ilgili Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya gönderdiği telgrafında: “...Pek ciddi ve samimi olarak arz ederim ki ateşkes şartları arasında yanlış yorum ve anlamayı ortadan kaldıracak önlemler alınmadıkça, orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak ihtirasların önüne geçmeye imkân kalmayacaktır…” demiştir. Ama işgal kuvvetleri türlü bahaneler ile emellerini gerçekleştirmeye devam edeceklerdir.
(Kocatürk, 2007, 116)

Verilen parçada Mustafa Kemal’in;
I. Askeri dehası,
II. Çok cepheliliği,
III. İleri görüşlülüğü
kişilik özelliklerinden hangilerine değinildiği söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Savaşı’nda söylediği “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.” Sözünden hareketle Mustafa Kemal’in

I. Topyekûn savaş,
II. Bölgesel mücadele,
III. Milli bağımsızlık,
IV. Kararlılık

kavramlarından hangilerine önem verdiğine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

“…Artık yeni Türkiye Devleti’nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler, Yeni Türkiye’nin başkenti Anadolu’da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Bu seçimde, coğrafî durum ve askerî strateji en büyük önemi taşıyordu. Devletin başkentini bir an önce tespit ederek, içten ve dıştan gelen kararsızlıklara bir son vermek şarttı. Gerçekten de, bilindiği üzere, başkentin İstanbul olarak kalacağı veya Ankara olacağı konusunda öteden beri içeride ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor, basında demeçlere ve tartışmalara rastlanıyordu.”
( Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk)

Ankara’nın başkent olması ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediklerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

5 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

“Hemen hemen her konudaki Türk ulusal istekleri, Lozan’da müttefikler tarafından kabul edilmiştir. Ve dünya tarihte eşi olmayan bir olayla karşılaşmıştır. Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit koşullar içinde karşı karşıya gelmesi ve büyük savaşın bu galiplerini dize getirerek her isteğini kabul ettirmesi şaşılacak bir şeydir”
(Arnold Toynbee)

Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ünlü İngiliz tarihçinin Lozan’ı değerlendiren düşünceleriyle çelişmektedir?

6 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Tevfik Fikret, Mustafa Kemal’in en çok etkilendiği Türk edib ve düşünürlerinden birisidir. O; “Ben inkılâp ruhunu ondan aldım”, “Tevfik Fikret’i tanıyanlar, benim ne yapmak istediğimi kavrayacak kimselerdir” sözleriyle, ilham aldığı kişilerin başında, Fikret’in geldiğini vurgulamıştır. Hatta o kadar ileri gidilebilir ki, Tevfik Fikret: “Ey fezayı ferdanın küçük güneşleri; artık birer birer uyanın” diye seslenirken, gelecekte Mustafa Kemal Atatürk gibi bir Türk evladının doğmasını istemiş ve Mustafa Kemal; Fikret’in dediklerini ve davranışlarını doğrulayan Türk genci olmuştur demek, hiç de mübalâğa olmaz.
M. VEHBİ TANFER

Tevfik Fikret’in, Ey fezayı ferdanın küçük güneşleri; artık birer birer uyanınsözüyle aşağıdakilerden hangisini işaret ettiği söylenemez?

7 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Bekir Sami Bey, Londra Konferansı’nda İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerle ayrı ayrı görüşerek antlaşmalar imzalamıştı. Buna göre Sevr Antlaşması’nda belirtilen sınırlar üzerinde Türkiye lehine bazı değişiklikler yapılacaktı. İtalya ile yapılan antlaşmayla da İtalya, İzmir ve Trakya’nın Türkiye’ye geri verilmesini Konferans’ta sunacaktı. Buna karşılık İtalya’ya İzmir dışında, batı ve güney Anadolu şehirlerinde iktisadi ayrıcalıklar verilecekti. Bekir Sami Bey bu antlaşmaları TBMM hükümetinin onayı olmadan imzalamıştı. Türkiye’nin çıkarlarına ters düşen ve ulusal bağımsızlığa aykırı olan bu antlaşmaları imza ettiği için Mustafa Kemal ve meclis tarafından onaylanmadı.

Verilen bilgiye göre;

I. İtilaf Devletleri gerektiğinde Sevr Antlaşması’ndan taviz verebilmektedir,
II. Bekir Sami Bey tam bağımsızlık duygusuyla hareket etmiştir.
III. Londra Konferansından sonuç alınamamıştır.

çıkarımlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

I. Mustafa Kemal’in Başkomutanlığa Getirilmesi
II. Kütahya-Eskişehir Savaşları
III. Birinci İnönü Savaşı
IV. İstiklal Marşı’nın Kabulü

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum Kongresi
• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, birbirinden ayrılamaz.
• Kuvayımillîye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
Sivas Kongresi
• Bütün cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecektir.
• Temsil Heyeti sadece doğu illerini değil tüm yurdu temsil edecektir.

yukarıdaki kongre kararlarına göre;

I. Birlik ve beraberliği sağlamaya dönük kararlar alındığı,
II. Manda ve himayenin reddedildiği,
III. Halk egemenliğine dayalı bir yönetimin hedeflendiği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

- "Bir gün Makedonyalı Yüzbaşı, Kıt'a çavuşlarından birini bölük kumandanlığı odasına çağırdı. … Çavuş sağlam yapılı ve yakışıklı bir Türk delikanlısı idi. Yüzbaşı, gencin onurunu kıracak şekilde azarlamaya başladı. Daha ziyade mensup olduğu ırka hücum ediyordu… -Sen, diyordu, nasıl olurda necip Arap kavmine mensup bu çocuklara sert davranır, ağır sözler söylersin?

Dayanamadım. - "Yüzbaşı efendi susunuz!" diye bağırdım, birden şaşırdı, sözlerin bizden onay görme sini beklediği anlaşılıyordu.

- "Yoksa fena bir şey mi söyledim?"

- Evet, çok fena hareket ettiniz, buna hakkınız yok, bu erlerin bağlı bulunduğu Arap kavmi birçok bakımdan necip olabilir, fakat senin de benim de, çavuşun da mensup olduğumuz kavmin de büyük ve asil bir millet olduğu asla inkâr edilemez bir gerçektir.  (Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk)

Buna göre Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarından hangisinin Mustafa Kemal üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

Ortalama skor 56%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sanliurfa-mem-lgs-deneme-sinavi-3-subat.69968/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Berk100 %10
2Mehmet Samet Korkmaz100 %10
3Ada100 %10
4Leyla Naz Tekin100 %10
5Asmin100 %10
6Cemil ege100 %10
7Halis baran sapan100 %10
8Ezgi100 %10
9irem90 %9
10Ayes90 %9
11Nehir90 %9
12Mirzat90 %9
13Thv90 %9
14RRRR90 %9
15SAMİ90 %9
16eben90 %9
17342390 %9
18ege veya doruk90 %9
19ali90 %9
20Sultan80 %8
21maho ağa80 %8
22fgbzhzdzdhdz80 %8
23Etem kerem cirban80 %8
24ekin yaylacı80 %8
25İl mu gg gn j80 %8
26A80 %8
27Feyza80 %8
28Azra75 %7.5
29kadir bey70 %7
30Muhammed70 %7
31Zilan Yıldırım70 %7
32HALE ÖZTÜRK70 %7
33Irem70 %7
34azdddaas70 %7
358a70 %7
36rana60 %6
37Nursena60 %6
38Ayberk60 %6
39Hüseyin Şimşek60 %6
40Bdhsj55 %5.5
41Yiğit55 %5.5
42[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@gmail.com50 %5
43Abdulkadir B50 %5
44Merve şen50 %5
45Nisa50 %5
46Şura baynal50 %5
47Ahmet45 %4.5
48Ahmet40 %4
49Aliosman40 %4
50[email protected]40 %4
51Gg40 %4
52Abdulkadir40 %4
53bok30 %3
54Ece30 %3
55Zeynep sude30 %3
56hhhh30 %3
57Yiğit ilhan 6420 %2
58Güler20 %2
59Ennur20 %2
60leyla20 %2
61Emir10 %1
62Güler işkey...10 %1
63[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@gmail.com10 %1
64adnan10 %1
65[email protected]0 %0
66PAŞA0 %0
67hüseyin0 %0
68aras0 %0
69Güler işkey...0 %0
70Arda0 %0
71A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11718
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1863
6ENSAR1729
7eeeee1691
8H1665
9İlayda1525
10d1448
11asd1442
12e1408
13eyup1325
14G1279
15A1208
16Slm1166
17Efe1150
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H997
21ahmet 872
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29Elif759
30efe748
31ali707
32elif702
33Nisa Duru Bingül696
34ylllp690
35bbbbbbb681
36t668
37Furkan Yürük667
38Belinay663
39oykuıpıl660
40hjk657
41j628
42A625
43Nisa Nur Kulaç624
44d620
45Y618
46T604
47m603
48hhhhhh599
49Mirac Muhammet Topçu591
50aleyna583
51Ali579
52Ömer Enes ÇAKAL575
53Emine574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Mert 7F545
62Q545
63Yunus Emre Göktaş542
64Neslihan Gül521
65Ares518
66Hazal517
67Reyyan513
68Ledeyna Güner513
69Ecrin Bayrak511
70deniz504
71Nazlı501
72koraydulger492
73Burak491
74Zeynep DEDE487
75Gümüş485
76ali485
77Kuzey484
78M.yiğit482
79naz480
80Buğra efe479
81esra477
82Ü470
83Emine kayrak467
84Defne460
85yylyş459
86Arda451
87k451
88cesur449
89Arda Arabaci449
90Zafer Ege Küçük 444
91Melih Hasan441
92Özge 440
93YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
94Sabire437
95DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
96alara436
97asd436
98Sümeyye432
99bilinmeyen430
100imagine losing427
101Melek Vardar426
102İbrahim425
103R. Aytuğ Cıvak422
104Ali Batın TAN421
105ihsan mahir davuş420
106t419
107Azizcan aydoğan417
108Gülce Erkeç415
109Reyyan SEÇGİN 412
110A412
111Sare411
112Yiğit ali Akkuş410
113Mirzat409
114yigit406
1156a406
116Elif405
117sevinç405
118Zehra Reyyan Yanmaz405
119Zeynep Çelebi403
120yağmurrr402
121Eylül402
122Selin401
123Arda398
124Elif398
125Alper397
126UEVDJANA395
1276f391
128Aysun391
129Elif Şenol387
130Medine385
131f385
132Ayşe381
133Hiranur kendir380
1348a380
135Cemre378
136İlayda376
137gürkan375
138Esma374
139Ali Efe İnceoğlu373
140hale ceylan 371
141cüneyt371
142İkra Nur Demir370
143Mina369
144blablabla369
145A369
146Baki368
147*367
148Ecrin 367
149Deniz Güren367
150seda366
151Hanibe 366
152Kardelen365
153Ramazan ışık364
154MİNA SU CAV364
155Nikolay363
156fvodk363
157Melek Büşra Cebeci361
158asa361
159Sümeyye354
160ahmet353
161nehir353
162a353
163sevim353
164aaa353
165tuncay352
166yağmur351
167Alin asya349
168Eymencan349
169Ege349
170Fenerli Çiftçi348
171cu347
172Nil soğancılar347
173yusuf pro @345
174KEREM KARATAŞ345
175Oh uyuj jjhoj344
176oğuzhan343
177mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
178f340
179Hayrunisa Altay339
180yağmur yılmaz336
181Asdf335
1826\\a334
183lòn334
184Yusuf İslam konuk332
185Kd332
186Abdurrahman330
187rüzgar ünal329
188Medine Sıla Kayacan329
189Nisa Çelik328
190Hasan327
191a327
192mehmet326
193Ali nazim324
194Damla323
195Kuzey Günsy321
196Ecrin320
197Çınar320
1985a320
199Ömür317
200Hikmet316
201Ahmet KORKMAZ315
202cansu314
203Ahmet Sağnak314
204a314
205Gökay313
206Benkim1232313
207Zeynep koç312
208Fehime özdemir312
209abcdef312
210KOLAYDI312
211cihab311
212Sema311
213n310
214Kerri309
215Dilek 309
216Tahir307
217macide307
218serra306
219a306
220Musa bulduk305
221Esma Enrar304
222YİĞİT UZUNOĞLU304
223dws302
224Elif Hoda301
225efe301
226Bilal300
227q300
228Fatma Nur299
229ebrar299
230fgtytah299
231İslam Can299
232Ezgi su299
233Nilda Ece Yılmaz298
234a298
235MERVE297
236kaan297
237Se297
238Kemal efe Cetin296
239koray295
240Sıdıka SARIBIYIK295
241Zeynep buğlem ANDAÇ294
242Büşra294
243y294
244Umut can294
245Nisa çelikoğlu292
246Şeyma Nur Akkaya292
247Ə292
248Fatma292
249beren su oturak291
250asya291
251Ahmet291
252sekizler291
253Sümeyra Ekerim291
254KAYLA NAZ290
255ada290
256x290
257aaaaaa289
258beloo288
259Burcu287
260Gülistan Nursu Ertürk287
261123287
262Ecrin285
263H284
264MİNA SU CAV284
265Doruk283
266aa283
267DORUK ALİ TANDOĞAN282
268a282
269ada güler281
270a280
271emine280
272osman yüce279
273Hedibe Taş278
274g277
275gggg277
2762277
277Zeren ERTUĞRUL276
278Ramazan Sevindir276
279ege hayal276
280F275
281ilkan keneç275
282Mete275
2831275
284Aliberke Şahin274
285deneme274
286Zeynep Ceyda Koca273
287T272
288FEHİME272
289Ekin272
290Bahtiyar271
291Deniz Kılıç 270
292canan kara270
293k270
294aaa270
295Tuba 269
296Zehra Belinay Develi269
297efe doruk268
298Ahmet Burak267
299ecrin ayaz267
300Efe Bozkurt266
301Ecrin Karabacak 6-F266
302Neden266
303merve dağdelen266
304Mehmet Akif Ersoy265
305furkan264
306Midgin264
307Yağzel264
308Azra cankilic264
309Görkem263
310ta262
311sılanur262
312Sayed osman261
313Mürşit Parlakgün261
314Beren KOÇ260
315ökkkjjjj260
316Emre258
317eylül sude258
318Elif Tuana Kafşakoğlu256
319Guııoı256
320Aslı Beyza Güneş255
321Abdulgani kit255
322Alperen Doğankaya255
323Nil Er255
324ali255
325aynur254
326duru253
327İbrahim253
328zeliha kaya253
329Zeynep Beyza252
330Abdülhamit252
331B252
332Çağan252
333a252
334m252
335Meryemnur 251
336BenEuyfDeğilim251
3376/A251
338Muhammed başçi 250
339Yiğit250
340Hshs250
341çiğdem250
342bekir250
343Yağmur Ceylan249
344Ayberk249
345Esra pehlevan249
346Şervan tursun249
347gulcebi249
348Kağan248
349Zübeyir Esad Seçkin247
350Tuğberk karabudan246
351Akay Yalçın246
352Müjgan Minez246
353Mesude246
354Belinay245
355mnş245
356Zeynep244
357Rabia244
358A243
359ayşe243
360Döne Ada242
361Ibrahim242
362Yiğit Başarı241
363Adlem Gökçe Yaman241
364Irmak özer241
365Normal_bir_insan241
366hıdır yalçın241
367ertuğrul241
368zeynep sahra240
369Eren Müjdeci 240
3706-A240
371Elif239
372Şevval su yeniceli239
373Ceylin238
374Abdullah238
375Aysu238
376jjjjj238
377g238
378Betül ŞEKERCİ237
379Elif237
380wsd237
381Buseyne hasnavi236
382ggg236
383Bnb236
384.235
385hilal235
386Dhkş235
387Gufiroe234
388IntelligenceBox234
389Aslı234
390Otsıtaur234
391e234
392Mert Ali YILDIRIM233
393Yunus Emre Göktaş233
394Fftgtgtgy233
395Enes Yiğit BAYKAL233
396Hayrunnisa233
397a233
398Eren ÖZ 6/F233
399Umut kamil232
400Erdem yücel232
401Öykü232
402Ecrin naz ataş231
403Rüzgar230
404Azra bolat230
4055/E230
406Samet229
407Fdjfyyt229
408Z.seray229
409Dfg229
410EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
411Muhammed Emin228
412Dosyal228
413sfgh228
414mmmlll228
415Arda227
416tarık topçu227
417Yiğit Alperen Kırpık227
418BATIN BERK YORULMAZ226
419Çağın Akgül226
420Melih226
421Defne yolcu 226
422Esma Hıra226
423Aybars226
424Ömer Akdemir226
425yaso226
426Emine naz 225
427Cihan Arda Demirel225
428Dfdömffl225
429Mustafa Osanmaz224
430azra224
431kjk224
432Nehir224
433Yağız Yusuf Büyükdoğan224
434Şura Baynal224
435H224
436G224
437Bekirhan223
4387b223
439Afra Fatıma Oflaz 222
440Yiğit Ali ÖZTÜRK222
441Eylül Görpeler 222
442Elif Başaran 222
443Hazal221
444G221
445W221
446Nehir220
447MHD HANI HALIMEH220
448Batuhan 220
449Kaan görkem BARIŞ220
450Ayşegül YELOĞLU220
451nevın220
452Azad220
453Ebrar219
4545/A Aslı kaya218
455Mihrap Karaman218
456Ezda218
457Elif Uysal218
458Zeynep Oyman218
459Ceylin akardere217
460Uğur Baykal217
461Sultan Ekin217
462Doğa ÇAM217
463Yusuf216
464Masal216
465Aa216
466çınar kankaya216
467Asya216
468Omar216
469lara215
470jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
471sena215
472Şüheda215
4737hg215
474haççik215
475Anıl Şenol215
476İrem214
477Efecan214
478Yağmursu214
479ilayda214
480Barış Arın Yavuzcan214
481sümeyye214
4828d214
483fatma214
484Makbule213
485Alperendogankya213
486Rumeysa Akgün213
4875213
4887B213
489Mete Büyükkasim 213
490Eylül mina212
491Ahmet SERİN 212
492Utku212
493Uras hıdır212
494Görkem212
495ada!☆211
496yusuf211
497ismail211
498dilber211
499Gamze210
500Belkıssu210