Şanlıurfa MEM LGS Deneme Sınavı 3 (Şubat)

Şanlıurfa İl MEM tarafından hazırlanan 3. deneme sınavıdır.

 

Soruların ilgili olduğu kazanımlar
827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar
836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
832 Batı Cephesi
811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
825 İstiklal Yolculuğu
813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur
842 Siyasi Alandaki Gelişmeler
823 İşgal Yıllarında Anadolu
/10
1 oylar, 5 ortalama
85
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Şanlıurfa LGS Deneme Sınavı 3

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Hıyanet-i Vataniye Kanunu

  • Madde 2: Bilfiil vatan hainliği yapanlar idam edilir.
  • Madde 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
  • Madde 10: İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar, iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılır.

Hıyanet-i Vataniye Kanununun verilen maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Savaşı’nda söylediği “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.” Sözünden hareketle Mustafa Kemal’in

I. Topyekûn savaş,
II. Bölgesel mücadele,
III. Milli bağımsızlık,
IV. Kararlılık

kavramlarından hangilerine önem verdiğine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

“Hemen hemen her konudaki Türk ulusal istekleri, Lozan’da müttefikler tarafından kabul edilmiştir. Ve dünya tarihte eşi olmayan bir olayla karşılaşmıştır. Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit koşullar içinde karşı karşıya gelmesi ve büyük savaşın bu galiplerini dize getirerek her isteğini kabul ettirmesi şaşılacak bir şeydir”
(Arnold Toynbee)

Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ünlü İngiliz tarihçinin Lozan’ı değerlendiren düşünceleriyle çelişmektedir?

4 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Tevfik Fikret, Mustafa Kemal’in en çok etkilendiği Türk edib ve düşünürlerinden birisidir. O; “Ben inkılâp ruhunu ondan aldım”, “Tevfik Fikret’i tanıyanlar, benim ne yapmak istediğimi kavrayacak kimselerdir” sözleriyle, ilham aldığı kişilerin başında, Fikret’in geldiğini vurgulamıştır. Hatta o kadar ileri gidilebilir ki, Tevfik Fikret: “Ey fezayı ferdanın küçük güneşleri; artık birer birer uyanın” diye seslenirken, gelecekte Mustafa Kemal Atatürk gibi bir Türk evladının doğmasını istemiş ve Mustafa Kemal; Fikret’in dediklerini ve davranışlarını doğrulayan Türk genci olmuştur demek, hiç de mübalâğa olmaz.
M. VEHBİ TANFER

Tevfik Fikret’in, Ey fezayı ferdanın küçük güneşleri; artık birer birer uyanınsözüyle aşağıdakilerden hangisini işaret ettiği söylenemez?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum Kongresi
• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, birbirinden ayrılamaz.
• Kuvayımillîye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
Sivas Kongresi
• Bütün cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecektir.
• Temsil Heyeti sadece doğu illerini değil tüm yurdu temsil edecektir.

yukarıdaki kongre kararlarına göre;

I. Birlik ve beraberliği sağlamaya dönük kararlar alındığı,
II. Manda ve himayenin reddedildiği,
III. Halk egemenliğine dayalı bir yönetimin hedeflendiği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mustafa Kemal, Mondros Ateşkesi ile ilgili Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya gönderdiği telgrafında: “...Pek ciddi ve samimi olarak arz ederim ki ateşkes şartları arasında yanlış yorum ve anlamayı ortadan kaldıracak önlemler alınmadıkça, orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak ihtirasların önüne geçmeye imkân kalmayacaktır…” demiştir. Ama işgal kuvvetleri türlü bahaneler ile emellerini gerçekleştirmeye devam edeceklerdir.
(Kocatürk, 2007, 116)

Verilen parçada Mustafa Kemal’in;
I. Askeri dehası,
II. Çok cepheliliği,
III. İleri görüşlülüğü
kişilik özelliklerinden hangilerine değinildiği söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

I. Mustafa Kemal’in Başkomutanlığa Getirilmesi
II. Kütahya-Eskişehir Savaşları
III. Birinci İnönü Savaşı
IV. İstiklal Marşı’nın Kabulü

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

8 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

- "Bir gün Makedonyalı Yüzbaşı, Kıt'a çavuşlarından birini bölük kumandanlığı odasına çağırdı. … Çavuş sağlam yapılı ve yakışıklı bir Türk delikanlısı idi. Yüzbaşı, gencin onurunu kıracak şekilde azarlamaya başladı. Daha ziyade mensup olduğu ırka hücum ediyordu… -Sen, diyordu, nasıl olurda necip Arap kavmine mensup bu çocuklara sert davranır, ağır sözler söylersin?

Dayanamadım. - "Yüzbaşı efendi susunuz!" diye bağırdım, birden şaşırdı, sözlerin bizden onay görme sini beklediği anlaşılıyordu.

- "Yoksa fena bir şey mi söyledim?"

- Evet, çok fena hareket ettiniz, buna hakkınız yok, bu erlerin bağlı bulunduğu Arap kavmi birçok bakımdan necip olabilir, fakat senin de benim de, çavuşun da mensup olduğumuz kavmin de büyük ve asil bir millet olduğu asla inkâr edilemez bir gerçektir.  (Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk)

Buna göre Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarından hangisinin Mustafa Kemal üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

“…Artık yeni Türkiye Devleti’nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler, Yeni Türkiye’nin başkenti Anadolu’da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Bu seçimde, coğrafî durum ve askerî strateji en büyük önemi taşıyordu. Devletin başkentini bir an önce tespit ederek, içten ve dıştan gelen kararsızlıklara bir son vermek şarttı. Gerçekten de, bilindiği üzere, başkentin İstanbul olarak kalacağı veya Ankara olacağı konusunda öteden beri içeride ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor, basında demeçlere ve tartışmalara rastlanıyordu.”
( Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk)

Ankara’nın başkent olması ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediklerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

10 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Bekir Sami Bey, Londra Konferansı’nda İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerle ayrı ayrı görüşerek antlaşmalar imzalamıştı. Buna göre Sevr Antlaşması’nda belirtilen sınırlar üzerinde Türkiye lehine bazı değişiklikler yapılacaktı. İtalya ile yapılan antlaşmayla da İtalya, İzmir ve Trakya’nın Türkiye’ye geri verilmesini Konferans’ta sunacaktı. Buna karşılık İtalya’ya İzmir dışında, batı ve güney Anadolu şehirlerinde iktisadi ayrıcalıklar verilecekti. Bekir Sami Bey bu antlaşmaları TBMM hükümetinin onayı olmadan imzalamıştı. Türkiye’nin çıkarlarına ters düşen ve ulusal bağımsızlığa aykırı olan bu antlaşmaları imza ettiği için Mustafa Kemal ve meclis tarafından onaylanmadı.

Verilen bilgiye göre;

I. İtilaf Devletleri gerektiğinde Sevr Antlaşması’ndan taviz verebilmektedir,
II. Bekir Sami Bey tam bağımsızlık duygusuyla hareket etmiştir.
III. Londra Konferansından sonuç alınamamıştır.

çıkarımlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?

Ortalama skor 56%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sanliurfa-mem-lgs-deneme-sinavi-3-subat.69968/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Berk100 %10
2Mehmet Samet Korkmaz100 %10
3Ada100 %10
4Leyla Naz Tekin100 %10
5Asmin100 %10
6Cemil ege100 %10
7Halis baran sapan100 %10
8Ezgi100 %10
9irem90 %9
10Ayes90 %9
11Nehir90 %9
12Mirzat90 %9
13Thv90 %9
14RRRR90 %9
15SAMİ90 %9
16eben90 %9
17342390 %9
18ege veya doruk90 %9
19ali90 %9
20Sultan80 %8
21maho ağa80 %8
22fgbzhzdzdhdz80 %8
23Etem kerem cirban80 %8
24ekin yaylacı80 %8
25İl mu gg gn j80 %8
26A80 %8
27Azra75 %7.5
28kadir bey70 %7
29Muhammed70 %7
30Zilan Yıldırım70 %7
31HALE ÖZTÜRK70 %7
32Irem70 %7
33azdddaas70 %7
348a70 %7
35rana60 %6
36Nursena60 %6
37Ayberk60 %6
38Hüseyin Şimşek60 %6
39Bdhsj55 %5.5
40Yiğit55 %5.5
41[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@gma[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@gmail.com50 %5
42Abdulkadir B50 %5
43Merve şen50 %5
44Nisa50 %5
45Şura baynal50 %5
46Ahmet45 %4.5
47Ahmet40 %4
48Aliosman40 %4
49[email protected]40 %4
50Gg40 %4
51Abdulkadir40 %4
52bok30 %3
53Ece30 %3
54Zeynep sude30 %3
55hhhh30 %3
56Yiğit ilhan 6420 %2
57Güler20 %2
58Ennur20 %2
59leyla20 %2
60Emir10 %1
61Güler işkey...10 %1
62[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@gmail.com10 %1
63adnan10 %1
64[email protected]0 %0
65PAŞA0 %0
66hüseyin0 %0
67aras0 %0
68Güler işkey...0 %0
69Arda0 %0
70A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7096
2SAMİ 2573
3arzu1391
4z1190
5cglr1091
6İlayda1036
7H1012
8ENSAR1008
9eyup1007
10e861
11asd846
12G841
13Slm840
14A807
15H804
16Efe775
17Uğur 772
18d772
19eeeee731
20Eylül sarıkabk719
21elif639
22v620
23Nisa Nur Kulaç579
24ahmet 556
25Furkan Yürük548
26Se sdd535
27serseri522
28Reyyan513
29Q510
30C495
31t492
32Gümüş485
33ali473
34deniz469
35Kayra Karakartal467
36Nisa Duru Bingül465
37Ecrin Bayrak460
38Ömer Enes ÇAKAL454
39Ares444
40j444
41Melih Hasan441
42Zafer Ege Küçük 435
43cesur434
44bbbbbbb434
45Y431
46bilinmeyen430
47Beren423
48Buğra efe420
49d419
50Melek çakır413
51t413
52Reyyan SEÇGİN 407
53sevinç405
54Mert 7F404
55Emine401
56Arda398
57DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
58hhhhhh395
59Yunus Emre Göktaş395
60UEVDJANA395
61Hatice Nur Yurt391
62Furkan Alper 386
63Mirac Muhammet Topçu386
64Medine385
65ali382
66Mirzat379
67ylllp379
68gürkan375
69naz375
70yağmurrr374
71hale ceylan 371
72A369
73seda366
74blablabla365
75Ramazan ışık364
76asd364
77Alper362
78m362
79Hanibe 357
80Enes354
81sevim353
82Mina351
83Kuzey349
84Ege349
85Ecrin 348
86Fenerli Çiftçi348
87Melek Büşra Cebeci347
88cu347
89yusuf pro @345
90Elif345
91Oh uyuj jjhoj344
92Deniz Güren343
93esra343
94Hayrunisa Altay339
95mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
96koraydulger338
97Aslıhan337
986\\a334
99yağmur yılmaz333
100Deniz330
101Damla323
102Kuzey Günsy321
103YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK320
1046a319
105Ömür317
106Nazlı315
107cansu314
108Benkim1232313
109M.yiğit313
110İbrahim309
111Özge 308
112Asdf308
113Hasan305
114Arda Arabaci304
1158a304
116mehmet304
117nehir303
118k302
119A300
120Fatma Nur299
121MERVE297
122kaan297
123Dilek 296
124Arda Yılmaz296
125Elif292
126beren su oturak291
127Eylül291
128Zehra Reyyan Yanmaz291
129Ahmet291
130Hazal290
131MİNA SU CAV290
132yigit289
133a289
134Gökay288
135beloo288
136Zeynep DEDE288
137Ü287
138Bilal283
139Nikolay282
140a282
141Sabire281
142yylyş280
143emine280
144Gülistan Nursu Ertürk279
145Ayşe277
146Zeren ERTUĞRUL276
147F275
1481275
149f274
150asa274
151Abdurrahman273
152Neslihan Gül273
153Ekin272
154Ramazan Sevindir271
155canan kara270
156Tuba 269
157Tahir268
158efe doruk268
159Ahmet Burak267
160ege hayal267
161Ecrin Karabacak 6-F266
162Nilda Ece Yılmaz265
163Hikmet265
164cüneyt265
165Zehra Belinay Develi264
1662264
167Görkem263
168Arda263
1696f262
170sılanur262
171fvodk262
172Sayed osman261
173Mürşit Parlakgün261
174Hedibe Taş260
175cihab260
176Elif Şenol259
177ilkan keneç258
178Yiğit ali Akkuş258
179eylül sude258
180Deniz Kılıç 257
181Elif Tuana Kafşakoğlu256
182Ali256
183Guııoı256
184Abdulgani kit255
185hjk254
186Defne254
187T254
188duru253
189Fatma253
190İbrahim253
191Emine kayrak252
192deneme252
193B252
194m252
195Meryemnur 251
1966/A251
197Muhammed başçi 250
198Ecrin249
199Yağmur Ceylan249
200DORUK ALİ TANDOĞAN248
201Nisa çelikoğlu248
202Çınar247
203mnş245
204Ahmet Sağnak244
205Sümeyye241
206Normal_bir_insan241
207Ali Efe İnceoğlu241
208Beren KOÇ240
209Ali Batın TAN239
210Sümeyye239
211Ceylin238
212H238
213Betül ŞEKERCİ237
214Elif237
215Kardelen236
216Buseyne hasnavi236
217çiğdem235
218furkan234
219IntelligenceBox234
220Yunus Emre Göktaş233
221Eren ÖZ 6/F233
222Aslı Beyza Güneş232
223Erdem yücel232
224Öykü232
225Rüzgar230
226Fdjfyyt229
227Akay Yalçın229
228Çağan229
229Şeyma Nur Akkaya229
230ali228
231Zübeyir Esad Seçkin228
232tarık topçu227
233Yiğit Alperen Kırpık227
234Emine naz 225
235Rabia225
236Aliberke Şahin225
237Cihan Arda Demirel225
238Mustafa Osanmaz224
239kjk224
240Şura Baynal224
241aa223
242Afra Fatıma Oflaz 222
243G221
244Kd221
245Batuhan 220
246Azad220
247Hshs220
248efe220
249Se220
250Mesude220
251alara219
252Mihrap Karaman218
253Ezda218
254Nil Er218
255Sultan Ekin217
256azra217
257Doğa ÇAM217
258A217
259Yusuf216
260Asya216
261A216
262Elif Başaran 216
263lara215
264Azra bolat215
265serra215
266haççik215
267Efecan214
268Yağmursu214
269ilayda214
270sümeyye214
271Yağız Yusuf Büyükdoğan214
272Makbule213
273zeynep sahra213
274Rumeysa Akgün213
275ada güler213
276KEREM KARATAŞ213
277Mete Büyükkasim 213
278Gülce Erkeç212
279Dhkş212
280yusuf211
281Esma Enrar211
282Eren Müjdeci 210
283İrem209
284Elifnur kara209
285Samet209
286cemada209
287Ahmet Yusuf208
288a208
289Kaan görkem BARIŞ207
290Aslı207
291Deniz Ayabaktı 207
292gggg207
293Burak 206
294Defne Su Güzel206
295Bekirhan206
296n206
297dws205
298Arda205
299aynur205
300Yaren Yener204
301Ömer Enes ÇAKAL204
302macide204
303T204
304MHD HANI HALIMEH203
305Gamze203
306Burcu203
307cengiz203
308zeliha kaya203
309Merve Tınmaz202
310Asya Yolcu202
311Kaan Yılmaz202
312CEMRE 201
313Nida201
314Yağmur Alkaşı 201
315Nazmi Mete 201
316Hüseyin emre bulgurcu 200
317azad200
318Ezgi su200
319Melek Vardar200
320Yağmur200
321123200
322ferhat200
323ş200
324Uras hıdır199
325Mustafa Enes Kocadağ 6D199
326.199
327Dosyal199
328g199
329Firdevs öz198
330Elif KERKÜT198
331Sare198
332A198
333Ahmet SERİN 197
334Süleyman196
335ebrar196
336aaa196
3378d195
338mmmlll195
339mehmet fatih195
340Vedat194
341Ceyda Ercin194
342KAYRA194
343Hira Nur Avcı 194
344FEHİME194
345Meryem ulaş193
346KEREM BJK193
347Enes193
348poyraz193
349q193
350ela193
351Hiranur Kendir192
352hakan192
353Enise Semra Gurlaş191
354Döne Ada191
355Deniz191
356R. Aytuğ Cıvak191
357Eliz190
358Kardelen190
359Elif190
360TuanaTuna 190
361ggg189
362Oğuzhan yüksel188
363Ahmet188
364Damla188
365Zeynep Çelebi188
366AZRA188
367a188
368ilhan187
369Çağın Akgül186
370Erdem 186
371aaaaaa186
372Hasan185
373sevde185
374e185
375Mete184
376Ayberk184
377lòn184
378halit183
379Ahmet Kadir Yabaş183
380ecem183
381MİNA SU CAV183
382q183
383aaa183
384Sezgin181
385Selin181
386Erd181
387YILDIZ8I180
388Mert ali180
389Ecrin üst180
390şevval180
391Mücteba Tabak 179
392Nil soğancılar179
393Gj uyu179
394cibril179
395Hatice azra çiçek 178
396Ahmet KORKMAZ178
397Hazal178
398Nilay178
399ecrin ayaz178
400E178
401KOLAYDI178
402kennnturan178
4036/d178
404Okyanus177
405salih177
406Yiğit ÖZER177
407Batuhan çalımlı177
408Utku177
409Yunus177
410a177
411arda177
412Ilım Beyza Dikye176
413Melisa 176
414Turkay176
415Enes Yiğit BAYKAL176
416rumeysa176
417Yağzel176
418a176
4197A176
420Ömer Mert Arslan175
421Arda175
422Hayrunnisa175
423Mert175
4245175
425ARDA175
426Eclil174
427BUSE 174
428Miraç Tuğra Aydın174
429mehmet174
430Elif AZRA174
4318 b174
432ökkkjjjj174
433Ecrin Vahide AVAROĞLU174
434gulcebi174
435Zehra173
436Aysel Karasu173
437Ece Duru Gürpüzer173
438İkra Nur Demir173
439oğuzhan173
440Elif172
441Merve172
442Kemal efe Cetin172
443sude172
444Belinay172
445Elif bakar172
446Ece 172
447Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
448Mahsun 171
449Ceylin171
450İrfan171
451dilber171
452Yaren170
453Ahmet Orkun170
454İrem170
455Umut can170
456Bahar 169
457Aslı Buğlem Akdeniz169
458Egehan elmas 169
459d169
460ertuğrul169
461fatma169
462Recep Emre168
463Azizcan aydoğan168
464Büşra168
4656A168
466Yakup168
467kutay168
468lgs168
469Barış Bolut167
470Hasan tuna Gövenç 167
471Sebahat167
472u167
473lwooe166
474Kerem166
475Kaan Düztaş166
476imran ceylin sarı166
477Eylül Görpeler 166
478Emre ÇOBANOĞLU166
479Hasan 166
480ercument166
481Eymencan166
482hıdır yalçın166
483sibel166
484Süleyman Arif ARARAT165
485EMİR GÖSTERİCİ165
486Dilay165
487Ömer Bayburt165
488Ecrin Naz165
489yağmur165
490Oyku165
491Defne yolcu 164
492uğr164
493gj164
494wsd164
495Doruk163
496Tuanna Aylan163
497Arda Özvurgun 5/C163
498Ebrar YAVUZ163
499sos163
500Zeynep162