Şanlıurfa MEM LGS Deneme Sınavı 3 (Şubat)

Şanlıurfa İl MEM tarafından hazırlanan 3. deneme sınavıdır.

 

Soruların ilgili olduğu kazanımlar
827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar
836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
832 Batı Cephesi
811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
825 İstiklal Yolculuğu
813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur
842 Siyasi Alandaki Gelişmeler
823 İşgal Yıllarında Anadolu
/10
1 oylar, 5 ortalama
85
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Şanlıurfa LGS Deneme Sınavı 3

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

- "Bir gün Makedonyalı Yüzbaşı, Kıt'a çavuşlarından birini bölük kumandanlığı odasına çağırdı. … Çavuş sağlam yapılı ve yakışıklı bir Türk delikanlısı idi. Yüzbaşı, gencin onurunu kıracak şekilde azarlamaya başladı. Daha ziyade mensup olduğu ırka hücum ediyordu… -Sen, diyordu, nasıl olurda necip Arap kavmine mensup bu çocuklara sert davranır, ağır sözler söylersin?

Dayanamadım. - "Yüzbaşı efendi susunuz!" diye bağırdım, birden şaşırdı, sözlerin bizden onay görme sini beklediği anlaşılıyordu.

- "Yoksa fena bir şey mi söyledim?"

- Evet, çok fena hareket ettiniz, buna hakkınız yok, bu erlerin bağlı bulunduğu Arap kavmi birçok bakımdan necip olabilir, fakat senin de benim de, çavuşun da mensup olduğumuz kavmin de büyük ve asil bir millet olduğu asla inkâr edilemez bir gerçektir.  (Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk)

Buna göre Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarından hangisinin Mustafa Kemal üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Hıyanet-i Vataniye Kanunu

  • Madde 2: Bilfiil vatan hainliği yapanlar idam edilir.
  • Madde 4: Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.
  • Madde 10: İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar, iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılır.

Hıyanet-i Vataniye Kanununun verilen maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum Kongresi
• Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, birbirinden ayrılamaz.
• Kuvayımillîye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
Sivas Kongresi
• Bütün cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilecektir.
• Temsil Heyeti sadece doğu illerini değil tüm yurdu temsil edecektir.

yukarıdaki kongre kararlarına göre;

I. Birlik ve beraberliği sağlamaya dönük kararlar alındığı,
II. Manda ve himayenin reddedildiği,
III. Halk egemenliğine dayalı bir yönetimin hedeflendiği

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

“Hemen hemen her konudaki Türk ulusal istekleri, Lozan’da müttefikler tarafından kabul edilmiştir. Ve dünya tarihte eşi olmayan bir olayla karşılaşmıştır. Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit koşullar içinde karşı karşıya gelmesi ve büyük savaşın bu galiplerini dize getirerek her isteğini kabul ettirmesi şaşılacak bir şeydir”
(Arnold Toynbee)

Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi ünlü İngiliz tarihçinin Lozan’ı değerlendiren düşünceleriyle çelişmektedir?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

I. Mustafa Kemal’in Başkomutanlığa Getirilmesi
II. Kütahya-Eskişehir Savaşları
III. Birinci İnönü Savaşı
IV. İstiklal Marşı’nın Kabulü

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

6 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

“…Artık yeni Türkiye Devleti’nin başkentini bir kanunla tespit etmek gerekiyordu. Bütün düşünceler, Yeni Türkiye’nin başkenti Anadolu’da ve Ankara şehri olarak seçme lüzumunda birleşiyordu. Bu seçimde, coğrafî durum ve askerî strateji en büyük önemi taşıyordu. Devletin başkentini bir an önce tespit ederek, içten ve dıştan gelen kararsızlıklara bir son vermek şarttı. Gerçekten de, bilindiği üzere, başkentin İstanbul olarak kalacağı veya Ankara olacağı konusunda öteden beri içeride ve dışarıda kararsızlıklar görülüyor, basında demeçlere ve tartışmalara rastlanıyordu.”
( Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk)

Ankara’nın başkent olması ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediklerinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Mustafa Kemal Paşa’nın Sakarya Meydan Savaşı’nda söylediği “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı ile ıslanmadıkça terk olunamaz.” Sözünden hareketle Mustafa Kemal’in

I. Topyekûn savaş,
II. Bölgesel mücadele,
III. Milli bağımsızlık,
IV. Kararlılık

kavramlarından hangilerine önem verdiğine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Bekir Sami Bey, Londra Konferansı’nda İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerle ayrı ayrı görüşerek antlaşmalar imzalamıştı. Buna göre Sevr Antlaşması’nda belirtilen sınırlar üzerinde Türkiye lehine bazı değişiklikler yapılacaktı. İtalya ile yapılan antlaşmayla da İtalya, İzmir ve Trakya’nın Türkiye’ye geri verilmesini Konferans’ta sunacaktı. Buna karşılık İtalya’ya İzmir dışında, batı ve güney Anadolu şehirlerinde iktisadi ayrıcalıklar verilecekti. Bekir Sami Bey bu antlaşmaları TBMM hükümetinin onayı olmadan imzalamıştı. Türkiye’nin çıkarlarına ters düşen ve ulusal bağımsızlığa aykırı olan bu antlaşmaları imza ettiği için Mustafa Kemal ve meclis tarafından onaylanmadı.

Verilen bilgiye göre;

I. İtilaf Devletleri gerektiğinde Sevr Antlaşması’ndan taviz verebilmektedir,
II. Bekir Sami Bey tam bağımsızlık duygusuyla hareket etmiştir.
III. Londra Konferansından sonuç alınamamıştır.

çıkarımlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?

9 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Tevfik Fikret, Mustafa Kemal’in en çok etkilendiği Türk edib ve düşünürlerinden birisidir. O; “Ben inkılâp ruhunu ondan aldım”, “Tevfik Fikret’i tanıyanlar, benim ne yapmak istediğimi kavrayacak kimselerdir” sözleriyle, ilham aldığı kişilerin başında, Fikret’in geldiğini vurgulamıştır. Hatta o kadar ileri gidilebilir ki, Tevfik Fikret: “Ey fezayı ferdanın küçük güneşleri; artık birer birer uyanın” diye seslenirken, gelecekte Mustafa Kemal Atatürk gibi bir Türk evladının doğmasını istemiş ve Mustafa Kemal; Fikret’in dediklerini ve davranışlarını doğrulayan Türk genci olmuştur demek, hiç de mübalâğa olmaz.
M. VEHBİ TANFER

Tevfik Fikret’in, Ey fezayı ferdanın küçük güneşleri; artık birer birer uyanınsözüyle aşağıdakilerden hangisini işaret ettiği söylenemez?

10 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mustafa Kemal, Mondros Ateşkesi ile ilgili Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’ya gönderdiği telgrafında: “...Pek ciddi ve samimi olarak arz ederim ki ateşkes şartları arasında yanlış yorum ve anlamayı ortadan kaldıracak önlemler alınmadıkça, orduları terhis edecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak ihtirasların önüne geçmeye imkân kalmayacaktır…” demiştir. Ama işgal kuvvetleri türlü bahaneler ile emellerini gerçekleştirmeye devam edeceklerdir.
(Kocatürk, 2007, 116)

Verilen parçada Mustafa Kemal’in;
I. Askeri dehası,
II. Çok cepheliliği,
III. İleri görüşlülüğü
kişilik özelliklerinden hangilerine değinildiği söylenebilir?

Ortalama skor 56%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sanliurfa-mem-lgs-deneme-sinavi-3-subat.69968/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Berk100 %10
2Mehmet Samet Korkmaz100 %10
3Ada100 %10
4Leyla Naz Tekin100 %10
5Asmin100 %10
6Cemil ege100 %10
7Halis baran sapan100 %10
8Ezgi100 %10
9irem90 %9
10Ayes90 %9
11Nehir90 %9
12Mirzat90 %9
13Thv90 %9
14RRRR90 %9
15SAMİ90 %9
16eben90 %9
17342390 %9
18ege veya doruk90 %9
19ali90 %9
20Sultan80 %8
21maho ağa80 %8
22fgbzhzdzdhdz80 %8
23Etem kerem cirban80 %8
24ekin yaylacı80 %8
25İl mu gg gn j80 %8
26A80 %8
27Azra75 %7.5
28kadir bey70 %7
29Muhammed70 %7
30Zilan Yıldırım70 %7
31HALE ÖZTÜRK70 %7
32Irem70 %7
33azdddaas70 %7
348a70 %7
35rana60 %6
36Nursena60 %6
37Ayberk60 %6
38Hüseyin Şimşek60 %6
39Bdhsj55 %5.5
40Yiğit55 %5.5
41[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@gmail.com50 %5
42Abdulkadir B50 %5
43Merve şen50 %5
44Nisa50 %5
45Şura baynal50 %5
46Ahmet45 %4.5
47Ahmet40 %4
48Aliosman40 %4
49[email protected]40 %4
50Gg40 %4
51Abdulkadir40 %4
52bok30 %3
53Ece30 %3
54Zeynep sude30 %3
55hhhh30 %3
56Yiğit ilhan 6420 %2
57Güler20 %2
58Ennur20 %2
59leyla20 %2
60Emir10 %1
61Güler işkey...10 %1
62[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]@gmail.com10 %1
63adnan10 %1
64[email protected]0 %0
65PAŞA0 %0
66hüseyin0 %0
67aras0 %0
68Güler işkey...0 %0
69Arda0 %0
70A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24deniz439
25serseri436
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
51Se sdd335
526\\a334
53Alper333
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59Zafer Ege Küçük 320
60yağmur yılmaz318
61Ömür317
62cansu314
63Benkim1232313
64d308
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137bilinmeyen228
138tarık topçu227
139Yiğit Alperen Kırpık227
140Emine naz 225
141Cihan Arda Demirel225
142Fatma225
143Mustafa Osanmaz224
144MERVE224
145Şura Baynal224
146mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
147Afra Fatıma Oflaz 222
1482222
149G221
150Kd221
151Batuhan 220
152Rabia220
153duru220
154Azad220
155Mihrap Karaman218
156Ezda218
157Sultan Ekin217
158Erdem yücel217
159Doğa ÇAM217
160Hatice Nur Yurt216
161Yusuf216
162Sabire215
163lara215
164Azra bolat215
165haççik215
166Yağmursu214
167ilayda214
168sümeyye214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203cesur199
204Çağan199
205Firdevs öz198
206macide198
207ege hayal198
208Mesude198
209azad196
210A196
2116a196
212Vedat194
213Kaan görkem BARIŞ194
214KAYRA194
215Deniz Ayabaktı 194
216Meryem ulaş193
217KEREM BJK193
218ela193
219Eliz190
220Kardelen190
221Elif190
222Defne Su Güzel190
223TuanaTuna 190
224A190
225Oğuzhan yüksel188
226Ahmet188
227Damla188
228efe188
229A188
230mehmet fatih188
231Asya Yolcu187
232MHD HANI HALIMEH186
233Erdem 186
234fvodk186
235yylyş186
236Hasan185
237sevde185
238Dosyal185
239MİNA SU CAV185
2408d185
241Enes184
2426/A184
243Elif KERKÜT183
244halit183
245Ahmet Kadir Yabaş183
246Deniz183
247ecem183
248Ahmet SERİN 182
249nehir182
250Şeyma Nur Akkaya182
251Hira Nur Avcı 182
252Sezgin181
253YILDIZ8I180
254Mert ali180
255Ecrin üst180
256asd180
257şevval180
258Mücteba Tabak 179
259Hedibe Taş179
2608a179
261Hatice azra çiçek 178
262Ali Efe İnceoğlu178
263Okyanus177
264salih177
265Yiğit ÖZER177
266a177
267arda177
268Ilım Beyza Dikye176
269Melisa 176
270rumeysa176
271Furkan Yürük175
272Ömer Mert Arslan175
273Arda175
274Burak 175
275BUSE 174
276cibril174
277Ecrin Vahide AVAROĞLU174
278azra173
279Zehra173
280Aysel Karasu173
281Ece Duru Gürpüzer173
282Elif172
283sude172
284Ece 172
285Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
286a172
2877A172
288Mahsun 171
289k171
290İrfan171
291Yaren170
292Ahmet Orkun170
293İrem170
294Bahar 169
295Aslı Buğlem Akdeniz169
296Hshs169
297Büşra168
298Yakup168
299kutay168
300Hasan tuna Gövenç 167
301lwooe166
302Kaan Düztaş166
303Emre ÇOBANOĞLU166
304Süleyman Arif ARARAT165
305EMİR GÖSTERİCİ165
306Dilay165
307Süleyman165
308furkan164
309uğr164
310ferhat164
311Tuanna Aylan163
312Arda Özvurgun 5/C163
313Ebrar YAVUZ163
314Nilay163
315M.Said 6-f162
316Nil Er162
317T162
318a162
319ş162
320Turkay161
321Öykü 160
322Batuhan çalımlı160
323Hiranur Kendir160
324Recep160
3258 b160
326Feride Melek 159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131