814 Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı ÖDM Online Test 4

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
9
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

814 Adım Adım Liderliğe

814 Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı ÖDM Online Testi 4

1 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Şanlıurfa ÖDm

Atatürk’ün büyük başarılar kazanmasında, Türk ve dünya siyasi tarihine geçmesinde onun kişisel özellikleri büyük bir etken olmuştur. O, Türk milletinin yok edilme çabalarına karşı çıkan büyük bir liderdi. Aynı zamanda Atatürk, Türk milletinin kurtarıcısı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olma özelliklerini kendisinde taşıyan, tarihin yetiştirdiği en büyük asker ve devlet adamlarından biridir. Onun bu başarılarının temelinde üstün ve çok yönlü kişiliği ile güçlü iradesi bulunmaktadır. Atatürk, görüşlerindeki sağlamlık, tutarlılık, gerçekçilik, milletlerarası ilişkilerde güvenilirlik, kararlılık, barış ve insani değerleri ile evrensel bir liderdir. O, ülkesini işgal eden güçleri yenerek millî, tam bağımsız bir Türk devleti kuran, kurduğu bu devleti çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkartma mücadelesi başlatan ve bunu başaran bir önderdir. Onun başarısında inanç, akıl, bilgi, cesaret, gerçekçilik gibi insana özgü yüksek değerler vardır. Atatürk’ün kişiliğinin, özelliklerinin ve başarılarının bilinmesi, bizlerin günümüzde ve gelecekte başarılı olabilmesi için büyük önem taşır.

Metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Isparta ÖDM

Trablusgarp Savaşı, Anadolu ve Balkanlardan gelen gönüllü subay ve askerlerin Trablusgarp halkı ile ruh birliği
oluşturarak İtalya’ya karşı direndiği önemli bir savaştır. Başta Enver Bey ve Mustafa Kemal ile beraberindeki arkadaşları Trablusgarp’ta olağanüstü bir çalışma ve gayret gösterdiler. Derne Komutanlığı görevini Kurmay Binbaşı
rütbesindeki Mustafa Kemal yürütüyordu.
Burada Mustafa Kemal, şeyhler ve kabile reisleri ile toplantılar yapıyor ve düzensiz kalabalığı bir araya getirip onlardan düzenli bir ordu oluşturmaya çalışıyordu. Onun bu görevdeki başarısı, Sünusilerin ve diğer yerli Arap kabilelerinin savaşın sonuna kadar, Türklerin yanında yer almalarını sağlamıştı.

Verilen bilgilerde Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

3 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Düzce ÖDM

Osmanlı yönetimi, Trablusgarp’ı savunabilmek için bazı subayları gizlice bölgeye gönderdi. Aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu bu subaylar kılık değiştirerek Trablusgarp’a gittiler. Trablusgarp’a geçen Mustafa Kemal ve Enver Paşa gibi subaylar yerli halkı teşkilatlandırarak onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler. İtalyanlar sahil şeridinden öteye geçemediler.
Buna göre Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliğine değinilmemiştir?

4 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

İzmir ÖDM

Mustafa Kemal 1913 yılında askerî elçi olarak Sofya’ya atandı. Sofya’da o sıralarda Batıya ait yaşam tarzı hâkimdi. Burada görevde olduğu sırada bu yaşam tarzının modern kısımlarını çok yakından takip etti. İnsanların yaşayış biçimlerinde yer alan çağdaş özellikleri gözlemleyerek Türk toplumunun ileride çağdaşlaşması için neler yapabileceği konusunda düşündü.
Mustafa Kemal’in Sofya’da çağdaş yaşam biçimini gözlemlemesi aşağıdaki hangi özelliği ile ilişkilidir?

5 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aksaray ÖDM

İtalya siyasi birliğini geç tamamladığından sömürgecilik yarışında diğer Avrupa devletlerine göre geç kalmış ve bu açığı kapatmak için 1911’de Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’a saldırmıştır. Osmanlı Devleti’nin bölgeyi savunma imkânı olmadığı için bölgeye Mustafa Kemal ile birlikte bir grup subay gizlice gidip yöre halkını İtalyanlara karşı örgütlemiştir.
Yalnızca bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Düzce ÖDM

Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte, vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini görmüştü. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal’in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır.
Buna göre Mustafa Kemal’in,
I. İleri görüşlü bir kişiliğe sahip olduğu
II. Askerin siyasetten ayrı kalmasını savunduğu
III.Millî bir ordu kurmayı amaçladığı
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Isparta ÖDM

Atatürk’ün Çankaya Köşkü’nde o meşhur akşam yemeklerinden birinde ona sorarlar:
“Balkan bozgunu, önüne geçilemez bir felaket miydi? Bu mağlubiyetten kurtuluş çaresi yok muydu?”
Verdiği cevap onun karakterini de gözler önüne serer. “Balkan Savaşı başladığı zaman ben, Trablusgarp’ta bulunuyordum. Eğer bu sırada ben orada bulunmayıp da Rumeli’nin herhangi bir noktasında bulunsaydım, o Balkan
bozgunu olmazdı. Çünkü Selanik Kolordusunda bulunurken, Balkan devletlerinin birleşerek beraberce bir hücum yapmaları ihtimalini düşünüyorduk. Ben, böyle bir ihtimale karşı, takip ve tatbik edilecek savunma planları üzerinde çalışmıştım.”
O gece Çankaya Köşkü’nde akşam yemeğine konuk olan gazeteci Asım Uz’un anlattıklarından yola çıkarak Atatürk’ün kişilik özellikleriyle ilgili,
I. İleri görüşlü
II. Planlı
III.Kendine güvenen
ifadelerinden hangisi söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mersin ÖDM

Mustafa Kemal ATATÜRK, yaşamının her döneminde yoğun bir şekilde kitap okumuştur. Ayrıca da yazmıştır. Askerî alanda “Cumalı Ordugâhı”, siyasi alanda “Nutuk” ve sosyal-kültürel alanda “Geometri” kitabı ve “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” isimli eserleri kaleme almıştır.
Yukarıda verilen bilgilerde Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi kişisel özelliği vurgulanmıştır?

9 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Sakarya ÖDm

1909 yılında meşrutiyet karşıtları İstanbul’da gösteri yapmaya başladılar. 31 Mart Vakası diye tarihe geçen bu olay üzerine Meşrutiyet’i korumak isteyen İttihat ve Terakki üyesi subaylar, Selanik’te Hareket Ordusu adında bir ordu hazırladılar. Başkanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı. Ardından II. Abdülhamit meclis kararıyla tahttan indirilerek yerine V. Mehmet Reşat getirildi. Bu olaylardan sonra devletin yönetimi büyük ölçüde İttihat ve Terakki Cemiyetinin kontrolüne geçti.
Buna göre,
I. Mustafa Kemal yenilik istemeyenlerin karşısında yer almıştır.
II. İttihat ve Terakki üyeleri meşrutiyeti desteklemiştir.
III.Osmanlı Devleti’nde rejim karşıtı bir olay yaşanmıştır.
IV.İttihat ve Terakki Cemiyetinin yönetimde etkinliği artmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Artvin ÖDM

Ali Fuat Cebesoy, “Sınıf Arkadaşım Atatürk” kitabında anlatıyor:
“Biz Kurtuluş Savaşı’nı beş bekar başlattık. Onlar da şunlar: Mustafa Kemal Paşa, Ben, Kazım Karabekir Paşa, Refet Paşa ve Rauf Orbay. Eğer Atatürk başa geçmeseydi hiçbirimiz bu işi götüremezdik. Ancak Atatürk’ün üstün kudret ve kabiliyeti, cesareti, metliği ve dürüstlüğü hepimizi bir araya getirmiş ve bir arada tutmuştur.” 

Verilen görselden hareketle Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisine daha çok vurgu yapılmıştır?

0%