8. Sınıf Online Deneme Sınavı 1 – I. Ünite

    • 8. Sınıf Deneme Sınavı 1
    • 1. Ünite konularından oluşan bir denemedir.
    • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
    • Bu testte 10 soru vardır.
    • Yavuz Yıldız denemesinin online halidir.

 

/10
2 oylar, 3.5 ortalama
24
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf Deneme Sınavı 1 - I. Ünite

1 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal Trablusgarp’ta yurt savunmasına dair ilk tecrübesini ve ilk askerî başarısını yaşamış, bu tecrübesini Çanakkale Savaşı’na ve Millî Mücadele’ye de aktarmıştır.

Yalnızca bu bilgiye göre, Mustafa Kemal ile ilgili;

I. Başarılı bir askerlik hayatı bulunmaktadır.
II. Vatansever bir kişiliğe sahiptir.
III.Kazandığı başarılar sayesinde askeri kıdem ve rütbesi artmıştır.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal’in okumaya karşı büyük bir ilgisi vardı. Yerli ve yabancı birçok fikir adamını okur ve onların fikirlerini analiz ederdi. Kitapları okurken sayfa kenarlarına notlar alır, kimi zaman kendi fikirlerini de bu notların yanına yazardı. Mustafa Kemal yabancı fikir adamlarının eserlerinden istifade edebilmek için Fransızca öğrenmişti.

Bu bilgideki durum, Mustafa Kemal’i daha çok hangi açıdan etkilemiştir?

3 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

“Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün: ‘Aranızda kimler kendine güvenirse kalksın. Onları müzakereci yapacağım.’ demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağırına gitti. Birden kalktı: ‘Ben daha iyi yaparım.’ dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfının müzakerecisi oldu.”

(Falih Rıfkı Atay, Babanız Atatürk, s.10)

Buna göre, Selanik Askeri Rüştiyesinde yaşadığı bu olay Mustafa Kemal’in;

I. Öz güvenli oluşu
II. Kararlılık
III.Liderlik

kişilik özelliklerinden hangisi ya da hangilerini kazanmasında etkili olmuştur?

4 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Balkan Savaşları sonucunda Balkanlardaki altı yüz yıllık Türk hakimiyeti sona erdi. Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşlarında küçük Balkan devletlerine yenilmesi devletin itibarını hem içte hem dışta önemli ölçüde azalttı. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu’ya büyük bir göç dalgası yaşandı. 

Buna göre, Balkan Savaşlarının Osmanlı Devleti açısından;

I. Siyasi
II. Sosyal
III.Askerî

alanlarından hangisi ya da hangilerinde olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığı söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Kalabalık nüfusu, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla Avrupalı devletler için iyi bir ham madde ve pazar kaynağı olarak görülen Osmanlı Devleti, kapitülasyonlar nedeniyle pazarlarını Avrupa mallarına karşı koruyamadı. Zamanla Batılı devletlerden borç almak zorunda kaldı. Büyük oranda israf edilen bu borçlar ve borçların faizleri ödenemeyince 1881’de “Düyun-u Umumiye” adını taşıyan uluslararası bir teşkilat oluşturuldu. Osmanlı gelir kaynaklarının büyük bir kısmına el koyan bu teşkilat, vergileri topluyor ve alacaklı devletler arasında paylaştırıyordu.

Bu durumun, aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya, sömürge arayışı doğrultusunda 1911’de Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprak parçası olan Trablusgarp’ı işgal girişiminde bulundu. Osmanlı Devleti, donanması yeterli güce sahip olmadığından denizden müdahale edemedi. Mısır’ın İngilizlerin elinde olması nedeniyle de karadan asker gönderemedi. Osmanlı yönetimi, Trablusgarp’ı savunabilmek için bazı subayları gizlice bölgeye gönderdi. Trablusgarp’a giden Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırıp direnişe geçirmişler, Derne ve Tobruk’ta başarılı mücadeleler vermişlerdir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, 31 Mart Olayı’ndan sonra ordu mensuplarının siyasete karışmasının tehlikeli olacağını ve bu durumun gelecekte, vatanın bekası için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal’in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir felaketle karşılaşmıştır.

Buna göre, Mustafa Kemal’in öngörülerinde haklı çıkması;

I. İleri görüşlülük
II. Örgütleyicilik
III.Mantıklılık

kişilik özelliklerinden hangisi ya da hangileri ile açıklanabilir?

8 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Haritaya göre, Selanik şehri ile ilgili;

I. Liman ve demir yolu ile ülkenin ve dünyanın farklı yerleriyle bağlantısı vardır.
II. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki düşünceler yakından takip edilmektedir.
III.Çok uluslu bir yapıya sahiptir.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

Question Image

9 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlıcılık akımı, Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir “Osmanlı milleti” oluşturmayı amaçlamıştır. Bu akıma göre; Türk, Ermeni, Yahudi, Arnavut, Arap, Bulgar her topluluk Osmanlı Devleti’nin bir parçası olarak devletin yücelmesi için çalışacaktır. Osmanlı milletinin her parçası aynı hak ve sorumluluklara sahip, ayrıcalığı olmayan Osmanlı vatandaşı olacaktır.

Buna göre, Osmanlıcılık fikir akımı ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

10 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal’in okuyup etkilendiği düşünürlerden biri “Vatan Şairi” olarak tanınan Namık Kemal’dir. Vatan sevgisi ve hürriyet gibi konuları coşkun bir şekilde işleyen Namık Kemal, genç Mustafa’nın kalbinde vatan sevgisi ve hürriyet aşkı gibi duyguların yerleşmesine yardımcı olmuştur.

Verilen bilgiden hareketle Namık Kemal, Mustafa Kemal’i daha çok hangi açıdan etkilemiştir?

0%