8. Sınıf 3. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas Köprü

Sivas KÖPRÜ projesi kapsamında hazırlanan ünite değerlendirme testidir.

Kazanım testi olduğu için bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır.

20 soru bulunmaktadır.

/20
0 oylar, 0 ortalama
74
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 3. Ünite Testi

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas Köprü

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

İşgallere karşı kurulan Kuvayı milliye birlikleri halk tarafından kurulmuş düzensiz birliklerdir. Düşmanı tamamen durduramamış; fakat yavaşlatmışlardır.

Yalnızca bu bilgilere bakarak;

I Düzensiz birliklerdir.
II Düşmanı durdurmuşlardır.
III Halk tarafından gönüllü olarak kurulmuştur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

2 / 20

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Büyük Millet Meclisi'nin ilk çalışmalarından biri Anadolu'daki bu iç isyanları bastırmak üzere 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarmak oldu. Bu kanunu uygulamak ise 11 Eylül 1920 tarihinde kurulan İstiklal  Mahkemeleri'nin görevi oldu. Bu mahkemelerin üyeleri milletvekillerinden oluşmaktaydı.

Yukarıdaki paragraf dikkate alındığında Büyük Millet Meclisinin;

I. Yasama
II. Yürütme
III. Yargı

yetkilerinden hangisi veya hangilerini kullandığını gösterir?

3 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

“Veriyoruz paşam, ben Nevşehir çarşısından
Gelme bir çarığım, giysin beni piyade
O giydikçe ısınır toprak, ayaklarım üşümez
Al benim son çarığımı……..”
Ceyhun Atuf Kansu, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, s, 76.

Yukarıda bulunan dörtlük Tekâlif-i Milliye emirlerine ithafen yazılmıştır.

Bu dörtlüğe göre Türk Halkının hangi düşünce içerisinde olduğu söylenemez?

4 / 20

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Kurtuluş Savaş’ı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birisi, aşağıdaki eserlerden hangisini okursa amacına ulaşamaz?

5 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından yurdumuz işgal edilmeye başlamıştır. Türk halkı bu işgallere karşı topyekûn harekete geçerek Milli Mücadele’yi başlattı.

Bu mücadele:

Doğuda - Ermeniler
Güneyde - Fransız-Ermeniler
Batıda - ?

Soru işareti ile belirtilen hangi devlet getirilmelidir? 

6 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

İngilizler, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından ilk olarak Musul’u işgal etmişler, ardından işgal sahalarını genişleterek Urfa, Maraş, Antep ve Adana’yı da almışlardır. Ardından Fransızlar ile bir anlaşma yaparak Musul’u tek  başına alma karşılığında bu şehirleri Fransızlara devretmişlerdir.

İngilizlerin bu şekilde davranmasının nedeni Musul’un hangi özelliğinden kaynaklanır?

7 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Durum 1: Mustafa Kemal 7- 8 Ağustos 1921’de ordunun İhtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımladı. Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.
Durum 2: 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletinin bağımsızlığına ve egemenliğine saldırı olmuş, TBMM ve bazı devlet binaları bombalanmıştır. Türk halkı bu durum karşısında canlarını ortaya koymuş tankların karşısına dikilmiş  ve yüzlerce şehit vermiştir.

Bu iki durumdan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

8 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

15 Temmuz 2016’da Türkiye gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında TBMM savaş uçaklarıyla bombalanarak meclisin çalışması engellenerek güçsüz bırakılmaya çalışılmıştır. Türk Milleti darbecilerin idam edilmesini  meydanlarda istemişti. Kurtuluş Savaşı yıllarında da düşman işgali devam ederken ülke içerisindeki vatan hainleri TBMM’nin kurulmasını engellemek için çalışmalar yapmıştır.

Bunun üzerine TBMM otoritesini artırmak için hangi kanunu çıkarmıştır?

9 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Batı Cephesi’nde Birinci İnönü Savaşından sonra Afganistan ile bir dostluk antlaşması yapılmış, Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmış ve İtilaf Devletleri TBMM’yi Londra Konferansına davet etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Attan düşerek kaburga kemiğini kırılan Mustafa Kemal Paşa, savaşı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Bir gün Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek “Kendisine taarruza  kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına gelir misiniz?” dedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal telefona geldi ve emri vererek Kolordu komutanın taarruz etmesini sağladı.
(Falih Rıfkı Atay, Çankaya)

Yukarıdaki metinden çıkarılacak sonuç hangisidir?

11 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, uluslararası bir nitelik taşımaz?

12 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Kütahya-Eskişehir Savaşları Türk ordusu için başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ordu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiş ve daha fazla kayıp vermesi önlenmişti. Yenilgi sonrası mecliste ordu ile ilgili tartışmalar yaşanmış ve bir an önce ordunun ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği kararına varılmıştı.

Paragrafa göre ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için aşağıdaki gelişmelerden hangileri yaşanmıştır?

13 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Büyük Zaferin ikinci yıldönümünde, 30 Ağustos 1924 günü, Dumlupınar‟da yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk, millî kurtuluşun kaynağındaki yenilmez gücü şu sözlerle açıklıyordu: “Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir  milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hâkim olmanın imkânı yoktur. Yüzyılların doğurduğu bir millî ruha, güçlü ve devamlı bir millî iradeye hiç bir güç karşı koyamaz”
(Dr. Selâhi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış  Politika)

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

14 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

’Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz. Onun için büyük küçük birlikler, ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe  teşkil edip devam eder. Yanındaki birliğin çekildiğini gören birlik ona uymaz. Bulunduğu yerde sonuna kadar dayanmaya zorunludur.”

Mustafa Kemal’in Sakarya Savaşı’nda verdiği yukarıdaki verilen emri hangisi ile ifade edilebilir?

15 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

İngiliz Komutan, Urfa’da ziyaret ettiği idareci Nusret Bey’e „Galip bir hükümetin askerleri neden karşılanmıyor?‟ diye sorar. Nusret Bey ise „Haksız yere memleketi ele geçiren bir kuvveti karşılamaya çıkmak Türk idarecisine  yakışmaz. Bir misafir gibi gelseydiniz sizi karşılardım‟ cevabını verir.

Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında Nusret Bey’in aşağıdakilerden hangisine karşı çıktığı söylenebilir?

16 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Eskişehir- Kütahya savaşlarında alınan yenilgi sonrası Türk ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiş, Meclisin Ankara‟ya taşınması gündeme gelmiştir. Meclis’te Mustafa Kemal‟e muhalefet edenlerin sayısı artmıştır. Buna  rağmen Mustafa Kemal Meclis’ten üç aylık tam yetki istemiş ve böylece bütün sorumluluğu üstlenmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa Kemal hakkında hangisi söylenemez?

17 / 20

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Kütahya-Eskişehir Savaşı’nın en şiddetli olduğu dönemde Atatürk’ün isteği ile Ankara’da Maarif kongresi toplanmıştır.

Atatürk’ün bu çalışmasını aşağıdaki yargılardan hangisi destekler?

18 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal’e, “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmesinde hangi kişilik özelliği daha çok etkili olmuştur?

19 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Mustafa Kemal, ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 7-8 Ağustos 1921’de Tekâlifi Milliye emirlerini yayınladı.
I. Her aile birer takım çamaşır, birer çift çorap, çarık hazırlayıp komisyona verecek.
II. Tüccarın ve halkın elinde bulunan her türkü yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde kırkı bedeli sonradan ödenmek üzere komisyona teslim edilecek.
III. Halk, elinde bulunan taşıma araçları ile ayda en az yüz kilometre ulaşım yapacak.

Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Bu durum Türk Milleti’nin;

I. Dayanışma
II. Millî egemenlik
III. Millî birlik ve beraberlik
IV. Fedakârlık

anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?

20 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Birinci İnönü Savaşı’nın sonuçları şunlardır;
I. 1921 Anayasası kabul edildi.
II. İstiklal Marşı kabul edildi.
III. Londra Konferansı toplandı.
IV. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
V. Düzenli orduya güven arttı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Ortalama skor 62%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/milli-bir-destan-ya-istiklal-ya-oeluem-uenitesi-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-koeprue.69991/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Ada100 %20
2Melinay100 %20
3Nikola Tesla100 %20
4ali100 %20
5Mirzat95 %19
6Berk95 %19
7SELMA BAĞLAN95 %19
8Elif95 %19
9Aslı Doğan95 %19
10Sefer95 %19
11Ezgi95 %19
12D95 %19
13imamyemen95 %19
14H92.5 %18.5
15İrem90 %18
16Muhammed90 %18
17SAMİ90 %18
18kübranur90 %18
19sudenaz90 %18
20Ali Ardıl ATİLA90 %18
21Yağmur90 %18
22hjkıkkuhh90 %18
23Cemil85 %17
24Mehmet85 %17
258ggg85 %17
26Hilal85 %17
27Hilal85 %17
28Ssss80 %16
29aa80 %16
30Eda75 %15
31Rüzgar75 %15
32'alitekinsoy75 %15
33Halime70 %14
34Jfjfjf70 %14
35Yasemin70 %14
36selin70 %14
37Gbg yok70 %14
38ufk65 %13
39ercan62.5 %12.5
40Mr.MRX60 %12
41Aa55 %11
42İloş53.75 %10.75
43rozerin45 %9
44Sabri45 %9
45Şehh41.67 %8.33
46Kerem Kibar40 %8
47yusuf38.33 %7.67
48Yağmur35 %7
49qqq30 %6
50ssfsdgswgbgsbfdä27 %5.4
51phoneix25 %5
52Bayza20 %4
53A10 %2
54rojin10 %2
55Ceylan eper5 %1
56S0 %0
57Eda0 %0
58m0 %0
59Berat0 %0
60Heh çok0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11787
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1863
6eeeee1755
7ENSAR1729
8H1665
9İlayda1525
10d1448
11asd1442
12e1408
13eyup1325
14G1279
15A1208
16Slm1166
17Efe1150
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H997
21ahmet 872
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Elif818
25Kayra Karakartal818
26v799
27Melek çakır797
28Arda Yılmaz788
29Uğur 772
30efe748
31ali717
32elif702
33Nisa Duru Bingül696
34ylllp690
35bbbbbbb685
36t668
37Furkan Yürük667
38Belinay663
39oykuıpıl660
40hjk657
41T635
42j628
43A627
44Nisa Nur Kulaç624
45d622
46Y618
47m603
48hhhhhh599
49Mirac Muhammet Topçu591
50aleyna583
51Ali579
52Ömer Enes ÇAKAL575
53Emine574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Mert 7F545
62Q545
63Yunus Emre Göktaş542
64Neslihan Gül521
65Ares518
66Hazal517
67Reyyan513
68Ledeyna Güner513
69Ecrin Bayrak511
70deniz504
71Özge 503
72Nazlı501
73koraydulger492
74Burak491
75Zeynep DEDE487
76Gümüş485
77ali485
78Kuzey484
79M.yiğit482
80naz480
81Buğra efe479
82esra477
83yağmurrr471
84Ü470
85Emine kayrak467
86yylyş461
87Defne460
88Arda451
89k451
90cesur449
91Arda Arabaci449
92Zafer Ege Küçük 444
93Melih Hasan441
94YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
95Sabire437
96DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
97alara436
98asd436
99Sümeyye432
100bilinmeyen430
101imagine losing427
102Melek Vardar426
103İbrahim425
104R. Aytuğ Cıvak422
105Ali Batın TAN421
106ihsan mahir davuş420
107t419
108Azizcan aydoğan417
109Gülce Erkeç415
110Reyyan SEÇGİN 412
111A412
112Sare411
113Yiğit ali Akkuş410
114Mirzat409
115yigit406
1166a406
117Elif405
118sevinç405
119Zehra Reyyan Yanmaz405
120Zeynep Çelebi403
121Eylül402
122Selin401
123Arda398
124Elif398
125Alper397
126UEVDJANA395
1276f391
128Aysun391
129Elif Şenol387
130Medine385
131f385
132Ayşe381
133Hiranur kendir380
1348a380
135Cemre378
136İlayda376
137gürkan375
138Esma374
139Ali Efe İnceoğlu373
140hale ceylan 371
141cüneyt371
142İkra Nur Demir370
143Mina369
144blablabla369
145A369
146Baki368
147*367
148Ecrin 367
149Deniz Güren367
150seda366
151Hanibe 366
152Kardelen365
153Ramazan ışık364
154MİNA SU CAV364
155Nikolay363
156fvodk363
157Melek Büşra Cebeci361
158asa361
159abcdef360
160Sümeyye354
161ahmet353
162nehir353
163a353
164sevim353
165aaa353
166tuncay352
167yağmur351
168Alin asya349
169Eymencan349
170Ege349
171Fenerli Çiftçi348
172cu347
173Nil soğancılar347
174yusuf pro @345
175KEREM KARATAŞ345
176Oh uyuj jjhoj344
177oğuzhan343
178mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
179f340
180Hayrunisa Altay339
181yağmur yılmaz336
182Asdf335
1836\\a334
184lòn334
185Yusuf İslam konuk332
186Kd332
187Abdurrahman330
188rüzgar ünal329
189Medine Sıla Kayacan329
190Nisa Çelik328
191Hasan327
192a327
193mehmet326
194Ali nazim324
195Damla323
196Kuzey Günsy321
197Ecrin320
198Çınar320
1995a320
200Ömür317
201Hikmet316
202sekizler316
203Ahmet KORKMAZ315
204cansu314
205Ahmet Sağnak314
206a314
207Gökay313
208Benkim1232313
209Zeynep koç312
210Fehime özdemir312
211KOLAYDI312
212cihab311
213Sema311
214n310
215Kerri309
216Dilek 309
217Tahir307
218macide307
219serra306
220a306
221Musa bulduk305
222Esma Enrar304
223YİĞİT UZUNOĞLU304
224dws302
225aaaaaa302
226aa302
227Elif Hoda301
228efe301
229Bilal300
230q300
231Fatma Nur299
232ebrar299
233fgtytah299
234İslam Can299
235Ezgi su299
236Nilda Ece Yılmaz298
237a298
238MERVE297
239kaan297
240Se297
241Kemal efe Cetin296
242koray295
243Sıdıka SARIBIYIK295
244Zeynep buğlem ANDAÇ294
245Büşra294
246y294
247Umut can294
248Nisa çelikoğlu292
249Şeyma Nur Akkaya292
250Ə292
251Fatma292
252beren su oturak291
253asya291
254Ahmet291
255Sümeyra Ekerim291
256KAYLA NAZ290
257ada290
258x290
259beloo288
260Burcu287
261Gülistan Nursu Ertürk287
262123287
263Ecrin285
264H284
265MİNA SU CAV284
266Doruk283
267DORUK ALİ TANDOĞAN282
268a282
269ada güler281
270a280
271emine280
272osman yüce279
273Hedibe Taş278
274g277
275gggg277
2762277
277Zeren ERTUĞRUL276
278Ramazan Sevindir276
279ege hayal276
280F275
281ilkan keneç275
282Mete275
2831275
284Aliberke Şahin274
285deneme274
286Zeynep Ceyda Koca273
287T272
288k272
289FEHİME272
290Ekin272
291Bahtiyar271
292Deniz Kılıç 270
293canan kara270
294aaa270
295Tuba 269
296Zehra Belinay Develi269
297efe doruk268
298Ahmet Burak267
299ecrin ayaz267
300Efe Bozkurt266
301Ecrin Karabacak 6-F266
302Neden266
303merve dağdelen266
304Mehmet Akif Ersoy265
305furkan264
306Midgin264
307Yağzel264
308Azra cankilic264
309Yiğit263
310Görkem263
311bekir263
312ta262
313sılanur262
314Sayed osman261
315Mürşit Parlakgün261
316Beren KOÇ260
317ökkkjjjj260
318Emre258
319eylül sude258
320Elif Tuana Kafşakoğlu256
321Guııoı256
322Aslı Beyza Güneş255
323Abdulgani kit255
324Alperen Doğankaya255
325Nil Er255
326ali255
327aynur254
328duru253
329İbrahim253
330zeliha kaya253
331Zeynep Beyza252
332Abdülhamit252
333B252
334Çağan252
335a252
336m252
337Meryemnur 251
338BenEuyfDeğilim251
3396/A251
340Muhammed başçi 250
341Hshs250
342çiğdem250
343Yağmur Ceylan249
344Ayberk249
345Esra pehlevan249
346Şevval su yeniceli249
347Şervan tursun249
348gulcebi249
349Kağan248
350Zübeyir Esad Seçkin247
351Tuğberk karabudan246
352Akay Yalçın246
353Müjgan Minez246
354Mesude246
355Belinay245
356mnş245
357Zeynep244
358Rabia244
359A243
360ayşe243
361Döne Ada242
362Ibrahim242
363Yiğit Başarı241
364Adlem Gökçe Yaman241
365Irmak özer241
366Normal_bir_insan241
367Aa241
368hıdır yalçın241
369ertuğrul241
370zeynep sahra240
371Eren Müjdeci 240
3726-A240
373Elif239
374Ceylin238
375Abdullah238
376Aysu238
377jjjjj238
378g238
379Betül ŞEKERCİ237
380Elif237
381wsd237
382Buseyne hasnavi236
383ggg236
384Bnb236
385.235
386hilal235
387Dhkş235
388Gufiroe234
389IntelligenceBox234
390Aslı234
391Otsıtaur234
392e234
393Mert Ali YILDIRIM233
394Yunus Emre Göktaş233
395Fftgtgtgy233
396Enes Yiğit BAYKAL233
397Hayrunnisa233
398a233
399Eren ÖZ 6/F233
400Umut kamil232
401Erdem yücel232
402Öykü232
403Ecrin naz ataş231
404Rüzgar230
405Azra bolat230
4065/E230
407Samet229
408Fdjfyyt229
409Z.seray229
410Dfg229
411EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
412Muhammed Emin228
413Dosyal228
414sfgh228
415mmmlll228
416seyit228
417Arda227
418tarık topçu227
419Yiğit Alperen Kırpık227
420BATIN BERK YORULMAZ226
421Çağın Akgül226
422Melih226
423Defne yolcu 226
424Esma Hıra226
425Aybars226
426Ömer Akdemir226
427yaso226
428Emine naz 225
429Cihan Arda Demirel225
430Dfdömffl225
431Mustafa Osanmaz224
432azra224
433kjk224
434Nehir224
435Yağız Yusuf Büyükdoğan224
436Şura Baynal224
437H224
438G224
439Bekirhan223
4407b223
441Afra Fatıma Oflaz 222
442Yiğit Ali ÖZTÜRK222
443Eylül Görpeler 222
444Elif Başaran 222
445Hazal221
446G221
447W221
448Nehir220
449MHD HANI HALIMEH220
450Batuhan 220
451Kaan görkem BARIŞ220
452Ayşegül YELOĞLU220
453nevın220
454Azad220
455Ebrar219
4565/A Aslı kaya218
457Mihrap Karaman218
458Ezda218
459Elif Uysal218
460Zeynep Oyman218
461ferhat218
462Ceylin akardere217
463Uğur Baykal217
464Sultan Ekin217
465Doğa ÇAM217
466Yusuf216
467Masal216
468çınar kankaya216
469Asya216
470Omar216
471lara215
472jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
473sena215
474Şüheda215
4757hg215
476haççik215
477Anıl Şenol215
478İrem214
479Efecan214
480Yağmursu214
481ilayda214
482Barış Arın Yavuzcan214
483sümeyye214
4848d214
485fatma214
486Makbule213
487Alperendogankya213
488Rumeysa Akgün213
4895213
4907B213
491Mete Büyükkasim 213
492Eylül mina212
493Ahmet SERİN 212
494Utku212
495Uras hıdır212
496Görkem212
497ada!☆211
498yusuf211
499ismail211
500dilber211