8. Sınıf 3. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas Köprü

Sivas KÖPRÜ projesi kapsamında hazırlanan ünite değerlendirme testidir.

Kazanım testi olduğu için bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır.

20 soru bulunmaktadır.

/20
0 oylar, 0 ortalama
72
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 3. Ünite Testi

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas Köprü

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından yurdumuz işgal edilmeye başlamıştır. Türk halkı bu işgallere karşı topyekûn harekete geçerek Milli Mücadele’yi başlattı.

Bu mücadele:

Doğuda - Ermeniler
Güneyde - Fransız-Ermeniler
Batıda - ?

Soru işareti ile belirtilen hangi devlet getirilmelidir? 

2 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

İşgallere karşı kurulan Kuvayı milliye birlikleri halk tarafından kurulmuş düzensiz birliklerdir. Düşmanı tamamen durduramamış; fakat yavaşlatmışlardır.

Yalnızca bu bilgilere bakarak;

I Düzensiz birliklerdir.
II Düşmanı durdurmuşlardır.
III Halk tarafından gönüllü olarak kurulmuştur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

3 / 20

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Büyük Millet Meclisi'nin ilk çalışmalarından biri Anadolu'daki bu iç isyanları bastırmak üzere 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarmak oldu. Bu kanunu uygulamak ise 11 Eylül 1920 tarihinde kurulan İstiklal  Mahkemeleri'nin görevi oldu. Bu mahkemelerin üyeleri milletvekillerinden oluşmaktaydı.

Yukarıdaki paragraf dikkate alındığında Büyük Millet Meclisinin;

I. Yasama
II. Yürütme
III. Yargı

yetkilerinden hangisi veya hangilerini kullandığını gösterir?

4 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Attan düşerek kaburga kemiğini kırılan Mustafa Kemal Paşa, savaşı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Bir gün Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek “Kendisine taarruza  kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına gelir misiniz?” dedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal telefona geldi ve emri vererek Kolordu komutanın taarruz etmesini sağladı.
(Falih Rıfkı Atay, Çankaya)

Yukarıdaki metinden çıkarılacak sonuç hangisidir?

5 / 20

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Kurtuluş Savaş’ı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birisi, aşağıdaki eserlerden hangisini okursa amacına ulaşamaz?

6 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Eskişehir- Kütahya savaşlarında alınan yenilgi sonrası Türk ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiş, Meclisin Ankara‟ya taşınması gündeme gelmiştir. Meclis’te Mustafa Kemal‟e muhalefet edenlerin sayısı artmıştır. Buna  rağmen Mustafa Kemal Meclis’ten üç aylık tam yetki istemiş ve böylece bütün sorumluluğu üstlenmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa Kemal hakkında hangisi söylenemez?

7 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

“Veriyoruz paşam, ben Nevşehir çarşısından
Gelme bir çarığım, giysin beni piyade
O giydikçe ısınır toprak, ayaklarım üşümez
Al benim son çarığımı……..”
Ceyhun Atuf Kansu, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, s, 76.

Yukarıda bulunan dörtlük Tekâlif-i Milliye emirlerine ithafen yazılmıştır.

Bu dörtlüğe göre Türk Halkının hangi düşünce içerisinde olduğu söylenemez?

8 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

İngilizler, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından ilk olarak Musul’u işgal etmişler, ardından işgal sahalarını genişleterek Urfa, Maraş, Antep ve Adana’yı da almışlardır. Ardından Fransızlar ile bir anlaşma yaparak Musul’u tek  başına alma karşılığında bu şehirleri Fransızlara devretmişlerdir.

İngilizlerin bu şekilde davranmasının nedeni Musul’un hangi özelliğinden kaynaklanır?

9 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Kütahya-Eskişehir Savaşları Türk ordusu için başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ordu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiş ve daha fazla kayıp vermesi önlenmişti. Yenilgi sonrası mecliste ordu ile ilgili tartışmalar yaşanmış ve bir an önce ordunun ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği kararına varılmıştı.

Paragrafa göre ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için aşağıdaki gelişmelerden hangileri yaşanmıştır?

10 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

İngiliz Komutan, Urfa’da ziyaret ettiği idareci Nusret Bey’e „Galip bir hükümetin askerleri neden karşılanmıyor?‟ diye sorar. Nusret Bey ise „Haksız yere memleketi ele geçiren bir kuvveti karşılamaya çıkmak Türk idarecisine  yakışmaz. Bir misafir gibi gelseydiniz sizi karşılardım‟ cevabını verir.

Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında Nusret Bey’in aşağıdakilerden hangisine karşı çıktığı söylenebilir?

11 / 20

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Kütahya-Eskişehir Savaşı’nın en şiddetli olduğu dönemde Atatürk’ün isteği ile Ankara’da Maarif kongresi toplanmıştır.

Atatürk’ün bu çalışmasını aşağıdaki yargılardan hangisi destekler?

12 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Büyük Zaferin ikinci yıldönümünde, 30 Ağustos 1924 günü, Dumlupınar‟da yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk, millî kurtuluşun kaynağındaki yenilmez gücü şu sözlerle açıklıyordu: “Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir  milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hâkim olmanın imkânı yoktur. Yüzyılların doğurduğu bir millî ruha, güçlü ve devamlı bir millî iradeye hiç bir güç karşı koyamaz”
(Dr. Selâhi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış  Politika)

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

13 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, uluslararası bir nitelik taşımaz?

14 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

’Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz. Onun için büyük küçük birlikler, ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe  teşkil edip devam eder. Yanındaki birliğin çekildiğini gören birlik ona uymaz. Bulunduğu yerde sonuna kadar dayanmaya zorunludur.”

Mustafa Kemal’in Sakarya Savaşı’nda verdiği yukarıdaki verilen emri hangisi ile ifade edilebilir?

15 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Durum 1: Mustafa Kemal 7- 8 Ağustos 1921’de ordunun İhtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımladı. Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.
Durum 2: 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletinin bağımsızlığına ve egemenliğine saldırı olmuş, TBMM ve bazı devlet binaları bombalanmıştır. Türk halkı bu durum karşısında canlarını ortaya koymuş tankların karşısına dikilmiş  ve yüzlerce şehit vermiştir.

Bu iki durumdan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

16 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Birinci İnönü Savaşı’nın sonuçları şunlardır;
I. 1921 Anayasası kabul edildi.
II. İstiklal Marşı kabul edildi.
III. Londra Konferansı toplandı.
IV. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
V. Düzenli orduya güven arttı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

17 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal’e, “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmesinde hangi kişilik özelliği daha çok etkili olmuştur?

18 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Mustafa Kemal, ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 7-8 Ağustos 1921’de Tekâlifi Milliye emirlerini yayınladı.
I. Her aile birer takım çamaşır, birer çift çorap, çarık hazırlayıp komisyona verecek.
II. Tüccarın ve halkın elinde bulunan her türkü yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde kırkı bedeli sonradan ödenmek üzere komisyona teslim edilecek.
III. Halk, elinde bulunan taşıma araçları ile ayda en az yüz kilometre ulaşım yapacak.

Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Bu durum Türk Milleti’nin;

I. Dayanışma
II. Millî egemenlik
III. Millî birlik ve beraberlik
IV. Fedakârlık

anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?

19 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Batı Cephesi’nde Birinci İnönü Savaşından sonra Afganistan ile bir dostluk antlaşması yapılmış, Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmış ve İtilaf Devletleri TBMM’yi Londra Konferansına davet etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

20 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

15 Temmuz 2016’da Türkiye gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında TBMM savaş uçaklarıyla bombalanarak meclisin çalışması engellenerek güçsüz bırakılmaya çalışılmıştır. Türk Milleti darbecilerin idam edilmesini  meydanlarda istemişti. Kurtuluş Savaşı yıllarında da düşman işgali devam ederken ülke içerisindeki vatan hainleri TBMM’nin kurulmasını engellemek için çalışmalar yapmıştır.

Bunun üzerine TBMM otoritesini artırmak için hangi kanunu çıkarmıştır?

Ortalama skor 63%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/milli-bir-destan-ya-istiklal-ya-oeluem-uenitesi-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-koeprue.69991/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Ada100 %20
2Melinay100 %20
3Nikola Tesla100 %20
4ali100 %20
5Mirzat95 %19
6Berk95 %19
7SELMA BAĞLAN95 %19
8Elif95 %19
9Aslı Doğan95 %19
10Sefer95 %19
11Ezgi95 %19
12D95 %19
13imamyemen95 %19
14H92.5 %18.5
15İrem90 %18
16Muhammed90 %18
17SAMİ90 %18
18kübranur90 %18
19sudenaz90 %18
20Ali Ardıl ATİLA90 %18
21Yağmur90 %18
22hjkıkkuhh90 %18
23Cemil85 %17
24Mehmet85 %17
258ggg85 %17
26Hilal85 %17
27Hilal85 %17
28Ssss80 %16
29aa80 %16
30Eda75 %15
31Rüzgar75 %15
32'alitekinsoy75 %15
33Halime70 %14
34Jfjfjf70 %14
35Yasemin70 %14
36selin70 %14
37Gbg yok70 %14
38ufk65 %13
39ercan62.5 %12.5
40Mr.MRX60 %12
41İloş53.75 %10.75
42rozerin45 %9
43Sabri45 %9
44Şehh41.67 %8.33
45Kerem Kibar40 %8
46yusuf38.33 %7.67
47Yağmur35 %7
48qqq30 %6
49ssfsdgswgbgsbfdä27 %5.4
50phoneix25 %5
51Bayza20 %4
52rojin10 %2
53Ceylan eper5 %1
54S0 %0
55Eda0 %0
56m0 %0
57Berat0 %0
58Heh çok0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7465
2SAMİ 2573
3arzu1478
4z1229
5cglr1091
6H1087
7eyup1072
8İlayda1061
9ENSAR1020
10asd900
11Slm892
12e877
13G874
14Efe855
15d845
16H835
17A807
18Uğur 772
19eeeee754
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Nisa Nur Kulaç579
25Se sdd579
26Beren573
27ahmet 571
28t544
29Yunus Emre Göktaş542
30serseri522
31Reyyan513
32C510
33Q510
34Ömer Enes ÇAKAL504
35ali491
36Gümüş485
37deniz485
38bbbbbbb484
39hhhhhh476
40Kayra Karakartal467
41Nisa Duru Bingül465
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44cesur449
45j449
46Ares444
47Melek çakır443
48Melih Hasan441
49Y439
50Emine435
51Zafer Ege Küçük 435
52Mert 7F434
53d433
54bilinmeyen430
55Buğra efe420
56t413
57Deniz412
58Reyyan SEÇGİN 407
59Furkan Alper 407
60sevinç405
61ylllp403
62Mirac Muhammet Topçu402
63ali400
64Arda398
65DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
66UEVDJANA395
67Medine385
68Mirzat379
69gürkan375
70naz375
71yağmurrr374
72hale ceylan 371
73Aslıhan369
74Alper369
75A369
76seda366
77blablabla365
78Ramazan ışık364
79asd364
80Deniz Güren362
81m362
82Hanibe 357
83Enes354
84ahmet353
85sevim353
86YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
87esra352
88Mina351
89Kuzey349
90Ege349
91Ecrin 348
92Fenerli Çiftçi348
93Melek Büşra Cebeci347
94cu347
95yusuf pro @345
96Elif345
97Oh uyuj jjhoj344
98Hayrunisa Altay339
99mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
100koraydulger338
1018a337
1026\\a334
103yağmur yılmaz333
104Hazal331
1056a328
106A325
107Damla323
108Kuzey Günsy321
109Ömür317
110Nazlı315
111Asdf315
112cansu314
113Benkim1232313
114M.yiğit313
115Sabire312
116İbrahim309
117Özge 308
118Ali308
119k308
120Arda306
121Hasan305
122Arda Arabaci304
123mehmet304
124nehir303
125Ü303
126asa302
127Fatma Nur299
128MERVE297
129kaan297
1306f296
131Dilek 296
132Arda Yılmaz296
133Elif292
134beren su oturak291
135Eylül291
136Zehra Reyyan Yanmaz291
137Ahmet291
138Elif Şenol290
139MİNA SU CAV290
140yigit289
141a289
142Gökay288
143beloo288
144Zeynep DEDE288
145f284
146T284
147Bilal283
148yylyş283
149Nikolay282
150a282
151Gülistan Nursu Ertürk281
152Hikmet281
153Abdurrahman280
154emine280
155Ayşe277
156Zeren ERTUĞRUL276
157Neslihan Gül276
158F275
1591275
160Ekin272
161Ramazan Sevindir271
162canan kara270
163Tuba 269
164Tahir268
165efe doruk268
166Ahmet Burak267
167ege hayal267
168Ecrin Karabacak 6-F266
169Ali Batın TAN265
170Nilda Ece Yılmaz265
171cüneyt265
172Zehra Belinay Develi264
1732264
174Görkem263
175sılanur262
176fvodk262
177Sayed osman261
178Mürşit Parlakgün261
179Hedibe Taş260
180cihab260
181Belinay259
182ilkan keneç258
183Yiğit ali Akkuş258
184eylül sude258
185Deniz Kılıç 257
186Elif Tuana Kafşakoğlu256
187A256
188Guııoı256
189Abdulgani kit255
190hjk254
191Defne254
192duru253
193Fatma253
194İbrahim253
195Emine kayrak252
196deneme252
197B252
198m252
199Meryemnur 251
2006/A251
201Muhammed başçi 250
202çiğdem250
203Ecrin249
204Yağmur Ceylan249
205DORUK ALİ TANDOĞAN248
206Umut can248
207Nisa çelikoğlu248
208Çınar247
209Zübeyir Esad Seçkin247
210Mesude246
211mnş245
212Ahmet Sağnak244
213Sümeyye241
214Normal_bir_insan241
215ali241
216Ali Efe İnceoğlu241
217Beren KOÇ240
218Sümeyye239
219Burcu239
220Ceylin238
221H238
222Betül ŞEKERCİ237
223Elif237
224Kardelen236
225Buseyne hasnavi236
226n235
227furkan234
228IntelligenceBox234
229serra234
230Yunus Emre Göktaş233
231Eren ÖZ 6/F233
232Aslı Beyza Güneş232
233Erdem yücel232
234Öykü232
235Rüzgar230
236Samet229
237Fdjfyyt229
238Akay Yalçın229
239Çağan229
240Şeyma Nur Akkaya229
241tarık topçu227
242Yiğit Alperen Kırpık227
243aa227
244Emine naz 225
245Rabia225
246Aliberke Şahin225
247Cihan Arda Demirel225
248Hshs225
249Mustafa Osanmaz224
250kjk224
251Şura Baynal224
252Afra Fatıma Oflaz 222
253T222
254G221
255aaa221
256Kd221
257gggg221
258Batuhan 220
259Azad220
260efe220
261Elif Başaran 220
262Se220
263aaa220
264Ahmet KORKMAZ219
265alara219
266Mihrap Karaman218
267Ezda218
268Nil Er218
269Sultan Ekin217
270azra217
271Doğa ÇAM217
272A217
273Yusuf216
274Asya216
275lara215
276Azra bolat215
277haççik215
278Efecan214
279Yağmursu214
280ilayda214
281sümeyye214
282Yağız Yusuf Büyükdoğan214
283mmmlll214
284Makbule213
285zeynep sahra213
286Rumeysa Akgün213
287ada güler213
288123213
289KEREM KARATAŞ213
290Mete Büyükkasim 213
291Gülce Erkeç212
292g212
293Dhkş212
294yusuf211
295Esma Enrar211
296Eren Müjdeci 210
297İrem209
298Elifnur kara209
299Hayrunnisa209
300cemada209
301Ahmet Yusuf208
302a208
303Kaan görkem BARIŞ207
304Aslı207
305Deniz Ayabaktı 207
306Burak 206
307Defne Su Güzel206
308Bekirhan206
309dws205
310Arda205
311aynur205
312Yaren Yener204
313Ömer Enes ÇAKAL204
314macide204
315MHD HANI HALIMEH203
316Gamze203
317cengiz203
318ggg203
319zeliha kaya203
320Merve Tınmaz202
321Asya Yolcu202
322Kaan Yılmaz202
323CEMRE 201
324Nida201
325Yağmur Alkaşı 201
326Nazmi Mete 201
327Hüseyin emre bulgurcu 200
328azad200
329Ezgi su200
330Melek Vardar200
331Yağmur200
332ferhat200
333ş200
334Uras hıdır199
335Mustafa Enes Kocadağ 6D199
336.199
337Döne Ada199
338Dosyal199
339Firdevs öz198
340Elif KERKÜT198
341Sare198
342Elif AZRA198
343A198
344Ahmet SERİN 197
345Süleyman196
346ebrar196
347a196
348Esra Aksoy195
3498d195
350mehmet fatih195
351Vedat194
352Ceyda Ercin194
353KAYRA194
354Hira Nur Avcı 194
355FEHİME194
356Meryem ulaş193
357KEREM BJK193
358Enes193
359poyraz193
360q193
361ela193
362Hiranur Kendir192
363hakan192
364gulcebi192
365Enise Semra Gurlaş191
366Deniz191
367R. Aytuğ Cıvak191
368aaaaaa191
369MİNA SU CAV191
370Eliz190
371Kardelen190
372Elif190
373TuanaTuna 190
374macide190
375ilhan190
376ihsan mahir davuş189
377lòn189
378Oğuzhan yüksel188
379Ahmet188
380Damla188
381Zeynep Çelebi188
382AZRA188
383Gj uyu188
384Hanife186
385Çağın Akgül186
386Erdem 186
387fatma186
388Hasan185
389sevde185
390e185
391Mete184
392Ayberk184
393halit183
394Ahmet Kadir Yabaş183
395ecem183
396hıdır yalçın183
397q183
398kennnturan183
399Sezgin181
400Selin181
401Erd181
402YILDIZ8I180
403Mert ali180
404Ecrin üst180
405şevval180
406*179
407Mücteba Tabak 179
408Nil soğancılar179
409cibril179
410Hatice azra çiçek 178
411Hazal178
412Nilay178
413ecrin ayaz178
414E178
415KOLAYDI178
416sibel178
4176/d178
418Okyanus177
419salih177
420Yiğit ÖZER177
421Batuhan çalımlı177
422Utku177
423Yunus177
424a177
425arda177
426Dfdömffl177
427ertuğrul177
428Ilım Beyza Dikye176
429Melisa 176
430Turkay176
431Enes Yiğit BAYKAL176
432rumeysa176
433Yağzel176
434a176
4357A176
436Ömer Mert Arslan175
437Arda175
438Z.seray175
439Mert175
440büşra175
4415175
442ARDA175
443Eclil174
444BUSE 174
445Miraç Tuğra Aydın174
446mehmet174
4478 b174
448ökkkjjjj174
449Ecrin Vahide AVAROĞLU174
450Zehra173
451Aysel Karasu173
452Ece Duru Gürpüzer173
453İkra Nur Demir173
454oğuzhan173
455Elif172
456Merve172
457Kemal efe Cetin172
458sude172
459Elif bakar172
460Ece 172
461Ecrin172
462Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
463k172
464Mahsun 171
465Ceylin171
466osman yüce171
467İrfan171
468dilber171
469Yaren170
470Ahmet Orkun170
471İrem170
472Yusuf İslam konuk170
473Bahar 169
474Elifnur169
475Elif169
476Aslı Buğlem Akdeniz169
477Ə169
478Egehan elmas 169
479d169
480Recep Emre168
481Azizcan aydoğan168
482Büşra168
483ta168
484a168
4856A168
486Aysun168
487Yakup168
488kutay168
489lgs168
490Barış Bolut167
491Hasan tuna Gövenç 167
492Sebahat167
493u167
494lwooe166
495Kerem166
496Kaan Düztaş166
497imran ceylin sarı166
498Eylül Görpeler 166
499Emre ÇOBANOĞLU166
500Hasan 166