8. Sınıf 3. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas Köprü

Sivas KÖPRÜ projesi kapsamında hazırlanan ünite değerlendirme testidir.

Kazanım testi olduğu için bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır.

20 soru bulunmaktadır.

/20
0 oylar, 0 ortalama
3
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 3. Ünite Testi

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas Köprü

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Mustafa Kemal, ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 7-8 Ağustos 1921’de Tekâlifi Milliye emirlerini yayınladı.
I. Her aile birer takım çamaşır, birer çift çorap, çarık hazırlayıp komisyona verecek.
II. Tüccarın ve halkın elinde bulunan her türkü yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde kırkı bedeli sonradan ödenmek üzere komisyona teslim edilecek.
III. Halk, elinde bulunan taşıma araçları ile ayda en az yüz kilometre ulaşım yapacak.

Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Bu durum Türk Milleti’nin;

I. Dayanışma
II. Millî egemenlik
III. Millî birlik ve beraberlik
IV. Fedakârlık

anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?

2 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

İşgallere karşı kurulan Kuvayı milliye birlikleri halk tarafından kurulmuş düzensiz birliklerdir. Düşmanı tamamen durduramamış; fakat yavaşlatmışlardır.

Yalnızca bu bilgilere bakarak;

I Düzensiz birliklerdir.
II Düşmanı durdurmuşlardır.
III Halk tarafından gönüllü olarak kurulmuştur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

3 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Birinci İnönü Savaşı’nın sonuçları şunlardır;
I. 1921 Anayasası kabul edildi.
II. İstiklal Marşı kabul edildi.
III. Londra Konferansı toplandı.
IV. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
V. Düzenli orduya güven arttı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Durum 1: Mustafa Kemal 7- 8 Ağustos 1921’de ordunun İhtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımladı. Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.
Durum 2: 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletinin bağımsızlığına ve egemenliğine saldırı olmuş, TBMM ve bazı devlet binaları bombalanmıştır. Türk halkı bu durum karşısında canlarını ortaya koymuş tankların karşısına dikilmiş  ve yüzlerce şehit vermiştir.

Bu iki durumdan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

5 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Batı Cephesi’nde Birinci İnönü Savaşından sonra Afganistan ile bir dostluk antlaşması yapılmış, Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmış ve İtilaf Devletleri TBMM’yi Londra Konferansına davet etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Eskişehir- Kütahya savaşlarında alınan yenilgi sonrası Türk ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiş, Meclisin Ankara‟ya taşınması gündeme gelmiştir. Meclis’te Mustafa Kemal‟e muhalefet edenlerin sayısı artmıştır. Buna  rağmen Mustafa Kemal Meclis’ten üç aylık tam yetki istemiş ve böylece bütün sorumluluğu üstlenmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa Kemal hakkında hangisi söylenemez?

7 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

15 Temmuz 2016’da Türkiye gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında TBMM savaş uçaklarıyla bombalanarak meclisin çalışması engellenerek güçsüz bırakılmaya çalışılmıştır. Türk Milleti darbecilerin idam edilmesini  meydanlarda istemişti. Kurtuluş Savaşı yıllarında da düşman işgali devam ederken ülke içerisindeki vatan hainleri TBMM’nin kurulmasını engellemek için çalışmalar yapmıştır.

Bunun üzerine TBMM otoritesini artırmak için hangi kanunu çıkarmıştır?

8 / 20

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Kütahya-Eskişehir Savaşı’nın en şiddetli olduğu dönemde Atatürk’ün isteği ile Ankara’da Maarif kongresi toplanmıştır.

Atatürk’ün bu çalışmasını aşağıdaki yargılardan hangisi destekler?

9 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Büyük Zaferin ikinci yıldönümünde, 30 Ağustos 1924 günü, Dumlupınar‟da yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk, millî kurtuluşun kaynağındaki yenilmez gücü şu sözlerle açıklıyordu: “Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir  milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hâkim olmanın imkânı yoktur. Yüzyılların doğurduğu bir millî ruha, güçlü ve devamlı bir millî iradeye hiç bir güç karşı koyamaz”
(Dr. Selâhi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış  Politika)

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

İngiliz Komutan, Urfa’da ziyaret ettiği idareci Nusret Bey’e „Galip bir hükümetin askerleri neden karşılanmıyor?‟ diye sorar. Nusret Bey ise „Haksız yere memleketi ele geçiren bir kuvveti karşılamaya çıkmak Türk idarecisine  yakışmaz. Bir misafir gibi gelseydiniz sizi karşılardım‟ cevabını verir.

Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında Nusret Bey’in aşağıdakilerden hangisine karşı çıktığı söylenebilir?

11 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal’e, “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmesinde hangi kişilik özelliği daha çok etkili olmuştur?

12 / 20

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Büyük Millet Meclisi'nin ilk çalışmalarından biri Anadolu'daki bu iç isyanları bastırmak üzere 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarmak oldu. Bu kanunu uygulamak ise 11 Eylül 1920 tarihinde kurulan İstiklal  Mahkemeleri'nin görevi oldu. Bu mahkemelerin üyeleri milletvekillerinden oluşmaktaydı.

Yukarıdaki paragraf dikkate alındığında Büyük Millet Meclisinin;

I. Yasama
II. Yürütme
III. Yargı

yetkilerinden hangisi veya hangilerini kullandığını gösterir?

13 / 20

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Kurtuluş Savaş’ı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birisi, aşağıdaki eserlerden hangisini okursa amacına ulaşamaz?

14 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Attan düşerek kaburga kemiğini kırılan Mustafa Kemal Paşa, savaşı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Bir gün Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek “Kendisine taarruza  kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına gelir misiniz?” dedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal telefona geldi ve emri vererek Kolordu komutanın taarruz etmesini sağladı.
(Falih Rıfkı Atay, Çankaya)

Yukarıdaki metinden çıkarılacak sonuç hangisidir?

15 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından yurdumuz işgal edilmeye başlamıştır. Türk halkı bu işgallere karşı topyekûn harekete geçerek Milli Mücadele’yi başlattı.

Bu mücadele:

Doğuda - Ermeniler
Güneyde - Fransız-Ermeniler
Batıda - ?

Soru işareti ile belirtilen hangi devlet getirilmelidir? 

16 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

“Veriyoruz paşam, ben Nevşehir çarşısından
Gelme bir çarığım, giysin beni piyade
O giydikçe ısınır toprak, ayaklarım üşümez
Al benim son çarığımı……..”
Ceyhun Atuf Kansu, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, s, 76.

Yukarıda bulunan dörtlük Tekâlif-i Milliye emirlerine ithafen yazılmıştır.

Bu dörtlüğe göre Türk Halkının hangi düşünce içerisinde olduğu söylenemez?

17 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Kütahya-Eskişehir Savaşları Türk ordusu için başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ordu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiş ve daha fazla kayıp vermesi önlenmişti. Yenilgi sonrası mecliste ordu ile ilgili tartışmalar yaşanmış ve bir an önce ordunun ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği kararına varılmıştı.

Paragrafa göre ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için aşağıdaki gelişmelerden hangileri yaşanmıştır?

18 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

İngilizler, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından ilk olarak Musul’u işgal etmişler, ardından işgal sahalarını genişleterek Urfa, Maraş, Antep ve Adana’yı da almışlardır. Ardından Fransızlar ile bir anlaşma yaparak Musul’u tek  başına alma karşılığında bu şehirleri Fransızlara devretmişlerdir.

İngilizlerin bu şekilde davranmasının nedeni Musul’un hangi özelliğinden kaynaklanır?

19 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, uluslararası bir nitelik taşımaz?

20 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

’Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz. Onun için büyük küçük birlikler, ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe  teşkil edip devam eder. Yanındaki birliğin çekildiğini gören birlik ona uymaz. Bulunduğu yerde sonuna kadar dayanmaya zorunludur.”

Mustafa Kemal’in Sakarya Savaşı’nda verdiği yukarıdaki verilen emri hangisi ile ifade edilebilir?

Ortalama skor 50%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/milli-bir-destan-ya-istiklal-ya-oeluem-uenitesi-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-koeprue.69991/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1melek85 %17
2Aa55 %11
3A10 %2

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8481
2ALİ2110
3a1721
4aa1565
5D1420
6Gdhzhbds1414
7Deniz1221
8Asd1208
9111206
10G1169
11İlayda1099
12G1078
13Er1067
14rana1016
15ali983
16Ilgın KARAKARTAL901
17hatice nur yurt850
18ARzu850
19kg810
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23t765
24oykuıpıl710
25Elif666
26Adam_Ucuyo658
27eyup653
28z628
29Nisa Duru Bingül623
30E617
31Melek Vardar 6/B607
32Enes Solmaz599
33byz584
34Ghg fa583
35Beren573
36ayşen erva555
37sss551
38Selin548
39Alische538
40Sema523
41Ömer Enes ÇAKAL517
42asads513
43Nazlı Akgül509
44Zeynep Çelebi509
45Sare505
46h502
47İrem500
48Defne Turna492
49Burak491
50emira489
51KEREM KARATAŞ483
52t481
53Çağla480
54Özge478
55Yunus Emre Göktaş476
56dd476
57ada474
58Alara Cengiz472
59Zeyne DEDE470
601470
61R.Aytuğ Cıvak466
62arda can464
63gg460
64Azizcan457
65Hürünaz453
66Sümeyye451
67sekizler450
68Yiğitali Akkuş444
69w441
70Ledeyna Güner437
71Melek428
72Nisa Çelik428
73imagine losing427
74Gülce Erkeç423
75Nfuws422
76Jjjjjjjkl420
77Elif Hoda416
78Esma414
79Liya412
80Ceylin akardere409
81a407
82İrmak406
83Elif Öykü405
84Elif405
85SENA404
86erkan403
87ahmet398
887/A396
89Barış Arın Yavuzcan394
90msu391
91Baki390
92Cemre390
93Emine384
94Aysu383
95Secil bilgin382
96Kuzey381
97s379
98cahoo378
99Ali Batın TAN374
100Medine373
101İkranur373
102Irmak özer371
103Berk370
104C369
105*367
106tuncay367
107Mısra Direk366
108K365
109zozo365
110Levent364
111Nikolay363
112Yusuf İslam konuk362
113Sevde362
114bekir362
115naz362
116Zeynep Beyza359
117Doruk Celal Darçin356
118Esra356
119ihsan mahir davuş354
120Hiranur354
121a353
122Furkan Alper353
123Elif351
124Esra pehlevan349
125oğuz347
126Nehir344
127Çınar Temurtaş344
128İlayda341
129M.yiğit aslan340
130Nil Soğancılar339
131Serra Nur336
132Eymencan336
133yağmur335
134Elif Çakır334
135ı334
136uuu331
137Dyrr7ti330
138Elif330
139rüzgar ünal329
140Ögenci329
141İsim329
142hasan319
143Kardelen karataş318
144Mizgin317
145sudem316
146Ahmet KORKMAZ315
147Sıdıka SARIBIYIK314
148Aslıhan313
149Zeynep koç312
150Fehime özdemir312
151we310
152Kerri309
153Ezgi Su308
154Merve Tınmaz 5-C307
155esila307
156Kayla Naz Akdeniz306
157Zeynep Ceyda Koca306
158Eylül305
159Çağrı302
160Ebrar299
161İslam Can299
162Zeynep Buğlem ANDAÇ298
163C298
164Bnb296
165koray295
166Eymen294
167hira294
168burak294
169Büşra294
170bero294
171ğ290
1728b289
173Şervan tursun289
174ALI KUTAY288
175ArdaB.288
176.288
177Burcu287
178Efe Uygar286
179Ecrin285
180macide282
181Emre280
182Sare278
183Dilara Köroğlu277
184Hayice276
185YİĞİT274
186Bilge Kağan ELMAS274
187a274
188tdtgt272
189Bahtiyar271
190Medine Sıla Kayacan271
191y268
192Awdd268
193Yiğit Manazoğlu267
194sena267
195Efe Bozkurt266
196Hazal266
197ecrin266
198Neden266
199Mehmet Akif Ersoy265
200fsm265
201CEMRE262
202C261
203Şevval su259
204osman259
205Rüzgar Berat259
206Belinay258
207Yiğit258
208bbshen258
209Arda258
210Menna258
211öykü257
212Aa257
213çınar kankaya256
214Ecrin KARAARSLAN254
215Esma Ebrar254
216tr253
217Mete252
218Abdülhamit252
219a252
220W252
221aeâtçaaet251
222klşh251
223Minel Tuana Köseoğlu249
224Kağan248
225fafğpafo0pağkfla245
2267B245
227Ömer244
228merve244
229YİĞİT UZUNOĞLU243
230Gülşah242
231Azra242
232Asd242
233SÜMEYRA EKERİM242
234Adlem Gökçe Yaman241
235Sümeyye Cankılıç241
236Mete241
237zeynep sahra240
238Elif239
239Semra238
240Hilal237
241Melih DUMAN237
242-236
243.235
244Gufiroe234
245Elif bakar234
246Kemal efe Çetin233
247seyit233
248Umut kamil232
249Ecrin naz ataş231
250Azra231
251xzftfew1ttt231
252savas231
253Hazal230
254Abdullah230
255Tuğberk karabudan230
256sss230
257Ali230
258Z.seray229
259T229
260Yağmur228
261EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
262Arda227
263Belkıssu227
264Yiğit226
265BATIN BERK YORULMAZ226
266Esma Hıra226
2678225
268Asel225
269ghggtyhtt225
270@224
271Musa224
272Ahmet SAĞNAK223
273Yiğit Ali ÖZTÜRK222
274serra222
275ada!☆221
276Eftelya221
277alihan221
278Ayşegül YELOĞLU220
279doğan220
280FURKAN220
281Zeynep beyza219
282makbule yeşillik219
283Yiğit218
284Mert Ali Yıldırım218
285ilkan218
286Elif Uysal218
287Zeynep Oyman218
288efe218
2898a-b218
290c217
291ddddd217
292senem217
293ayşe217
294Yusuf İslam Konuk216
295kerem216
296Omar216
297Ayris Mina minez215
298ecrin ayaz215
299aa215
300nevin214
301Alperendogankya213
302Ekin213
303Eylül mina212
304emira212
305Çağatay212
306Cfcvcfd211
307Esen210
308Yiğit209
309Mahmut efe209
310İbrahim haktan209
311Yağzel Baykal209
312coco cola209
313Kumsal ela209
314www208
315Kaan208
316elvin gezgin207
317nazlı207
318Ali berke şahin206
319nasuh can206
320ada güler206
321yeşim206
322nazmi mete206
3235a206
324kennnturan206
3257a206
326efe205
327Enes Yiğit BAYKAL205
328Efsanur205
329S205
330Hanife204
331Sümeyye204
3321204
333Zerenkalpben203
334Eylul203
335A202
336Yiğit201
337Semra201
338Esma201
339aaaa201
340Asya200
341ERDEM200
3426200
3437a200
344ahmet baki199
345ZEYNEP BEYZA199
3468B199
347ss199
348Ebrar198
349Ela Kayıhan197
350Umut197
351murat197
352burak196
3537-D harun emir özdemir195
354Esra Aksoy195
355Asel195
356aleyna194
357Zeynep194
358Asya194
359aa194
360jk194
361Asya10193
362PINAR193
363YUSUF193
364nur193
365Mete192
366Selin192
367ötp192
368sssss192
369SADİ UTKU ALBAYRAK191
370ASLI191
3717c191
372s191
373F190
374LŞLLŞLŞL189
375Efgtyu189
376hazal189
377Defne yolcu188
378Eylül187
379Esma187
380kemal değirmenci187
381Deniz187
382naime yontem186
383Fatma baş186
384Ömeroviç186
385kayra186
386er186
387Aslı185
388Sefa Talha binici185
389Özlem185
390Sabire184
391NİSA NUR184
392Devran Ufuk184
393eren184
394GHostkiller139999184
395ismail184
396Bartu Efe183
397s183
398Miray182
399ada182
400naz182
401elf182
402Esma182
403faatma182
404ali182
405WETG4QA181
406Gy181
407Sadullah181
408shinunoga e wa180
409doruk179
410erdal20179
411Derin178
412ilayda177
413Rüzgar177
414q177
415rr177
416Hmz176
417Gökçe176
418okan176
419Asaaaaaaaaa176
420İp lı176
421ayşe176
422Yusuf Eymen Bilgir175
423Merve175
424Berk Ali175
425Misafir175
426osman7676175
427Aybars Akçay174
428Gamze ÖZKICIR173
429Kerem Aktaş173
430s173
431Merve172
432Sarıca172
433Ece su172
434Oyku172
435Anıl172
436Ece171
437Eylül Çelik171
438cemre171
439Berko171
440Suheda171
441Gürkan170
442Serhat170
443yusufi169
444Mina169
445poyraz169
446Mustafa Çınar ozkan169
447Eymen169
448Eso168
449kerem167
450Roseanne Park167
451İlkan167
452löomm167
453Egemen SARAÇOĞLU166
454Kazım d166
455Buket166
456Cemre165
457sarp165
458Ertuğ165
459rüzgar165
460Serap Demir165
461metehan164
462Hvhvhv164
463Ee164
464fatış164
465Görkem Kurt163
466lıkjlhujy163
467y163
468Eylül Karakır163
469Yalçın162
470Masal162
471e162
472HÜSAMEDDİN 5/G161
473Zehra161
474j161
475Ranim160
476Bahadır160
477ilayda160
478Eymen Işık Adar160
479Kuttik160
480Beray159
481rana159
482Merve Nur159
483Cengizhan159
484yunus159
485a159
486SİMAY USLU159
487Zeyneb USTAALİOĞLU159
488aynur159
489Ece159
490Mustafa Enes158
491E158
492Tuba158
493ayşe<3158
494Yağzel158
495Ali Efe İnceoğlu158
496zenia158
497Firdevs Sena157
498Defne157
499Mt157
500[email protected]157