8. Sınıf 3. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas Köprü

Sivas KÖPRÜ projesi kapsamında hazırlanan ünite değerlendirme testidir.

Kazanım testi olduğu için bilgi ağırlıklı sorulardan oluşmaktadır.

20 soru bulunmaktadır.

/20
0 oylar, 0 ort
7
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 3. Ünite Testi

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas Köprü

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın ardından yurdumuz işgal edilmeye başlamıştır. Türk halkı bu işgallere karşı topyekûn harekete geçerek Milli Mücadele’yi başlattı.

Bu mücadele:

Doğuda - Ermeniler
Güneyde - Fransız-Ermeniler
Batıda - ?

Soru işareti ile belirtilen hangi devlet getirilmelidir? 

2 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

’Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz. Onun için büyük küçük birlikler, ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe  teşkil edip devam eder. Yanındaki birliğin çekildiğini gören birlik ona uymaz. Bulunduğu yerde sonuna kadar dayanmaya zorunludur.”

Mustafa Kemal’in Sakarya Savaşı’nda verdiği yukarıdaki verilen emri hangisi ile ifade edilebilir?

3 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Attan düşerek kaburga kemiğini kırılan Mustafa Kemal Paşa, savaşı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Bir gün Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek “Kendisine taarruza  kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına gelir misiniz?” dedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal telefona geldi ve emri vererek Kolordu komutanın taarruz etmesini sağladı.
(Falih Rıfkı Atay, Çankaya)

Yukarıdaki metinden çıkarılacak sonuç hangisidir?

4 / 20

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Kütahya-Eskişehir Savaşı’nın en şiddetli olduğu dönemde Atatürk’ün isteği ile Ankara’da Maarif kongresi toplanmıştır.

Atatürk’ün bu çalışmasını aşağıdaki yargılardan hangisi destekler?

5 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Durum 1: Mustafa Kemal 7- 8 Ağustos 1921’de ordunun İhtiyaçlarını karşılamak için Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımladı. Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.
Durum 2: 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletinin bağımsızlığına ve egemenliğine saldırı olmuş, TBMM ve bazı devlet binaları bombalanmıştır. Türk halkı bu durum karşısında canlarını ortaya koymuş tankların karşısına dikilmiş  ve yüzlerce şehit vermiştir.

Bu iki durumdan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 

6 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Batı Cephesi’nde Birinci İnönü Savaşından sonra Afganistan ile bir dostluk antlaşması yapılmış, Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmış ve İtilaf Devletleri TBMM’yi Londra Konferansına davet etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

İşgallere karşı kurulan Kuvayı milliye birlikleri halk tarafından kurulmuş düzensiz birliklerdir. Düşmanı tamamen durduramamış; fakat yavaşlatmışlardır.

Yalnızca bu bilgilere bakarak;

I Düzensiz birliklerdir.
II Düşmanı durdurmuşlardır.
III Halk tarafından gönüllü olarak kurulmuştur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

8 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal’e, “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verilmesinde hangi kişilik özelliği daha çok etkili olmuştur?

9 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

İngiliz Komutan, Urfa’da ziyaret ettiği idareci Nusret Bey’e „Galip bir hükümetin askerleri neden karşılanmıyor?‟ diye sorar. Nusret Bey ise „Haksız yere memleketi ele geçiren bir kuvveti karşılamaya çıkmak Türk idarecisine  yakışmaz. Bir misafir gibi gelseydiniz sizi karşılardım‟ cevabını verir.

Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında Nusret Bey’in aşağıdakilerden hangisine karşı çıktığı söylenebilir?

10 / 20

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

Büyük Millet Meclisi'nin ilk çalışmalarından biri Anadolu'daki bu iç isyanları bastırmak üzere 29 Nisan 1920 tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarmak oldu. Bu kanunu uygulamak ise 11 Eylül 1920 tarihinde kurulan İstiklal  Mahkemeleri'nin görevi oldu. Bu mahkemelerin üyeleri milletvekillerinden oluşmaktaydı.

Yukarıdaki paragraf dikkate alındığında Büyük Millet Meclisinin;

I. Yasama
II. Yürütme
III. Yargı

yetkilerinden hangisi veya hangilerini kullandığını gösterir?

11 / 20

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

Kurtuluş Savaş’ı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen birisi, aşağıdaki eserlerden hangisini okursa amacına ulaşamaz?

12 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Mustafa Kemal, ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 7-8 Ağustos 1921’de Tekâlifi Milliye emirlerini yayınladı.
I. Her aile birer takım çamaşır, birer çift çorap, çarık hazırlayıp komisyona verecek.
II. Tüccarın ve halkın elinde bulunan her türkü yiyecek ve giyecek maddelerinin yüzde kırkı bedeli sonradan ödenmek üzere komisyona teslim edilecek.
III. Halk, elinde bulunan taşıma araçları ile ayda en az yüz kilometre ulaşım yapacak.

Halkımız tüm yoksulluğuna rağmen Tekâlif-i Milliye Emirleri’ne uymuş ve Millî Mücadele’nin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.

Bu durum Türk Milleti’nin;

I. Dayanışma
II. Millî egemenlik
III. Millî birlik ve beraberlik
IV. Fedakârlık

anlayışlarından hangilerine sahip olduğunu gösterir?

13 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisi, uluslararası bir nitelik taşımaz?

14 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Büyük Zaferin ikinci yıldönümünde, 30 Ağustos 1924 günü, Dumlupınar‟da yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk, millî kurtuluşun kaynağındaki yenilmez gücü şu sözlerle açıklıyordu: “Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir  milletin azim ve iradesi kırılmadıkça, o millete hâkim olmanın imkânı yoktur. Yüzyılların doğurduğu bir millî ruha, güçlü ve devamlı bir millî iradeye hiç bir güç karşı koyamaz”
(Dr. Selâhi Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış  Politika)

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

15 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

15 Temmuz 2016’da Türkiye gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında TBMM savaş uçaklarıyla bombalanarak meclisin çalışması engellenerek güçsüz bırakılmaya çalışılmıştır. Türk Milleti darbecilerin idam edilmesini  meydanlarda istemişti. Kurtuluş Savaşı yıllarında da düşman işgali devam ederken ülke içerisindeki vatan hainleri TBMM’nin kurulmasını engellemek için çalışmalar yapmıştır.

Bunun üzerine TBMM otoritesini artırmak için hangi kanunu çıkarmıştır?

16 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Kütahya-Eskişehir Savaşları Türk ordusu için başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ordu Sakarya nehrinin doğusuna çekilmiş ve daha fazla kayıp vermesi önlenmişti. Yenilgi sonrası mecliste ordu ile ilgili tartışmalar yaşanmış ve bir an önce ordunun ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği kararına varılmıştı.

Paragrafa göre ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için aşağıdaki gelişmelerden hangileri yaşanmıştır?

17 / 20

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

“Veriyoruz paşam, ben Nevşehir çarşısından
Gelme bir çarığım, giysin beni piyade
O giydikçe ısınır toprak, ayaklarım üşümez
Al benim son çarığımı……..”
Ceyhun Atuf Kansu, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, s, 76.

Yukarıda bulunan dörtlük Tekâlif-i Milliye emirlerine ithafen yazılmıştır.

Bu dörtlüğe göre Türk Halkının hangi düşünce içerisinde olduğu söylenemez?

18 / 20

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Eskişehir- Kütahya savaşlarında alınan yenilgi sonrası Türk ordusu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmiş, Meclisin Ankara‟ya taşınması gündeme gelmiştir. Meclis’te Mustafa Kemal‟e muhalefet edenlerin sayısı artmıştır. Buna  rağmen Mustafa Kemal Meclis’ten üç aylık tam yetki istemiş ve böylece bütün sorumluluğu üstlenmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre Mustafa Kemal hakkında hangisi söylenemez?

19 / 20

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

İngilizler, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından ilk olarak Musul’u işgal etmişler, ardından işgal sahalarını genişleterek Urfa, Maraş, Antep ve Adana’yı da almışlardır. Ardından Fransızlar ile bir anlaşma yaparak Musul’u tek  başına alma karşılığında bu şehirleri Fransızlara devretmişlerdir.

İngilizlerin bu şekilde davranmasının nedeni Musul’un hangi özelliğinden kaynaklanır?

20 / 20

Kategori: 832 Batı Cephesi

Birinci İnönü Savaşı’nın sonuçları şunlardır;
I. 1921 Anayasası kabul edildi.
II. İstiklal Marşı kabul edildi.
III. Londra Konferansı toplandı.
IV. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.
V. Düzenli orduya güven arttı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Ortalama puan şöyledir 76%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/milli-bir-destan-ya-istiklal-ya-oeluem-uenitesi-kazanim-degerlendirme-testi-sivas-koeprue.69991/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
18F92.5 %18.5
2Sakura-chan_1390 %18
3iii85 %17
4melek85 %17
5Dd60 %12
6aynıben25 %5

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6726
2Ahmet1881
3.1582
4Asd1364
5ALİ1349
6s1216
7yağmur ml1170
85e1115
9Der1059
10Ali1023
11Çağla1019
12K995
13deniz949
14g905
15Ege Gören877
16efwfwe870
17rana849
18.818
19Aa762
20Aa758
21e.ç735
22Şervan tursun732
23[email protected]710
24a706
25İlayda697
26A696
27Aysu681
28osman670
29D653
30jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
31a651
32Yusuf İslam Konuk641
33ahmet baki623
34Elif Hoda605
35T601
36yıldız577
37H567
38ilayda559
39uuuuu557
40rrrr556
41Berk551
42Kağan Çakar 🙂551
43Hürünaz544
44Nehir522
45K520
46Çağrı511
47Hh500
48Mert487
49emria483
50Ceylin akardere482
51a476
52İrmak471
53Yiğit467
54HUZEYFE463
55Çağrı463
56Nalan459
57a458
58abuzer446
59ilknur444
60Egemen426
61G423
62Kayra421
63eryn419
64Abc403
65Ert403
66Zeynep399
67hammod392
68K389
69damlanur382
70ada374
71nazz370
72d361
73y359
74Tmkkj352
75Saflar kulübü349
76efe337
77Nimet333
78M333
79Savas332
80kedy330
81[email protected]329
82Sudem328
83Sdf324
84e322
857319
86Mahmut317
87Cemile314
88irem311
89Uceduniecd310
90elf305
91öykü304
921304
93Hena303
94lkkkk300
95Emine299
96yuı298
97Esra297
98bekir295
99gdvg295
100Davuthan Halıcı293