754 Meslek Edindirme Kurumları Online Test

SB.7.5.4. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır.” kazanımı çin online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
7 oylar, 4.3 ortalama
295
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

754 İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek

754 Meslek Edindire Kurumları

1 / 10

Kategori: 754 İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek

Günümüzdeki meslek odaları;

  • Meslek ahlakının korunmasını ve esnaflar arasında dayanışmayı sağlayarak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunur.
  • Üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlara ve sağlık koşullarına uygun üretilip üretilmediğini denetler.
  • Tüketicinin korunması için önlemler alır.
  • Üyelerine mesleki konularda danışmanlık yapar ve eğitim faaliyetleri düzenler.

Verilen bilgilerden hareketle günümüzdeki meslek odalarının geçmişteki oluşumlardan;

I- Medrese

II- Ahilik

III- Enderun

IV- Lonca

hangileri ile benzerlik gösterdiği söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 754 İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek

Ahilik Teşkilatı, benzer işlerde çalışanları bir araya toplayıp yardımlaşmayı, meslek ahlakına uymayı ve toplumda düzeni sağlamayı amaç edinmiştir. Ahilik Teşkilatında her zanaat grubunun başında üyelerinin oylarıyla seçilen bir yiğitbaşı bulunurdu. Yiğitbaşı esnafın meselelerini ve şikâyetlerini halletmeye çalışan ilk merci durumundaydı. Halledemediği meseleleri kethüdaya iletirdi. Kethüda esnaf, tüccar ve sanatkârların devletle olan münasebetlerini yürüten kişiydi. Kethüda gibi seçimle iş başına gelen şeyhler ise yiğitbaşı ve kethüdalar tarafından halledilemeyen meseleleri hallederdi. Aynı zamanda şeyhler, esnaf ve hükümet arasında temsilcilik yapar, hükümete karşı esnafı temsil ederlerdi. Bu kişiler, esnaf arasındaki ilişkileri, üretim miktarını ve paylaşımını denetler, paylaşımın adil olmasını sağlarlardı. Malların fiyatları devlet tarafından belirlenirdi ve buna “narh vermek” denilirdi.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 754 İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek

Millî Mücadele’de kazanılan askerî başarılar Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomik başarılarla güçlendirilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla ekonominin temelini oluşturan mesleki eğitime önem verilmiştir. Mesleki eğitim millîleştirilmeye çalışılmış, mesleki ve teknik eğitim Millî Eğitim Bakanlığı’nın görev ve hizmet alanına alınmıştır. 1934 yılında mesleki eğitim planı hazırlanmış ve planda çırak okulları, sanat ve orta sanat okulları, akşam sanat okulları, tekniker okulları, mühendis okulları ile gezici köy kursları açılmıştır.

Metinde verilen gelişmelerden dikkate alınacak olduğunda mesleki eğitimin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

4 / 10

Kategori: 754 İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek

Ahilik ve Lonca Teşkilatı Tanzimat Fermanı’nın ilanı ve yabancı devletlerle yapılan ticari anlaşmalar neticesinde gücünü kaybederek zamanla sona ermiştir. Tanzimat’tan sonra genel eğitimle mesleki eğitim bir arada düşünülmeye başlanmış ve bu yönde okullar açılmıştır. II. Mahmut döneminin sonlarında memur yetiştirmek üzere açılan Mekteb-î Maarif-i Adliye (1838) ve Mekteb-i Ulûm-u Edebiye (1839) okulları açılmıştır. Diğer önemli bir eğitim alanı ise askerî eğitimdir. Tanzimat Dönemi’nde mesleki ve teknik eğitim alanında bazı girişimler olmuştur. Örneğin 1842 yılında Askerî Baytar Mektebi, 1847’de Ziraat Talimhanesi adıyla ilk uygulamalı tarım okulu açılmıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 754 İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek

11. yüzyılda Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden zanaatkâr ve tüccar Türklerin, Anadolu’daki yerli tüccar ve zanaatkârlar karşısında tutunabilmeleri için aralarında bir kuruluş kurmaları gerekmiştir. Ayrıca Türkler bu kuruluş yardımıyla sağlam, dayanıklı mal yapabileceklerini düşünmüşlerdir. Bu düşünce ………………………… kurulmasını sağlamıştır.

Parçada boş bırakılan yerin aşağıdakilerden hangisi ile doldurulması gerekmektedir?

6 / 10

Kategori: 754 İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek

Osmanlı Enderun Mektebi’nin kapısında “Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz.” yazmaktadır.

Buna göre Enderun Mektebi ile ilgili,

I- Her öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerine uygun olarak eğitildiği,

II- Bütün öğrencilerin aynı derslerden sorumlu olduğu,

III- Öğrencilerin yeteneğine önem verildiği,

IV- Yalnızca Müslüman öğrencilerin katılımına açık olduğu,

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 754 İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek

Medreseler eğitim ve öğretim kurumlarının temeliydi. Enderun ise medreselerden ayrı olarak devlet memuru gibi nitelikli insan yetiştirmek için kurulmuş bir saray okuluydu. Ahilik ve Lonca teşkilatlarında, usta-çırak ilişkisine dayanan bir meslek eğitimi verilir ve meslek ahlakı kazandırılırdı.

Verilen metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 754 İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek

Aşağıdaki tabloda Meşrutiyet Dönemi’nde açılan farklı eğitim kurumları gösterilmektedir.

OKULLARİLGİLİ OLDUĞU ALAN
Ziraat Ameliyat Mektepleri?
Mülkiye Baytar Mektebi Âlisi?
Sanayi-i Nefise Mektebi?

Buna göre tabloda belirtilen eğitim kurumlarının ilgili olduğu alanın sırasıyla doğru yazılışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

9 / 10

Kategori: 754 İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek

Osmanlı Devleti’nde ilim ve kültür alanında çalışmaların yapıldığı medreselerin ilki Orhan Bey Döneminde İznik’te açılmıştı. Medreseler daha çok hükümdarlar ve devlet görevlileri tarafından kurulurdu. Medreselerde öğretim parasızdı. Öğrencilerin yemek, giysi gibi ihtiyaçları medresenin bağlı olduğu vakıf tarafından karşılanırdı. Osmanlı Devleti’ndeki aydınların büyük bölümü medreselerden yetişir ve ilmiye sınıfını oluştururdu. İlmiye sınıfı eğitim-öğretim, adalet ve dinî işlerden sorumlu görevlilerden meydana gelirdi. Medreselerden mezun olan ilmiye sınıfı üyesi, mahkemelerde kadılık (hakimlik), hastanelerde hekimlik gibi işlerle uğraşırlardı.

Metinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 754 İşinin Ehli İnsan Yetiştirmek

Hristiyan çocuklarının bazı şartlar göz önünde bulundurularak toplanması esasına Devşirme Sistemi adı verilirdi. Bu sistemle toplanan erkek çocukların nitelikleri yasalara uygun olarak belirlenirdi. Yaşları annelerine gereksinim duyacak kadar küçük olmazdı. Eğitim yaşını geçenler, ailesinin tek çocuğu olanlar Enderun’a alınmazdı. Çocukların sağlıklı olmaları gerekirdi. Devşirilen bu çocuklar Türk ailelerin yanına gönderilir, burada Türkçeyi, Türk geleneklerini ve İslam dinini öğrenirlerdi. Daha sonra bu çocuklar acemi ocağında askerî eğitim görürlerdi. Bu eğitimde başarılı olanlar Enderun Mektebi’ne alınırdı.

Verilen metinden hareketle Enderun Mektebi’nde öğrenim görebilmek için,

I- Belirli aşamaları geride bırakmış olmak,

II- Önemli bir sağlık sorununun bulunmaması,

III- Seçkin bir ailenin çocuğu olmak,

IV- Türk ve İslam kültürüne uygun yetiştirilmek,

kriterlerinden hangilerine sahip olunması gerekmektedir?

0%