7. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

 

7. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorulardan oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
5 oylar, 1.6 ortalama
116
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf 2019 Bursluluk Sınavı Online Test

1 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin Söğüt ve çevresini yurt edinmesinin sağladığı siyasi avantajlardan biri değildir?

2 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

DPY 2019

Etkili iletişimi olumsuz etkileyen sorunlar kaynaklarına göre dinleyiciden ve konuşmacıdan olmak üzere iki grupta toplanır.

Buna göre aşağıdaki etkili iletişimi olumsuz etkileyen sorunlardan hangisinin konuşmacıdan kaynaklandığı söylenebilir?

3 / 25

Kategori: 761 Demokrasinin Serüveni

DPY 2019

Demokrasinin “bireylerin herhangi bir kısıtlamaya veya zorlamaya bağlı olmaksızın düşüncelerini açıklayabilme ve istedikleri gibi davranabilmesi” olarak tanımlanan temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 25

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

DPY 2019

Matematik, astronomi ve coğrafya bilginidir.
Matematik alanında yaptığı çalışmalarla cebiri geliştirmiştir.
X simgesini matematik bilimine kazandırmıştır.
Meridyen dairesinin 1 derecelik açısını hatasız hesaplamıştır.

Yukarıdaki çalışmalar Türk-İslam bilim insanlarımızdan hangisine aittir?

5 / 25

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

DPY 2019

Mısırlılar resimleri simgeleştirerek - - - - denilen yeni bir yazı türünü kullanmaya başlamışlardır. Resim yazısı olarak da bilinen bu yazı 700’den fazla işaretten oluşmaktadır. 

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? 

6 / 25

Kategori: 753 Vakıf Demek, Medeniyet Demek

DPY 2019

Toplum içerisinde siyasi iradenin bir parçası olmayan ve sivil toplum alanında etkinlik gösteren kurumlara sivil toplum kuruluşları denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu değildir?

7 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2019

Çatalhöyük’te bulunan kumaş parçaları en eski kumaş örneklerindendir. Burada yaşayanlar, o dönemde Hasan Dağı’ndan elde edilen obsidyen ile tuzu hem kendi ihtiyaçları için kullanmışlar hem de çevrelerindeki yerleşim birimlerinde yaşayan insanlara satmışlardır. İklime uygun tahıl ve bakliyat yetiştirmişlerdir.

Buna göre Çatalhöyük’te aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin geliştiği söylenemez?

8 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden biridir?

9 / 25

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

DPY 2019

“Bir su damlası nasıl diğer su damlalarına benzer ise bir milletin geleceği de geçmişine aynen benzer.”

İbn Haldun’un sözünde aşağıdaki bilim dallarından hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

10 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıların Coğrafi Keşifleri başlatmalarının dinî sebeplerinden biridir?

11 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2019

Mete ailesi ile birlikte Mersin’de yaşamaktadır. Mete İstanbul’daki bir üniversitede okumaya hak kazanınca ailesi ile birlikte İstanbul’a taşınmışlardır.

Buna göre Mete’nin yaşadığı göç türü aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

DPY 2019

Sözlü iletişim, konuşarak kurduğumuz iletişimdir. Yüz yüze veya telefonla yaptığımız görüşmelerde kullanırız.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişime örnek olarak gösterilebilir?

13 / 25

Kategori: 763 Cuhuriyetimi Seviyorum

DPY 2019

Sosyal devlet anlayışı ekonomik, sosyal ve kültürel olarak vatandaşlara eşit olanaklar sunar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışına örnek olarak gösterilebilir?

14 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2019

Geçmişten günümüze insanların yerleşim yeri tercihinde doğal ve beşerî faktörler etkili olmuştur. Doğal faktörler, yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, yer altı kaynakları, bitki örtüsü gibi insan eli değmeden var olmuş unsurlardır. Beşerî faktörler ise ekonomik faaliyetler, ticaret, sanayi, madencilik, hayvancılık ve tarım gibi insan müdahalesi sonucu oluşan unsurlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerleşim yeri tercihini etkileyen doğal faktörlere örnek olarak gösterilebilir?

15 / 25

Kategori: 752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sosyal sonuçlarından biridir?

16 / 25

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

DPY 2019

Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketlerinin öncesinde bilimsel gelişmenin önündeki en büyük engel skolastik düşünce anlayışıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi skolastik düşünce anlayışını yansıtan ifadelerden biridir?

17 / 25

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

DPY 2019

Anayasamızın 23. maddesine göre: “Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.” Ancak savaş, seferberlik, salgın hastalıklar, toplumun ve kamu mallarının korunması için kanunla sınırlanabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Anayasamızda belirtilen yerleşme ve seyahat özgürlüğünün sınırlandırma nedenleri arasında gösterilemez?

18 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

DPY 2019

İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına empati denir.

Bu tanıma göre aşağıdaki örneklerden hangisinde empati kurulduğu söylenebilir?

19 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

DPY 2019

Gelibolu Yarımadası’ndadır.
Batı seferlerinde üs olarak kullanılmıştır.
Osmanlı’nın Rumeli’deki ilk toprağıdır.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

20 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

DPY 2019

“İstediğim herhangi bir iletişim aracını kullanabilirim.” diyen bir kişi temel hak ve özgürlüklerimizden hangisini vurgulamaktadır?

21 / 25

Kategori: 771 Türkiye'de ve Dünya'da Barış

DPY 2019

“İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye ülkeler arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek” amacıyla kurulan ülkemizin de dâhil olduğu uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

DPY 2019

- - - -
Osmanlı nüfusunun önemli bir kısmı köylerde yaşarlardı. Konargöçerler çoğunlukla hayvancılıkla, köylüler ise daha çok tarım ile uğraşırlardı. Köylülerin büyük çoğunluğu devletin kendilerine tahsis ettiği çiftlikleri işleten ailelerden oluşmaktaydı.,

Bu metindeki bilgiye getirilebilecek uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 25

Kategori: 761 Demokrasinin Serüveni

DPY 2019

Türk kültüründe meşveret vardır. Meşveret, akıl toplamak demektir. Yani en doğruyu bulmak için birilerine danışılmasıdır. 

Buna göre İlk Türk Devletlerinin meşveret kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 25

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

DPY 2019

Osmanlı Devleti’nde uzun yıllar uygulanan tımar sistemine göre toprak, mazeretsiz olarak arka arkaya üç yıl boş bırakılırsa tımar devlet tarafından geri alınırdı.

Tımar sistemindeki bu uygulamanın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 25

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

DPY 2019

Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar arasında gösterilemez?

0%