5. Sınıf Sosyal Bilgiler 6. Öğrenme Alanı

6. ÖĞRENME ALANI: TEKNOLOJİ ve SOSYAL BİLİMLER

Sosyal Bilgiler Dersi (5.Sınıf)
Bu öğrenme alanında öğrencilere teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemi ile buluşlar ve teknolojik ürünlerin toplum hayatına etkilerine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ders Saati 6
Alan Becerileri SBAB2. Kanıta Dayalı Sorgulama ve Araştırma (SBAB2.6. Kanıta Dayalı Ürün Oluşturma ve Paylaşma) (SB.5.6.2)
Kavramsal Beceriler KB2.18. Tartışma (SB.5.6.1)
Eğilimler E3.3. Yaratıcılık, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.11. Özgün Düşünme
Programlar Arası Bileşenler
Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB2.1. İletişim, SDB3.3 Sorumlu Karar Verme Becerisi
Değerler D8. Mahremiyet, D11. Özgürlük, D17. Tasarruf
Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık
Disiplinler Arası İlişkiler Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Fen Bilimleri
Beceriler Arası İlişkiler
Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri SB.5.6.1.Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkilerini tartışabilme
a) Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkileri hakkında gerekçeler sunar.
b) Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkileri üzerindeki tartışmalarda tutarsızlıkları tespit eder.
c) Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkilerine yönelik görüşleri çürütür veya kabul eder.

SB.5.6.2. Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin ürün oluşturabilme
a) Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin kanıtlara dayalı çıkarımda bulunur.
b) Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin kendi çıkarımlarına dayalı ürün oluşturur.
c) Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin oluşturulan ürünleri paylaşır.

İçerik Çerçevesi Teknolojik Gelişmelerin Toplum Hayatına Etkileri
Teknolojik Ürünlerin Bilinçli Kullanımı
Anahtar Kavramlar dijital ayak izi, genel ağ, e-ticaret,  teknoloji
Öğrenme Kanıtları (Ölçme ve Değerlendirme) Bu öğrenme alanında yer alan öğrenme çıktıları; kısa veya uzun cevaplı maddeler içeren çalışma yaprakları, bütüncül dereceli puanlama anahtarı ve performans görevi kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi: Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımına yönelik olarak estetik unsurlarla zenginleştirilmiş ürünler (kısa film, kamu spotu, afiş, karikatür, hikâye, şiir, şarkı, diyalog, kullanım kılavuzu) hazırlamaya yönelik görevlerdir.

Öğrenme-Öğretme Yaşantıları
Temel Kabuller Öğrencilerin teknolojik ve bilimsel gelişmelerin insan hayatına etkileri, dijital ortamı kullanırken uyulması gereken güvenlik kuralları, bilinçli kullanımın ne olduğu temel
hak ve hürriyetler konularında temel düzeyde bilgi sahibi oldukları kabul edilmektedir.
Ön Değerlendirme Süreci Öğrencilerin teknolojik ve bilimsel gelişmelerin insan hayatına etkileri, dijital ortamı kullanırken uyulması gereken güvenlik kuralları, bilinçli kullanımı ve temel hak ve hürriyetler konularındaki bilgi düzeylerini belirlemek için açık uçlu sorular kullanılır.
Köprü Kurma Öğrencilere hangi teknolojik araçlara sahip oldukları ve bunları günlük hayatlarında hangi sıklık ve amaçla kullandıkları sorulur. Öğrencilerden teknolojik ürünlerin kullanımı sırasında karşılaştıkları problemlere örnek vermeleri istenir.

Teknolojinin bilinçli kullanımına yönelik haberler veya durumlar incelenir. Bu ders boyunca öğrenilen bilgilerin gerek sınıfta gerekse sınıf dışında teknolojiyi daha bilinçli kullanmaya yardımcı olacağı ve günlük hayatı kolaylaştırabileceği vurgusu yapılır.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları SB.5.6.1
Verilen yazılı ve görsel kaynaklar üzerinden; teknolojik gelişmelerin kültür, ekonomi, eğitim, sağlık, iletişim ve ulaşım açısından toplum hayatına etkileri incelenir (OB1, OB4). Bu süreçte dijital kaynaklara da başvurulabilir (OB2). Tartışma yöntemi aracılığıyla öğrencilerden inceledikleri kaynaklardan yola çıkarak teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkilerini gerekçeleriyle ortaya koymaları istenir (SDB3.3).

Tartışma sürecinde ortaya çıkan farklı görüşler ve tutarsızlıklar öğrenciler tarafından tespit edilip tahtaya listelenir.

Tespit edilen farklı görüş ve tutarsızlıklara ilişkin sınıf değerlendirmesi yapılarak kabul edilen veya kabul edilmeyen görüşler gerekçeleriyle kişisel haklara saygı ve özgürlük çerçevesinde (D11.3) yazılı ya da sözlü olarak öğrenciler tarafından ifade edilir (E3.3, E3.4, E3.5,SDB3.3). Sürecin değerlendirilmesi amacıyla kısa veya uzun cevaplı maddeler içeren çalışma yaprakları kullanılabilir.

SB.5.6.2
Öğrencilere teknolojik ürünlerin (bilgisayar, televizyon, cep telefonu, tablet, bulaşık makinesi, ampul vb.) kullanımına yönelik olumlu ve olumsuz örnekler içeren ve pedagojik açıdan uygun videolar, haberler veya diyaloglar sunulur. Verilen örnekler üzerinden öğrencilerden teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımına ilişkin çıkarımda bulunmaları istenir (OB1, OB4, OB2, D8.1). Bu kapsamda kişisel bilgilerin gizliliğini korumanın önemi vurgulanır (D8.2).

Teknolojik ürünlerin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar sorularak öğrencilerden gelen cevaplar tahtaya yazılır (SDB2.1). Teknolojik ürünlerin bilinçli ve değerini bilerek kullanımı (D17.1, D17.3) konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik videolar, kamu spotları veya proje örnekleri incelenir. Öğrenciler gruplara ayrılarak çalışma yaprağı yardımıyla bir teknolojik ürün belirler. Öğrencilerden bu ürünün hatalı kullanım örneklerini, bu durumun yol açtığı olumsuzlukları ve ürünün bilinçli kullanımında (D17.1, D17.3) dikkat edilmesi gereken hususları belirlemeleri istenir. Teknolojik ürünün bilinçli kullanımı hakkında farkındalık oluşturmak için  tasarlayabilecekleri bir ürünü (kısa film, kamu spotu, afiş, karikatür, hikâye, şiir, şarkı veya kullanım kılavuzu) belirlemeleri istenir. Gruplar tarafından geliştiren ürün fikirleri sınıfta sunulur. Bu fikirler ile ilgili öğretmen ve öğrenci dönütleri alınır. Geri bildirimler doğrultusunda son şekli verilen ürün fikirleri, performans görevi kapsamında estetik unsurlarla zenginleştirilmiş ürünlere (kısa film, kamu spotu, afiş, karikatür, hikâye,şiir, şarkı veya kullanım kılavuzu) dönüştürülür (E3.11).

Öğrencilerin teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımına ilişkin hazırladıkları ürünler sınıfta sunulur veya okul koridorundaki panolarda sergilenir. Öğrenci ürünleri bütüncül dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir.

Farklılaştırma
Zenginleştirme Öğrencilerden insanların hayatını kolaylaştıracak bir ürün tasarlayarak sınıfa sunmaları istenebilir.

Öğrencilerden teknolojik ürünleri bilinçli kullanmanın önemine yönelik araştırma yapmaları ve bu araştırmayı sınıfta sözlü olarak sunmaları istenebilir.

Destekleme Buluşlar ve teknolojik ürünlerin insan ve toplum hayatına etkileriyle ilgili öğrenme süreci görseller ve işitsel materyallerle desteklenebilir.

Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımına ilişkin pedagojik açıdan uygun olan animasyon, kısa film ve belgesel üzerinden incelenebilir.

Öğretmen Yansıtmaları Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.