2022-2023 Sosyal Bilgiler Sene Sonu Zümre Toplantısı

2022-2023 Sosyal Bilgiler Dersi Yıl Sonu Zümre Toplantısı

5. 6. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ve 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi için Sene Sonu Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağıdır.

 

2022–2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

SIDIKA ÇALIŞKAN ORTAOKULU 

SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

 

 Toplantı Tarihi    :20.06.2023
Toplantı No          :3
Toplantı Saati      :15.30
Toplantı Yeri       :Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar   : Erkan İSANMAZ, Şükran AKDENİZ, Tolga BÖREKÇİ, Yasemin ERES, Yücel ARAZSU

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama.
2- I.ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların değerlendirilmesi.

3- I ve II. Dönem yapılan zümrelerde alınan isabetli ve uygulanmasında yarar görülen kararların tespit edilmesi, devamları ve geliştirilmeleri hususunda ileriye dönük tavsiyelerin yazılması.
4- Yıl sonu başarı ve başarısızlık yüzdelerinin tespit edilmesi ve bu sonuçlar ile hedeflenen yıllık başarı düzeyine ulaşılıp ulaşılamadığının tespiti.

5– LGS Sınavlarının genel değerlendirilmesi

6- Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilemediğinin tespiti ve ders kesim raporunun hazırlanıp idareye teslim edilmesi.
7- Ders programlarının, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durumun değerlendirilmesi.

8- Dilek temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1-
   Toplantı Zümre Başkanı Şükran Akdeniz’in, 2022-2023 öğretim yılını başarılı bir şekilde bitirdik umarım ki hepimiz için iyi olmuştur dilekleriyle toplantı başladı.

Sene sonu Sosyal Bilgiler Zümre Öğretmenleri Toplantısı, Sosyal Bilgiler Zümre Başkanı Şükran AKDENİZ başkanlığında, ders öğretmenleri Erkan İSANMAZ, Tolga BÖREKÇİ, Yücel ARAZSU ve Yasemin ERES’in katılımıyla Öğretmenler Odası’nda yapıldı.

2-   Ders Öğretmeni Erkan İSANMAZ, I. ve II. Dönem başındaki zümre toplantılarında uygulanmak üzere alınan kararların eksiksiz uygulandığını ve uygulamada herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını ifade etti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yasemin ERES Bursluluk sınavlarının eylül ayına alınmasının öğrencileri
olumsuz etkilediğini araya giren yaz tatili nedeniyle öğrencilerin sınava verdiği önemin azaldığını bu yüzden  sınavın tekrar Haziran ayına alınmasının yararlı olacağını söyledi.

 

3- Tolga BÖREKÇİ söz alarak, bu yıl yapılan LGS Sınavları ve açılan yetiştirme kursları nedeniyle yoğun bir eğitim öğretim yılı geçirdiklerini, 8. sınıflardan birçok öğrencinin bu sayede düzenli olarak ders çalışma alışkanlığı edindiğini söyledi.

Yücel ARAZSU yazılı sınavlar, proje ödevleri, yetiştirme kursları ve derslerin işlenişi konusunda zümre olarak ortak hareket edildiğini ifade ederek, herhangi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Okulda uygulanan deneme sınavlarının faydalı olduğunu öğrencilerin eksiklerinin tespitinde ve genel olarak durumlarının ölçülmesinde kanaat uyandırdığını gelecek sene de deneme sınavlarının yapılmasının iyi olacağını belirtti.

 

Erkan İSANMAZ öğrenci başarısının artırılması ve program kazanımlarının amacına ulaşabilmesi için proje görevlerinin öğrencinin aktif şekilde çalışabileceği ve yeni ürünler ortaya koyabileceği şekilde belirlenmesi gerektiğini bu görevlerin öğrencide sadece bilişsel alanda değil, duyuşsal ve sosyal anlamda da gelişimine katkı sunmasının gerektiğini söyledi. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması yönünde alınan kararın ve bu karar doğrultusunda yapılan çalışmaların olumlu sonuçlar doğurduğu, birçok öğrencinin kitaba karşı olan tutumlarının olumlu yönde değiştiği edildi. Özellikle Sosyal Bilgiler alanıyla ilgili tarihi kitapların ilgiyle okuduklarını dile getirildi. Bu bağlamda tarihle ilgili roman, hikâye, şiir kitaplarının temin edilerek okutulmasına devam edilmesinin faydalı olacağı dile getirildi.

 

4- Yıl içerisinde öğrenci başarısının değerlendirilmesi noktasında söz alan Şükran AKDENİZ, 5. sınıflarda öğrencilerin uyum sıkıntısı çektiğini ve dersle yeni tanışıyor olmalarının başlangıçta zorluk çıkardığını genel olarak öğrencilerin özellikle ikinci dönemde istenilen başarı seviyesine ulaştığını belirtti.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tolga BÖREKÇİ, Sosyal Bilgiler dersinde genel başarı oranının tüm sınıflarda % 100 olduğunu belirtti. Öğrencilerin dersi sevdiklerini, çoğu zaman derse aktif olarak katıldıklarını, ilgilerini çeken konularda sorular sorduklarını söyledi.

 

6- LGS Sınavları hakkında bilgi veren Yasemin ERES; Sosyal Bilgilerden soru sayısının az olması ve katsayının 1 olması öğrencilerde motivasyon düşmesine neden olsa da öğrencilerin toparlanarak LGS sınavında büyük oranda tam yaptıklarını söyledi.

 

7- Şükran AKDENİZ derslerde tüm konuların müfredata uygun olarak planlandığı şekilde, planlanan sürelerde bitirildiğini, herhangi bir aksamanın olmadığı, ancak T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ders saati sayısının 2 olması nedeniyle, konuları yetiştirmede zorlanıldığını ders saatimizin mutlaka artırılması gerektiğini ifade etti.

 

Yücel ARAZSU, ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bu hafta içerisinde idareye teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.

8– Şükran Akdeniz, özellikle 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ders saatinin yetersiz olduğunu, müfredatı yetiştirmekte zorlandıklarını ifade etti.

 

9- Gündemin görüşülmesi hususunda başka söz alan olmadığından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

 

 

 

 

2022–2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

SIDIKA ÇALIŞKAN ORTAOKULU 

SOSYAL BİLGİLER ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
SENE SONU TOPLANTI TUTANAĞI

  

ALINAN KARARLAR

 Gelecek eğitim ve öğretim yılında sınavlara ve derslere çalışma konusunda motivasyon sağlayacak projelerin devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.

  1. Yetiştirme ve Destekleme Kurslarının çok faydalı olduğu ifade edilerek gelecek eğitim öğretim yılında da devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.
  2. Ders kesim raporlarının, not çizelgelerinin, yazılı kâğıtlarının bu hafta içerisinde idareye teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.
    5. Derslerde akıllı tahta, EBA ve internetten faydalanılmasının, harita ve diğer malzemelerin kullanılmasının kavramayı artırdığı görülmüştür. Öğrenci merkezli öğretim uygulamalarında başarı görülmüş ve bu konudaki uygulamalara devam edilmesi gerektiği kararı alınmıştır.

 

Erkan İSANMAZ       Şükran AKDENİZ           Yücel ARAZSU      Yasemin ERES         Tolga BÖREKÇİ

Sos Bil. Öğret.           Sos Bil. Öğret.                 Sos Bil. Öğret.       Sos Bil. Öğret.            Sos Bil. Öğret.

 

UYGUNDUR

 

16/06/2022

Okul Müdürü

Huri Aslıhan YUMRUKAYA

 

İndirmek için Sosyal Bilgiler Dersi Yıl Sonu Zümre Toplantısı