Sivas Köprü Projesi 4. İzleme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi kapsamında düzenlenen 4. izleme sınavının online halidir.

Sınavdaki soruların ilgili olduğu kazanımlar
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
833 Maarif Kongresi
834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye
823 İşgal Yıllarında Anadolu
825 İstiklal Yolculuğu
831 Doğu ve Güney Cepheleri
824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye
825 İstiklal Yolculuğu
832 Batı Cephesi
822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
/10
1 oylar, 1 ortalama
42
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi 4. İzleme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

  • Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
  • Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. 
  • İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. (7. Madde) 
  • Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edilebilecektir. (24. madde)

Mondros’un verilen maddeleri ile İtilaf Devletlerinin amaçları eşleştirildiğinde;

I. İleride kurulması amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
II. İşgallere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeyi amaçlamıştır.
III. Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
IV. Osmanlı Devleti’ni savunmasız hâle getirmeyi ve işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamıştır.

verilen amaçlardan hangisi dışarıda kalır?

2 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı’nın Türk ordusu tarafından kazanılmasından sonra ortaya çıkan durumu görüşmek için Londra’da bir konferans düzenlediler. Konferansa, Türk milletini temsilen hem İstanbul Hükümeti’ni hem de
TBMM Hükümeti’ni davet ettiler. Londra Konferansı’na Osmanlı Hükûmeti’nin temsilcisi olarak katılan Sadrazam Tevfik Paşa ise söz sırası kendisine geldiğinde
“Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine  bırakıyorum.” demiştir.

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal Paşa Havza’ya ulaştıktan sonra halkla toplantı yapmış, toplantı sonunda Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf  göndermiştir. Bu telgrafta, Anadolu’da yaşanan işgallerin mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükümeti’ne telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde mitingler düzenlenmiştir.

Verilen metne göre Mustafa Kemal’in; 

I. Teşkilatçılık
II. İleri Görüşlülük
III. Liderlik

özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

“Ey insanlar! Malumunuz olsun ki, bütün kahraman askerlerim, bütün İslam’ın sırtını dayadığı yer, manevi gücün desteği olan Medine’yi, son fişengine, son damla kanına, son nefesine kadar korumaya ve kollamaya me’murdur. Bu asker, Medine’nin enkazı ve nihayet Ravza-ı Mutahhara’nın yeşil türbesi altında, kan ve ateşten dokunmuş kefenle gömülmedikçe, Medine-i Münevvere kalesinin burçlarından ve yeşil kubbesinden al sancağı alınmayacaktır. Ey  Osmanlı ordusunun yiğit subayları! Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş yiğit Mehmetçiklerim! Gelin hep beraber Allah’ın ve işte huzurunda huşu ve aşk içinde gözyaşları döktüğümüz Peygamber’in karşısında, aynı yemini tekrar edelim ve diyelim ki; ‘Ya Resulallah, biz seni bırakmayız!’” 

Fahrettin Paşa’nın konuşmasından yola çıkarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

5 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Milli cemiyetler ve mücadele ettikleri azınlık cemiyetleri haritası verilmiştir.

Verilen harita incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisinin kesin olarak doğru olduğu söylenebilir?

Question Image

6 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Urfa’da Millî Mücadele’nin önde gelen isimlerinden olan Ali Saip Bey, “Kuvayımilliye Kumandanı Namık” imzasıyla Fransızlara şu uyarıda bulunmuştur: “Asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış bir millet, istila ve esareti kabul edemez. Urfa’daki misafirliğinize daha fazla müsaade etmemize imkân yoktur. Antlaşmaya aykırı işgalinizi şiddetle reddeder, 24 saat içinde Urfa’yı terk ve tahliye etmediğiniz takdirde kesin hareketlere başvurulacağını ve dökülecek kanların sorumluluğunun size ait olacağını üzüntü ile bildiririz. Hristiyan vatandaşlarımızın her türlü hakkı korunacaktır. Urfa’yı boşaltmaya onay verdiğiniz takdirde sınırımızın dışına kadar serbestçe gidebileceğinizi temin ederiz.”

Yukarıdaki metinde Ali Saip Bey’in yaptığı uyarı esas alındığında aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Mustafa Kemal, Kütahya-Eskişehir Savaşlarındaki geri çekilme gerekçelerini şu şekilde açıklamaktadır:
“Düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmek yerinde olur. Düşman bizi takip ederse kendi harekât üssünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak, birçok güçlüklerle de karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır.’’

Buna göre Mustafa Kemal’in orduyu geri çekmesindeki asıl amaç;

I.    Ordumuzun zaman kazanıp toparlanmasını sağlamak.
II.  Yunan ordusunun oyalanıp vakit kaybetmesini sağlamak.
III. Ordumuzun taarruz için hazırlıklarını tamamlamak.

numaralanmış maddelerden hangileri olabilir?

8 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Aşağıda Mustafa Kemal’in Maarif Kongresi’nde öğretmenlere yaptığı konuşmadan bir kesit verilmiştir.  “Silâhıyla olduğu gibi, aklıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de  göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin bugünkü durumu geri kalmışlık içindedir ve bu geri kalmışlığı gidermek için kendini geliştirmiş bireyler lazımdır. Fakat milletimizi yetiştirmek gibi mukaddes bir vazifeyi yerine getiren yüce heyetinizin içinde bulunduğumuz durumu dikkate alacağından ve her zorluğa göğüs gererek bu yolda yürüyeceğinden şüphem yoktur.” (Düzenlenmiştir.) 

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal, silah arkadaşlarıyla birlikte Amasya Genelgesi'ni yayımlamış ve Sivas'ta ulusal bir kongre toplanması kararını vermişti. Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’ne katılmak için yola çıkmış ve kongre hazırlıklarını kontrol etmek için Sivas'a ilk kez gelmiştir. Bu ziyaretini ise Nutuk'ta şöyle anlatmaktadır: “Sivas şehrine girerken caddenin iki tarafı büyük bir kalabalıkla dolmuş, askeri birlikler tören düzenini almış bulunuyordu. Otomobillerden indik. Yürüyerek askerleri ve halkı selamladım. Bu manzara, Sivas’ın saygıdeğer halkının ve Sivas’ta bulunan kahraman subay ve askerlerimizin bağımsızlığa ne kadar düşkün olduğunu gösteren canlı bir tanık idi.”

Verilen metne göre Mustafa Kemal’in ulusal kongreyi Sivas’ta toplamak istemesinin nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tekâlif-i Milliye Emirleri ile Türk halkı her türlü yoksulluğa karşın, elinde bulunan her şeyini fedakârlıkla ordusuyla paylaşmış, büyük bir dayanışma örneği göstermiştir. Ayrıca İslam halifeliğinin merkezi olan İstanbul’un, Hristiyan  ordularınca işgal edilmesi ve Yunanların İzmir yöresinde halka yaptıkları zulüm ve baskı, Müslüman dış dünyada tepkiler uyandırmıştır. Türkiye’ye yardım edebilmek için dünya Müslümanları arasında bir eğilim oluşmuştur. Ordu  ihtiyaçlarının karşılanmasında başka ülkelerden sağlanan yardımlar da önemli yer tutmuştur. Bu yardımların bir kısmı para olarak önemli kısmı ise silah ve cephane olarak yapılmıştır.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Ortalama skor 57%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Sena100 %10
2Sjdhdh100 %10
3Arda100 %10
4Yağmur100 %10
5İrem Dunmak100 %10
6Tuğçe100 %10
7fuat90 %9
8Ayetullah90 %9
9ayse90 %9
10Yağmur90 %9
11Dilber90 %9
12Usu80 %8
13birgül melekk80 %8
14gıcık Durgut80 %8
15mesude80 %8
16fatma80 %8
17Duru70 %7
18Ooytytytyyyyyhbgv70 %7
19keremm70 %7
20Bbhd70 %7
21Ayşenur MUTLU60 %6
22sedef60 %6
23Bengü60 %6
24rümeysa60 %6
25Enes60 %6
26Ahmet50 %5
27Hghbnjh50 %5
28Osman40 %4
29napim40 %4
30Ayşenur40 %4
31Arda40 %4
32Umut30 %3
33Wy30 %3
34Alican10 %1
35abuzittin kıllı baccak10 %1
36Hshs10 %1
37FORUM5. SINIF6. SINIF7. SINIF8. SINIFLGSETKİNLİKLEROYUNLARYENİTESTLERLGSDAHA Sosyal BilgilerBizden 8. SınıfSamsun MEM LGS Deneme Sınavı (Mart) BİZDEN 8. SINIFLGS Samsun MEM LGS Deneme Sınavı (Mart) Yazar Erkan İsanmaz Son güncelleme Mar 22, 2022 Samsun İl MEM tarafından hazırlanan deneme sınavıdır. 846 kazanımına kadar olan konulardan oluştuğu için Mart ayında uygulanabilir. Soruların ilgili olduğu kazanımlar 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 825 İstiklal Yolculuğu 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 823 İşgal Yıllarında Anadolu 6/10 6 / 10 Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması “…Lozan barış masasında ele alınan meseleler yalnız üç dört yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı.” M. Kemal ATATÜRK Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in “yüzyılların hesabı” sözüyle anlatmak istediği konulardan biri değildir? Saltanatın kaldırılması Kapitülasyonlar Boğazlar sorunu Azınlık sorunu Bu sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/samsun-mem-lgs-deneme-sinavi-mart.70040/ adresinden indirebilirsiniz. Bu Testteki Sıralama Show 5 entriesSearch: Kon. Ad Skor Puanlar 1 ceyda 1 numaraa 100 % 10 2 ahmet semih 100 % 10 3 mmmm1 100 % 10 4 8d 100 % 10 5 cglr 93.33 % 9.33 Showing 1 to 5 of 47 entriesPrevious12345…10sonraki Genel Sıralama Show 5 entriesSearch: Kon. Ad Puanlar 1 H 3922 2 SAMİ 2573 3 arzu 815 4 İlayda 732 5 Uğur 699 Showing 1 to 5 of 500 entriesPrevious12345…100sonraki PaylaşFacebookTwitter ÖNCEKİ İÇERİK Şanlıurfa MEM LGS Deneme Sınavı 4 (Mart) SONRAKİ İÇERİK 5. Sınıf Cevap Anahtarlı 2. Dönem 1. Yazılıları Bunları Da BeğenebilirsinYazarın Diğer Içerikleri 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılıları ve Cevap Anahtarları Sivas Köprü Projesi 6. İzleme Sınavı Sivas Köprü Projesi 5. İzleme Sınavı © 2022 - Sosyal Bilgiler. Gizlilik PolitikasıSitedeki içeriklerin her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz.10 %1
38HHH0 %0
39[email protected]0 %0
40Sena0 %0
41müq0 %0
42lll0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4713
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR664
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G559
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d452
24deniz439
25serseri436
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
51Se sdd335
526\\a334
53Alper333
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59Zafer Ege Küçük 320
60yağmur yılmaz318
61Ömür317
62cansu314
63Benkim1232313
64d308
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68ali299
69Mirac Muhammet Topçu297
70m296
71İbrahim295
72Mert 7F294
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75ahmet 288
76Hasan288
77Bilal283
78a282
79emine280
80beloo278
81cesur278
82F275
831275
84Ekin272
85Gökay270
86gürkan270
87canan kara270
88Tuba 269
89Buğra efe268
90Dilek 266
91Ecrin Karabacak 6-F266
92Zehra Reyyan Yanmaz264
93bbbbbbb264
94Görkem263
95kaan263
96Ramazan Sevindir262
97sılanur262
98Sayed osman261
99Zeren ERTUĞRUL261
100esra260
101Ahmet Burak258
102eylül sude258
103Melek çakır257
1046f256
105Guııoı256
106bilinmeyen255
107hjk254
108İbrahim253
109B252
110m252
111Meryemnur 251
112mehmet251
113Muhammed başçi 250
114Ü250
115Yağmur Ceylan249
116Furkan Alper 247
117YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
118mnş245
119Zehra Belinay Develi245
120Deniz Kılıç 243
121Normal_bir_insan241
122Betül ŞEKERCİ237
123Elif237
124Nilda Ece Yılmaz237
125Elif237
126Buseyne hasnavi236
127IntelligenceBox234
128Yunus Emre Göktaş233
129Aslı Beyza Güneş232
130Ayşe232
131Öykü232
132Elif Tuana Kafşakoğlu231
133Tahir231
134Beren KOÇ230
135Mürşit Parlakgün230
136Fdjfyyt229
137H228
138f228
139tarık topçu227
140Yiğit Alperen Kırpık227
141Emine naz 225
142Cihan Arda Demirel225
143Fatma225
144Mustafa Osanmaz224
145MERVE224
146Şura Baynal224
147mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
148Afra Fatıma Oflaz 222
1492222
150G221
151Kd221
152Batuhan 220
153Rabia220
154duru220
155Azad220
156Mihrap Karaman218
157Ezda218
158Sultan Ekin217
159Erdem yücel217
160Doğa ÇAM217
161Hatice Nur Yurt216
162Yusuf216
163Sabire215
164lara215
165Azra bolat215
166haççik215
167Yağmursu214
168ilayda214
169sümeyye214
170Makbule213
171Akay Yalçın213
172Rumeysa Akgün213
173yusuf211
174Hazal210
175İrem209
176Efecan209
177Elifnur kara209
178Gülistan Nursu Ertürk209
179cemada209
180Ahmet Yusuf208
181Abdulgani kit207
182kjk206
183Bekirhan206
184a206
185Eren ÖZ 6/F206
186Arda205
187Yaren Yener204
188Ömer Enes ÇAKAL204
189Gamze203
190DORUK ALİ TANDOĞAN203
191cengiz203
192Kaan Yılmaz202
193CEMRE 201
194Nida201
195Yağmur Alkaşı 201
196Aslıhan201
197Eren Müjdeci 201
198Mete Büyükkasim 201
199Hüseyin emre bulgurcu 200
200T200
201beren su oturak199
202Uras hıdır199
203.199
204Çağan199
205Firdevs öz198
206macide198
207ege hayal198
208A198
209Mesude198
210azad196
211A196
2126a196
213Vedat194
214Kaan görkem BARIŞ194
215KAYRA194
216Deniz Ayabaktı 194
217Meryem ulaş193
218KEREM BJK193
219ela193
220Eliz190
221Kardelen190
222Elif190
223Defne Su Güzel190
224TuanaTuna 190
225A190
226efe189
227Oğuzhan yüksel188
228Ahmet188
229Damla188
230mehmet fatih188
231Asya Yolcu187
232MHD HANI HALIMEH186
233Erdem 186
234fvodk186
235yylyş186
236Hasan185
237sevde185
238Dosyal185
239MİNA SU CAV185
2408d185
241Enes184
2426/A184
243Elif KERKÜT183
244halit183
245Ahmet Kadir Yabaş183
246Deniz183
247ecem183
248Ahmet SERİN 182
249nehir182
250Şeyma Nur Akkaya182
251Hira Nur Avcı 182
252Sezgin181
253YILDIZ8I180
254Mert ali180
255Ecrin üst180
256asd180
257şevval180
258Mücteba Tabak 179
259Hedibe Taş179
2608a179
261Hatice azra çiçek 178
262Ali Efe İnceoğlu178
263Okyanus177
264salih177
265Yiğit ÖZER177
266a177
267arda177
268Ilım Beyza Dikye176
269Melisa 176
270rumeysa176
271Furkan Yürük175
272Ömer Mert Arslan175
273Arda175
274Burak 175
275BUSE 174
276cibril174
277Ecrin Vahide AVAROĞLU174
278azra173
279Zehra173
280Aysel Karasu173
281Ece Duru Gürpüzer173
282Elif172
283sude172
284Ece 172
285Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
286a172
2877A172
288Mahsun 171
289k171
290İrfan171
291Yaren170
292Ahmet Orkun170
293İrem170
294Bahar 169
295Aslı Buğlem Akdeniz169
296Hshs169
297Büşra168
298Yakup168
299kutay168
300Hasan tuna Gövenç 167
301lwooe166
302Kaan Düztaş166
303Emre ÇOBANOĞLU166
304Süleyman Arif ARARAT165
305EMİR GÖSTERİCİ165
306Dilay165
307Süleyman165
308furkan164
309uğr164
310ferhat164
311Tuanna Aylan163
312Arda Özvurgun 5/C163
313Ebrar YAVUZ163
314Nilay163
315M.Said 6-f162
316Nil Er162
317T162
318a162
319ş162
320Turkay161
321Öykü 160
322Batuhan çalımlı160
323Hiranur Kendir160
324Recep160
3258 b160
326Feride Melek 159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460Oyku137
461abdurahman egetas136
462jinou136
463Sılanur soylu 136
464ZÜLAL136
4655/E136
466Canan akdağ136
467Ceylin136
468g136
469Erdoğan135
470sinem135
471Yunus emre135
472Ömer Faruk135
473Zülal135
474İbrahim Emin SIĞINDIM135
475Ledeyna Güner135
476ECRİN ÖZDEN 6/A135
477eren135
478d135
479Ruken 134
480Ceylin134
481Yiğit Can Özdemir134
482ceyhun134
4838A134
484ahmet134
485a134
486Miray Küni133
487Yasin Mehmet pisil133
488Sağane lağ133
489Elif133
490İrem133
491kks133
492r133
493BELİNAY ÇELİK132
494Beyzanur132
495Ceyda Ercin132
496Gülsu132
497almina132
498SEMİH ASAF BULUN 132
499eertuuk132
500çiğdem132

Sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-4-izleme-sinavi.70111/ adresinden indirebilirsiniz.