Sivas Köprü Projesi 4. İzleme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi kapsamında düzenlenen 4. izleme sınavının online halidir.

Sınavdaki soruların ilgili olduğu kazanımlar
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
833 Maarif Kongresi
834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye
823 İşgal Yıllarında Anadolu
825 İstiklal Yolculuğu
831 Doğu ve Güney Cepheleri
824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye
825 İstiklal Yolculuğu
832 Batı Cephesi
822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
/10
1 oylar, 1 ortalama
42
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi 4. İzleme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

“Ey insanlar! Malumunuz olsun ki, bütün kahraman askerlerim, bütün İslam’ın sırtını dayadığı yer, manevi gücün desteği olan Medine’yi, son fişengine, son damla kanına, son nefesine kadar korumaya ve kollamaya me’murdur. Bu asker, Medine’nin enkazı ve nihayet Ravza-ı Mutahhara’nın yeşil türbesi altında, kan ve ateşten dokunmuş kefenle gömülmedikçe, Medine-i Münevvere kalesinin burçlarından ve yeşil kubbesinden al sancağı alınmayacaktır. Ey  Osmanlı ordusunun yiğit subayları! Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş yiğit Mehmetçiklerim! Gelin hep beraber Allah’ın ve işte huzurunda huşu ve aşk içinde gözyaşları döktüğümüz Peygamber’in karşısında, aynı yemini tekrar edelim ve diyelim ki; ‘Ya Resulallah, biz seni bırakmayız!’” 

Fahrettin Paşa’nın konuşmasından yola çıkarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Mustafa Kemal, Kütahya-Eskişehir Savaşlarındaki geri çekilme gerekçelerini şu şekilde açıklamaktadır:
“Düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmek yerinde olur. Düşman bizi takip ederse kendi harekât üssünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak, birçok güçlüklerle de karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır.’’

Buna göre Mustafa Kemal’in orduyu geri çekmesindeki asıl amaç;

I.    Ordumuzun zaman kazanıp toparlanmasını sağlamak.
II.  Yunan ordusunun oyalanıp vakit kaybetmesini sağlamak.
III. Ordumuzun taarruz için hazırlıklarını tamamlamak.

numaralanmış maddelerden hangileri olabilir?

3 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Milli cemiyetler ve mücadele ettikleri azınlık cemiyetleri haritası verilmiştir.

Verilen harita incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisinin kesin olarak doğru olduğu söylenebilir?

Question Image

4 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Aşağıda Mustafa Kemal’in Maarif Kongresi’nde öğretmenlere yaptığı konuşmadan bir kesit verilmiştir.  “Silâhıyla olduğu gibi, aklıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de  göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin bugünkü durumu geri kalmışlık içindedir ve bu geri kalmışlığı gidermek için kendini geliştirmiş bireyler lazımdır. Fakat milletimizi yetiştirmek gibi mukaddes bir vazifeyi yerine getiren yüce heyetinizin içinde bulunduğumuz durumu dikkate alacağından ve her zorluğa göğüs gererek bu yolda yürüyeceğinden şüphem yoktur.” (Düzenlenmiştir.) 

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal Paşa Havza’ya ulaştıktan sonra halkla toplantı yapmış, toplantı sonunda Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf  göndermiştir. Bu telgrafta, Anadolu’da yaşanan işgallerin mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükümeti’ne telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde mitingler düzenlenmiştir.

Verilen metne göre Mustafa Kemal’in; 

I. Teşkilatçılık
II. İleri Görüşlülük
III. Liderlik

özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

6 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

  • Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
  • Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. 
  • İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. (7. Madde) 
  • Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edilebilecektir. (24. madde)

Mondros’un verilen maddeleri ile İtilaf Devletlerinin amaçları eşleştirildiğinde;

I. İleride kurulması amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
II. İşgallere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeyi amaçlamıştır.
III. Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
IV. Osmanlı Devleti’ni savunmasız hâle getirmeyi ve işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamıştır.

verilen amaçlardan hangisi dışarıda kalır?

7 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tekâlif-i Milliye Emirleri ile Türk halkı her türlü yoksulluğa karşın, elinde bulunan her şeyini fedakârlıkla ordusuyla paylaşmış, büyük bir dayanışma örneği göstermiştir. Ayrıca İslam halifeliğinin merkezi olan İstanbul’un, Hristiyan  ordularınca işgal edilmesi ve Yunanların İzmir yöresinde halka yaptıkları zulüm ve baskı, Müslüman dış dünyada tepkiler uyandırmıştır. Türkiye’ye yardım edebilmek için dünya Müslümanları arasında bir eğilim oluşmuştur. Ordu  ihtiyaçlarının karşılanmasında başka ülkelerden sağlanan yardımlar da önemli yer tutmuştur. Bu yardımların bir kısmı para olarak önemli kısmı ise silah ve cephane olarak yapılmıştır.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal, silah arkadaşlarıyla birlikte Amasya Genelgesi'ni yayımlamış ve Sivas'ta ulusal bir kongre toplanması kararını vermişti. Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’ne katılmak için yola çıkmış ve kongre hazırlıklarını kontrol etmek için Sivas'a ilk kez gelmiştir. Bu ziyaretini ise Nutuk'ta şöyle anlatmaktadır: “Sivas şehrine girerken caddenin iki tarafı büyük bir kalabalıkla dolmuş, askeri birlikler tören düzenini almış bulunuyordu. Otomobillerden indik. Yürüyerek askerleri ve halkı selamladım. Bu manzara, Sivas’ın saygıdeğer halkının ve Sivas’ta bulunan kahraman subay ve askerlerimizin bağımsızlığa ne kadar düşkün olduğunu gösteren canlı bir tanık idi.”

Verilen metne göre Mustafa Kemal’in ulusal kongreyi Sivas’ta toplamak istemesinin nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Urfa’da Millî Mücadele’nin önde gelen isimlerinden olan Ali Saip Bey, “Kuvayımilliye Kumandanı Namık” imzasıyla Fransızlara şu uyarıda bulunmuştur: “Asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış bir millet, istila ve esareti kabul edemez. Urfa’daki misafirliğinize daha fazla müsaade etmemize imkân yoktur. Antlaşmaya aykırı işgalinizi şiddetle reddeder, 24 saat içinde Urfa’yı terk ve tahliye etmediğiniz takdirde kesin hareketlere başvurulacağını ve dökülecek kanların sorumluluğunun size ait olacağını üzüntü ile bildiririz. Hristiyan vatandaşlarımızın her türlü hakkı korunacaktır. Urfa’yı boşaltmaya onay verdiğiniz takdirde sınırımızın dışına kadar serbestçe gidebileceğinizi temin ederiz.”

Yukarıdaki metinde Ali Saip Bey’in yaptığı uyarı esas alındığında aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz?

10 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı’nın Türk ordusu tarafından kazanılmasından sonra ortaya çıkan durumu görüşmek için Londra’da bir konferans düzenlediler. Konferansa, Türk milletini temsilen hem İstanbul Hükümeti’ni hem de
TBMM Hükümeti’ni davet ettiler. Londra Konferansı’na Osmanlı Hükûmeti’nin temsilcisi olarak katılan Sadrazam Tevfik Paşa ise söz sırası kendisine geldiğinde
“Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine  bırakıyorum.” demiştir.

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Ortalama skor 57%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Sena100 %10
2Sjdhdh100 %10
3Arda100 %10
4Yağmur100 %10
5İrem Dunmak100 %10
6Tuğçe100 %10
7fuat90 %9
8Ayetullah90 %9
9ayse90 %9
10Yağmur90 %9
11Dilber90 %9
12Usu80 %8
13birgül melekk80 %8
14gıcık Durgut80 %8
15mesude80 %8
16fatma80 %8
17Duru70 %7
18Ooytytytyyyyyhbgv70 %7
19keremm70 %7
20Bbhd70 %7
21Ayşenur MUTLU60 %6
22sedef60 %6
23Bengü60 %6
24rümeysa60 %6
25Enes60 %6
26Ahmet50 %5
27Hghbnjh50 %5
28Osman40 %4
29napim40 %4
30Ayşenur40 %4
31Arda40 %4
32Umut30 %3
33Wy30 %3
34Alican10 %1
35abuzittin kıllı baccak10 %1
36Hshs10 %1
37FORUM5. SINIF6. SINIF7. SINIF8. SINIFLGSETKİNLİKLEROYUNLARYENİTESTLERLGSDAHA Sosyal BilgilerBizden 8. SınıfSamsun MEM LGS Deneme Sınavı (Mart) BİZDEN 8. SINIFLGS Samsun MEM LGS Deneme Sınavı (Mart) Yazar Erkan İsanmaz Son güncelleme Mar 22, 2022 Samsun İl MEM tarafından hazırlanan deneme sınavıdır. 846 kazanımına kadar olan konulardan oluştuğu için Mart ayında uygulanabilir. Soruların ilgili olduğu kazanımlar 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 825 İstiklal Yolculuğu 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 823 İşgal Yıllarında Anadolu 6/10 6 / 10 Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması “…Lozan barış masasında ele alınan meseleler yalnız üç dört yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı.” M. Kemal ATATÜRK Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in “yüzyılların hesabı” sözüyle anlatmak istediği konulardan biri değildir? Saltanatın kaldırılması Kapitülasyonlar Boğazlar sorunu Azınlık sorunu Bu sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/samsun-mem-lgs-deneme-sinavi-mart.70040/ adresinden indirebilirsiniz. Bu Testteki Sıralama Show 5 entriesSearch: Kon. Ad Skor Puanlar 1 ceyda 1 numaraa 100 % 10 2 ahmet semih 100 % 10 3 mmmm1 100 % 10 4 8d 100 % 10 5 cglr 93.33 % 9.33 Showing 1 to 5 of 47 entriesPrevious12345…10sonraki Genel Sıralama Show 5 entriesSearch: Kon. Ad Puanlar 1 H 3922 2 SAMİ 2573 3 arzu 815 4 İlayda 732 5 Uğur 699 Showing 1 to 5 of 500 entriesPrevious12345…100sonraki PaylaşFacebookTwitter ÖNCEKİ İÇERİK Şanlıurfa MEM LGS Deneme Sınavı 4 (Mart) SONRAKİ İÇERİK 5. Sınıf Cevap Anahtarlı 2. Dönem 1. Yazılıları Bunları Da BeğenebilirsinYazarın Diğer Içerikleri 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılıları ve Cevap Anahtarları Sivas Köprü Projesi 6. İzleme Sınavı Sivas Köprü Projesi 5. İzleme Sınavı © 2022 - Sosyal Bilgiler. Gizlilik PolitikasıSitedeki içeriklerin her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz.10 %1
38HHH0 %0
39[email protected]0 %0
40Sena0 %0
41müq0 %0
42lll0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7542
2SAMİ 2573
3arzu1492
4z1229
5H1099
6cglr1091
7eyup1077
8İlayda1061
9ENSAR1020
10asd939
11G913
12Slm892
13e887
14Efe865
15d849
16H835
17A807
18eeeee783
19Uğur 772
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Se sdd602
25Nisa Nur Kulaç579
26Beren573
27ahmet 571
28t558
29Yunus Emre Göktaş542
30serseri522
31Reyyan513
32C510
33Q510
34Ömer Enes ÇAKAL504
35bbbbbbb496
36ali491
37Gümüş485
38deniz485
39hhhhhh476
40Kayra Karakartal467
41Nisa Duru Bingül465
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44cesur449
45j449
46Ares444
47Y444
48Melek çakır443
49d443
50Melih Hasan441
51Emine435
52Zafer Ege Küçük 435
53Mert 7F434
54bilinmeyen430
55Buğra efe420
56t413
57Deniz412
58Reyyan SEÇGİN 407
59Furkan Alper 407
60sevinç405
61ylllp403
62Mirac Muhammet Topçu402
63ali400
64Arda398
65DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
66UEVDJANA395
67Medine385
68Mirzat379
69gürkan375
70naz375
71yağmurrr374
72hale ceylan 371
73Aslıhan369
74Alper369
75A369
76Deniz Güren367
77seda366
78blablabla365
79Ramazan ışık364
80asd364
81m362
82esra362
83Hanibe 357
84Enes354
85ahmet353
86sevim353
87YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
88Mina351
89Kuzey349
90Ege349
91Ecrin 348
92Fenerli Çiftçi348
93Melek Büşra Cebeci347
94cu347
95yusuf pro @345
96Elif345
97Oh uyuj jjhoj344
98Hayrunisa Altay339
99mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
100koraydulger338
1018a337
1026\\a334
103yağmur yılmaz333
104Hazal331
105Ü330
1066a328
107A325
108Damla323
109Asdf322
110Kuzey Günsy321
111Ömür317
112k316
113Nazlı315
114cansu314
115Benkim1232313
116M.yiğit313
117Sabire312
118*310
119İbrahim309
120Özge 308
121Ali308
122Arda306
123Hasan305
124Arda Arabaci304
125mehmet304
126nehir303
127asa302
128Bilal300
129Fatma Nur299
130MERVE297
131kaan297
1326f296
133Dilek 296
134Arda Yılmaz296
135Elif292
136beren su oturak291
137Eylül291
138Zehra Reyyan Yanmaz291
139Ahmet291
140Elif Şenol290
141MİNA SU CAV290
142yigit289
143a289
144Gökay288
145beloo288
146Zeynep DEDE288
147A287
148f284
149T284
150yylyş283
151Nikolay282
152a282
153Gülistan Nursu Ertürk281
154Hikmet281
155Abdurrahman280
156emine280
157Ayşe277
158Zeren ERTUĞRUL276
159Neslihan Gül276
160F275
1611275
162Ekin272
163Ramazan Sevindir271
164canan kara270
165Tuba 269
166Tahir268
167efe doruk268
168Ahmet Burak267
169ege hayal267
170Ecrin Karabacak 6-F266
171Ali Batın TAN265
172Nilda Ece Yılmaz265
173cüneyt265
174Zehra Belinay Develi264
1752264
176Görkem263
177sılanur262
178fvodk262
179Sayed osman261
180Mürşit Parlakgün261
181Hedibe Taş260
182cihab260
183serra259
184Belinay259
185ilkan keneç258
186Yiğit ali Akkuş258
187eylül sude258
188Deniz Kılıç 257
189Elif Tuana Kafşakoğlu256
190Guııoı256
191Aslı Beyza Güneş255
192Abdulgani kit255
193hjk254
194Defne254
195n254
196duru253
197Fatma253
198İbrahim253
199Emine kayrak252
200deneme252
201B252
202m252
203Meryemnur 251
2046/A251
205Muhammed başçi 250
206çiğdem250
207Ecrin249
208Yağmur Ceylan249
209DORUK ALİ TANDOĞAN248
210Umut can248
211Nisa çelikoğlu248
212Çınar247
213Zübeyir Esad Seçkin247
214Mesude246
215mnş245
216Ahmet Sağnak244
217Ahmet KORKMAZ244
218Sümeyye241
219Normal_bir_insan241
220ali241
221Ali Efe İnceoğlu241
222Beren KOÇ240
223Sümeyye239
224Burcu239
225Ceylin238
226H238
227Betül ŞEKERCİ237
228Elif237
229Kardelen236
230Buseyne hasnavi236
231furkan234
232IntelligenceBox234
233Yunus Emre Göktaş233
234Eren ÖZ 6/F233
235Erdem yücel232
236Öykü232
237Rüzgar230
238Se230
239Samet229
240Fdjfyyt229
241Akay Yalçın229
242Çağan229
243Şeyma Nur Akkaya229
244tarık topçu227
245Yiğit Alperen Kırpık227
246aa227
247Emine naz 225
248Rabia225
249Aliberke Şahin225
250Cihan Arda Demirel225
251Hshs225
252Mustafa Osanmaz224
253kjk224
254Şura Baynal224
255aaa224
256Afra Fatıma Oflaz 222
257T222
258efe222
259G221
260Kd221
261gggg221
262Batuhan 220
263Azad220
264Elif Başaran 220
265aaa220
266alara219
267Mihrap Karaman218
268Ezda218
269Nil Er218
270Sultan Ekin217
271azra217
272Doğa ÇAM217
273A217
274Yusuf216
275123216
276Asya216
277gulcebi216
278lara215
279Azra bolat215
280haççik215
281Efecan214
282Yağmursu214
283ilayda214
284sümeyye214
285Yağız Yusuf Büyükdoğan214
286mmmlll214
287Makbule213
288zeynep sahra213
289Rumeysa Akgün213
290ada güler213
291KEREM KARATAŞ213
292Mete Büyükkasim 213
293Gülce Erkeç212
294g212
295Dhkş212
296yusuf211
297Esma Enrar211
298Eren Müjdeci 210
299İrem209
300Elifnur kara209
301Hayrunnisa209
302cemada209
303Ahmet Yusuf208
304a208
305Kaan görkem BARIŞ207
306Aslı207
307Deniz Ayabaktı 207
308Burak 206
309Defne Su Güzel206
310Bekirhan206
311dws205
312Arda205
313aynur205
314Yaren Yener204
315Ömer Enes ÇAKAL204
316macide204
317MHD HANI HALIMEH203
318Gamze203
319cengiz203
320ggg203
321zeliha kaya203
322Merve Tınmaz202
323Asya Yolcu202
324Kaan Yılmaz202
325CEMRE 201
326Nida201
327Yağmur Alkaşı 201
328Nazmi Mete 201
329Hüseyin emre bulgurcu 200
330azad200
331Ezgi su200
332Melek Vardar200
333Yağmur200
334ferhat200
335ş200
336Uras hıdır199
337Mustafa Enes Kocadağ 6D199
338.199
339Döne Ada199
340Dosyal199
341Firdevs öz198
342Elif KERKÜT198
343Sare198
344Elif AZRA198
345A198
346Ahmet SERİN 197
3475a197
348Süleyman196
349ebrar196
350a196
351Esra Aksoy195
3528d195
353mehmet fatih195
354Vedat194
355Ceyda Ercin194
356KAYRA194
357Hira Nur Avcı 194
358FEHİME194
359Meryem ulaş193
360KEREM BJK193
361Enes193
362poyraz193
363q193
364ela193
365Hiranur Kendir192
366Ecrin Vahide AVAROĞLU192
367hakan192
368Enise Semra Gurlaş191
369Deniz191
370R. Aytuğ Cıvak191
371aaaaaa191
372MİNA SU CAV191
373Eliz190
374Kardelen190
375Elif190
376TuanaTuna 190
377macide190
378ilhan190
379ihsan mahir davuş189
380lòn189
381Oğuzhan yüksel188
382Ahmet188
383Damla188
384Zeynep Çelebi188
385AZRA188
386Gj uyu188
387Hanife186
388Çağın Akgül186
389Erdem 186
390fatma186
391Hasan185
392sevde185
393e185
394Mete184
395Ayberk184
396halit183
397Ahmet Kadir Yabaş183
398ecem183
399hıdır yalçın183
400q183
401kennnturan183
402Sezgin181
403Selin181
404Erd181
405YILDIZ8I180
406Mert ali180
407Ecrin üst180
408şevval180
409Mücteba Tabak 179
410Nil soğancılar179
411cibril179
412Hatice azra çiçek 178
413Hazal178
414Nilay178
415ecrin ayaz178
416E178
417KOLAYDI178
418sibel178
4196/d178
420Okyanus177
421salih177
422Yiğit ÖZER177
423Batuhan çalımlı177
424Utku177
425Yunus177
426a177
427arda177
428Dfdömffl177
429ertuğrul177
430Ilım Beyza Dikye176
431Melisa 176
432Turkay176
433Enes Yiğit BAYKAL176
434rumeysa176
435Yağzel176
436a176
4377A176
438Ömer Mert Arslan175
439Arda175
440Z.seray175
441Mert175
442büşra175
4435175
444ARDA175
445Eclil174
446BUSE 174
447Miraç Tuğra Aydın174
448mehmet174
4498 b174
450ökkkjjjj174
451Zehra173
452Aysel Karasu173
453Ece Duru Gürpüzer173
454İkra Nur Demir173
455oğuzhan173
456wsd173
457Yusuf172
458Elif172
459Merve172
460Kemal efe Cetin172
461sude172
462Elif bakar172
463Sebahat172
464Ece 172
465Ecrin172
466Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
467k172
468lgs172
469Mahsun 171
470Ceylin171
471osman yüce171
472İrfan171
473dilber171
474Yaren170
475Ahmet Orkun170
476İrem170
477Yusuf İslam konuk170
478B170
479Bahar 169
480Elifnur169
481Elif169
482Aslı Buğlem Akdeniz169
483Ə169
484Egehan elmas 169
485d169
486Recep Emre168
487Azizcan aydoğan168
488Büşra168
489ta168
490a168
4916A168
492Aysun168
493Yakup168
494kutay168
495Barış Bolut167
496Hasan tuna Gövenç 167
4975/E167
498u167
499lwooe166
500Kerem166

Sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-4-izleme-sinavi.70111/ adresinden indirebilirsiniz.