Sivas Köprü Projesi 4. İzleme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi kapsamında düzenlenen 4. izleme sınavının online halidir.

Sınavdaki soruların ilgili olduğu kazanımlar
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
833 Maarif Kongresi
834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye
823 İşgal Yıllarında Anadolu
825 İstiklal Yolculuğu
831 Doğu ve Güney Cepheleri
824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye
825 İstiklal Yolculuğu
832 Batı Cephesi
822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
/10
1 oylar, 1 ortalama
47
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi 4. İzleme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Urfa’da Millî Mücadele’nin önde gelen isimlerinden olan Ali Saip Bey, “Kuvayımilliye Kumandanı Namık” imzasıyla Fransızlara şu uyarıda bulunmuştur: “Asırlardan beri hür ve bağımsız yaşamış bir millet, istila ve esareti kabul edemez. Urfa’daki misafirliğinize daha fazla müsaade etmemize imkân yoktur. Antlaşmaya aykırı işgalinizi şiddetle reddeder, 24 saat içinde Urfa’yı terk ve tahliye etmediğiniz takdirde kesin hareketlere başvurulacağını ve dökülecek kanların sorumluluğunun size ait olacağını üzüntü ile bildiririz. Hristiyan vatandaşlarımızın her türlü hakkı korunacaktır. Urfa’yı boşaltmaya onay verdiğiniz takdirde sınırımızın dışına kadar serbestçe gidebileceğinizi temin ederiz.”

Yukarıdaki metinde Ali Saip Bey’in yaptığı uyarı esas alındığında aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz?

2 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Aşağıda Mustafa Kemal’in Maarif Kongresi’nde öğretmenlere yaptığı konuşmadan bir kesit verilmiştir.  “Silâhıyla olduğu gibi, aklıyla da mücadele mecburiyetinde olan milletimizin birincisinde gösterdiği kudreti ikincisinde de  göstereceğine asla şüphem yoktur. Milletimizin bugünkü durumu geri kalmışlık içindedir ve bu geri kalmışlığı gidermek için kendini geliştirmiş bireyler lazımdır. Fakat milletimizi yetiştirmek gibi mukaddes bir vazifeyi yerine getiren yüce heyetinizin içinde bulunduğumuz durumu dikkate alacağından ve her zorluğa göğüs gererek bu yolda yürüyeceğinden şüphem yoktur.” (Düzenlenmiştir.) 

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Mustafa Kemal, Kütahya-Eskişehir Savaşlarındaki geri çekilme gerekçelerini şu şekilde açıklamaktadır:
“Düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki orduyu derleyip toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmek yerinde olur. Düşman bizi takip ederse kendi harekât üssünden uzaklaşacak ve yeniden menzil hatları kurmaya mecbur olacak, birçok güçlüklerle de karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacaktır.’’

Buna göre Mustafa Kemal’in orduyu geri çekmesindeki asıl amaç;

I.    Ordumuzun zaman kazanıp toparlanmasını sağlamak.
II.  Yunan ordusunun oyalanıp vakit kaybetmesini sağlamak.
III. Ordumuzun taarruz için hazırlıklarını tamamlamak.

numaralanmış maddelerden hangileri olabilir?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal Paşa Havza’ya ulaştıktan sonra halkla toplantı yapmış, toplantı sonunda Havza Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin açılmasını sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Havza’dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf  göndermiştir. Bu telgrafta, Anadolu’da yaşanan işgallerin mitingler yapılarak ve İtilaf Devletleri ile Osmanlı Hükümeti’ne telgraflar çekilerek protesto edilmesini istemiştir. Bu telgraftan sonra yurdun birçok yerinde mitingler düzenlenmiştir.

Verilen metne göre Mustafa Kemal’in; 

I. Teşkilatçılık
II. İleri Görüşlülük
III. Liderlik

özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

5 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Milli cemiyetler ve mücadele ettikleri azınlık cemiyetleri haritası verilmiştir.

Verilen harita incelendiğinde aşağıdaki yorumlardan hangisinin kesin olarak doğru olduğu söylenebilir?

Question Image

6 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

  • Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir.
  • Bütün savaş gemilerine, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. 
  • İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. (7. Madde) 
  • Doğudaki altı vilayette (Sivas, Elâzığ, Diyarbakır, Bitlis, Erzurum, Van) karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu illeri işgal edilebilecektir. (24. madde)

Mondros’un verilen maddeleri ile İtilaf Devletlerinin amaçları eşleştirildiğinde;

I. İleride kurulması amaçlanan Ermeni devletine zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
II. İşgallere karşı Türk milletinin birleşerek direnişe geçmesini engellemeyi amaçlamıştır.
III. Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlamayı amaçlamıştır.
IV. Osmanlı Devleti’ni savunmasız hâle getirmeyi ve işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamıştır.

verilen amaçlardan hangisi dışarıda kalır?

7 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal, silah arkadaşlarıyla birlikte Amasya Genelgesi'ni yayımlamış ve Sivas'ta ulusal bir kongre toplanması kararını vermişti. Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’ne katılmak için yola çıkmış ve kongre hazırlıklarını kontrol etmek için Sivas'a ilk kez gelmiştir. Bu ziyaretini ise Nutuk'ta şöyle anlatmaktadır: “Sivas şehrine girerken caddenin iki tarafı büyük bir kalabalıkla dolmuş, askeri birlikler tören düzenini almış bulunuyordu. Otomobillerden indik. Yürüyerek askerleri ve halkı selamladım. Bu manzara, Sivas’ın saygıdeğer halkının ve Sivas’ta bulunan kahraman subay ve askerlerimizin bağımsızlığa ne kadar düşkün olduğunu gösteren canlı bir tanık idi.”

Verilen metne göre Mustafa Kemal’in ulusal kongreyi Sivas’ta toplamak istemesinin nedeninin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

“Ey insanlar! Malumunuz olsun ki, bütün kahraman askerlerim, bütün İslam’ın sırtını dayadığı yer, manevi gücün desteği olan Medine’yi, son fişengine, son damla kanına, son nefesine kadar korumaya ve kollamaya me’murdur. Bu asker, Medine’nin enkazı ve nihayet Ravza-ı Mutahhara’nın yeşil türbesi altında, kan ve ateşten dokunmuş kefenle gömülmedikçe, Medine-i Münevvere kalesinin burçlarından ve yeşil kubbesinden al sancağı alınmayacaktır. Ey  Osmanlı ordusunun yiğit subayları! Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş yiğit Mehmetçiklerim! Gelin hep beraber Allah’ın ve işte huzurunda huşu ve aşk içinde gözyaşları döktüğümüz Peygamber’in karşısında, aynı yemini tekrar edelim ve diyelim ki; ‘Ya Resulallah, biz seni bırakmayız!’” 

Fahrettin Paşa’nın konuşmasından yola çıkarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

9 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı’nın Türk ordusu tarafından kazanılmasından sonra ortaya çıkan durumu görüşmek için Londra’da bir konferans düzenlediler. Konferansa, Türk milletini temsilen hem İstanbul Hükümeti’ni hem de
TBMM Hükümeti’ni davet ettiler. Londra Konferansı’na Osmanlı Hükûmeti’nin temsilcisi olarak katılan Sadrazam Tevfik Paşa ise söz sırası kendisine geldiğinde
“Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine  bırakıyorum.” demiştir.

Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tekâlif-i Milliye Emirleri ile Türk halkı her türlü yoksulluğa karşın, elinde bulunan her şeyini fedakârlıkla ordusuyla paylaşmış, büyük bir dayanışma örneği göstermiştir. Ayrıca İslam halifeliğinin merkezi olan İstanbul’un, Hristiyan  ordularınca işgal edilmesi ve Yunanların İzmir yöresinde halka yaptıkları zulüm ve baskı, Müslüman dış dünyada tepkiler uyandırmıştır. Türkiye’ye yardım edebilmek için dünya Müslümanları arasında bir eğilim oluşmuştur. Ordu  ihtiyaçlarının karşılanmasında başka ülkelerden sağlanan yardımlar da önemli yer tutmuştur. Bu yardımların bir kısmı para olarak önemli kısmı ise silah ve cephane olarak yapılmıştır.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Ortalama skor 55%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Sena100 %10
2Sjdhdh100 %10
3Arda100 %10
4Yağmur100 %10
5Mmm100 %10
6İrem Dunmak100 %10
7Tuğçe100 %10
8fuat90 %9
9Ayetullah90 %9
10ayse90 %9
11a90 %9
12Yağmur90 %9
13Dilber90 %9
14Usu80 %8
15birgül melekk80 %8
16gıcık Durgut80 %8
17mesude80 %8
18fatma80 %8
19Duru70 %7
20Ooytytytyyyyyhbgv70 %7
21keremm70 %7
22Bbhd70 %7
23Ayşenur MUTLU60 %6
24sedef60 %6
25Bengü60 %6
26rümeysa60 %6
27Enes60 %6
28Ahmet50 %5
29Hghbnjh50 %5
30Osman40 %4
31napim40 %4
32Ayşenur40 %4
33Arda40 %4
34Umut30 %3
35Wy30 %3
36Alican10 %1
37abuzittin kıllı baccak10 %1
38Hshs10 %1
39FORUM5. SINIF6. SINIF7. SINIF8. SINIFLGSETKİNLİKLEROYUNLARYENİTESTLERLGSDAHA Sosyal BilgilerBizden 8. SınıfSamsun MEM LGS Deneme Sınavı (Mart) BİZDEN 8. SINIFLGS Samsun MEM LGS Deneme Sınavı (Mart) Yazar Erkan İsanmaz Son güncelleme Mar 22, 2022 Samsun İl MEM tarafından hazırlanan deneme sınavıdır. 846 kazanımına kadar olan konulardan oluştuğu için Mart ayında uygulanabilir. Soruların ilgili olduğu kazanımlar 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması 825 İstiklal Yolculuğu 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa 823 İşgal Yıllarında Anadolu 6/10 6 / 10 Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması “…Lozan barış masasında ele alınan meseleler yalnız üç dört yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı.” M. Kemal ATATÜRK Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in “yüzyılların hesabı” sözüyle anlatmak istediği konulardan biri değildir? Saltanatın kaldırılması Kapitülasyonlar Boğazlar sorunu Azınlık sorunu Bu sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/samsun-mem-lgs-deneme-sinavi-mart.70040/ adresinden indirebilirsiniz. Bu Testteki Sıralama Show 5 entriesSearch: Kon. Ad Skor Puanlar 1 ceyda 1 numaraa 100 % 10 2 ahmet semih 100 % 10 3 mmmm1 100 % 10 4 8d 100 % 10 5 cglr 93.33 % 9.33 Showing 1 to 5 of 47 entriesPrevious12345…10sonraki Genel Sıralama Show 5 entriesSearch: Kon. Ad Puanlar 1 H 3922 2 SAMİ 2573 3 arzu 815 4 İlayda 732 5 Uğur 699 Showing 1 to 5 of 500 entriesPrevious12345…100sonraki PaylaşFacebookTwitter ÖNCEKİ İÇERİK Şanlıurfa MEM LGS Deneme Sınavı 4 (Mart) SONRAKİ İÇERİK 5. Sınıf Cevap Anahtarlı 2. Dönem 1. Yazılıları Bunları Da BeğenebilirsinYazarın Diğer Içerikleri 8. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılıları ve Cevap Anahtarları Sivas Köprü Projesi 6. İzleme Sınavı Sivas Köprü Projesi 5. İzleme Sınavı © 2022 - Sosyal Bilgiler. Gizlilik PolitikasıSitedeki içeriklerin her hakkı saklıdır, izinsiz kullanılamaz.10 %1
40HHH0 %0
41sada0 %0
42[email protected]0 %0
43a0 %0
44Sena0 %0
45müq0 %0
46lll0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H13452
2arzu2714
3SAMİ 2670
4ENSAR2171
5z2154
6ALİ2110
7eeeee1981
8İlayda1964
9H1882
10asd1734
11e1729
12G1709
13d1625
14A1381
15eyup1325
16Efe1287
17Slm1235
18ali1176
19cglr1091
20H1079
21Hatice Nur Yurt1066
22Kayra Karakartal1000
23v954
24ahmet 937
25Eylül sarıkabk904
26T901
27Se sdd885
28rana872
29j831
30Elif818
31Enes802
32Melek çakır801
33Arda Yılmaz788
34efe787
35aleyna780
36Uğur 772
37Belinay771
38ylllp747
39bbbbbbb739
40oykuıpıl710
41A705
42elif702
43d697
44Nisa Duru Bingül696
45Y695
46Mirac Muhammet Topçu695
47t668
48Furkan Yürük667
49m664
50hjk657
51Nazlı656
52Nisa Nur Kulaç651
53C648
54yylyş648
55esra648
56Melek Vardar641
57Furkan Alper 638
58Zeynep DEDE636
59Emine631
60Özge 621
61Mert 7F607
62hhhhhh599
63deniz596
64Selin589
65Neslihan Gül585
66serseri583
67Ali579
68Ömer Enes ÇAKAL575
69Beren573
70k569
71Deniz566
72Emine kayrak565
73Sema564
74Defne563
75Aslıhan561
76Sare558
77Zeynep Çelebi557
78Sümeyye546
79Q545
80KEREM KARATAŞ543
81Yunus Emre Göktaş542
82alara539
83Ares537
84İbrahim528
85yağmurrr524
86f523
87Ecrin Bayrak521
88ali520
89Hazal517
90R. Aytuğ Cıvak515
91Reyyan513
92Ledeyna Güner513
93Ü511
94M.yiğit509
95Azizcan aydoğan501
96Yiğit ali Akkuş498
97koraydulger492
98Burak491
99Çınar490
100emira489
101Gülce Erkeç488
102Gümüş485
103Kuzey484
104naz480
105Buğra efe479
106oğuzhan475
107ada474
108asd474
109t471
110asya467
111Nisa Çelik462
112DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM454
113f454
114Zehra Reyyan Yanmaz452
115Arda451
116sekizler450
117cesur449
118Arda Arabaci449
119abcdef449
120Zafer Ege Küçük 444
121A443
122Melih Hasan441
123YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
124MİNA SU CAV438
125Sabire437
126bilinmeyen430
127bekir430
128gürkan429
129Zeynep Beyza428
130imagine losing427
1316a425
132Alin asya422
133Ali Batın TAN421
134ihsan mahir davuş420
135KOLAYDI420
136Esma414
137Reyyan SEÇGİN 412
138Mirzat409
139Ayşe408
140dws408
141yigit406
142Elif405
143sevinç405
144İkra Nur Demir403
145Eylül402
146fvodk402
147a400
148Arda398
149ahmet398
150Elif398
151Alper397
152efe395
153UEVDJANA395
154Barış Arın Yavuzcan394
1556f391
156Aysun391
157Nil soğancılar391
158a391
159aaa391
160Baki390
161Cemre390
162Doruk388
163Elif Şenol387
164Kd387
165Medine385
166cihab385
167Eymencan384
168Kuzey381
169blablabla380
170Hiranur kendir380
1718a380
172yağmur379
173İlayda376
174seda376
175Hanibe 375
176Ali Efe İnceoğlu373
177Ezgi su372
178aaaaaa372
179hale ceylan 371
180serra nur balta371
181Irmak özer371
182cüneyt371
183Mina369
184A369
185a368
186*367
187Ecrin 367
188Deniz Güren367
189Kardelen365
190zozo365
191SENA365
192Kemal efe Cetin364
193Ramazan ışık364
194Nikolay363
195Yusuf İslam konuk362
196Melek Büşra Cebeci361
197asa361
198Hürünaz360
199tuncay360
200aa359
201MİNA SU CAV359
202Sümeyye354
203Fftgtgtgy354
204nehir353
205a353
206sevim353
207mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm351
208Midgin350
209Sıdıka SARIBIYIK349
210Tahir349
211Esra pehlevan349
212Ege349
213yaso349
214Fenerli Çiftçi348
215Hasan348
216KAYLA NAZ347
217cu347
218lòn346
219yusuf pro @345
220Oh uyuj jjhoj344
221Asdf342
222Bay asla yanılmaz342
223sena342
224Zeynep buğlem ANDAÇ341
225123341
226n340
227Hayrunisa Altay339
228Öğrenci336
229yağmur yılmaz336
230kaan334
2316\\a334
232Elif Çakır334
233Fatma330
234Abdurrahman330
235ökkkjjjj330
236rüzgar ünal329
237Medine Sıla Kayacan329
2385a329
239mehmet326
240Ali nazim324
241Damla323
242Kuzey Günsy321
243Ə321
244FEHİME321
245mmmlll321
246Ecrin320
247macide318
248Ömür317
249Elif Hoda317
250Hikmet316
251Ahmet KORKMAZ315
252cansu314
253Ahmet Sağnak314
254a314
255hilmi314
256Gökay313
257Benkim1232313
258Zeynep koç312
259Fehime özdemir312
260Kerri309
261Dilek 309
262q309
263x309
264a308
265Merve Tınmaz 5-C307
266serra306
267Zeynep Ceyda Koca306
268Ramazan Sevindir305
269Musa bulduk305
270Şevval su yeniceli305
271Esma Enrar304
272Çağla304
273YİĞİT UZUNOĞLU304
274Azra cankilic303
275g303
276Se302
277Hazal301
278Bilal300
279Fatma Nur299
280ebrar299
281fgtytah299
282İslam Can299
283Nilda Ece Yılmaz298
284MERVE297
285Umut can296
286Bnb296
287hilal296
288koray295
289hira294
290burak294
291Büşra294
292y294
293H292
294Nisa çelikoğlu292
295Şeyma Nur Akkaya292
296ggg292
297beren su oturak291
298Dosyal291
299T291
300Ahmet291
301Sümeyra Ekerim291
302Melih290
303wsd290
304Gülistan Nursu Ertürk289
305çınar kankaya289
306aaa289
307beloo288
308Hshs288
309Burcu287
310Aa287
311selattin kaan arslan287
312semra287
313B286
314Efe Uygar286
315ege hayal286
316Ecrin285
317Dfg283
318DORUK ALİ TANDOĞAN282
319a282
320k282
321ada güler281
322Ömer Akdemir281
323nihal281
324aynur281
325Şervan tursun281
326Defne yolcu 280
327a280
328emine280
329osman yüce279
330Otsıtaur278
331Hedibe Taş278
332gggg277
3332277
334Zeren ERTUĞRUL276
335F275
336ilkan keneç275
337Mete275
3381275
339merve dağdelen275
340Aliberke Şahin274
341deneme274
342Rüzgar Berat274
3437hg274
344Yiğit273
345Tuğberk karabudan273
3468/D273
347Ekin272
348Bahtiyar271
349Sümeyye Cankılıç271
350Deniz Kılıç 270
351canan kara270
352ertuğrul270
353Tuba 269
354Zehra Belinay Develi269
355ayşe269
356Kuyrukluyıldızlar269
357efe doruk268
358Ahmet Burak267
359ecrin ayaz267
360Efe Bozkurt266
361ecrin266
362Ecrin Karabacak 6-F266
363Neden266
364Mehmet Akif Ersoy265
365Elif AZRA265
366furkan264
367Nehir264
368Yağzel264
369BenEuyfDeğilim264
370Yiğit Başarı263
371Görkem263
372A263
373tr263
374G263
375D263
376ta262
377sılanur262
378sfgh262
379Sayed osman261
380Mürşit Parlakgün261
381Ibrahim261
382Beren KOÇ260
383Emre258
384Belinay258
385eylül sude258
386Menna258
387öykü257
388H257
389ismail257
390Elif Tuana Kafşakoğlu256
391nevın256
392Enes Yiğit BAYKAL256
393Guııoı256
394Aa256
395Aslı Beyza Güneş255
396Abdulgani kit255
397Alperen Doğankaya255
398Aysu255
399Nil Er255
400ali255
401duru253
402Ekin topçu253
403Sebahat253
404jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD253
405İbrahim253
406zeliha kaya253
407Abdülhamit252
408B252
409Çağan252
410a252
4116-A252
412m252
413Meryemnur 251
4146/A251
415Muhammed başçi 250
416jjjjj250
417çiğdem250
418Yağmur Ceylan249
419Ayberk249
420Minel Tuana Köseoğlu249
421gulcebi249
422Kağan248
423Zübeyir Esad Seçkin247
4247b247
425Akay Yalçın246
426Müjgan Minez246
427hıdır yalçın246
428Mesude246
429mnş245
430ARDA245
431Zeynep244
432Rabia244
433Döne Ada242
434Gülşah242
435Çağatay242
436Adlem Gökçe Yaman241
437Normal_bir_insan241
438Musa241
439zeynep sahra240
440Eren Müjdeci 240
441selma240
442Elif239
443Dhkş239
444Ceylin238
445Abdullah238
446g238
447Betül ŞEKERCİ237
448Elif237
449azra236
450Buseyne hasnavi236
451.235
452Gufiroe234
453IntelligenceBox234
454Aslı234
455Elif bakar234
456e234
457ilhan234
458Mert Ali YILDIRIM233
459Yunus Emre Göktaş233
460Hayrunnisa233
461Eren ÖZ 6/F233
462seyit233
463Umut kamil232
464Erdem yücel232
465Öykü232
4667B232
467Eylül Görpeler 231
468Ecrin naz ataş231
469Azra231
470Rüzgar230
471Azra bolat230
472Çağın Akgül230
473poyraz230
4745/E230
475dilay230
476Samet229
477Fdjfyyt229
478Z.seray229
479Savas229
480W229
481Yağmur228
482EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
483Muhammed Emin228
484Dfdömffl228
485Arda227
486Belkıssu227
487tarık topçu227
488Yiğit Alperen Kırpık227
489BATIN BERK YORULMAZ226
490Esma Hıra226
491Aybars226
492Emine naz 225
493Cihan Arda Demirel225
4948225
495r225
496Mustafa Osanmaz224
497kjk224
498Nehir224
499Yağız Yusuf Büyükdoğan224
500ecem224

Sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-4-izleme-sinavi.70111/ adresinden indirebilirsiniz.