Hatay İl MEM LGS Deneme Sınavı 5

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi tarafından LGS‘ye hazırlanan öğrencilerimize destek olmak amacıyla hazırlanan deneme sınavlarının online halidir.

Sınavın indirilebilir haline ve cevap anahtarına hatayegitim.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tüm öğrencilere başarılar dileriz.

/10
0 oylar, 0 ort
22

8. Sınıf Deneme Sınavı

Hatay LGS Deneme Sınavı 5

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 853 Cumhuriyete Yönelik Tehditler

Hatay İl MEM

Milli mücadelenin kazanılmasından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası'nın politikalarıyla ile ters düşen Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele ve Adnan Adıvar gibi isimler 17 Kasım 1924'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Mustafa Kemal Paşa Türkiye'de demokrasinin yerleşmesi ve kısa sürede gelişmesini istediği için böyle bir partinin kurulmasından son derece memnundu. Ayrıca iktidarı denetleyecek bir muhalefetin varlığını son derece önemli buluyordu. Ancak parti programında yer alan “din ve inançlara saygılıyız” maddesi inkılâplara karşı olan saltanat ve hilafet yanlılarının partide toplanmasına sebep olmuştur 13 Şubat 1925'te çıkan ve devleti Musul meselesinde zor durumda bırakan Şeyh Sait İsyanı'ndan bu parti ve üyeler sorumlu tutulmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 3 Haziran 1925'te kapatılmış ve ilk çok partili hayata geçiş denemesi başarısız olmuştur.

Buna göre çok partili hayata geçiş denemeleriyle ilgili olarak;

I. Ülkede demokrasi bilincinin henüz gelişmediği,

II. Bazı kesimlerin inkılâpları içine sindiremediği,

III. Ülkedeki iç sorunların dış politikayı etkilediği,

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 852 Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi

Hatay İl MEM

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal suikast girişimiyle ilgili Anadolu Ajansına aşağıdaki demeci vermiştir. “Boşa çıkarılan suikast teşebbüsünden sonra vatandaşlarımdan aldığım mektup ve telgraflar beni çok mutlu etti. Bu elim olayın benim şahsımdan ziyade cumhuriyetimize ve onun prensiplerine yönelik olduğuna şüphe yoktur. Temeli, büyük Türk milletinin vicdanında, akıl ve şuurunda atılmış olan cumhuriyetimizin, bir vücudun koparılması ile yok olacağını zannedenler çok zayıf akıllı bahtsızlardır. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

Buna göre Mustafa Kemal'in demecinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz ?

3 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Hatay İl MEM

1924 Anayasası’nın Bazı Maddeleri:

1. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir..
2. Türkiye Devleti’nin dini İslam’dır. Resmî dili Türkçedir. Başkenti Ankara’dır.
3. Hâkimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir.
4. Seçimler dört yılda bir yapılır . On sekiz yaşını tamamlayan her erkek oy kullanma hakkına sahiptir .
5. Otuz yaşını doldurmuş her erkek milletvekili adayı olma hakkına sahiptir .
6. Türkiye halkına, din ve ırk farkı olmaksızın, vatandaşlık itibariyle “Türk” ifadesi kullanılır .

Buna göre anayasanın verilen maddelerinden hareketle

I- Yönetimde  laik sistem anlayışı benimsenmiştir.

II- Devletin rejimi hukuken güvence altına alınmıştır.

III- 'Türk' kelimesi birleştirici üst kimlik olarak kullanılmıştır.

IV- Mili egemenlikte eşitlik prensibine uygun hareket edilmiştir.

yargılarından hangisine ulaşılabilir ?

4 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Hatay İl MEM

30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşmasının bazı maddeleri şunlardır;

  • Boğazlar İtilaf Devletlerine açılacak ve buralardaki istihkâmlar İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek, Karadeniz'e geçişler serbest olacaktır.
  • Hükümet haberleşmesi dışında telsiz, telgraf ve kablolar İtilaf Devletlerinin denetimi altında olacaktır.
  • Doğu Anadolu'da bulunan altı ilde (Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Harput, Diyarbakır) karışıklık çıktığı takdirde buraların tamamı veya bir kısmı İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir.
  • Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli olan askerlerin dışındaki Osmanlı ordusunun tamamı terhis edilecektir.

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın verilen maddeler aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilemez?

5 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Hatay İl MEM

Cumhuriyet rejimi egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu vurgulayan bir yönetim şeklidir. Hiçbir ayrım ve fark gözetmeksizin halkın tamamının katıldığı seçimler aracılığıyla meclis oluşturulur. Mecliste halkın tüm kesimleri eşit bir şekilde temsil edilerek millet iradesinin tam anlamıyla yansıtılması sağlanır.

Verilen parçadan hareketle çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Hatay İl MEM

Mustafa Kemal'in düşünce dünyasını ve kişiliğini en çok şekillendiren şehirlerin başında Manastır gelmektedir. Askeri İdadi yıllarında Mustafa Kemal gerek arkadaşlarından, gerekse öğretmenlerinden etkilenerek birçok alana ilgi duymuştur. Öğretmenlerinden biri olan Kolağası Mehmet Tevfik Bey sayesinde Osmanlı dönemi ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olup geçmiş ve gelecekle ilgili analitik düşünceler geliştirebilmiştir. Bunun yanında arkadaşı Naci Bey ile beraber farklı şairlerin şiirlerini okuyarak ince bir şiir zevkine sahip olmuştur. Voltaire (Volter), Rousseau (Russo), Diderot (Didero) gibi Fransız yazarların kitaplarını da altını çizip notlar alarak büyük bir dikkatle ve özenle okumuştur.  Tüm bunlar onda etkili ve güzel konuşma sanatına da ilgiyi artırmış ve bu alanda da kendini geliştirmiştir.

Parçada Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanlardan hangisine yönelik ilgisinden söz edilmemiştir?

7 / 10

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Hatay İl MEM

Yunanistan ile mübadele görüşmeleri devam ederken İstanbul'da daha çok Rum bırakmak ve Batı Trakya'daki Türkleri göçe zorlamak isteyen Yunanistan ile “etabli” sorununu ortaya çıkmıştır. Yunanistan ileride Türkiye hak iddia etmesin diye Batı Trakya'da Türk bulundurmak istemediği için baskı yaptı. Türklerin mallarına el koyan Yunanistan'ın bu tutumuna karşı Türkiye de İstanbul'daki Rumların mallarına el koydu. Sorunun çözümü için Milletler Cemiyeti'ne başvurulsa da çözüm bulunamadı. İtalya ve Almanya'nın saldırgan tutumlar içine girmesi Avrupa'da savaş tehlikesini ortaya çıkardı. Bunun üzerine 10 Haziran 1930 Nüfus Mübadelesi Anlaşması imzalanarak doğum yeri ve yerleşme durumuna bakmaksızın İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler hariç karşılıklı nüfus değişikliği yapılmasına karar verildi.

Buna göre mübadele meselesinde takip edilen bu yol, Atatürk'ün dış politikada belirlediği;

I- Mütekabiliyet

II- Barışçılık

III- Millî güce dayanma

IV- Hukuka bağlılık

ilkelerinden hangilerinin uygulandığını göstermektedir?

8 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Hatay İl MEM

Mustafa Kemal, başkomutanlık yasama yetkisini kullanarak 7-8 Ağustos 1921'de Tekalif-i Milliye Emirleri'ni yayımladı. Tekalif-i Milliye Emirleri'nin bazı maddeleri şunlardır:

  • Her ilçede bir tane Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak.
  • Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde bu komisyona teslim edecek.
  • Her aile birer takım iç çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecekYiyecek ve giyecek maddelerinin %40'ına el konacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
  • Halkın elindeki binek hayvanlarının ve taşıt araçlarının
  • %20'sine bedeli sonradan ödenmek üzere el konacak.

Sadece bu bilgilere göre Tekalif-i Milliye Emirler hakkında hangisi söylenemez?

9 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Hatay İl MEM

Osmanlı toplumunda bazı kişilerin ailevi, sosyal ve dini kaynaklı lakaplar taşıması insanlar arasında ayrımcılık yapılmasına neden oluyor ve toplumsal ilişkilerde bir eşitsizlik yaratıyordu. Ayrıca nüfus ve askerlik işlerinde isim benzerliğinden doğan karışıklıklara neden oluyordu. Bu durum Cumhuriyet'in tüm yurttaşları eşit kabul eden anlayışıyla bağdaşmıyordu. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü, “Hiçbir farklılığın olmadığı, kaynaşmış bir Türk milletinin ortaya çıkarılması ve milletin çağdaşlaşmasının önündeki engellerin kaldırılması” parolasıyla kutlanmıştı. Bu anlayışa uygun olarak birlik ve bütünlük içinde bir toplum meydana getirmek, ortaya çıkan karışıklıkları gidermek adına 21 Haziran 1934'te Soyadı Kanunu kabul edilmiştir.

Yukarıdaki bilgilere göre Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Hatay İl MEM

24 Eylül 1920 tarihinde Kazım (Karabekir) Paşa komutasındaki Türk ordusu, Ermeni saldırılarını önlemek için harekete geçti. Ermeniler yenilgiye uğrad ve barış istemek zorunda kaldı. 3 Aralık 1920'de Büyük Millet Meclisi Hükümeti'yle Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Ermeniler işgal ettikleri yerlerden geri çekilecek, Kars, Sarıkamış Iğdır, Oltu ve Kulp BMM Hükümeti'ne bırakılacaktı Ermeniler, Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğunu kabul edecek ve Doğu Anadolu'ya yönelik toprak taleplerinden vazgeçecekti. Gümrü Barış Antlaşması sonrasında bu cephedeki birliklerin bir kısmı Batı Cephesi'ne nakledilmiştir.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?

0%

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
18/D100 %10
2Hdjjddhhddh100 %10
3vural köktepe90 %9
4kerimcan90 %9
5anil90 %9
6Uras85 %8.5
7Gmmmön80 %8
8Mahmut80 %8
9Boztepe80 %8
10arda kuyucu80 %8
11m60 %6
12860 %6
13Jtkf45 %4.5
14vhchgfhedgfegu40 %4
15bekir40 %4
16bok30 %3
17yusuferdefg30 %3
18ilhan15 %1.5
19aaa0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6727
2Ahmet1881
3.1582
4Asd1387
5ALİ1349
6s1216
7yağmur ml1170
85e1115
9Der1059
10Ali1023
11Çağla1019
12K995
13deniz949
14g916
15efwfwe878
16Ege Gören877
17rana849
18.818
19Aa771
20Aa761
21e.ç735
22Şervan tursun732
23hammod713
24[email protected]710
25a706
26İlayda697
27A696
28Aysu681
29osman670
30a661
31D653
32jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
33Yusuf İslam Konuk641
34ahmet baki623
35Elif Hoda605
36T601
37yıldız577
38H567
39uuuuu561
40ilayda559
41rrrr556
42K554
43Berk551
44Kağan Çakar 🙂551
45Hürünaz544
46Nehir522
47Çağrı511
48Hh500
49Mert487
50emria483
51Ceylin akardere482
52a476
53İrmak471
54Yiğit467
55HUZEYFE463
56Çağrı463
57Nalan459
58a458
59abuzer446
60ilknur444
61Egemen426
62G423
63Kayra421
64eryn419
65Abc403
66Ert403
67Zeynep399
68K389
69damlanur382
70ada374
71nazz370
72d361
73y359
74Tmkkj352
75Saflar kulübü349
76Melek346
77efe337
78kedy335
79Nimet333
80M333
81Savas332
82[email protected]329
83Sudem328
84Sdf324
85e322
86Damlanur320
877319
88Mahmut317
89selenarsenkaygisiz315
90Cemile314
91irem311
92Uceduniecd310
93elf305
94öykü304
951304
96Hena303
97lkkkk300
98Emine299
99yuı298
100Esra297