752 Sanayi İnkılabının Etkileri Online Test

“SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir.” kazanı için online testtir

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
7 oylar, 3.4 ortalama
1051
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

752 Sanayi İnkılabının Etkileri

1 / 10

Kategori: 752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

Sanayi İnkılabı Avrupa ülkelerini derinden etkilemiştir. Kurulan fabrikalar geleneksel üretim şekillerini değiştirmiştir. Fabrikaların çoğalmasıyla işçi kesimi doğmuş ve bu durum yeni sosyal problemlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Yetişkin erkeklere göre daha düşük ücret ödenen kadın ve çocuk işçilerin çalıştırılması yaygınlaşmıştır.

Verilen metinden yola çıkarak Sanayi İnkılabı’nın hangi gelişmelere yol açtığı söylenemez?

2 / 10

Kategori: 752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

Avrupa’ya yayılan sanayileşme sürecinde büyük fabrikalar açılmıştır. Fabrikaların yaygınlaşmasına bağlı olarak fabrikalarda çalışan kişilerden oluşan işçi sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu işçi sınıfı, nüfus artışıyla birlikte tarım alanlarında çalışma imkânları azalan ve yeni iş bulmak için köylerden şehirlere göç eden insanlardan oluşmuştur.

Verilen metinden hareketle Sanayi İnkılabı’nın;

I- Toplumsal

II- Siyasi

III- Ekonomik

alanlardan hangilerinde etki yarattığı söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

SANAYİ İNKILABININ SONUÇLARI
Ham maddeye duyulan ihtiyaç artmıştır.
?
Çekirdek aile yaygınlaşmıştır.

Yukarıdaki tabloda soru işareti ile boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

4 / 10

Kategori: 752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

İngiltere’de 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başları arasında, havyan ve insan gücü yerine buhar gücüyle çalışan makinelerin kullanılmasıyla başlayan sürece “Sanayi İnkılabı” denilmektedir. Sanayi İnkılabı ile başlayan üretim teknolojilerindeki hızlı değişim sosyal ve ekonomik hayattaki değişimi de beraberinde getirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı sonrasında yaşanan gelişmeler arasında sayılamaz?

5 / 10

Kategori: 752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

İlkel tarım araçlarında en çok hayvan gücü kullanılıyordu. Günümüzde ise teknolojik olarak oldukça gelişmiş tarım aletleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Öyle ki, iş gücüne duyulan ihtiyaç azalmış ancak üretim artmıştır. Bu durum ticaretin gelişmesini sağlarken köyden kente göçlere de sebep olmuştur. Kent nüfusu hızla artmıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

Sanayi İnkılabı sonrası ortaya çıkan işçi sınıfının yürüyüşünde “Ya Durumunu Kabul Et Ya da Hakkını Ara!” yazmaktadır.

Buna göre işçiler hak arama mücadelelerinde aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamazlar?

7 / 10

Kategori: 752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

“Sanayi İnkılabı ile başlayan üretim teknolojisindeki hızlı değişim, ekonomik yaşamdaki değişimi de beraberinde getirmiştir.”

diyen bir kişi, bu iddiasını Sanayi İnkılabı’nın,

I- Ham madde ve pazar ihtiyacının artması

II- Seri üretim nedeniyle üretim maliyetlerinin azalması

III- İşçi sınıfının ortaya çıkması

sonuçlarından hangisine dayanarak savunabilir?

8 / 10

Kategori: 752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

Üretim teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak nüfus yoğunluğu belli noktalarda toplanmış ve şehirleşme süreci hızlanmıştır. Şehirleşmeyle birlikte çevre sorunları ortaya çıkmıştır.

Bu durumun öncelikle aşağıdaki alanlardan hangisinde sorunların yaşanmasına sebep olacağı söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

Sanayi Devrimi öncesinde demire şekil vermek için insan gücü gerekiyordu.  Sanayi Devrimi sonrasında ise kömür, doğal gaz, elektrik, petrol gibi enerji kaynakları ile ısıtılarak büyük kazanlarda eritilen demire kalıplarla şekil verilmeye başlanmıştır. Burada üretilen ürünler inşaat, makine ve ulaşıma dayalı sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır. Bu sanayi kollarında çalışan “işçi sınıfı” oluşmuştur.

Buna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

I- Nüfus kentlerde toplanmıştır.

II- Makine gücüne dayalı seri üretime geçilmiştir.

III- Çekirdek aile yaygınlaşmıştır.

Buna göre numaralandırılarak gösterilen yukarıdaki cümlelerden hangisi Sanayi Devrimi’nin sosyal sonuçları arasında gösterilebilir?

0%