751 Toprak Yönetimi Online Test

  • 7. Sınıf 5. Ünite 1. Kazanım
  • SB.7.5.1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.
/10
15 oylar, 4.1 ortalama
940

751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

751 Toprak Yönetimi Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

Hitit kralları ülke arazisinin bir kısmını mülkiyet hakkını elinde tutmak şartıyla kullanım hakkını birtakım kişilere vermiştir. İşletme hakkı verilen şahıslar, elde ettikleri kârla atlı arabaların masraflarını karşılamışlar ve asker beslemişlerdir. Hitit Devleti’nin Anadolu’da uyguladığı toprak yönetimi ile daha sonra Arapların, Bizanslıların, Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinin uyguladığı toprak sistemi arasında benzerlikler bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

Anadolu’da yaşayan Frigler, tarım ve hayvancılığı koruyacak kanunlar koymuşlardır. Friglerde öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası ölümdür. Ayrıca ekili araziye zarar vermenin cezası da ağırdır.

Buna göre Friglerin tarımla ilgili bu kadar ağır cezalar koymalarının sebepleri arasında,

I- Asayiş sorunlarını gidermek istemeleri

II- En önemli geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olması

III- Üretimde sürekliliği sağlamak istemeleri

öncüllerinden hangileri gösterilebilir?

3 / 10

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

Orta Çağ toplumlarında toprağa sahip olan derebeyler sosyal, ekonomik ve siyasi gücün belirleyicisi olmuşlardır. Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde toprakların ve üstünde yaşayan köylülerin derebeyine ait olduğunu kabul eden bir yönetim şekli olan feodalizm ortaya çıktı. Feodalizmde derebeyler her türlü yargı yetkisine de sahipti. Feodal toplum düzeninde toprakla alınıp satılan köylülere serf denirdi. Senyör hem toprağın hem de serfin sahibiydi.

Verilen metinden hareketle Orta Çağ toplumlarında uygulanan toprak rejimi ile ilgili olarak,

I- Toplumun çeşitli sınıflara ayrılmasına dayandığı

II- İnsan haklarına dayalı bir yapıya sahip olduğu

III- Toplumda eşitsizliklerin yaşanmasına yol açtığı

çıkarımlarından hangileri yapılamaz?

4 / 10

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

Toprak-insan ilişkisi insanlık tarihi kadar eskidir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de toprak önemini korumaktadır. Bunun en önemli nedeni toprağın tarım ve tarıma dayalı üretim için temel kaynak olmasıdır. İnsanların topraktan ve hayvandan yararlanma süreci toplayıcılık, avcılık, ilkel ziraatçılık ve modern tarım olmak üzere çeşitli aşamalardan geçmiştir. Yerleşik yaşama geçen insanoğlu tarımsal üretime dayanan bir ekonomi oluşturmuştur. Bu durum toprağa sahip olmanın önemini ortaya çıkarmıştır.

Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

Aşağıdaki tabloda tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlar ile bunların faaliyetleri karışık bir şekilde verilmiştir.

Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Faaliyetleri
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü  
Ziraat Bankası  
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri  

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tabloda yer alan tarımı destekleyen kurum ve kuruluşların faaliyetleri arasında gösterilemez?

6 / 10

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

Atatürk, Türkiye İktisat Kongresi açılış konuşmasında siyasi hürriyetin ancak ekonomide güçlü olmakla sağlanabileceğini vurgulamıştır. Mustafa Kemal Atatürk saban–kılıç karşılaştırması yaparak ülke için hayati önem taşıyan sembolün saban olduğunu belirtmiştir. Kongre’de tarımla ilgili önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan tarım politikasının önceliklerini oluşturmuştur. Çiftçiden alınan Aşar vergisi kaldırılmıştır. Ham maddesi tarıma dayalı sanayinin kurulmasına destek verilmiştir. Ziraat Bankası yeniden düzenlenerek çiftçiye verilen krediler artırılmıştır.

Verilen metne göre Cumhuriyet’in ilk yılları ile ilgili,

I- Köylünün kalkınması için çalışmaların yapıldığı,

II- Tarım ve sanayinin geliştirilmesi için milli bir ekonomi politikasının oluşturulduğu,

III- Hizmet sektörünün payının artırılmaya çalışıldığı

verilen çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

Osmanlı padişahları fethedilen toprakların bir kısmının mülkiyetini devlete bırakmıştır. Devlete ait bu toprakların da işletme hakkını halka vermiştir. Bu sistemde toprağın mülkiyeti devlete, vergi gelirlerini toplama hakkı dirlik sahibine, kullanım hakkı ise köylü ve çiftçiye aittir. Tımar sahibi kanunlara uyduğu ve devlete sorumluluklarını yerine getirdiği sürece toprağı işletmeye devam ederdi. Ancak ordunun düzenlediği sefere katılmayan tımar sahiplerinin elinden tımarları alınırdı. Toprağın mazeretsiz arka arkaya üç yıl boş bırakılması, tımar sahibinin köylüye kötü davranması tımarın geri alınma sebeplerindendi. Köylünün tımar sahibine karşı sorumlulukları vardı. Köylünün toprağı terk etmemesi bunlardan biridir.

Buna göre Osmanlı Devleti’nde uygulanan Tımar Sistemi ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

8 / 10

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

Arkeolojik kazılar, ilk insanların toprağı bitki yetiştirmek amacıyla 8000 yıl önce kullanmaya başladığını göstermektedir. Günümüz koşullarında toprak, tarım üretimi için hâlâ vazgeçilmez bir yetiştirme ortamı olarak sağlamaktadır.

Verilen metne göre toprak ile ilgili,

I- İnsanlar için toprağın faaliyet alanı olduğu,

II- Önemini günümüzde de sürdürdüğü,

III- Çanak ve çömlek yapımında kullanıldığı,

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

9 / 10

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

Atatürk çiftçilere hitaben yaptığı bir konuşmasında şunları söylemiştir:

“Kılıç kullanan kol çok geçmeden yorulduğu halde sabanını kullanan kol zaman geçtikçe toprağın daha çok sahibi olur. Kılıç ve saban bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi. Tarihin bütün olayları hayatın bütün gözlemleri bunu doğruluyor. Milletimiz çok büyük acılar, yenilgiler görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun gerçek sebebi şundadır: Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki sabanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık.”

Atatürk’ün sözünden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze dek uzanan süreçte tarımı destekleyen çok sayıda kurum ve kuruluş meydana gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan biri değildir?

0%