662 Yasama Yürütme Yargı Online Test

“SB.6.6.2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ilişkiyi açıklar.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

662 Üç Kuvvet

662 Yasama Yürütme Yargı

1 / 10

Kategori: 662 Üç Kuvvet

T.C. Anayasası Madde 89:

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on beş gün içinde yayımlar. Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir.

Anayasanın verilen maddesine göre Cumhurbaşkanı’nın yetkileri arasında;

I- Yasa yapma

II-Yürütme gücünü kullanma

III-Yargı kararlarını denetlemek

hangisi ya da hangilerinin bulunduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 662 Üç Kuvvet

TBMM’nin görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:

  • Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak
  • Para basılmasına karar vermek
  • Genel ve özel af ilanına karar vermek
  • Savaş ilanına karar vermek

Buna göre TBMM hakkında verilen aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 662 Üç Kuvvet

(I) Ülkemizde yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kullanılır. (II) TBMM üyelerine milletvekili adı verilir. (III) Anayasaya göre TBMM üyeleri beş yılda bir genel oyla seçilir. (IV) Milli güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli tedbirleri almak TBMM’nin görevleri arasında yer alır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “TBMM” ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?

4 / 10

Kategori: 662 Üç Kuvvet

Kuvvetler Birliği: Devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin tek bir kişide veya kurumda toplandığı devlet yönetim modelidir.

Kuvvetler Ayrılığı: Devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları ve bu güç unsurlarının ayrı kurum veya kişilere verildiği devlet yönetim modelidir.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 662 Üç Kuvvet

T.C. Anayasası Madde 138:

Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Anayasanın verilen maddesine göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 662 Üç Kuvvet

Yargı, toplum hayatında ortaya çıkan hukuka aykırılıkları belirleme, uyuşmazlıkları çözme ve yasalara uymayanları cezalandırma işidir. Anayasamıza göre yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Ülkemizde yargı yetkisi, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, İdare Mahkemeleri gibi çeşitli mahkemeler tarafından kullanılır.

Verilen metinden hareketle yargı kuvveti hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 662 Üç Kuvvet

Aşağıdaki tabloda ülkemizin yönetiminde yer alan yasama, yürütme ve yargı güçleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

KUVVETLERİŞLEVİYETKİLİ ORGANLAR
YasamaYasa çıkarma gücüdür.TBMM
YürütmeKanunları uygulama gücüdür.Cumhurbaşkanı
YargıVatandaşların birbiriyle ve devletle olan ilişkilerindeki uyuşmazlıkları çözme gücüdür.Bağımsız mahkemeler

Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 662 Üç Kuvvet

GÜÇLERYETKİLİ ORGANLARGÖREVLERİ
YasamaTBMMSavaş ilanına karar vermek
YürütmeCumhurbaşkanı?
YargıBağımsız mahkemelerToplumsal sorunları kanun çerçevesinde çözmek

Verilen tabloda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması yanlış olur?

9 / 10

Kategori: 662 Üç Kuvvet

Anayasamıza göre, devletin hukuki işlemlerinin tamamı yargı denetimindedir. Ülkemizde yargı yetkisi bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilir. Bu mahkemelerden biri olan ……………………, anayasada yazılı temel hak ve özgürlükleri korumak ve TBMM tarafından çıkarılan kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemekle yetkili olan üst mahkemedir. Bunun yanı sıra ülkemizde devlet büyüklerini “Yüce Divan” sıfatıyla yargılama yetkisine de sahiptir.

Metinde “……………………” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekmektedir?

10 / 10

Kategori: 662 Üç Kuvvet

 GÜÇLER GÖREVLERİ
1YasamaAÜst kademe kamu yöneticilerini atamak
2YürütmeBHukuk düzeninin gerçekleştirilmesini ve korunmasını sağlamak
3YargıCPara basılmasına karar verme

Verilen güçler ve görevleri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

0%