5. Sınıf Yeni Müfredatın Karşılaştırması

5. sınıf yeni müfredatta kazanım yerine öğrenim çıktısı kullanılmaktadır.

Eski müfredatta 33 kazanım yer alırken yeni müfredatta 19 öğrenim çıktısı bulunmaktadır.

Yeni müfredattaki öğrenim çıktılarının bir kısmı 4. sınıftan 5. sınıfa veya 6. sınıftan 5. sınıfa ufak değişikliklerle aktarılmıştır.

Yeni müfredat ve eski müfredattaki kazanımlar eşleşmesi şu şekildedir;

 

Birlikte Yaşamak
1 SB.5.1.1. Dâhil olduğu gruplar ve bu gruplardaki rolleri arasındaki ilişkileri çözümleyebilme   SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev ve sorumluluklara uygun davranır.
2 SB.5.1.2. Kültürel özelliklere saygı duymanın birlikte yaşamaya etkisini yorumlayabilme   SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz
eder.
3 SB.5.1.3. Toplumsal birliği sürdürmeye yönelik yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine
katkı sağlayabilme
  SB.6.1.4. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılır.
Evimiz Dünya
4 SB.5.2.1. Yaşadığı ilin göreceli konum özelliklerini belirleyebilme

 

  SB.6.3.1. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu
tanımlar.
5 SB.5.2.2. Yaşadığı ilde doğal ve beşerî çevredeki değişimi neden ve sonuçlarıyla yorum
layabilme
  Yeni kazanım
6 SB.5.2.3. Yaşadığı ilde meydana gelebilecek afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik farkın
dalık etkinlikleri düzenleyebilme
  SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
7 SB.5.2.4. Ülkemize komşu devletler hakkında bilgi toplayabilme   SB.4.7.2. Türkiye’nin komşuları ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrar.
Ortak Mirasımız
8 SB.5.3.1. Yaşadığı ildeki ortak kültürel miras ögelerine ilişkin oluşturduğu ürünü payla-
şabilme

 

  SB.5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
9 SB.5.3.2. Anadolu’da ilk yerleşimleri kuran toplumların sosyal hayatlarına yönelik bakış
açısı geliştirebilme

 

  Yeni kazanım
10 SB.5.3.3. Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerinin ortak kültürel mirasa katkılarını
karşılaştırabilme

 

  SB.5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine
önemli katkılarını fark eder.
Yaşayan Demokrasimiz
11 SB.5.4.1. Demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme

 

  SB.6.6.1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.

12 SB.5.4.2. Toplum düzenine etkisi bakımından etkin vatandaş olmanın önemine yönelik
çıkarımda bulunabilme

 

   
13 SB.5.4.3. Temel insan hak ve sorumluluklarının önemini sorgulayabilme

 

  SB.5.6.3. Temel hakları ve bu hakları kullanmanın önemini açıklar.
14 SB.5.4.4. Bir ihtiyaç hâlinde veya sorun karşısında başvuru yapılabilecek kurumlar hak
kında bilgi toplayabilme

 

  SB.5.5.6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
Hayatımızdaki Ekonomi
15 SB.5.5.1. Kaynakları verimli kullanmanın doğa ve insanlar üzerindeki etkisini yorumlaya
bilme

 

  SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.

16 SB.5.5.2. İhtiyaç ve isteklerini karşılamak için gerekli bütçeyi planlayabilme

 

  SB.4.5.1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt ederek ikisi arasında bilinçli seçimler yapar.

SB.4.5.4. Kendine ait örnek bir bütçe oluşturur.

17 SB.5.5.3. Yaşadığı ildeki ekonomik faaliyetleri özetleyebilme

 

  SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.

Teknoloji ve Sosyal Bilimler
18 SB.5.6.1.Teknolojik gelişmelerin toplum hayatına etkilerini tartışabilme

 

  SB.5.4.1. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır.

19 SB.5.6.2. Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımının önemine ilişkin ürün oluşturabilme

 

  SB.5.4.3. Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar.