Yıl Sonu İş ve İşlemleri

1)  2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Notları ile Ders ve Etkinliklere Katılım Notunun Eksiksiz Girilmesi.

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

  1. a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır(…)

MADDE 22 – (3) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

*İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Hızlı Not Girişleri bölümünden ders öğretmenlerinin sınıflarına veya girdikleri derslere ait öğrencilere not girişlerinin yapılması gerekmektedir.

*Ders ve etkinliklere katılım puanının değerlendirme ölçeklerine göre verilmesi ve değerlendirme ölçeklerinin bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

*Görsel Sanatlar dersi için “Ürün Dosyası” notu girilecektir. (1. Sınav alanı işaretlenecek.)

*Uygulamalı sınav olması halinde ders notlarının değerlendirme ölçeklerine göre verilmesi gerekmektedir.

*Mazeretleri nedeniyle okula gelmeyen öğrencilerin yazılı/uygulamalı sınavları yapılacak, sınavlara ait notlar okul idaresi ile işbirliği yapılarak girilecektir.

*Mazeretsiz olarak yazılı / uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; katılmadıkları sınav bölümüne”G” (Girmedi) harfi yazılmalıdır.

*Sürekli devamsız olan öğrenciler için herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır.

*Evde-hastanede eğitim alan öğrenciler ile kaynaştırma eğitimi alan öğrencilerin durumu, e-okul öğrenci genel bilgileri ekranından okul yönetimi tarafından işaretlenecektir.

 

2) E-Okul Sisteminde Bulunan Karne Bilgileri – Öğretmen Görüşünün Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi.

MADDE 30 – (2)(a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.

*İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü sekmesini tıklayarak Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni olduğu sınıfa ait Karne Öğretmen Görüşü Bilgileri girişini tamamlamaları gerekmektedir.

*Karne Bilgileri – Öğretmen Görüşünün aktif öğrencilerinize göre yapmanız gerekmektedir. Eğer bu konuda tereddüte düşüyorsanız aktif öğrenci listenizi okul idaresinden alınız.

 

3) Davranış Notlarının Eksiksiz Girilmesi,

MADDE 29 –(1) İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir.

*Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Davranış Notları sekmesinden sınıfa ait davranış notu girişlerinin tamamlanması gerekmektedir.

 

4) E-Okul Sisteminde Bulunan Sınıf Kitaplığının Oluşturulması ve Okunan Kitapların Girilmesi.

MADDE 86 – (1) İlköğretim kurumlarının uygun bir yerinde okul kütüphanesi kurulur. İlköğretim kurumlarının bütün sınıflarında sınıf kitaplığı oluşturulur.

*Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Okuduğu Kitaplar sekmesinden sınıf kitaplığı oluşturarak okunan kitapların sisteme girilmesi gerekmektedir.

 

5) E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülünde öğrencilerin gerçekleştirdiği Sosyal Etkinliklerin Kayıt Altına Alınması

(Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği) MADDE 8- (5)Öğrencinin seçtiği kulüp, yaptığı çalışmalar ve belgeleri, e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir.

*İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Sosyal Etkinlikler >> Sosyal Etkinlikler Girişi sekmesinden okul etkinlikleri için kulüp danışman öğretmeni, merkezî etkinlikler için ilgili ders öğretmeni, okul dışı bireysel etkinlikler için ise sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından veri girişleri yapılacaktır.

 

6) Öğretmen Puan Çizelgelerinin Kontrol Edilerek İmzalanması.

MADDE 26 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-Okul sistemindeki Öğretmen Puan Çizelgesine zamanında işler. Her dönem sona ermeden beş gün önce okul yönetimince, e-Okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Puan Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylanarak dosyasında saklanır.

 

7) BEP Uygulanan Öğrenciler İçin Değerlendirme/İlerleme Raporlarının Hazırlanması.

MADDE 20 – (1) c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

*BEP uygulanan öğrenciler için değerlendirme/ilerleme ölçeklerinin okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

8) Ödüller ve ödüllerin verilmesi

MADDE 53 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar “Teşekkür” EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar “Takdir” EK-7 belgesi ile ödüllendirilir. (*)

MADDE 53 – (2) İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;

  1. a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,
  2. B) Sosyal etkinlikler kapsamında üstün başarı gösteren öğrenciler 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir.

(Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği) MADDE 7 (3) Çalışmalara katılan öğrencilere Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi (EK-1),çalışmalarda üstün gayret gösteren öğrencilere Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi (EK-2), katkı sağlayan öğretmen, veli, üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü tarafından Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi (EK-3) verilir. (**)

*Takdir ve teşekkür belgesi alacak öğrencilerinizi kontrol ediniz.

9)Döneme ait rapor ve çizelgelerinin teslim edilmesi ( 15.06.2022 tarihinde kadar)

  • Rehberlik YIL sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi, (Sınıf / Şube rehber öğrt.)
  • Sosyal kulüp yıl sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi,(Sosyal kulüp danışman öğrt.)
  • BEP Uygulanan Öğrenciler İçin Değerlendirme / İlerleme Raporlarının Hazırlanması.
  • Ders ve etkinliklere katılım notu değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi,

 

10) Karne işlemlerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden en geç 10.06.2022 mesai saatine bitimine kadar tamamlanması,

 

11) Öğretmen puan çizelgelerinin 14.06.2022  tarihine kadar kontrol edilerek imzalanması,

 

12) Karnelerin mühür ve imza işlemlerinin tamamlanması, 15.06.2022 tarihine kadar okul müdürüne imzaya sunulması,

 

13) Sınıf / Şube Rehber Öğretmenleri kendi sınıflarının karnelerini vermek üzere 17.06.2022 tarihinde okulda hazır bulunacaklardır.