744 Özgür Düşünce ve Bilim Online Test

“SB.7.4.4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını değerlendirir.” kazanımı için online testtir.

Bu testte 8 soru vardır.

Sorular Musa Özgün hocamızın testinden oluşturulmuştur.

/8
11 oylar, 4.1 ortalama
915
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

744 Özgür Düşünce ve Bilim

1 / 8

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

Tales, güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceğini hesaplayan ilk bilim insanıdır. Hipokrat, tıp biliminin kurucusu kabul edilir. Pisagor, dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden ilk düşünürdür. Demokritos, atomların varlığından ilk söz eden bilgindir. Tarih biliminin kurucusu Herodot, ünlü düşünür Diyojen ve yukarıda ismi geçen kişilerin ortak özelliği İyon medeniyetinde yetişmeleridir. 

Buna göre İyon medeniyeti için hangisi söylenebilir?

2 / 8

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

SKOLÂSTİK DÜŞÜNCEYE GÖRE;

-Dünya evrenin merkezindedir.

-Kilise evrenle ilgili tüm bilgilere sahiptir.

-Kilisenin dediği her şey doğrudur.

-Deney ve gözleme gerek yoktur.

-Özgür düşünce yoktur.

Buna göre skolâstik düşünce yapısının hâkim olduğu bir yerde aşağıdaki hangi alanda gelişim beklenemez?

3 / 8

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

Aydınlanma Çağı bilin insanlarından Galileo, geliştirdiği teleskop ile gök cisimlerinin hareketlerini inceledi. Dünyanın hareket ettiğini, güneşin ise merkezde olduğunu savundu. Kilisenin dünyayı merkeze alan görüşünün aksini savunduğu için kilisenin kurduğu engizisyon mahkemesine çağrıldı. Ölmek veya tövbe belgesi imzalayıp hatalı olduğunu kabul etmek arasında kalan Galileo tövbe belgesini imzaladı. Savunduklarının hatalı olduğunu açıklamak zorunda bırakıldı.

Metne göre;

I. Galileo’nun, düşüncelerini serbestçe ifade etmesi engellenmiştir,
II. Kilise, bilimsel gerçeklerin değişmeyeceğini kavrayamamıştır,
III. Galileo bilimsel araştırmalarında özgür davranmıştır,

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 8

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

Madde 27: Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanda her türlü araştırma yapma hakkına sahiptir. 

Anayasamızın yukarıdaki maddesine bakarak hangisi söylenemez?

5 / 8

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

Abbasiler özgür düşünceyi destekleyerek bilimsel ve kültürel gelişmelere öncülük etmişlerdir. Abbasi halifeleri Dar’ül-Hikme’de bilim insanlarının tartışmalarına bizzat katılmış ve her düşüncenin özgürce tartışılmasını sağlamıştır. Burada farklı inanç ve milletten bilim insanları uyum içinde çalışmışlar ve kimse din değiştirmeye zorlanmamıştır. Bu sayede birçok bilim insanı yetişmiştir. Abbasiler ve sonrasında kurulan Türk-İslam devletleri medeniyete yön veren bir güce özgür düşünceye verdikleri önem sayesinde ulaşmışlardır.

Açıklamaya göre Türk-İslam medeniyeti için hangisi söylenemez?

6 / 8

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

Avrupa’da özgür düşüncenin yasaklandığı Orta Çağ’da İslam coğrafyasında bilimsel gelişmeler “altın çağını” yaşıyordu. İslam coğrafyasındaki özgür düşünce ortamı sayesinde …

Yukarıdaki açıklamada son cümlede boş bırakılan alan aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

7 / 8

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

  • İlk Çağlarda İyon uygarlığında özgür düşünce vardı. Bu durum pozitif bilimlerde önemli gelişmeler yaşanmasını sağladı. Birçok bilimin temeli de bu dönemde atıldı.
  • Orta Çağ’da bilimsel üstünlük Türk-İslam bilginlerinin elindeydi çünkü onlar düşüncelerini özgürce ifade edebiliyorlardı.
  • Bilimsel üstünlük Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı gibi gelişmelerle Avrupa’ya geçti. Skolâstik düşünce yerini özgür düşünceye bıraktı.

Yukarıdaki açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

8 / 8

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

I. MADDE 23: Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
II. MADDE 25: Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.
III. MADDE 26: herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
IV. MADDE 27: Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.

Tablodaki anayasa maddelerinden hangileri bilimsel gelişmelerin yaşanması için öncelikli olarak gereklidir?

0%