721 Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi Online Test

SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
3 oylar, 5 ortalama
488
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

721 Beylikten Cihan Devletine

721 Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi

1 / 10

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı idarecileri İslam hukukunun başka dinlere karşı hoşgörü anlayışından hareketle toplumu ırk esasına göre değil din esasına göre teşkilatlandırırdı. Bu sistemde gerek Müslümanlar gerekse gayrimüslimler kendi dini liderleri etrafında teşkilatlanarak kendi kurumlarını tesis etme ve yasalarını uygulama hakkına sahip olmuşlardır.

Hakkında bilgi verilen Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu sistem aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 10

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Türkiye Selçuklu Devleti, 1249 yılında gerçekleşen Kösedağ Savaşı’nı kaybederek Moğol hakimiyetine girmiştir. Bunun sonucunda Moğollara bağlı yaşamak istemeyen Osmanoğulları, Aydınoğulları, Karamanoğulları ve Candaroğulları gibi çok sayıda Türk beyliği isyan ederek, Anadolu’da bağımsızlıklarını ilan etmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun sonuçları arasında yer aldığı söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Bilgi

Kavram
I- Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettiği yerlere göçebe Türkmenleri yerleştirme politikasıdır.
II-Hristiyan ailelerin çocuklarının alınıp asker olarak yetiştirildiği sistemdir.
III- Halkın büyük bölümünü oluşturan ve yönetilen gruba verilen addır.

Tabloda verilen bilgilerin uygun olan kavramlarla doğru bir biçimde eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı Devleti, 1402 yılında Timur İmparatorluğu ile yaptığı Ankara Savaşı’nı kaybetmiştir. Bu olaydan sonra 11 yıl süren ve Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht mücadelesinin olduğu Fetret Devri yaşanmıştır.

Bu durumun etkileri arasında,

I- Osmanlı Devleti’nin yıkılması

II- Balkanlarda ilerlemenin durması

III- Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulması

durumlarından hangileri gösterilebilir?

5 / 10

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı Devleti 1299 yılında Osman Bey tarafından Bizans sınırına yakın bir uç beyliği olarak kurulmuştur. Osmanlı’nın kurulduğu bu dönemde Anadolu, Avrupa ve Balkanların genel durumu şu şekildedir:

  • Avrupa’da iç savaş yaşanmaktaydı.
  • Balkanlarda siyasi birlik bulunmamaktaydı.
  • Bizans zayıflamıştı.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Bilgiler

Doğru mu Yanlış mı?
Osmanlı Devleti, Rumeli’de fethettikleri topraklara Anadolu’dan getirdikleri Türkmenleri yerleştirmişlerdir. 
Osmanlı’da toplumun Müslim ve gayrimüslim diye iki gruba ayrılmasına tımar sistemi adı verilir. 
Konargöçerler hayvancılıkla uğraşırlar ve şehrin et, yağ ve peynir gibi ihtiyaçlarının çoğunu karşılarlardı. 

Tabloda verilen bilgilerin “doğru- yanlış” olma duruma göre sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmektedir?

7 / 10

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Orhan Bey döneminde meydana gelen gelişmelerden bazıları şunlardır:

  • Bursa başkent olmuştur.
  • İlk Osmanlı medresesi açılmıştır.
  • Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur.

Metinde aşağıdaki alanlardan hangisinde bir meydana gelen bir gelişmeden bahsedilmemiştir?

8 / 10

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Ayşegül öğretmen, sosyal bilgiler dersinde öğrencilerine “Çelebi Mehmet, Osmanlı Devleti’nin ikincisi kurucu olarak kabul edilmektedir. Çünkü…” demiştir.

Ayşegül öğretmen cümlesini aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirirse öğrencilerine doğru bir bilgi vermiş olur?

9 / 10

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Orhan bey döneminde;

  • Divan-ı Hümayun kurulmuştur.
  • İlk vezirlik makamı oluşturulmuştur.
  • Rumeli’ye ilk geçiş sağlanmıştır.

gerçekleşen bu çalışmalar aşağıdaki alanlardan hangisi kapsamında yapılmıştır?

10 / 10

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Tımar sistemi ile fethedilen bölgeler, başarılı komutanlar ve devlet yöneticilerine paylaştırılırdı. Bu toprakların işleme hakkını alan kişiler toprağı boş bırakamazdı. Bu topraklar devlete aitti. Toprağı alan kişiler topraktan kazandıkları ürünün parasıyla devlete asker yetiştirmek zorundaydı. Barış zamanı tımarlı sipahiler bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla görevliydi.

Verilen metinden hareketle Osmanlı Devleti, Tımar sistemini uygulamakla aşağıdakilerden hangisi amaçlamış olamaz?

0%