2016 – 2017 DESTEKLEME ve YETİŞTİRME KURSLARI TAKVİMİ ve KLAVUZU

Bu kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli ve 15923718/20/4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ve Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2016-2017 ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BİRİNCİ DÖNEM, İKİNCİ DÖNEM VE YAZ DÖNEMİ İŞ TAKVİMİ

İŞLEMLER 1. DÖNEM KURSLARI 2.DÖNEM KURSLARI YAZ KURSLARI
Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması 01-09 Eylül 2016 23 Ocak 2017
05 Şubat 2017
05-11 Haziran 2017
Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince onaylanması 12-21 Eylül 2016 06-12 Şubat 2017 12-18 Haziran 2017
Öğrenci başvurularının alınması 22 Eylül 2016
27 Eylül 2016
13-19 Şubat 2017 19-25 Haziran 2017
Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması 28 Eylül 2016
02 Ekim 2016
20-26 Şubat 2017 26 Haziran 2017
02 Temmuz 2017
Kursların başlaması 03 Ekim 2016 27 Şubat 2017 03 Temmuz 2017
Kursların tamamlanması 15 Ocak 2017 04 Haziran 2017 27 Ağustos 2017

 

KISALTMALAR
ÖDSGM Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DYK Destekleme ve Yetiştirme Kursları
AYBP Ağırlıklı Yılsonu Başarı Puanı

 

TANIMLAR
Ders Yılı Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,
Komisyon Kurs merkezleri ile kurslarda ders ücreti karşılığında görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla il / ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşan komisyonu,
Kurs Resmi ve özel örgün eğitim kurumları ile yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme amacıyla resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan kursları,
Kursiyer Kursa devam eden ve herhangi bir örgün öğretimi bitirmiş kişiyi,
Kurs Merkezi Bünyesinde örgün ve yaygın destekleme ve yetiştirme kursları açılan resmi okul veya kurumları,
Kurs Merkezi

Müdürü

Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun müdürünü,
Kurs Merkezi

Müdür

Yardımcısı

Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun kurs merkezi müdürü

tarafından görevlendirilen kurslardan sorumlu müdür yardımcısını,

Öğrenci İlköğretim ve ortaöğretim kurumları ile açık öğretim kurumlarında öğrenim görenleri, ifade eder.

DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan hükümler, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organı kararları ile mevzuat değişikliklerinin gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

  1. GENEL ESASLAR

1.1.Bu kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile kursiyerler (mezunlar) için resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan DYK’larla ilgili iş ve işlemleri kapsar.

1.2. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik kurslar örgün eğitim kurumlarında; kursiyerlere yönelik kurslar ise yaygın eğitim kapsamında halk eğitimi merkezi müdürlükleri sorumluluğunda açılır.

1.3.DYK’lar, Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

1.4.DYK’lar, okul veya kurum müdürlüğünün e-kurs modülü üzerinden başvurusu ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi milli eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yürütülür.

1.5.DYK’da kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs(http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar vehttp://e-kurs.eba.gov.tr/) modülü üzerinden yapılır.

1.6.DYK’larda öncelikle ilçede kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, kadrolu/sözleşmeli öğretmenin ihtiyacı karşılamaması durumunda, ilçe tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler görevlendirilir.

1.7.DYK’lardaki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.

1.8.DYK’lar özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

1.9.Açılacak DYK’larda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez.

1.10.DYK’ların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yayımlanan kurslara ait ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Kurslara ait ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmi, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

1.12.Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hallerde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince uygun görülen binalarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler halk eğitim merkezi müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.

1.13.Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının

10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır.

1.14.DYK’lar, DYK iş takvimine uygun olarak açılır. Olağanüstü durumlarda bu süreler il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince değiştirilebilir.

1.15.Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışında kalan sürede yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Yaz Kursları 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimize hazırlık mahiyetinde bir üst sınıfta okutulan dersler tanımlanacaktır. 8 ve 12. Sınıflar bulundukları sınıfın derslerinden kurs alabilecektir. Yaz Kurslarında öğrenciler bulundukları il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilecektir.

1.16.DYK’lara kursun süresinin 1/10’unu geçtikten sonra öğrenci/kursiyer kaydı yapılmaz. Ancak kursların başladığı haftadan sonra müracaat eden öğrenci/kursiyerlerin durumları ile nakil, yurt dışından gelme gibi değişiknedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Kursa katılmasına karar verilen öğrenci/kursiyerlerin kayıtları kurs merkezi müdürlüğünce e-kurs modülü üzerinden yapılır.

1.17.Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmen, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce belirlenir. Kurs merkezi müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi ilçedeki diğer okullardan bu kurs merkezini tercih eden öğretmenlerden de görevlendirme yapabilir. İhtiyaç olması halinde, e-kurs modülü üzerinde ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmesini talep edebilir. DYK’larda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-kurs modülü üzerinden görevlendirilir.

1.18.Kursta görevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması halinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

1.19.1.ve 2. Dönem Kurslarında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler. Yaz döneminde bir üst sınıfın dersleri ve programı uygulanır.

1.20.DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10′ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir.

1.21.Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hal ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

1.22.Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen DYK’larda ise bu süreler halk eğitim merkezi müdürlüklerince belirlenir.

1.23.Kurslara ait ders planları, haftalık örnek ders programları ve kazanım kavrama testleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında Kurslar bölümünde yayımlanır.

1.24.DYK’larda1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 16, yıllık açılan kursun süresi ise 32 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hüküm uygulanmaz.

  1. İL/İLÇE KOMİSYONLARI

2.1.İl/ilçe komisyonları, DYK’ların planlanması ve yürütülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesini koordine etmek amacıyla, her yıl eylül ayının ilk haftasında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulur.

2.2.Komisyonlar, illerde, sınavlardan sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve il e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere; ilçelerde, sınavlardan sorumlu şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve ilçe e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere yedişer kişiden oluşur.

2.3.Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin iş ve işlemlerini yürütür.

2.4. Kurslarda görev almak isteyen ders ücreti karşılığında görevlendirilecek öğretmen başvurularını inceleyip onaylar, gerekli değerlendirmeleri yaparak e-kurs modülü üzerinden öğretmen talep eden kurs merkezlerine görevlendirir.

2.5.Kurs merkezi müdürlükleri ile il/ilçe sorumlularının e-kurs modülüne verileri zamanında işlemesini, modüldeki bilgilerin güncel tutulmasını sağlar. Kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı yürümesi için gereken tedbirleri alır.

2.6.Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yürütür.

2.7. Açık Öğretim okullarına devam eden öğrencilerin katılacakları kurs merkezlerini belirlemek ve gerekli duyuruları yapmak.

  1. KURS MERKEZLERİ

3.1.Kurs merkezi olmak isteyen örgün eğitim kurumları ile halk eğitim merkezleri, kurs merkezi müracaatını e-kurs modülü üzerinden belirlenen iş takvimi doğrultusunda yapar. Kursları ders bazlı açılacak şekilde planlayarak e-Kurs modülüne giriş yapar. Sınıf oluşturma işlemlerindehangi sınıf düzeyinde hangi derslerden kurs açacaklarını başvuru ekranından sisteme işler.Kurs merkezi olmak isteyen okul/kurum, imkanları ölçüsünde kurs açma isteğinde bulunarak öğrencilerin tercihine sunar.Kurslar, il/ilçe komisyonunca onaylanan derslerden yeterli sayıda öğrenci/kursiyer talebi olması halinde açılır.

3.2.e-Kurs modülü üzerinden kurslara başvuru yapacak resmi örgün eğitim kurumu öğrencilerine devam ettikleri okul müdürlüklerince eba şifresi verilir. Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerlere kurs merkezlerince e-kurs kullanım şifresi verilir.

3.3.Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar.

3.4. e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

3.5.Kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin e-kurs modülü üzerinden sınıf/şubelere atamasını yapar, ihtiyaç olması halinde e-kurs modülü üzerinden il/ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere öğretmen talebinde bulunur.

3.6. Kurslara ait haftalık ders programını yapar ve ilgililere duyurur.

3.7.Kurs plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

3.8.Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personel görevlendirmeleri ile yapılacak ücret ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.

3.9.Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık takibini yapar (Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz).

3.10.Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyaları tutar.

3.11.DYK’nın işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcı tedbirleri alır.

3.12.Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

  1. ÖĞRETMEN BAŞVURULARI

4.1.Kurslarda görev almak isteyen kadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar.

4.2.Kadrolu öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.

4.3.Öğretmenler, kadrolarının bulunduğu veya görevli oldukları ilçede görev almak istedikleri üç kurs merkezine kadar tercihte bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek ilçedeki öğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilirler.

4.4..Ders ücreti karşılığında görev almak isteyen ücretli öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacaklarıilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.

4.5.Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilir.

  1. KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI

5.1.Kurslara, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel, ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.

5.2.Örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

5.3. Açık öğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-kurs modülünden verilecek e-kurs şifresi ile il/ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edecek şekilde başvurularını gerçekleştirir.

5.4.Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler (özel okul öğrencileri), okullarının bulundukları ilçedeki kurs merkezlerinin birine başvurarak alacakları e-kurs şifresi ile aynı ilçedeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

5.5.Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

5.6.Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve sisteme başvuru yapan öğretmenler arasından devam etmek istedikleri kurslara tercihte bulunarak başvuru yapar.

5.7.Resmi örgün eğitim kurumu öğrencileri aldıkları eba şifresi ile kurs başvurusu yapabilir, eba ders içeriklerinden yararlanabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.

  1. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ

6.1.Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.

6.2.İhtiyaç olması halinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığında görevlendirilir.

6.3.Kurs merkezleri, görev veremedikleri veya görev verildiği halde girebilecekleri azami ders saatini dolduramayan öğretmenlerin diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesi için e-kurs modülü üzerinden “ders tamamlama” butonunu işaretleyerek diğer tercihlerinde görev alması sağlanır. Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretlemişler ise ilçe milli eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilirler.

6.4. Ücretli öğretmenlerin hangi okul/kurumlardaki derslerde görev alacakları, kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda girebilecekleri azami ders saati sınırlılığında il/ilçe komisyonu tarafından belirlenir.

  1. KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI

7.1.Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin ise diploma notu esas alınarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

7.2.Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20’den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20′ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak her bir sınıfın azami öğrenci/kursiyer sayısı dolmadan yeni bir kurs sınıfı oluşturulamaz. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.

7.3.Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkanının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.

7.4.Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim (görme, işitme, ortopedik ve hafif düzey zihinsel engelliler) ortaokulu ve mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim (işitme

ve ortopedik engelliler) meslek liselerine kayıtlı öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim (işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerinden mezun kursiyerler için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, aynı seviyedeki özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.

7.5.Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, Okul/kurum müdürünün teklifi ile komisyon tarafından ay sonunda kurs sınıfının birleştirilmesi veya kapatılmasına karar verilir, bu işlemler e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.

  1. KURS DÖNEMLERİ

8.1.DYK’lar; I. dönem, II. dönem ve III. dönem (yaz) kursları olmak üzere üç dönemde açılır.

8.2. 1.Dönem, 2. Dönem ve Yaz Kurslarının başlangıç ve bitiş tarihleri İş Takviminde belirtildiği şekilde uygulanır.

  1. SORUMLULUK

9.1.Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

  1. DENETİM

10.1.Kursların denetiminden il/ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumludur.